Skip to content

Pohanství a islám

Září 18, 2016
tags:

12003389_462481367293244_3969293448519564028_nDlouhodobě zastávám názor, že pohanství není vázáno na nějaký konkrétní politický směr. Pohan může být pravičák i levičák, může volit ČSSD, DSSS, TOP 09 i KSČM, může volby dokonce i zcela ignorovat a přitom, pokud ctí staré bohy, své předky a svoji zem, pořád zůstává pohanem. Pohan komunista bude asi pro většinu z nás těžko stravitelný oříšek, ale berme to tak, že i pohan má právo být blbcem.

Bez ohledu na to, co jsem teď řekl ale cítím, že jsou určitá témata, v nichž bych z logiky věci očekával mezi pohany většinovou shodu. Říkám většinovou, protože 100% shoda je v jakémkoli lidském společenství vždy buď pouze iluzorní, nebo vynucená. Mezi ta témata, ve kterých se s převažující částí pohanů shodneme bude jistě patřit ochrana přírody, ochrana kulturního dědictví a svoboda vyznání. Těžko si představit pohana, který plive na dědictví po předcích, aktivně ničí životní prostředí a touží lidem nakazovat čemu smějí nebo nesmějí věřit. I když i takoví se určitě najdou.

Důležitým tématem dneška je pro celou Evropu, pro naši společnost i pro nás pro pohany náš vztah k islámu. Islám pochází ze stejného hnízda jako judaismus a křesťanství a už jen tato skutečnost by pro nás měla být signálem k maximální ostražitosti. Všichni víme, jak se původně projevoval judaismus (stačí nahlédnout do biblického Starého zákona) a jakým způsobem se v Evropě i jinde šířilo křesťanství. Když to hodně zjednoduším, v obou případech se kácely sochy starých bohů a pohané byli zhusta fyzicky likvidováni. Trvalo to celá staletí a stálo to mnoho krve, než se judaismus a křesťanství zreformovali do dnešní umírněné podoby. Totéž, co kdysi dělali judejci a křesťané provádějí dnes radikální muslimové. V médiích můžeme sledovat fanatiky z tzv. Islámského státu, jak ničí staré předislámské památky či popravují ženy za provozování čarodějnictví. Radikální muslimové ovšem nejsou pouze v Sýrii nebo Iráku, najdeme je dnes na celém světě a nemalé množství jich je i v zemích západní Evropy. Teroristické útoky v Paříži či Bruselu, jsou jen špičkou ledovce. Běžným koloritem v některých evropských metropolích již jsou mnohosethlavé průvody muslimů, kteří demonstrují za prosazení práva šaríja a mávají přitom nad hlavami vlajkami ISIS. Dá se říct, že čím více muslimů v té, které zemi je, tím více je tam i radikálů a džihádistů. Islamisté přitom velmi chytře využívají našich právních a hodnotových norem. Sami svobodu vyznání nikomu nedopřávají, ale rádi se za tuto naší normu schovávají. A ono to funguje! Islámské právo neuznává stejná práva pro muže i ženy, pro muslimy a nevěřící, tvrdě postihuje odpadlictví od víry apod., ale pokud na to veřejně upozorníte, budete nejspíš špatní vy, protože urážíte něčí víru a islamisté si jen spokojeně promnou ruce, jak jim to v tom našem Hate free systému pěkně prochází.

V Pohanském kruhu jsme celkem jednotní v názoru, že islám a jeho hodnoty jsou pro evropskou společnost, naší kulturu a naše tradice vážnou hrozbou. Jako pohané s povědomím o tom, co se dělo v naší historii se cítíme povinni se této hrozbě stavět a upozorňovat na ni. Z tohoto důvodu vznikl i tento článek. Neměl být podněcování k nenávisti, ačkoli se jistě zase najde pár těch, kteří nás z toho budou obviňovat. I mě upřímně mrzí, když se celková atmosféra ve společnosti otočí např. proti sympatické muslimce Eman Ghaleb, která ve své idealistické naivitě organizuje v teplickém parku úklid nepořádku, který tam nadělali její souvěrci. Pokud bude ovšem islamizace Evropy postupovat současným tempem a pokud nebudou naši političtí lídři po muslimech důsledně vyžadovat dodržování evropského práva, budou se nám všem v budoucnu dít mnohem horší věci, než teplické gymnazistce. Stůjme proto jako pohané bok po boku a myslí i paží braňme naše evropské tradice!

Reklamy
komentářů 33 leave one →
 1. Andreos permalink
  Říjen 26, 2016 12:19 pm

  I.B.
  Já jsem nikde nikdy netvrdil, že civilizace přicházela vždy a všude až s indoevropany. Samozřejmě první velké civilizace byly předindoevropské (Sumer, Egypt a další). Nicméně většinou šlo také o (neindoevropské) příslušníky bílé rasy.

  Staří Egypťané k bílé rase patřili, to už je dnes také prokázané. Sice hlavně v pozdějších dobách na jeho území žily i početné populace semitů a černochů, ale ti byli „mimo“ hlavní proud egyptské společnosti – i když nakonec se s bílými Egypťany smísili a to byl asi hlavní důvod konce egyptské civilizace.
  Baker v knize Race potvrzuje, že staří Egypťané byli bílí mediteráni, ne tmavší orientalidé (semité), i když nějakou příměs těchto tmavších typů nelze vyloučit (1974, s. 519): „… there is general agreement among those who have written on this subject that the Europid element in the Egyptians from predynastic times onwards has been primarily Mediterranid, though it is allowed that Orientalid immigrants from Arabia made a contribution to the stock.“
  Později se navíc zjistilo, že v určitém počtu se v populaci starého Egypta vyskytovali i bílí kromaňonci, a to hlavně v dřívějších dobách jako vůdčí element, který dost možná civilizaci starého Egypta založil (a mnohem později hrál vůdčí roli mezi Libyjci, co Egypt načas ovládli).
  Richter o nich píše jako o „gizské rase“ (1973, s. 30-31): „Antropologie doposud nedošla přes všechno své úsilí k jasnému a prokazatelnému závěru, které kmeny nebo skupiny národů byly nositeli této nejstarší kultury nilského údolí. V tzv. nakádské době vládl na úzkém území podél Nilu od Núbie až po hranici Dolního Egypta poměrně málo vzrostlý, jemně členěný lidský rod …, jenž je označován jako ‚hnědá středomořská rasa‘. Ale již v starohornoegyptských vrstvách u Tasy, jež jsou předstupněm starší doby nakádské, byl zjištěn vedle toho zcela odlišný lid s hrubou stavbou kostry a s širokými čtverhrannými lebkami, který se svými somatickými znaky velmi nápadně podobá tzv. ‚gizské rase‘. Tato gizská rasa, známá z nálezů v hrobech a z portrétních vyobrazení, byla nesporně nositelkou vyspělé, byť archaické kultury memfidské Staré říše. Její výskyt se potvrzuje podle nejnovějších nálezů již v pohřbech I. dynastie u Sakkary a Heluanu, tedy v samém středu memfidské oblasti. Při zkoumání původu gizské rasy Staré říše naráží bádání na řadu nejasností. Někteří znalci poukazují na možnost, že toto plemeno přišlo snad nejspíše ze severního afrického pobřeží, přičemž opírají svou hypotézu o okolnost, že rozhodující rasové znaky tohoto lidu se objevují znovu v hrobech aristokratické vrstvy XXII. dynastie, tedy u příslušníků nesporně libyjského původu.“
  Coon zase poukazuje na základě egyptských portrétů, že minimálně egyptské elity byly jasně evropského vzezření (1939, sekce IV, kap. 4): „Portréty … ukazují velmi jasně … že … mnozí úředníci, dvořané a kněží reprezentující horní třídu egyptské společnosti … vypadali striktně jako moderní Evropané…“
  Dokonce i na úrovni genetiky dnes pro to existují důkazy. Klyosov se zmiňuje konkrétně o R1b běloších v Egyptě, kteří vytvořili egyptský stát a civilizaci (Ibid.): „Měli bychom zde zmínit, že zakladatel linie egyptských faraonů byl Narmer, jehož původ není zcela známý. Byl zakladatelem první dynastie, žil asi v 32. století pnl. – před asi 5200 lety. Tato doba odpovídá času migrace Arbinců podél pobřeží Středozemního moře v severní Africe. Nelze vyloučit, že nositelé R1b haplogrupy mohli skutečně založit královskou linii starověkého Egypta. To neznamená, že královská linie nebyla v rámci dynastií přerušena; nicméně se opakovaně vracela do dynastií, pokud je domněnka o R1b původu některých faraonů správná.“
  Již se zjistilo, že Tutanchamon patřil skutečně k západoevropské haplogrupě R1b:
  http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/takesestalo/_zprava/tutanchamonovy-geny-ma-polovina-evropanu-nejvice-spanele-a-britove–929542
  https://www.zena.cz/zdravi/faraon-tutanchamon-ma-potomka-u-nas-v-ceske-republice/r~i:article:714980/?redirected=1477404496

  Nevím, proč by úvahy o tom, že u Arabů a asi i časných Číňanů hrály významnou civilizační/“kulturotvornou“ roli příslušníci bílé rasy, měly být nepřípadné, když pro to existují dost přesvědčivé doklady – u Arabů v podstatě nevyvratitelné, u Číny jsou trochu spekulativní, ale i zde se to jeví dost pravděpodobně. U dynastie Śang to vypadá dost pravděpodobně, že šlo o indoevropskou migraci. A měla významný vliv na formování čínské civilizace.
  Baker (1974, s. 521): „The Chou Dynasty replaced the Shang about 1027 B.C., but the culture and apparently the people survived; indeed, Fitzgerald regards the Shang culture as ‚the direct ancestor, or rather the childhood, of the later Chinese culture‘; and he considers that a considerable proportion of the Chinese people of today are the posterity of Shang ancestors. (…) Liu says that they are popularly known in China by a term meaning ‚the Northerners‘, and he claims that they occupy the ‚cradle‘ of the Chinese people and their culture.“

  Na venkově nejsou menšiny z třetího světa ani v západních zemích, pokud vím. I tam se soustředí hlavně ve velkých městech.
  Možná že celkové soužití mezi muslimy a Rusy je o něco poklidnější než mezi původní populací a muslimy v západních státech, ale ani zde to idylka určitě není. Nějaká radikalizace probíhá i mezi ruskými muslimy a k nějakým teroristickým útokům z jejich strany zde už došlo taky. Je možné, že mezi islám vyznávajícím Uzbekem a etnickým Rusem v Rusku nezeje tak velká propast a neporozumění jako mezi muslimem-Arabem a Francouzem v západní Evropě, nicméně odlišné identity to i tak jsou, a tak imigrace ze středoasijských zemí eliminaci původní ruské identity prostě znamená.

