Přejít k obsahu webu

Dvanáctero dní Jule

17 prosince, 2017

Pozn. překl.:  V souvislosti s blížícím se  zimním slunovratem přinášíme článek Stephena A. McNallena, zakladatele významné americké  organizace Asatru Folk Assembly. Jedná se o návod k oslavě svátku v období Vánoc (Jule), který svým souvěrcům zasílal v roce 2004. Má podobu dvanácti rozjímání, při nichž se zapálí svíčka a připomene se jedna ze ctností Ásatrú . Tyto ctnosti McNallen čerpal z dle jeho slov „skvělé knihy Eric Wodeninga We Are Our Deeds“ [Jsme tím, co činíme] a koncept oslav Jule, jakožto dvanáctidenního období,  z knihy Edreda Thorssona A Book of Troth. V ní se na str. 103 píše: „Období Jule je komplexním žehnáním. Ideálně by se mělo slavit po 12 nocí mezi Matkou Nocí a Dvanáctou Nocí (samotným Jule).“

Idea vánoc jakožto většího množství posvátných nocí se v češtině možná projevuje i v samotném názvu, který mnozí odvozují od slova „dvanáctnoce“ či zkráceně „dvánnoce“. Tento systém později převzali křesťané  a dvanáct vánočních nocí mezi Narozením Páně a Zjevením Páně (na Tři krále) nazývala již roku 567 synoda v Tours „svatým dvanáctidenním časem“. Předkládáme Vám článek jako inspiraci k oslavě nadcházejícího svátku, který se tak neomezuje jen na samotný zimní slunovrat, ale začíná již v jeho předvečer a končí posledním dnem roku. Autor jej napsal primárně pro vyznavače germánského pohanství, lze jej však samozřejmě upravit dle své potřeby. Na závěr nechme promluvit samotného McNallena: Čím více praktikujeme svou Cestu, tím silnější budeme. Nabízím tento skromný projekt, aby jakkoli pomohl Vám i Vašim rodinám pro co nejlepší oslavu posvátného Období! Sláva znovuzrozené Sunn!“

Wolf

PRVNÍ DEN SVÁTKU JULE – 20. prosinec

Sunna započala svůj návrat!  Pozdravme ji plamenem lásky, když zapalujeme svíci – možná tu na Jule polínku zdobícím naše obýváky!

V první den Jule si připomeneme Píli.

Svátek Jule je (teoreticky!) časem odpočinku a nabírání sil. Zbytek roku je nicméně časem práce, projektů čekajících na dokončení, časem povinností. Stresující? Ano, ale dobře odvedená práce, zhmotnělá idea, může být rovněž způsobem, jak se stresu zbavit. Završení nám poskytuje duševní mír, vnitřní klid a sebeuspokojení.

Buďme pilní!

Tento den přináším úlitbu Sunn, abych popřál štěstí jejímu návratu.

Tento den budu pilný.

 

DRUHÝ DEN SVÁTKU JULE – 21. prosinec

Tento druhý den Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Spravedlnost.

Jednat s druhými čestně nás přiměje vidět svět jaký je, ne jakým bychom si přáli jej vidět. Přerůstáme své emocemi zatížené vnímání a pohlížíme na věci z hlediska abstraktního ideálu. Podobně se rozvíjíme, pokud trváme na tom, aby s námi jednali čestně druzí. Vykonáváním spravedlnosti se pozvedáme k hrdinskému v našem nitru a budujeme si dobrou pověst mezi přáteli, jakož i mezi nepřáteli.

Buďme čestní!

Tento den přináším úlitbu dárcům zákona a nositelům Spravedlnosti, kteří v našich dějinách slouží germánskému lidu.

Tento den budu čestný.

 

TŘETÍ DEN SVÁTKU JULE – 22. prosinec

Třetí den Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Odvahu.

Odvaha se skrývá všude kolem nás pod mnoha maskami. Je to muž či žena zasahující, aby  zahnali zloděje či násilníka. Je to matka kočka, která dá svůj život, aby její koťata mohla žít. Je to badatel, který zastává nepopulární politický názor a neustoupí. Je to vnitřní síla vstát z postele a vyrovnat se s každým ránem, kdy se všechno zdá  marné, beznadějné a bolestné. Odvaha znamená zvládnout naše obavy a konat svou povinnost bez ohledu za jakou cenu.

Buďme odvážní!

Tento den přináším úlitbu Týrovi, jenž dal svou ruku a spoutal vlka.

 

ČTVRTÝ DEN SVÁTKU JULE – 23. prosinec

Čtvrtý den Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Štědrost.