  Vzestup Číny ani její sebevědomí jsem nikdy nezpochybňoval, nicméně i ona má některé nemalé problémy a její vzestup nebude v budoucnu asi zas tak bez problémů. Především ale – i Čína již nastoupila na cestu dysgenického úpadku a později i celkového úbytku svého obyvatelstva. Jistě, zatím tam tyto zhoubné procesy nezašly tak daleko jako v západních zemích, nicméně už zde také probíhají. A ani otevírání se imigraci z třetího světa ve výhledu několika příštích desetiletí nelze u Číny vyloučit.
  Jistě, čínské malířství je vcelku úctyhodná kapitola v dějinách lidské kultury, ale přece i zde se mi zdá, že evropskému malířství se úplně rovnat nemůže – už jen jeho pestrosti co do různých směrů a stylů. I když je nepochybně na vysoké úrovni, tak mi připadá dost monotematické (vlastně skoro pořád jde o kresby či malby krajiny) a prováděné u většiny malířů podobným stylem. Západní malířství je ještě o něco úctyhodnější.

  Nezužoval výklad dějin na dějiny bílé rasy, jen jsem poukázal na její převahu v civilizačním pokroku během dějin.

 2. Andreos permalink
  Říjen 26, 2016 12:10 pm

  AT
  Jak to, že o bílých Arabech věda nikde nemluví?? Odcitoval jsem přece Coona a to je jen jeden příklad z mnoha. A dnes už dokonce i na úrovni genetiky totéž potvrdil Klyosov. Těch dokladů je samozřejmě mnohem víc – jak na úrovni vědecké antropologie, tak na úrovni historických záznamů z literatury apod. Existují doklady i přímo o prvních osobnostech islámu, které potvrzují jejich bílou rasovou identitu. Sám zakladatel islámu Mohammed byl popisován jako světlé pleti a rusovlasý (Guillaume, 1987, s. 726). Dodnes jsou rusé vlasy a vousy jako součást Mohammedova vzezření muslimy ctěny (von Schwerin, 1960, s. 27). Jeho manželka Aisha byla popisována jako světlá, rusovlasá, event. i blond (Baltzer, 1934, s. 206; Lewis, 1990, s. 36; Vollers, 1910, s. 91). Abu Bakr, otec Aishy a první islámský chalíf, byl popisován jako štíhlý a světlé pleti (Günther, 1930, s. 163). Chalíf Ali, první Muhammadův bratranec a zakladatel šíitské větve islámu, byl proslulý svými blond vlasy (Grant, 1981, s. 84-85; Lewis, 1990, s. 36).

  Jaké nesmysly jsem psal o Berberech? Všechno to jsou jen vcelku prokazatelná antropologická a historická fakta. A že Almorávidé zavedli kulturu dusící náboženský dogmatismus jsem nikdy nepopíral. Přece nikdo netvrdí, že bílá rasa vždy musí všude být jen tolerantní a humánní – jistěže i v jejích dějinách jsou zvraty k dogmatismu, totalitářství a netoleranci – koneckonců i na Západě trvalo delší dobu, než křesťanství ztratilo většinu svého dogmatismu a netolerance, pak zase jeden čas byly ve 20. století na Západě v módě totalitní režimy. Nicméně dlouhodobě je mentalita bílé rasy nastavena spíše jakýmsi svobodomyslnějším směrem a časem všechny ty dogmatické a totalitářské „náběhy“ díky její mentalitě zeslábnou a nakonec zmizí (i když u socialistických zemí hrálo velkou roli i to, že v hospodářské oblasti předvedly naprostý debakl). Tam to bylo obdobné – pokud by maurské Španělsko vydrželo a přitom ho dále osídlovala bílá rasa, časem by se duch větší tolerance a liberálnosti do značné míry zase obnovil.
  Ale vy jste to tedy s těmi Berbery dost překroutil – ano, později tam nastala určitá náboženská netolerance, ale celkově jsou přece Berbeři spjati s rozkvětem Andalusie, ne s jejím úpadkem.
  Obecně – přece nelze nevidět, že jednotlivé rasy/populační skupiny mají vrozené určité povahové tendence, které jsou jakousi konstantou, která trvale a výrazně ovlivňuje společnosti a kultury, které vytvářejí.
  V každém případě jsem ale přece uváděl, že většina úspěchů maurského Španělska jde nakonec na konto původních bílých obyvatel.

  Netvrdil jsem, že Číňané dané věci, které jste uváděl, nevynalezli, ale že prostě později na to nezávisle došli i lidé na Západě. Ale primát jim v tom patří, to nepopírám. Kromě toho ale tvrdím, že na Západě toho bylo vynalezeno o poznání víc, to je všechno.
  K tomu knihtisku Kemp uvádí toto: „As with paper, the allegation is often heard that printing was invented in China. This is also untrue: in China a simple system of pattern inking had been developed in which a strip of material was lain against a water based painted picture. This only worked for very basic patterns and was consequently was not widespread. There is also no evidence that this technique was ever exported anywhere as it had virtually no applications.
  In Europe, printing was developed entirely independently after long thought on how to speed up the process of book copying: Johann Gutenberg, of the German city of Mainz, invented the technical aspects of printing in 1450. Basing the design of his machine on a wine press, Gutenburg developed the use of raised and movable type and from the start used oil based paints.“
  Ale uznávám, že třeba může být zaujatý (mj. on píše i o tom, že i skutečný střelný prach byl ve skutečnosti také vynalezen v Evropě- ale to si sám myslím, že není pravda- už před jeho vynálezem v Evropě vskutku v Číně díky němu užívali rakety, pumy nebo miny). Takže je možné, že knihtisk v jeho plnohodnotné podobě vynalezli opravdu Číňané (ano, i já jsem četl, že to možná dokonce původem pochází z Koreje). Spokojen? Ale na vyrovnání západní převahy v technologickém pokroku to prostě nestačí.
  Neřešil jsem kontext historického dění kolem hedvábí, ale to, čím je jako takové – a přelomový vynález to není. Je to prostě jedna z látek na výrobu šatů. Nic víc, nic míň. Významnost vynálezů se nedá poměřovat podle toho, se kolem nich dělo – to bych zase já mohl argumentovat, že čínský vynález knihtisku vlastně nebyl významný, protože se tam moc neužíval a neprosadil – a naopak až západní vynález knihtisku byl významný, protože se brzy začal široce užívat a měl vliv na další vývoj společnosti. To je ale nesmysl, důležité je, jak je ten vynález důležitý sám o sobě.
  Nemyslím si, že Murray je zaujatý, on se ve své knize snažil o objektivitu. Ale i kdyby byl – no dobře – tak by se třeba zjistilo, že převaha Západu v invenci není zas tak jednoznačná a že Číně lze připsat více úspěchů, než kolik jich jí přisuzuje on. Ale silně pochybuji, že realita je úplně jiná a že ve skutečnosti toho Číňané objevili a vynalezli více než Evropané. To si opravdu nemyslím.

  Že jste byl v Rusku je sice hezké, ale na daných faktech to nic nemění a byla uvedena. Například jestliže je v Rusku porodnost u etnických Rusů cca 1.5 dítěte na ženu, tak to znamená, že jejich populace se bude zmenšovat stejně jako v mnoha zemích Západu – tečka. Rusko není žádnou zemí zázraků, kde neplatí elementární zákony demografie a aritmetiky. No, řekl bych, že při současném vývoji nebude v budoucnu Rusko „eurasijské“, ale řekněme „islámsko-středoasijské“. Vlastně už to tedy nebude Rusko, jak ho známe dnes. „Vůle k budoucnosti“, má-li být co k čemu, vyžaduje činy k uchování národní existence, ale ty tam moc nevidím.

  V ničem jsem argumentačně neuhýbal – na vše jsem korektně odpověděl – i na to, co jste psal o čínských vynálezech. Moje kontraotázka, čeho Číňané dosáhli v medicíně, geologii, fyzice a biologii byla zcela adekvátní, neboť byla logickou reakcí na to, že jste tady navozoval dojem (i když bez konkrétních dat), že bílé rase vlastně žádný primát ve vědě a technice nepatří a že Čína se s ní může směle měřit. Myslím si, že to dle dostupných dat není pravda, tak jsem uvedl čtyři významné vědecké obory, na nichž jsem to demonstroval a pokud vy trváte na svém stanovisku, měl byste být schopen ho obhájit – tj. věcně reagovat daty svědčícími o opaku.

  K tomu bílému živlu v posumerských dobách na Předním východě – ony opravdu existují významné indicie, že i dost dlouho poté byla hlavním civilizačním elementem této oblasti. Výzkum Klyosova, který jsem uváděl, je jen jednou z mnoha. Nakonec ještě dnes, stejně jako u Arabů, jsou zde – po celém předním a Středním východě – k vidění zbytky bílé krve, zvláště ve vyšších vrstvách.
  Třeba Coon píše o Kafírech v Afghánistánu (1939, kap. XI, sekce 4): „Kafírové z Kati kmene, kteří žijí v nejvýchodnější části Kafíristánu, jsou vyšší a větších hlav než Pathánci, ale stále v podstatě dolichocefalní a leptorhynní. Také se zdá, že mají vysoký výskyt blondismu. Jako u Pathánců, nejobvyklejší barvou pleti je středně tmavší bílá (…), ale v oblasti zbarvení vlasů a očí vypadají na světlejší skupinu než paštunsky mluvící lidé. Třicet čtyři procent má smíšené nebo světlé oči, na rozdíl od 20 procent u Paštunců. Jejich barva vlasů, dle Steina, je blond nebo světle hnědá u 28 procent skupiny. Zdá se, že horní vrstva Kafírů obsahuje mnohem větší proporci příchozího indoevropsky mluvícího nordického typu, než jaká je k nalezení u Peršanů a Afghánců. To není překvapující, neboť Kafíristán je v podstatě únikovou oblastí. Nižší třídy kafírské populace vypadají, že jsou kratší postavy, poněkud menší hlavy a mohou mít snad i širší nosy.“
  A takových příkladů je mnohem víc.
  Zbytečné debaty o bílém elementu v dávném Orientu nejsou, neboť to vysvětluje vývoj civilizace v tomto regionu – dokud jej obývala ona, vzkvétal, když z něj zmizela, upadl. A je to i varování pro současnost – vypadá to, že dnes se totéž bohužel odehraje i v moderním západním světě – a ano, i v Rusku. Od minulého roku, kdy Merkelová třetí svět vlastně do Evropy přímo pozvala, je to už zcela zřejmé. Když se podíváme na ty masy nebílých přistěhovalců a jak to vypadá v rozrůstajících se čtvrtích menšin z třetího světa, tak je osud naší civilizace zjevný. Jako upadl Orient, když ztratil své bílé osídlení, tak upadne i dnešní Západ a Rusko, až o něj přijdou. Je to zlé.
  Čas čistých ras ještě neskončil už proto, že většina lidstva patří stále jasně k nějaké z nich, míšenců je v lidstvu stále menšina. Nicméně v intelektuální sféře je pojem a význam rasy vskutku potlačen, a vývoj směřuje k jejich postupnému splynutí, pravda, ale mně se teda tato vize znamenající splynutí lidstva do jedné beztvaré snědé masy a konec naší rasové, civilizační a národní identity nelíbí a proto proti tomu vystupuji. Zvláště když zrovna bílá rasa má největší kreativní potenciál a i do budoucna je tak největším příslibem pro nějaký další civilizační pokrok. (Jistě, vy budete tvrdit, že to tak není, ale je mi líto, na tom já na základě dostupných dat trvám.) I když je fakt, že i ona dnes dysgenickým vývojem ztrácí své kvality a bohužel se stává stále více jen stínem své dřívější velikosti.

  Dnešní věda je v otázce vývoje civilizací a společností a ve výkladu dějin v zajetí politicky korektního paradigmatu cíleně potlačujícího faktory rasy a genetiky, takže se nelze divit, že jste se s tímto nikde nesetkal. To ovšem není věcný argument.

  Na mých argumentech není nic účelového, to je nesmysl – účelovost nějakého tvrzení se pozná podle toho, že existují prokazatelná a jasně přesvědčivější fakta svědčící o opaku. Jenže taková nejsou a vy jste je nepředložil. Například jsem jasně bílou rasu definoval třeba na úrovni genetiky (Y-haplogrupy) nebo průměrného IQ a tím ji vymezil a prokázal, že je to reálně existující antropologická entita a nic „hypotetického“, jak jste se vyjádřil. Pokud tvrdíte, že jsou to jen účelová nevěrohodná tvrzení, tak musíte uvést výzkumy a data, která přesvědčivě dokládají, že na těchto definičních charakteristikách žádnou bílou rasu vymezit nejde. Jenže ono to jde, takže samozřejmě předložíte pendrek.
  Je mi líto, ale vy jste předpojatý prakticky ve všem – na většinu věcí jste de facto věcně neodpověděl, a něco nanejvýš argumentačně nedostatečně (třeba ty čínské vynálezy, fajn, nikdy jsem je nepopíral, ale s tím co všechno bylo vytvořeno na Západě se to fakt srovnávat nedá).
  A posouváte mi, co jsem nikdy neřekl – netvrdil jsem, že vše vytvořila bílá rasa. Nicméně většinu toho, co vedlo k vytvoření moderní civilizace dneška, skutečně dle dostupných údajů vytvořila ona.
  Bylo by fajn, kdybyste se neoháněl vědou, když jste tady sám často užíval urážky a zkratkovité odsudky toho, co píšu. Na tom nic vědeckého fakt není.