Štědří a upřímní mají nejlepší život. Lakomci jsou vlastně ubožáci; jsou odříznuti od proudu energie vlastní germánské koncepci Fehu (pohyblivá energie, hojnost). Dělit se s ostatními vyjadřuje naši duchovní sílu, právě když z toho má příjemce užitek –  při výměně získávají oba!

Buďme štědří!

Tento den přináším úlitbu Jord, známé rovněž jako Erd, od níž odvozujeme slovo „Země“ [Earth] – neboť hojnost, kterou má, poskytuje i nám.

Tento den budu štědrý.

 

PÁTÝ DEN SVÁTKU JULE – 24. prosinec

Pátý den období Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Pohostinnost.

Být pohostinný přináší všechny výhody Štědrosti. Obsahuje však navíc aspekt zranitelnosti –  jste zranitelní, pokud někoho necháte vstoupit do svého domova [innangarth – doslova vnitřní dvůr] a podobně Váš host se stává zranitelný Vámi. Výsledkem je důvěra.  Poskytovat a přijímat pohostinnost posiluje pouta ještě lépe než Štědrost a měla by se vyhledávat a opatrovat.

Buďme pohostinní!

Tento den přináším úlitbu tvorům země, bytostem vlastní zemi, na níž spočívá můj domov, za naší vzájemnou Pohostinnost.

Tento den budu pohostinný.

 

ŠESTÝ DEN SVÁTKU JULE – 25. prosinec

Šestý den období Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Umírněnost.

Nyní, kdy je období Jule na svém vrcholu a jsme obklopeni dobrým jídlem a pitím, je zvláštní dávat si připomínat Umírněnost! Tento posvátný čas vyhovuje nestřídmosti a nenavrhujeme proto, abyste o Jule byli askety.
Přesto cvičte rozumnou disciplínu, kde můžete. Nenažrance nikdo nerespektuje. Umírněnost však neznamená nedostatek zápalu, oddanosti či radosti! Znamená mít pod kontrolou své touhy, hospodaření se svými energiemi a usměrňování naší vůle takovým způsobem, abychom úspěšnědosáhli svých cílů.

Buďme umírnění!

Tento den přináším úlitbu Frigg, naší božské matce, za stabilizující a umírňující vliv domova a krbu.

Tento den budu umírněný.

 

SEDMÝ DEN SVÁTKU JULE – 26. prosinec

Sedmý den období Jule zapalujeme svící a připomínáme si Pospolitost.

Radost o Jule z naprosté většiny pramení z Pospolitosti. Hodujeme se svou rodinou a dobrými přáteli, vyměňujeme si dárky, posíláme pohlednice a telefonujeme lidem důležitým v našem životě. Ačkoliv jsme všichni unikátní jedinci, jsme zapleteni ve vztazích s jinými. Všechny tyto vztahy přinášejí výhody (lásku, mít si s kým povídat, finanční pomoc) a povinnosti (opětování, udržování rodinné cti, fyzickou ochranu).  Pospolitost rovněž zahrnuje předky, kteří hledí zpoza hrobu a starají se o své potomky.

Posilujme pouta Pospolitosti!

Tento den přináším úlitbu své kynfylgje, zosobněné studnici duchovní moci mé rodiny, abych uctil organickou Pospolitost svého živoucího příbuzenstva  a svých předků.

Tento den budu pozorný ke své Pospolitosti.

 

OSMÝ DEN SVÁTKU JULE  – 27. prosinec

Osmý den období Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Individualitu.

Individualita vyrovnává včerejší hodnotu, Pospolitost. Génius našeho lidu zkombinoval tyto dvě zdánlivě protichůdné ideje do dynamického systému, který podporuje spolupráci k dosažení cílů skupiny, ale zároveň respektuje jedinečnost a svobodu jedince. Při nahlédnutí do ság se odhalují muži a ženy se silnými, neústupnými, nezkrotnými osobnostmi –  kteří zároveň zachovávali naprostou věrnost příbuzenstvu, přátelům a vůdcům.

Oslavme naši Individualitu!

Tento den přináším úlitbu Ódinovi, samotnému ztělesnění jedinečného, individuálního, rozvíjejícího se Já.

Dnes budu uplatňovat svou Individualitu.

 

DEVÁTÝ DEN SVÁTKU JULE – 28. prosinec

Deváty den období Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Pravdu.