 3. Andreos permalink
  Říjen 16, 2016 12:28 pm

  AT
  Opravdu jsem si nevšiml, že byste se mě někde zastával, spíš naopak.
  Dávám na stůl jasná fakta, ta se prostě vyvrátit nedají.
  A nyní ještě poslední, asi až moc dlouhá reakce. Více k naší rozepři říci nedokážu. Myslím, že fakta, která uvádím, jsou přesvědčivá dostatečně.
  Bílá rasa přece není nic hypotetického, je to jasně antropologicky, geneticky i psychologicky vymezená kategorie. Je to suma lidí tvořící navzdory výrazné vnitřní variabilitě určitý fyzicky i psychologicky vymezený celek – stejně tak jako ostatních asi 8 dalších ras. Její rozšíření, něco ke genetice apod. bylo již dříve uvedeno. Nevím, co ještě chcete abych vám uváděl, abyste přestal naprosto dogmaticky tvrdit, že to je jen nějaký nereálný výmysl. Stejně jako reálně existuje černá rasa v Africe, žlutá rasa v Číně, orientální („hnědá“) rasa v Saúdské Arábii, tak reálně existuje bílá rasa v Evropě. Nebe je modré, tráva je zelená, Země je kulatá, rasy – včetně bílé – reálně existují. Víc není co dodat.
  Do pojmu bílé rasy se nedají účelově zahrnout jiné rasy. To je úplný nesmysl, přece jsem ji jasně definoval a je jasně odlišitelná od ostatních – antropologicky, psychologicky a dnes už i geneticky (to jsem už psal). Nikdo jiný se do ní zahrnout nedá. Tím jsem také už dávno odpověděl na vaši otázku, „co to vlastně jsou ti běloši“ – odpověď už jste dostal, takže nechápu, proč se ještě ptáte. To tedy podle vás jako bílí Češi a Evropané vlastně neexistujeme, nebo jen tak nějak „hypoteticky“ – tedy že sice existujeme jako nějaká národní a kulturní entita, ale s naší bílou identitou to nijak nesouvisí? Že na rase vlastně vůbec nezáleží, takže kdyby zítra byli bílí obyvatelé naší země nahrazeni černochy nebo Araby, tak by se vlastně vůbec nic nestalo – pokud by zůstala „česká identita“ v podobě státních institucí, hymny, vlajky a hranic??
  Já jsem přece nepopíral, že dnešní stav není pro bílou rasu zrovna příznivý – ovšem řešení není v tom její existenci úplně popřít, jako to děláte vy. Nebo event. upínat své naděje k Rusku, které ale nemůže být alternativou k západnímu úpadku, když je samo v úpadku, a to dokonce z velmi obdobných příčin (dokázáno fakty již několikrát). Řešení jsou jasná a jednoduchá. Že k nim není vůle, je věc druhá. Ale nějak zásadně pomíšená bílá rasa ještě není, ve své většina je stále ještě antropologicky a geneticky jasně vymezitelná, výjimkou je jih Evropy, odlehlejší části Ruska a Latinská Amerika; v těchto oblastech je bílá krev už zčásti promíšena s jinými populačními skupinami.
  Netvrdil jsem, že všechno vynalezla či objevila bílá rasa, ale řekl jsem, že většinu. Což se dá snadno doložit. A to jsem také učinil. Tak třeba – jak shrnul Kuras, Murray žádný mimozápadní příspěvek nenachází mezi 47 kritickými objevy v geologii, 147 ve fyzice, 64 v biologii a 68 v medicíně. Na základě toho tedy tvrdím, že v těchto čtyřech oborech, je bílá rasa jasně dominantní – a to platí i o ostatních, i když třeba už ne tak jednoznačně. Pokud to chcete zpochybnit, tak laskavě uveďte nějaký obdobně nebo i více objemný seznam čínských převratných vynálezů v geologii, fyzice, biologii a medicíně. Pokud obecně chcete tvrdit, že naopak Číňané toho vynalezli ještě víc než bílí, tak uveďte počty, procentuální poměry a co přesně vynalezli.
  S těmi vynálezy, co uvádíte, nepřehánějte. Třeba hedvábí je prostě látka, je ale plno jiných materiálů, z nichž se dělají šaty, to není nic až tak převratného. Taky třeba porcelán je sice užitečná věc, ale nádobí se dá dělat i z něčeho jiného. Kromě toho porcelán je jen takové zdokonalení pálené keramiky vyšší teplotou vypalování, jinak se ale keramika vypalovala už dříve všude možně.
  A pokud jde o některé další vynálezy, které uvádíte, jistě, šlo o docela významné technické pokroky, ale ty byly na Západě nezávisle vynalezeny taky, i když třeba o něco později. A takových technických „vylepšováků“ bylo i na Západě vynalezeno větší množství – třeba mýdlo, brýle, mechanické hodiny, větrné mlýny atd atd.
  Skutečně převratné čínské vynálezy, které jste uvedl, jsou tedy asi dva – knihtisk a střelný prach. Ale i u toho knihtisku je otázka, zda šlo o skutečně plnohodnotný knihtisk, či spíše jen deskotisk.
  První primitivní forma papíru skutečně pochází z Číny, ovšem ten nemá s moderním papírem skoro nic společného – ten se vyráběl z hadrů, zbytků konopí a podobně. Je dokonce otázka, zda to vlastně nebyl jen další specifický typ pergamenu, vedle papyrového v Egyptě a koženého v Evropě. Je ale pravda, že Evropané zřejmě přes Maurské Španělsko převzali tuto technologii z Číny. Nicméně sami ji pak zdokonalili a zcela transformovali, takže moderní papír tak jako ho známe dnes, na bázi dřevěných pilin a přidaných chemikálií, je vlastně čistě západní vynález.
  Pokud jde o papír Kemp píše:
  In Europe, the process to make a textile thin enough to be comfortably used, meant a laborious process of pulping thicker scraps of textiles by hand. This process was revolutionized in 1798 by the French scientist Nicholas Louis Robert, who invented the first mechanical paper pulping machine. The raw material was still crude textile. Robert’s machine was improved by the British stationers and brothers Henry Fourdrinier and Sealy Fourdrinier, who in 1803, produced the first of the machines that bear their name.
  Only in 1840, was the process of producing paper from ground wood developed in Europe, and the idea of adding chemicals only took place in 1850, creating the modern paper making process which has lasted to this day.
  In 1850, the German Friedrich Gottlob Keller devised the first method of making paper from wood pulp. In 1852, the Englishman Hugh Burgess, improved upon the process by mixing the wood pulp with chemicals, and in 1867, the American chemist C.B. Tilghman, started adding sulfites during the pulping process. Finally, as late as 1879, the Swede C.F. Dahl, perfected the use of wood by adding yet another chemical.
  A k tomu kompasu – ty čínské byly jen jakousi jehlou na vodě, skutečně propracované suché kompasy používali až Holanďané a Portugalci. Od nich je pak také Číňané převzali.
  Ale jinak si i já sám myslím, že za příznivějšího dějinného vývoje by Číňané dosáhli větších úspěchů. Nicméně vcelku se prostě zdá, že bílí jsou o něco kreativnější než severní Asijci – ani už dlouho vyspělé Japonsko nevykazuje zas tak oslnivé výsledky ve srovnání s bílými národy.
  K tomu „hynutí“ Ruska – ono není ani nějakým hádáním věcí příštích, nýbrž tvrdou realitou let minulých – v roce 1995 mělo Rusko 150 milionů obyvatel; do roku 2005 jejich počet klesl na 143,6 milionu. A pokles pokračoval až do roku 2010, kdy počet obyvatel klesl na asi 142 milionů. Pravda, v posledních dvou letech následoval mírný vzestup, ale to jen díky přistěhovalcům a jejich vyšší porodnosti. Etnických Rusů ubývá nadále, i když o něco pomaleji než v 90. letech. Obecný nárůst obyvatel Ruské federace za těchto okolností tedy není nic pozitivního, neboť etničtí Rusové nejenže ubývají, ale navíc jsou přímo nahrazováni cizinci – to už by bylo lepší, aby obyvatel Ruska ubývalo, ale alespoň by si udržovalo svoji národní identitu. Stejně tak v některých západních zemích – nárůst obyvatelstva USA nebo Británie není důvodem k oslavě – i zde je to jen díky menšinám a imigraci; bílých Američanů a Britů ubývá. I když – podle vás vlastně na tom, že jednoho dne bude v Rusku více středoasijských muslimů, než Rusů nezáleží, neboť se tím v Rusku vlastně nic nezmění, že ano, má přece tu svoji „velkoruskou identitu“. Zato když podobné procesy probíhají v západních zemích, tak to jo, to jistě znamení úpadku podle vás jistě je, že ano. Vskutku objektivní postoj. To by mě ale dost zajímalo, nakolik ona „velkoruská identita“ oslovuje ty masy středoasijských muslimů, co se do Ruska stěhují. Řekl bych, že moc ne – tedy jestli o ní vůbec vědí.
  Pokud odlišné rasy a národy existují v rámci dominantního národa jako malé menšiny bez většího významu, pak skutečně je možné, že pod tlakem dominance jeho kultury a etablovaného společenského řádu se nějak i navzdory své odlišné rasové identitě do určité míry integrují a celkovou národní identitu nenarušují. Tak to v Rusku s velkoruskou identitou, dominancí původního ruského národa a malými menšinami dříve skutečně mohlo fungovat. Jenže to platí, jen pokud jsou ony menšiny skutečně jen malé. Jakmile jich začne přibývat, nakonec se jejich odlišná mentalita a kulturní tendence začnou projevovat; navíc s rostoucím počtem obvykle roste i jejich sebevědomí a sebeuvědomění. Nějaké menší množství šlechtických rodin mongolského původu tedy do jinak bílého ruského národa vcelku integrovat šlo, ale kdyby se tam nastěhovalo třeba 5 milionů Mongolců, pak by už integrace nebyla možná, protože by se tam utvořila rasově a kulturně svébytná komunita, navíc narušující identitu a jednotu Ruska.
  A právě to se dnes v Rusku děje, i když ne přímo s Mongolci. Tam nejde o pár lidí; je to úplně jiná situace než kdysi. Valí se tam velké masy rasově a kulturně odlišných lidí, kteří už díky svým počtům prostě do ruské společnosti nezapadnou, budou vytvářet enklávy s vlastní identitou. Krom toho žádnou velkou ochotu k podřízení se „velkoruské“ identitě neprojevují. A i kdyby se asimilovali, tak by stejně svojí genetickou odlišností trvale inteligenční úroveň a mentalitu ruského národa narušili a tím i jeho identitu a kulturní projevy. To je stejné jako třeba v Itálii, kde na severu stále existuje bílá vcelku nesmíšená populace, zatímco na jihu se běloši pomíchali s Araby a dalšími tmavšími typy z Orientu, což vytvořilo trvalý rozdíl v civilizační úrovni a konkrétní mentalitě, kulturních a sociálních projevech obou skupin – bez ohledu na to, že to jsou formálně všichni Italové.
  Navíc i v Rusku se odehrávají atentáty radikálních muslimů – to k tomu, abyste netvrdil, že to je jen věc úpadkové západní Evropy a jak tam v Rusku mají ty muslimy náramně dobře „zkrocené“ – to už tady taky od někoho zaznělo. Nemají.
  Na konci března 2010, se odpálily dvě sebevražedné atentátnice v moskevském metru. Zahynulo 40 lidí. V roce 2011 se na letišti Domodědovo odpálil sebevrah. Zahynulo přes 30 lidí a 180 bylo zraněno. V roce 2013 došlo ke dvěma dalším podobným událostem. V autobuse explodovala sebevražedná atentátnice a zabila dalších 6 lidí. Přes 30 zraněných. Ve Volgogradu poté došlo ještě k dvěma sebevražedným útokům 29. a 30. prosince. Zahynulo 30 lidí. A série islámských známých „akcí“ v Rusku budiž zakončena sérií vražd řidičů v okolí Moskvy. Pomocí nástražných pásů tam vrazi například propíchli pneumatiku vozidla a ve chvíli, kdy řidič vystoupil řešit problém, byl podříznut nebo zastřelen. Celkem takto zavraždili minimálně 15 lidí.
  Rusko má prostě také vážné problémy týkající se budoucí identity a přežití původního ruského národa. Závěrem ještě dvě citace z wiki k islámu a demografii:
  „Od roku 1991 je islám celkově na vzestupu, velká část obyvatel Ruska se ale obává jeho radikalizace. V souvislosti s tím proto někteří poukazují na šíření extremistického wahhábismu ze Saúdské Arábie. Pokud nedojde k radikální proměně ve vývoji populačních křivek, lze předpokládat, že se islám stane do konce 21. století v Rusku většinovým vyznáním.“
  „Závažný problém představovala nízká porodnost, která obzvláště u obyvatel ruské národnosti patřila mezi nejnižší na světě; nejníže klesla v závěru 20. století, po roce 2000 se velmi mírně zvýšila. Tento problém se ovšem netýká některých neruských národností, zejména pak těch, u nichž převládají vyznavači islámu; jejich porodnost je většinou vyšší… Rozdíl v porodnostech se … projevuje postupnou změnou poměru obyvatel těchto národností a etnických Rusů, která je patrná zejména v okrajových částech země.“
  Ta svědectví z Ruska jsem uvedl proto, že vy jste tady navozoval dojem, že: 1. jen ti, co tam byli, se mohou ke stavu Ruska kvalifikovaně vyjádřit, 2. že každý, kdo tam byl, musí být z Ruska celý omráčený, jak je to tam úžasné. Tak jsem chtěl poukázat na to, že tam byli i lidé, kteří z tamních poměrů ale nikterak omráčeni nebyli. A kromě toho, k tomu, abych prohlásil, že etničtí Rusové vymírají, dysgenicky upadají a do jejich země migrují středoasijští muslimové nekompatibilní s ruskou národní identitou, nemusím do Ruska jezdit, stačí si projít příslušná data a statistiky.
  Pokud jde o tu ruskou národní hrdost, o tom už jsem psal – být hrdý je samo o sobě jen prázdné gesto, pokud po něm nenásledují adekvátní činy. Hrdý na sebe může být každý, i nejzaostalejší divoch v Kongu, ale to ještě automaticky neznamená, že je na co být hrdý. Pokud má ruská národní hrdost za něco stát, tak se tam má projevovat hlavně tak, že se stopne imigrace z muslimských středoasijských zemí a podniknou se opatření, aby ruský národ zůstal dominantním národem Ruské federace i v budoucnosti (úplně nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby byl jejím jediným národem). To se ale neděje, takže si svoji národní hrdost mohou Rusové tak akorát vetknout za klobouček. Jako západní národy budou imigrací a dalšími negativními trendy zničeni.
  Stav Západu za výtečný opravdu nepovažuji, nikdy jsem nic takového nepsal. Západ je v úpadku samozřejmě taky. Ale není důvod tvrdit, že Rusko v úpadku není, když z hlediska základních migračních a demografických ukazatelů je na tom vlastně podobně jako Západ. Když se do Ruska valí masy imigrantů, počty a kvalita původního ruského etnika klesá, dochází k aktům islámského terorismu, Putin zatahuje Rusko do integrace se středoasijskými a islámskými národy (Eurasijský svaz a Organizace islámské konference) a nedávno mj. osobně a nadšeně otevřel v Moskvě největší mešitu v Evropě (mimochodem jen v Moskvě samotné žije 2-3,5 milionu muslimů), tak prostě nemohu Rusko považovat za nějakou baštu proti západnímu úpadku. Žádnou není a není absolutně žádný důvod ho z úpadkových trendů dneška vynechávat. Když nás dnešní západní elity vedou od desíti k pěti (což nikterak nepopírám), tak to ještě automaticky neznamená, že Rusko na východě je na tom lépe.
  Blbě to dělají všichni – Západ i Rusko, Angela i Vladimir Vladimirovič. Pokud jde o imigraci, největší hrozbu současnosti, tak posledními jakž takž efektivními baštami odporu jsme my – střední Evropa – hlavně Maďarsko v čele s Orbánem a také Polsko, a pak, i když bohužel méně razantně i naše země a Slovensko.
  Pozdější civilizace následující po Sumerech ještě nebyly plně semitské, rasově bylo tamní obyvatelstvo stále do značné míry bílé a díky tomu se zde i po Sumerech udržovala civilizace na poměrně vysoké úrovni. Babylóňané byli kupříkladu smíšený národ složený z bělochů a semitů, většinu jejich úspěchů lze zřejmě připsat bílé části jejich populace a kromě toho toho hodně převzali od bílých Sumerů. Stejně tak Asyřané byli směsicí bílých a orientálních typů. Navíc se zdá, že dokonce i mezi semitskými kmeny patřily horní vrstvy k bílé rase. Ve skutečnosti začaly tmavší orientální typy v populaci Předního východu jasně dominovat až o hodně později.
  Že kdysi Orient obývali převážně lidé bílé rasy, je dnes už bezpečně doloženo a díky jejich nadání zde tehdy vznikly vyspělé starověké civilizace. Nechápu, co je na tom k nepochopení, nelogického nebo ideologického. Dokonce se ani ndá vyloučit, že i ony národy, co jsou považována za semitské, byly ještě co se rasy týká vlastně spíše bělošské. Dnes pro toto tvrzení existují dokonce i genetické indicie. Jak uvádí Klyosov, dnešní potomci Asyřanů (kteří se označují za semity) jsou zřejmě těsně spjati se sumerským bělošským genofondem a jejich potomci dodnes mají vysoké procento haplogrupy R1b, dnes nejrozšířenější haplogrupa v západní Evropě (červen 2011): „Mnozí dnešní Asyřané, potomci dávných Sumerů, stále mají jejich R1b1a2 haplotypy.“ A dále (květen 2012): „Asyřané jsou jednou z nejstarších přeživších skupin, která je potomkem, jak je předpokládáno, historických Sumerů. Mezi Asyřany je R1b hlavní haplogrupa, ve studovaných vzorcích dosahuje 40 %; haplogrupa J je na druhém místě s 11 % a ostatní dosahují pouze jednotek procent (Lashgary et al., 2011). Tak vysoká procentuální hodnota R1b je v [dnešní] jižní Mezopotámii velmi neobvyklá.“
  K těm Maurům – ono to stejně s tím rozkvětem Andalusie bylo stejně ještě celé trochu jinak, než se často píše. Totiž ono těch Berberů a s nimi i Arabů (a Syřanů) nepřišlo do pozdějšího Španělska zas tak mnoho a ve skutečnosti se asi největší měrou na rozkvětu Andalusie podíleli domácí běloši, jednak jako mozarabové – ti, kteří se povrchně kulturně arabizovali, ale zůstali křesťany, tak hlavně jako muwalladové, kteří už přijali i islám. Jak píše Hrbek v Kaufmannovi (1982, s. 144): „Od konce 10. století lze … datovat období největšího rozkvětu andaluské kultury, na níž se podíleli hlavní měrou právě muwalladové. Mnohá jména vynikajících Andalusanů, kteří přispěli podstatně k arabské literatuře a vědě, svědčí o jejich nearabském původu: básník Ibn Kuzmán (Guzmán), životopisec Ibn Baškuwál (Pascual), historik Ibn al-Kútíja (= syn Gótky).“ Faktem tedy prostě je, že hlavní měrou se na rozkvětu andaluské civilizace podíleli jednak hispánští běloši, jednak bílí Berbeři. Arabové skoro ne. Takže tvrzení o tom, že Angličané se jezdili do Andalusie učit od Arabů, jak tady někdo tvrdil, padá.
  Berbeři byli sice poněkud arabizováni, ale vcelku nakonec vytvořili svou vlastní kulturu – a zvláště její celková vyspělost nebyla dílem nějakého arabského vlivu, ale výsledkem jejich vlastního nadání. Mimochodem také například vytvořili svůj hrdinský kodex, který se velmi podobal kodexu západního rytířstva – to opět ukazuje na jejich bělošskou mentalitu, podobnou Evropanům. Viz Vávra (1942, s. 191-2): „… Arabové by jistě nebyli bez Berberů s to vytvořit jednu z nejkulturnějších epoch, kterou všichni známe jako zářivé období španělských Maurů, jež tak převýšilo právě svou kulturní náplní všecko nejsličnější, co je nám známo jako epocha bagdádského chalífátu! (…) …Berbeři zaplnivše poloostrov andaluský … stvořili na Španělské půdě nejvyšší kulturu, vzdělanost španělských Maurů. Málokdo ví, že Berbeři dali světu definici evropského rytířství, která platí dosud: ‚Deset ctností musí mít šlechtic: čisté srdce, zdatnost, urozenost, odvahu pohrdající smrtí, umění básnické, lehký tok řeči, dokonalost v jízdě na koni, v šermu, v střílení z luku a v hodu oštěpem.‘“
  Bělošský koncept každopádně u Berberů není k ničemu, protože i přes svoji určitou kulturní arabizaci dosáhli významných úspěchů na civilizačním poli díky svému nadání, a to bylo dáno právě jejich rasovou identitou (a kromě toho díky své mentalitě si utvořili poněkud specifickou kulturu, arabská je ovlivnila, ale plně arabizováni nebyli). To je stejné jako v jiných multirasových společnostech – třeba Brazílie patří do hispánské, latinskoamerické kultury, ale pod tím stejně existují velké rozdíly v tom, jak se která skupina podílí na ekonomické aktivitě, kultuře apod. – a ano, je to opět dáno rasou – běloši jsou zde jasně nejúspěšnější a nejaktivnější skupinou, pod nimi jsou míšenci, pak Indiáni a nejníže černoši. Stejně tak i za úspěchy Andalusie stáli bílí Berbeři, bílá arabská aristokracie a původní bílí obyvatelé Hispánie, žádní běžní tmaví Arabové, jak je známe dnes.
  Moje tvrzení ohledně Berberů, arabské aristokracie atd. směřuje k tomu, že za většinou civilizačních úspěchů lidstva stojí skutečně bílá rasa, a to i tam, kde se o tom moc neví – stála i za starověkým rozkvětem Orientu a Středomoří, ba dokonce i za pozdějším rozkvětem islámské civilizace stála ona. Tvrzení, že za těmito úspěchy stojí lidé, co tam žijí dnes, je prostě nestoudná lež, která má potlačit roli rasy v historickém vývoji a nepřímo tak podporuje náš zánik.
  Ostatně i sama arabská kultura tehdejší doby – to je otázka k zamyšlení, neboť to bylo úplně něco jiného než dnešní arabská zaostalost. Tehdejší arabská kultura byla skutečně vyspělá, na vysoké úrovni – ale to jen proto, že i v rámci arabského etnika vůdčí a tvůrčí elity byly převážně bělošské.
  Nakonec i v arabské literatuře té doby se dají nalézt zmínky o tom, že horní vrstva vládnoucí mocí, věděním a kulturou je výrazně světlejší než masy poddaných.
  Třeba básník Ibn Rašík píše o městě Karjuván (in Brett, s. 60): „Kolik v něm bylo urozených a vznešených, s BÍLOU PLETÍ… …doktoři, které jste mohli požádat, aby svými znalostmi zákona, vytříbeným jazykem a objasňováním rozehnali mraky … Díky nim Karjuván uznávali, neboť množství jejich kazatelů hovořilo o rozkvětu země, zářil nad Egyptem, … předstihoval Bagdád.“
  Enrique Sordo (1962, s. 24) píše o tom, že mnoho chalífů ve Španělsku mělo dokonce světlou pigmentaci: „Většina chalífů byla světlovlasá nebo rusovlasá s modrýma očima, což naznačuje převahu berberské … krve.“
  Obecně platí, že ještě v moderní době lze u některých příslušníků elit v islámském světě nalézt zbytky bílé krve.
  Coon třeba k nordickým typům v islámském světě, které jsou spjaty s arabskou aristokracií, z níž vzešel sám Mohammed, uvádí (1939, kap. XI, sekce 2): „Nordicky vpadající lidé se obvykle vyskytují v sociální vrstvě, z níž pocházejí civilní úředníci a náboženští vůdcové, a není jen náhoda, že uznaní potomci Proroka jsou světlejší pleti a vykazují větší evidenci blondismu než zbytek populace. Mohli by možná být nordickým elementem spojeným se svatými rodinami, které vstoupily do regionu z Hejazu v časných postislámských časech.“
  A dále (1939, kap. XI, sekce 14): „Běžní Arabové obývající města jsou jen málo odlišní od jejich pasteveckých a zemědělských krajanů, ale toto pravidlo rozhodně neplatí pro aristokratické rodiny. Tito princové-obchodníci jsou někdy blond a nordického vzhledu; další z nich vypadají jako aristokraté z Mekky v Arábii.“
  Dokonce i moderní poznatky z genetiky to potvrzují. Klyosov (únor 2012) se zmiňuje, že bílá haplogrupa R1a je dokonce ještě dnes rozšířena mezi vůdčími kmeny, z nichž vzešel i Mohammed: „Jak bylo zmíněno dříve, dnes je v těchto regionech mezi 3 až 9 % R1a1, mezi nimi členové slavných kmenů jako Quraish/Quraysh (Muhammad, zakladatel islámu, se narodil v Quraysh kmeni), Al Tamimi (Banu Tamim) a další.“
  Tato diference na bílou aristokracii a tmavší masy se mimochodem projevovala už od počátku dějin islámu a jeho expanze – ve skutečnosti to bylo tak, že napřed migrovaly spíše ne příliš početné arabské elity, které byly převážně bělošské a i díky jejich nadání vstoupil zpočátku islámský svět do éry jistého rozkvětu. Teprve později je následovaly početnější masy méně inteligentních tmavších Arabů.
  O tom píše Wolf (1984, s. 36-7): „První migrace Arabů z obou pův. center v Arábii začaly v 7. st. nl., ale byly poměrně málo početné: stěhovalo se převážně jen městské obyvatelstvo, obchodníci, kněží, učitelé apod. Teprve na poč. 2. tis. migrovaly velké etnické skupiny kočovných kmenů. Tato stěhování pokračovala zejm. ve 13.-15. st. a znamenala definitivní ovládnutí nových území Araby, a to zejména v sev. a severových. Africe a na Předním východě.“
  A tento imigrační vzorec se projevil i v případě právě maurské Andalusie.
  Brett popisuje prvotní arabskou aristokracii migrující do Hispánie, když cituje Adh Dachíru (1989, s. 87): „Hlavní město Cordóba se od časů, kdy byla Andalusie dobyta, stalo nejvyšším z nejvyšších … vzorem a matkou měst, sídlem dobra a božství, domovem moudrosti … srdcem země, zřídlem vědy… centrem správného myšlení, plodnou zahradou idejí, zdí plnou perel vzácných talentů. Na jejím horizontu se rodí hvězdy Země a poselstva věků, rytíři poezie a prózy. Z ní vycházejí dokonalé kompozice a skvostné sbírky. Příčina toho, stejně jako výjimečnost jejích současných i minulých lidí … vyplývá z toho, že v Cordóbě žijí jen hledající a objevitelé rozličných druhů poznání a umění. Většinu obyvatel … tvoří vznešení Arabové z Východu … vůdcové vojsk ze Sýrie a Iráku, kteří se tu usadili, takže jejich potomkové zůstanou vznešenou vrstvou všude, kde budou žít. Město nemá nouzi o schopného spisovatele, pozoruhodného básníka, který opěvuje jeho velikost.“
  Teprve později začali přicházet „praví“ tmaví semitští Arabové, jaké známe dnes – ne příliš inteligentní, necivilizovaní, tehdy vesměs kočovní.
  Brett (1989, s. 87-88): „Arabští kočovníci, kteří se usídlovali v severní Africe od 11. století a objevovali se v Andalusii v marockých vojskách, nebyli vítaní a jejich společný původ, jejich bývalé ctnosti popírali. Neměli je rádi a báli se jich jako nebezpečných vetřelců. Obávali se, že jejich hnědé stany pohltí města a vesnice. Bídný muslim žil podle nepsaných zákonů a neřídil se psanými. Nehovořil jazykem Koránu ani klasických ód, ale barbarským nářečím nevzdělanců.“
  Dokonce ani u té Číny není vyloučeno, že za částí jejich úspěchů stála bílá rasa. Jednak vliv Tocharů a bílých nájezdníků, co založili dynastii Šang a poprvé výrazně pozvedli čínskou civilizaci je už bezpečně doložen (je docela možné, že třeba písmo, znalost železa, koně, kolo nebo vozy pocházely od těchto indoevropských migrací).
  Geiss uvádí (2005, s. 57): „Podobně jako starověký Egypt, ale o 1500 let později, vstoupila Čína po řadě mytických ‚pracísařů‘ a polomytické/polohistorické dynastii Jin do období rozvinuté kultury naráz; významný mezník představovalo politické sjednocení v královskou říši, s její plně historickou dynastií Šang (1523-1028). Protože zmínky o dynastii Šang časově spadají do stejné doby, kdy se objevily aristokratické formy života včetně bojového vozu, nelze vyloučit, že dynastie Šangů byla, podobně jako v jiných případech, založena dobyvateli, v tomto případě dobyvačnou aristokracií s bojovými vozy, která mohla přijít do Číny přes oázy ve středoasijských pouštích a v následující době se, jak bylo opět obvyklé, dříve nebo později asimilovala (McNeill).“
  Schreiberovi o tomto přílivu kočovníků píšou (1977, s. 222): „Mnohde zničil celé kultury…, jinde vytvořil nové, jako v Číně, kde dynastie Šang, opírající svou moc o … válečné vozy, přivedla na Hoanghu k rozkvětu první čínskou městskou kulturu a ovládla své sousedy.“
  Zajímavé také je, že ustavení dynastie Šang spadá do zhruba stejné doby, kdy vtrhli Árijci do Indie a tak se tedy zdá, že šlo o dva proudy původně stejné indoevropské migrace (o tom také píše Klyosov).
  A za druhé není ani vyloučeno, že i za oním pozdějším vzestupem Číny ve středověku stojí alespoň zčásti bílá krev.
  Cox píše: „Early Chinese records refer to blond tribes, and there yet remain tall, fair-skinned, blue-eyed, individuals in Manchuria and Korea, the racial outcroppings of the early Caucasian. China has been ruled by these northern mixbreed tribes for many centuries. The Great Wall of China was built to preserve China proper from the predatory incursions of these hybrid Caucasians. The rulers of China, of course, will have constituted the upper class; and it is from this class that Chinese higher culture issued. It is apparent that the Caucasic element in China would do for that people what it has done for all other colored races, that is impart to them a culture which in its first stages would be progressive, and in its later stages dwarfed, as the Caucasian blood became submerged. This will account for the fact that Chinese civilization was more creative in its earlier stages.“
  Tím ale nechci tvrdit, že to tak určitě bylo; je to jen nepodložená spekulace, která ale je možná.
  Co s islamizovanými Němci? No to nevím, ale vedle přistěhovalecké muslimské záplavy ze zemí třetího světa valící se do Německa (ale i do Ruska) jsou celkem marginální problém, ne? Ale jistěže i mezi bílou rasou, ač je ve své většině vcelku svobodomyslná, se najde určité procento psychopatů, fanatiků a nejrůznějších exotů, jejichž psychické sklony nacházejí odezvu v islámu. Má to ale své meze dané naší mentalitou – ve své většině dnešní bílá rasa islám v jeho dogmatické a netolerantní podobě nikdy nepřijme. Ani v Německu, ani nikde jinde. A i kdyby ano, pak by už jej ale nevyznávala hrstka bílých dogmatiků a exotů, ale ona vcelku liberálně smýšlející bílá většina, která by ho svou mentalitou zliberalizovala – tak jako to v minulosti učinila s křesťanstvím.
  Každopádně na vaši otázku mohu odpovědět kontraotázkou: a co byste vy udělal s islamizovanými Rusy?
  http://www.armadninoviny.cz/rusko-ohrozuje-narustajici-islamismus.html
  To je ostatně typické- předhazujete mi ideologickou zaujatost a sám mi tady zaujatě předhazujete islamizované konvertity v Německu, přičemž islamizované konvertity v Rusku blaseovaně přehlížíte.

  • A. T. permalink
   Říjen 16, 2016 3:08 pm

   Já jsem nechtěl být rozvláčný, nicméně jsem si znovu přečetl Váš příspěvek, stačily mi, nezlobte se, ty nesmysly,co tam píšete právě o těch Berberech… „Bílá arabská aristokracie“, ne ti „hnědí Arabi dneška“, i když připustíme, že se Arabi posléze pomísili s černochy, ale ked a kdy,´o žádné „bíle arabské aristokracii“ skutečná věda nikde nemluví. Četl jsem celého Vávru, je to dobrý kompilátor a popularizátor,ale žádný vědec to nebyl, na rozdíl třeba od A. Musila. Při vaší úžasné kulturnosti Berberů jak vysvětlíte, že tu skvělou maurskou civilizaci vlastně zdeptali již před vítězstvím křesťanů, co ty dynastie Almohádů a Almorávidů ?
   Tak je to s Vámi všude, jste jako marxista nebo ti horlivci z opačného tábora, zkušenosti z terénu, skutečné vědecké poznatky Vás nezajímají, Vaše „neporazitelné“ argumenty pramení z účelových statistik, citátů z internetu, z doslechu a především z dogmatického všepronikajícího východiska. Můžete mi vytýkat leccos,ale ze žádného takového předpojatého dogmatu nevycházím, prostě studuji historická fakta a současnost,tu namnoze na základě osobních zkušeností. Byl jste jako já od Portugalska po Tokio ? Studoval jste skutečně vědecky ty civilizace, které tak suverénně posuzujete ?
   Necháme toho, je to škoda času a energie.

   • I.B. permalink
    Říjen 17, 2016 1:09 pm

    S jistým zájmem jsem si přečetl polemiku spíše o „bělošské rase“ než o islámu, ale budiž. Nechtěl bych oběma pánům dělat rozhodčího, možná neoplývám takovými znalostmi. Tedy jen několik poznámek. Myslím, že vyplýtvali mnoho slov, ačkoliv celkem jakékoliv obecné dějiny, naše melantrišské, nebo standardní francouzské či anglické nás opravdu přesvědčují, že obecné dějiny jsou širší než jen dějiny „bílé rasy“. Oba trochu také zapomněli, že kultura nespočívá zdaleka jen ve vědeckých a technických vynálezech, jsem rád, že padla zmínka aspoň o čínském malířství, které je velkým celosvětovým fenoménem tisícileté kultury a tradice a vyrovná se svým ojedinělým způsobem nejvyšším „výkonům“ tohoto druhu na Západě. A to je jen jeden příklad jedné významné kultury s nejdelší nepřetržitou kontinuitou.
    Obávám se také, že nějaké úvahy o „bílem původu“ např. Arabů nebo dokonce Číňanů, jsou slušně řečeno velmi nepřípadné. My nakonec lépe než dříve známe i ty evropské kultury před vpádem divokých, barbarských Indoevropanů a víme, co všechno tito ie. kočovníci a „imigranti“ od nich přijali. Ještě nedávno nebyly doceněny „asiánské“ vlivy na řeckou kulturu, boj Řeků s Peršany je jiná kapitola, ta vnější. Existují odůvodněné doklady, že Řekové jako pravzor naší kultury přejali mnohé od starých Egypťanů – stejně jako např. křesťanství, mimochodem staří Egypťané „běloši“ nebyli.
    Ale o tom jsem vlastně psát tolik nechtěl. Žil jsem ve Francii i v Rusku a pracoval jsem také ve Střední Asii.
    Myslím, že oba pánové zaměňovali určité pojmy, ve Francii, v Německu a v Rusku nejde přece o „konvertity“, ale o masy imigrantů, ať již muslimských nebo černošských, zde nutno vidět, že černošské v Rusku prakticky nejsou a ti muslimští jsou hlavně „jejich vlastní“, s Kavkazany jsou skutečně problémy, ale současně jsou pod dost ostrým dohledem bez nějaké „korektní“ ochrany příznačných „lidskoprávních organizací“, s Uzbeky, kterých je dost, větší problémy nejsou, o tom jsem se i přesvědčil, navíc na vesnicích tito muslimové prakticky nejsou, na Sibiři také ne, jsou ve městech, ale jak kde. V tom je zásadní rozdíl proti nynější západní Evropě.
    Já se do odvážných spekulací o „vymírání národů“ nebo o euroasianismu pouštět nebudu, ale možná že se skutečně nakonec vrátíme k té „Matce Asii“, ze které jsme ostatně všichni vyšli.
    Ostatně nový rozvoj Číny a její nepochybná obnovená identita jsou myslím mimo jakékoliv pochybnosti.

 4. Shaman permalink
  Září 24, 2016 9:20 pm

  To by mě zajímalo co budou dělat, až jim nějaký politicky nekorektní důstojník, pošle raketu na ten jejich posvátnej šutr. Až jim to tam roztříská, kterým směrem se pak budou klanět? A vůbec, co pak bude s jejich vírou?
  Že si s nima Evropa poradí, o tom nepochybuji. Popřitom dostanou po rypáku i vlastizrádci, odpovědní za veškeré zločiny, které „uprchlíci“ spáchají/li. Nejenom radikální muslimové, ale hlavně vítači a obhájci imigrace (nevím jak bych je pojmenoval, snad – „socioteroristé“?) mají na svých rukách krev. Už prolitou, i tu která ještě (bohůmžel) nejspíš poteče.
  Co se týče dodržování zdejších zákonů, jsem skeptický. Jeden metr pro všechny tady nikdy nebyl, a asi ani nebude. Zákony se přece už dnes (ne)dodržují podle množství peněz, funkcí v úřadech, či barvy největšího lidského orgánu. Takže teď to bude možná i podle víry.
  Čeho se ale obávám není muslimská komunita v Evropě. Oni zas tak velcí bojovníci nejsou. Vždyť už ve středověku Ibn Chaldún přiznal, že arabové jsou počas bitvy uprostřed formace evropských žoldáků ne proto, aby bylo chráněno aláhovo vojsko, ale proto, aby nemohli utéct z boje.
  Obavy mám z naší mentality. Není přece žádnou vzácností vidět situace, kdy ozbrojení policisté mlátí běžné občany, kteří dávají najevo své znepokojení. Je alarmující, že členové ozbrojených složek útočí na vlastní chlebodárce (pracující plátce daní), zatímco je potřeba, aby je chránili. Přehnaně řečeno – zatím to vypadá tak, že kdo se odmítne nechat zabít fanatiky, bude za trest popraven vládou. Stát má monopol na násilí a je děsivé, že ho používa k vlastnímu rozkladu. Občané nejsou církev, není třeba je oddělovat od státu.
  Marně hledám odpovědi na některé otázky. Co naše svědomí a naše odpovědnost? Co řekneme svým potomkům, až se nás zeptají co jsme tenkrát dělali? Neneseme vinu za vzniklý stav tak trochu my všichni?

  • A. T. permalink
   Říjen 16, 2016 2:49 pm

   Podívejte s Vámi prostě nemá cenu diskutovat, myslím, že bychom tady brzy unavovali rozsáhlostí příspěvků, které navíc nejsou ani k tématu. Všechny vaše argumenty (?) směřují k tomu, že všechno vytvořila „bílá rasa“, což Vám každý historik trochu vážněji zaměřený rozohdně nepotvrdí, protože to není pravda. A Vaše argumenty jsou velmi pružné a uhýbající, když Vám jeden předestře řadu techn. vynálezů, kontrujete otázkou , co jiní, např. Číňané, vytvořili v geologii, biologii, medicině.? Podívejte se tuto hru s Vámi nebudu hrát, existují celé knihy,které se dokonce zabývají v tomto smyslu např. i geologií nebo souvisejícími vědami,o medicíně,která navíc je nesporná dodnes,ani nemluvě. Stejně si počímáte s vynálezy, kde je kriterium,co je „správný“ vynález a „nevýznamný vynález“,aspoň tedy podle Vás ? Hedvábí nic není, že, zajímavé ovšem je, že přispělo k velkému rozvoji hospodářské i kulturní výměny mezi Východem a Západem,dokonce jsou názory, že na druhé straně přispělo také k jejich úpadku, např. i římské říše, z důvoduluxusu, velkých nákladů apod. Takže je to bezvýznamný vynález ? Dobrý trik je také, že to nebo ono vlastně nevynalezli,protože to později, třeba o několik set let ? vynalezli i na Západě. I o tisku máte špatné informace, první pohyblivé typy byly na Východě, i když to vymysleli Korejci. Podívejte se, kdy vznikla první tištěná kniha na Východě a kdy žil Gurenberg. To bylo také nezávisle a „později“ ? Netvrdil jsem, že „bílá rasa“ nemá žádné charakteristiky, jenže nemůžeme zanedbnat skutečnost, zda nějaká „čistá bílá rasa“ ještě existuje. Proto na čistě biologické charakteristiky podle mne a nejen podle mne nemůžeme dát, ony ty kulturní a duchovní charakteristiky rozhodně nejsou bezvýznamné.
   Rusko si rozhodně neidealizuji, není místa pro další rozbor, vy stejně budete operovat svými statistikami a názor, že jsou nakonec lepší než skutečné pozorování a prožití je opravdu úsměvný, není třeba ho komentovat. Ponechávám stranou zbytečné polemiky o „bělošství“ semitských civilizací či kultur dávného Blízkého Východu, Vaše unikátní teorie jsem nikde ve vědě o těchto končinách neshledal, a věřte, že jsem to také studoval, otázku Berberů,kteří přispěli k rozvoji maurského španělska, ale hlavně ho také svým fanatismem a barbarstvím pomohli podlomit, nebudeme již také diskutovat, jsou závažnější prameny , než „populár“ Maurové a Evropa a podobné. Projeďte se současnou Evroppou, pobuďte v různých zemích, málokde je v současné době přece jen taková „vůle k budoucnosti“, jako v Rusku, zesílená nyní zejména i tlakem Západu.Tato kultura byla vždy dost euroasijská, bude jí tedy i nadále, přečtěte si raději Spenglera,“jeho školu“ a další německé geopolitiky již ze začátku 20. stol., ti to již předvídali. Ovšem aniž bychom byli nějací multikulturalisti v dnešním zploštělém slova smyslu, čas „čistých ras “ již jaksi pominul, jestli jste si nevšiml a poslední,kteří ho vyznávali, patřili zrovna k těm dost pomíšeným a byli dokonce, zejména ti předáci spíše karikaturou něčeho takového,co stejně v dohledné historii neexistovalo,to je také realistická odpověď (ze života) na to, že „rasové rozdíly neuznávám“. Vaše argumenty jsou totiž dost často (energicky) pádné, ale jsou zkratkovitě opřeny o základní dogma „čisté rasové identity“ a všeobsáhlé dominace bílé rasy,,která možná existovala v určité historické době – a přitom v různých dobách existovaly i jiné silné říše a kultury…

 5. Září 22, 2016 3:42 pm

  No, nevím, nějak jste toho Andrease drsně deklasovali a on se chudák tolik snažil…americkými statistikami, úsudky o zemích, kde nikdy nebyl, hádáním jejich budoucích osudů, jak vyhynou, jak je zahubí vnitřní imigrace, ačkoliv zapomněl, jak např. v Rusku množství šlechtických rodů bylo mongolského původu a přesto pak měli jasnou národní a náboženskou velkoruskou identitu, nu někdy se trochu spletl, jako že Peršané jsou vlastně Arabi a že Berbeři a staré civilizace v Mezopotámii jsou vlastně bělošské…my jsme s tím kapitalismem a atlantickou rasou žel nějak dost ve psí, tak si přece musí udržovat nějaké představy o jejich nadřazenosti…

  • Andreos permalink
   Září 23, 2016 12:58 pm

   AT
   Ale no tak milý pane, já tady nikým nikdy deklasován v jakémkoli smyslu nebyl, to by napřed musely být má tvrzení jasně vyvrácena smysluplnými argumenty a fakty, ale to se nikdy nestalo a ani sát nemůže. Naopak já jsem vás – tím myslím všelijaké ty fanatické uctívače matičky Rusi – deklasoval jasnými argumenty již mnohokrát. Ale ani to vlastně není třeba, vy se svojí omezeností, neschopností přijmout nevyvratitelná fakta a argumenty a ubohou sprostotou (když nemáte argumenty, dokážete mě tak akorát opakovaně urážet) deklasujete sami.

   Možná že nějaké šlechtické rodiny v Rusku byly mongolského původu, ale na celkové bělošské identitě ruského národa to mnoho nezměnilo. To jako chcete tvrdit, že je úplně jedno, jakého složení obyvatelstvo Ruska bude? Že když místo Rusů budou žít na území Ruska středoasijské islámské národy, Mongolci nebo Číňané, tak ruská kultura, společnost, národní identita zůstane stejná? To si vážně myslíte?? Já bych spíš řekl, že žádná ruská národní identita pak už nebude, budou tam jiné národní kultury- takové, jaké se tam s těmito národy nastěhují.

   Netvrdil jsem, že Íránci jsou Arabové, ale že u nich výrazná příměs arabské krve existuje. Celkově ale Íránci náleží k tzv. íráno-afghánskému typu, což jsou s orientalidním typem dvě hlavní větve „hnědé“ rasy (to je ona tmavší nebílá větev velké mediteránní skupiny), jejíž osídlení se táhne od severní Afriky až po Indii. Každopádně – skuteční dávní Peršané dnešní Íránci fakt nejsou. Peršané patřili zčásti ke staršímu bílému obyvatelstvu Orientu, které bylo trochu tmavší než Evropané, zčásti k nordikům, kteří do oblasti migrovali ze severu. Jedinými skutečnými potomky pravých Peršanů jsou Pársové žijící v Indii. To byla jediná přeživší část starověkých bílých Peršanů. Vedle toho, že si udrželi svoji rasovou a genetickou identitu a z ní plynoucí velké genetické kvality a vysokou inteligenci, uchovali si i mnohé kulturní obyčeje a náboženskou víru (zoroastriánství) svých slavných předků.
   Jsou poměrně světlí, skoro jako Evropané. Kořenský (s. 102) explicitně zmiňuje rasovou a povahovou podobnost Pársů bílým Evropanům: „Vzezřením a jednáním stojí Pársové mezi indickým obyvatelstvem Evropanu nejblíže, neboť podobají se mu barvou pleti i oděvem.“
   Teorie o Pársech jako potomcích skutečných bílých Peršanů potvrzují i moderní genetické výzkumy, a to dokonce velmi přesně. Zjistilo se totiž, že je u nich významně – téměř 18% – zastoupena haplogrupa R, která je jinak dosti vzácná. Je to stará haplogrupa, z níž pochází pozdější a mezi dnešní bílou rasou nejrozšířenější haplogrupy R1a a R1b.
   A jsou také jako jedna z posledních bílých komunit v Orientu velmi nadaní a schopní, jasně nejnadanější skupina v Indii a možná celé jižní Asii.
   Kořenský (s. 102): „Počet Pársů dosahuje v Indii sotva půldruhého sta tisíce duší. Představují tedy vyznavači ohně pouhou krůpěj v moři veškerého obyvatelstva indického, ale svým obchodním nadáním a vyzískaným bohatstvím vynikají nad ostatní domácí národy. Jako chytří loďaři, průmyslníci, agenti, kupci, bankéři a finančníci jsou Pársové známi nejenom v Indii, ale také v ostatních zemích asijských. Jedni řídí své podniky doma, jiní v Afganistáně, Arabii, Číně, Zanzibáru neb i v Londýně a Liverpoolu. Mnoho Pársů je zaměstnáno ve veřejných úřadech indických. Angličané si je chválí pro spolehlivost a obratnost.“
   Já sám jsem shodou okolností o Pársech něco před necelým rokem napsal na sarmatii/bratrstvi:
   https://sarmatia.wordpress.com/2015/11/06/parsove-relikt-davneho-belosskeho-obyvatelstva-orientu-tvurce-starovekych-civilizaci-i/

   Berbeři byli dávní bílí obyvatelé severní Afriky, světlost jejich pleti byla dokonce vyhlášená. Převážně šlo o bílé mediterány, ale byla u nich dokonce patrná i „severská“ příměs projevující se u některých dokonce světlými vlasy a očima.
   Jak uvádí třeba Hrbek v doslovu ke knize Maurové a Evropa od Kaufmana (1982, s. 129): „Etymologicky pochází slovo Maurové od latinského Mauri, což byli berberští obyvatelé římské provincie Mauretania v dnešním západním Alžírsku a Maroku. (…) … původní Mauri i pozdější Maurové ve Španělsku byli často světlovlasí a vynikali obvykle velice světlou barvou pokožky.“
   Vávra uvádí (1942, s. 190): „Berbeři se nám většinou jeví jako hnědovlasí, částečně však také plavovlasí, s modrýma očima a také jako sloučenina obou. (…) …blondýni žijí rozptýleně a smíšeně s ostatními antropologickými typy a v této době tvoří celou sedminu obyvatelstva, nejvíce však na územích severnějších.“

   Starověké civilizace v Mezopotámii samozřejmě bělošské byly, to je potvrzeno nejen antropologicky, ale dnes už i moderní genetikou – tak třeba u dávných Sumerů byla dominantní Y-haplogrupa R1b, která je nyní nejvíce rozšířena u bílých národů západní Evropy. Viz studie genetika Anatola Klyosova:
   http://file.scirp.org/Html/19567.html

   Pravda, já v Rusku nebyl, ale je mnoho lidí, co tam bylo, a ti mnohdy podávají právě opačný názor než místní proruští nadšenci. Mám staženou jednu diskusi, co kdysi dávno probíhala na altermedia o článku Davida Duka zabývajícím se Ruskem, a odcituji zde dva příspěvky, které napsali lidé, co v Rusku byli, a kteří tvrdí přesný opak toho, co vy: „Rusko s porodností 1, 17 dítěte na ženu, že je zdravý národ? Země s procentuálně obrovským počtem alkoholiků a drogově závislých je záchrana civilizace ? A víte o tom, že podle jednoho průzkumu nepovažuje 40 % “hrdých bílých Rusů” krádež za nemorální ?
   Pánové, zkuste někdy zajet do Ruska a navštívit místa mimo Moskvu a Petrohrad. Špína, lenost, bordel a všeobecná korupce.“
   „V Rusku jsem byl několikrát a rozhodně se mi nezdálo,že je to tam takový ráj, jak to líčí D.Duke, spíš to byl pěknej bordel. Jestli jsou Rusové pro pana Duka ideálem bílé rasy tak pěkně děkuju. Ten národ je prolezlý alkoholismem,neurvalostí a zlodějnou. K nám Čechům mají vztah jako k nějaké jejich kolonii a nemůžou pochopit, že jim za to “pěkné” co pro nás za posledních šedesát let udělali,nejsme vděční. My jako národ jsme vždycky měli blíž k německýmu živlu, než k tomuhle východnímu věčně ožralému národu. Neříkám, že s Němci byly vztahy ideální, ale jsou nám kulturně prostě blíž.“
   Mimochodem, já sám tak příkrý k ruskému národu nejsem, nemyslím si, že jsou to samí alkoholici, primitivové a tak, ale zmíněné nešvary v Rusku prostě existují a vidět v Rusku nějaké světlo vší budoucí civilizace je fakt trochu mimo. Ale já samozřejmě proti ruskému národu bytostně nic nemám – právě proto, že je mi líto, že i on je na sestupné cestě a mě to mrzí, o tom píšu a upozorňuji na to. A stejně tak je mi líto všech dalších bílých národů.

   K té imigraci do Ruska – v roce 2014 bylo v Rusko 23 milionů barevných obyvatel muslimského vyznání, tj. sedmina populace, a jistě i značný počet dalších nebělochů bez muslimského vyznání. Třeba podle OSN Rusko v roce 2013 přijalo druhý největší počet přistěhovalců na světě; mnoho imigrantů přichází ze zemí jako Ázerbájdžán nebo Uzbekistán. Přistěhovalci, zvláště muslimové, mají výrazně vyšší porodnost než etničtí Rusové. Podíl Rusů v obyvatelstvu Ruska klesne pod 50% možná už kolem roku 2050, nejpozději tak po roce 2060.
   Viz i něco zde:
   http://www.ivcrn.cz/islam-a-rusko/
   http://www.stop-multikulti.cz/rusko-a-islam/
   Statistická data, která jsem zde citoval, jsou normální seriózní zdroje, není na nich nic „amerického“. Z hlediska porodnosti Rusko je na tom zhruba stejně jako většina západních zemí – ani lépe, ale ani hůře. Porodnost v celé Ruské federaci je asi 1.6 dítěte na ženu, ale do toho se promítá vyšší porodnost imigrantů, hlavně muslimů, takže u etnických Rusů to bude tak 1.5, možná i o něco méně.
   Tady ještě dávám k dispozici studii potvrzující nízkou porodnost a také dysgenický úpadek ruského národa – i zde mají inteligentnější ženy méně dětí než ty méně inteligentní – stejně jako v západních zemích:
   http://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x1a/xb1/6833/file/0010.pdf
   A klid, je od ruských autorů přímo z Ruska, od žádných proradných Američanů.

   • Albert T. permalink
    Září 29, 2016 9:43 am

    Jaksi vám uniklo, že jsem se Vás do určité míry zastával,i když s humorem, to se snad může, aby nezůstalo jen u nějakého zbytečného výsměchu. Jinak je ovšem pro vaše pojetí diskuse příznačné, že vaše tvrzení nemohou být vyvrácena, prostě se tak „ani stát nemůže“. A pozor já jsem vás neurážel. Že vaše údajné argumenty jsou vlastně jen projevem všeobjímajícího dogmatu, že vše kulturní vytvořila jakási hypotetická „bílá rasa“, ostatní kultury jsou v podstatě zanedbatelné a konec konců řada z nich jsou vlastně také běloši… je stejným dokladem té vytrvalé ideologičnosti vašich tvrzení bez ohledu na celou řadu reálných skutečností. Viz např.že jsem vám uvedl nejméně desítku zásadních vynálezů čínské kultury majících světový a historicky epochální význam a vy jste pak polemizoval o dvou, že je „bylo nutno ještě zdokonalovat“.
    Nebudu s vámi polemizovat že Berbeři žádná „bělošská“ rasa nebyli, ani o Pársech a o Peršanech, nebo o tom ,co vše bylo po těch vašich Sumerech, jejichž původ je nejasný,ale všechny ty další civilizace tam byly semitské, co ale z toho ? Co to vlastně jsou ti vaši „běloši“,když se do toho pojmu dají účelově zahrnout rozdílné národy a vlastně i rasy ? Spíše bychom se ale mohli a měli zabývat tím, co je dnes ta „bílá rasa“ a v jakém je stavu, genetickou pomíšeností, ale hlavně ztrátou identity,kterou po staletí patrně měla. Považujete její stav na Západě a např. zde u nás za zdravý a výtečný ?. Nemusíte mě zahrnovat mezi nějaké „fanatické uctívače matičky Rusi“, tím rozhodně nejsem, na rozdíl od vás jsem tam žil a ty kladné i negativní poznatky mám dost často z prvé ruky. A to že přes různá smíšení byla ruská identita („bělošská“ jak vy říkáte) jasná jsem přece tvrdil, tak proč mi to najednou předhazujete ? Můj argument byl a je, že nezáleží nakonec tolik na smíšení jako na kulturní, národní a náboženské identitě, nebudeme polemizovat o nejasném ideologickém abstraktním konceptu „bělošský“,který je dost často k ničemu, protože i ti „bílí“ Berbeři byli nositeli výrazně arabské kultury, stejně jako ty mongoské,poruštělé rody byly nositeli kultury velkoruské. A kdybyste náhodou vzhlédnul od svých statistik, vyčtených moudrostí, netových zpráv a zpráv prostě z druhé ruky a kdybyste i zažil v tom Rusku veškerá ta negativa, o kterých i právem hovoříte, zažil byste také jasný každodenní fakt, že bez ohledu na různé vnitřní imigrace a další biologické nebo genetické jevy ta společnost má jasnou ruskou identitu kulturní a náboženskou a dost často zase hrdou – a podívejte se tady po té poušti kolem sebe. Jakou my máme v současné době identitu ? Jaká je na Západě ? Ty vaše další diskuse jsou nepřehledné, není jasné,co je vaše a co zprostředkované a objevy, že se v Rusku pije atd. nejsou žádné objevy, ale kdybyste tam jel a byl tam nějakou dobu, tak byste musel vidět i jiné věci,kterými se jasně odlišují od naší dekadence. A nebojte se oni vás ani mne spasit nepřijedou, co by si s námi počali, včetně našich zakomplexovaných ideologií,kterých se „z vinglu do vinglu“ chytáme… A ještě jednu věc, jsem poslerdní,který bypopíral vliv německékultury a vzdělanosti na nás. Ale co s Němci v nynější době ?
    A co s islamizovanými Němci ? Že tak píšete, jak jsou nám blízcí…

   • Miroslav "Frostík" Mráz permalink
    Září 30, 2016 5:42 am

    Alberte T, díky za váš zájem o naše stránky. Jen vás upozorňuji, že tuto diskusi vedou nečlenové Pohanského kruhu. Snažíme se necenzurovat nikoho. Jediný příspěvek člena PK je Mysličův a ten jen popisuje svoji zkušenost. Já osobně z přispívajících znám jen jednoho komentátora a ten popisuje jen své osobní a tedy pravdivé zážitky.
    Musíte počítat, že stejně jako na jiných webech i zde narazíte na lidi s rozdínými názory a jejich osobním vyjadřováním. My vše poctivě čteme a přemýšlíme kam nás to může posunout. (ano, pokud vás napadlo „do prdele“ tak některé příspevky, po pravdě, tam směřují)
    Tento váš příspěvek je věcný a dává možnost přemýšlení. Takže dík.

  • Kryserka permalink
   Září 27, 2016 10:55 am

   Ja ja, chudák Veležrec. Ale neměl nás zkoušet exkomunikovat ve jménu Peruna…

 6. Kryserka permalink
  Září 22, 2016 9:31 am

  ..samozřejmě Respektu s velkým R! Nebo se seber i s knížetem, Sralbotkou a Kradlouskem, a udělejte si dloouhou dovolenou do nějaké té své skvělé islámské země, nebo do ještě skvělejšího USA a už tam zvostaňte, moc prosííím…

 7. ledňák permalink
  Září 20, 2016 8:35 am

  Zdravím dámy a pánové,
  krásně to komentujete. Kdo z Vás tam mezi těmi lidmi věřícími v půlměsíc byl jinak než s Čedokem, Travelou, Fišerem a atd.?
  Osobně jsem tam byl několikrát a zkušenosti mám jen průměrné a horší. Například v hl. městě Alžíru co zbylo po Francouzích tam je vyzáží jako u nás v sedmdesátých letech, jinak nic nového, ale abych nekřivdil, jedno moderní nákupní a společenské centrum s památníkem jo. Pro ně jsme exoti a tváří se a chovají se co tam jako lezeme. V menších městech je to ještě horší.
  Pokud budete v Saudi pracovně jste člověk sedmé až osmé kategorie (nárok a úcta skoro nulová). Oni nikdy pořádně nedělali, kdyby byli aspoň trochu šikovní tak je tam dávno nějaká montovna typu Kolín , Nošovice, atd. . Ano mají ropu, velmi cenná deviza bez práce včetně vrtů, rafinérií, tanků a překládání.
  O spouštěči dnešní situace v Evropě a na středním východě můžeme my řadoví občané jen diskutovat, nesouhlasit, polemizovat atd.
  JENŽE ISLÁM JE ISLÁM a diskutovat s nimi prostě nelze.

  • ledňák permalink
   Září 20, 2016 8:51 am

   Ještě mě napadlo, zkuste si udělat pohanskou svatyni u nich. Jak to dopadne??????????

  • Září 20, 2016 9:19 am

   Tak za mne: Krátce po onom 11. září jsem pro jednu českou firmu pracoval na stavebních úpravách v budově, která patřila Íránské ambasádě. Bezpečnostní kontroly tam ze strany majitelů pochopitelně byly, ale ono se se tak děje u všech podobných objektů. A co jsem slyšel od kolegů, jinde to bylo i mnohem horší. Chovali se tam k nám slušně, měli jen jednu velkou prosbu: Abychom tam nenosili žádný alkohol, ale to je snad na všech pracovištích normální 🙂 . Ženy tam chodily evropsky oblečené a jediné, co je odlišovalo od Evropanek byly ty šátky. Chlápek, co měl na starosti ty opravy a komunikaci s českými firmami a řemeslníky měl na stole sošku proroka Zarathuštry – tedy to vůbec nebyl muslim. Jednou jsem se ho na to i zeptal. Usmál se a řekl jednu moc hezkou věc: „V Íránu je důležité, jestli jste Íránec, pak teprve náboženství…“ 🙂 Takže, v Íránu je zarathuštrismus státem plně uznané (a chráněné) náboženství, chrámy tam tedy rozhodně jsou. Ovšem, není to také arabská a sunnitská země, že 🙂 . Pokud vím, chrámy „pohanských“ Yezídů a zarathuštrovců jsou i v Asadově sekulární Sýrii. Takže, ono to jde, ale holt ve státech, které jsou kupodivu podle Systému náš „nepřítel“, na rozdíl od našeho „spojence“ Saudské Arábie a dalších „hodných“…

   • ledňák permalink
    Září 20, 2016 12:54 pm

    Správně, je to vždy jiné. Rozdíly budou země od země. Záleží na převládajícím druhu víry většiny, a na ovlivňování immámů a jim podobných kazatelů. Informovanosti, vzdělání obyvatel.

   • Novic permalink
    Září 20, 2016 3:48 pm

    Je nutné rozlišovat mezi sunnitským a šiítským islámem. Šiítský je o něco málo lepší než sunnitský a právě šiítský je v Iránu. Neschvaluji ani jeden z těchto směrů, ale lepší zkušenosti mají lidé se šiíty než se sunnity.

   • Kryserka permalink
    Září 22, 2016 9:26 am

    No proto taky Iránec dnes vadí tomu americkému ksindlu stejně, jako Rus. Pěkné, je to daleko sympatičtější postoj než rektální turistika kolaborantských odběratelů Respektu a voličů šišlajícícho Trautemberka. Takový Iránec je mi milionkrát osobně milejší než výše uvedený bruselkowasingtonskou smečkou parazitů vymytý Čech.
    On vám to tady ještě Veležrec Adreos a jeho suita zase vysvětlí politicky, jen co si nastuduje nejnovější Shapirovy směrnice v Respektu a zkopíruje pár citátů Merkelové, Štětiny, Sobotky a Kalouska…..on vám to pravý pohanství vy lumpové nacionalističtí, rusofobní ještě osvětlí! A kdo nesouhlasí – exkomunikovat! Tak! Pontifex promluvil!
    Každá správná ves asi vážně musí mít svého obecního blázna a každý panovnický dvůr svého šaška…

   • Kryserka permalink
    Září 22, 2016 9:35 am

    Cháchá, Sýrie a náboženská tolerance to tady moc neříkej, to se čtenářům Respektu a fandům USSA moc nehodí do krámu, fuuj ty bakaný rusofobe a nááckůů!!!! (občas to ještě doprovodí jekotem madlenka-havel-nato-usa