Lži a klam podrývají náš osobní život, naše vztahy s rodinou a přáteli, a nakonec i pospolitost, jejíž jsme součástí. Naopak, když říkáme a žijeme Pravdu, tvoříme pouta, která posilují a upevňují dobré v našem životě. Na osobní úrovni Pravda, kterou projevujeme, dodává sílu naší pověsti a naší individuální duchovní moci. Ačkoliv říkat pravdu často bolí, lži jsou ještě větší břemenem, jež je třeba nést.

Vyjadřujme ve svých životech Pravdu!

Tento den přináším úlitbu bohyni Var, jež slyší všechny přísahy a sliby, aby posílila mou schopnost říkat a žít Pravdu.

Tento den budu říkat Pravdu.

 

DESÁTÝ DEN SVÁTKU JULE – 29. prosinec

Desátý den období Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Vytrvalost.

Vytrvalost [steadfastness] – ze staroanglického významu, doslova „zůstávat pevně na svém místě“ [staying fast to one’s place] –  je nezbytná pro úspěch na úrovni osobní i skupinové. Často je jednoduché vynaložit po krátkou dobu velké úsilí, ale brzy se unavíme, naše houževnatost kolísá a naše vůle vytrvat slábne. Nedostatek Vytrvalosti podrývá naše pokusy držet dietu, dokončit rukopis knihy, nebo rok co rok bojovat za věc, na níž nám záleží. Naopak Vytrvalost nám může přinést vítězství ve všech těchto oblastech, velkých i malých.

Buďme vytrvalí!

Tento den přináším úlitbu všem, kteří vytrvali v soudobé Obnově germánské Cesty.

Tento den budu vytrvalý.

 

JEDENÁCTÝ DEN SVÁTKU JULE – 30. prosinec

Jedenáctý den Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Věrnost.

Starší germánská společnost byla založena na síti Věrnosti –  rodině a kmeni,  zvolenému vůdci,  bohům a bohyním. Totéž platí dnes pro nás. Měli bychom projevovat Věrnost a očekávat ji od druhých, opětovat ji v dynamické výměně, která postupně sílí.
Věrnost je úzce spojena s mnoha dalšími hodnotami; vyžaduje Vytrvalost a Pravdu v našich přísahách, a bez ní Pospolitost slábne a zaniká. Kde není Věrnost, není ani čest.

Buďme věrní!

Tento den přináším úlitbu Wiglafovi, bojovníkovi, který vydržel s Beowulfem, když všichni ostatní v hrůze prchli.

Tento den budu věrný.

Jak tuto dvanáctidenní sérii zakončujeme, chci učinit přestávku a popřát každému z Vás to nejlepší do nového roku, jenž leží před námi. Nechť Vám náleží hojnost, vítězství a láska Vašeho příbuzenstva!

DVANÁCTÝ DEN SVÁTKU JULE – 31. prosinec

Dvanáctý den období Jule zapalujeme svíci a připomínáme si Moudrost.

Co je moudrost? Možná ji lze stručně vyjádřit slovem „pochopení.“ Pochopit umělé věci vyžaduje jen trochu moudrosti, kdežto pochopit sotva zřetelné vzory a běh událostí vyžaduje moudrost mnohem hlubšího řádu. Moudrost se může objevit v záblesku inspirované iniciace, avšak pro většinu z nás je většinou výsledkem pečlivého zpracovávání informací a zkušenosti a odléváním zlatých pravd z oné  pročištěné rudy.
Jakkoliv Moudrost definujete, je velmi důležitá  –  bez ní jsme nemohoucí, ale s ní můžeme ustanovit svou vůli ve světě!

Buďme moudrými!

Tento den přináším úlitbu Ódinovi, samotnému ztělesnění hledání Pravdy.

Tento den budu hledat Pravdu.

One Comment leave one →
  1. Andreos permalink
    3 ledna, 2018 3:48 pm

    „Génius našeho lidu zkombinoval tyto dvě zdánlivě protichůdné ideje do dynamického systému, který podporuje spolupráci k dosažení cílů skupiny, ale zároveň respektuje jedinečnost a svobodu jedince. Při nahlédnutí do ság se odhalují muži a ženy se silnými, neústupnými, nezkrotnými osobnostmi – kteří zároveň zachovávali naprostou věrnost příbuzenstvu, přátelům a vůdcům.“

    Hezky řečeno. Zdá se, že bílá rasa dokáže nejlépe skloubit individuální iniciativu a kreativitu se zájmy celku a smyslem pro nějakou širší identitu. Samozřejmě to nevylučuje v některých společnostech a dobách nežádoucí odchýlení – dnes např. je to moc posunuto ve prospěch individualismu.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: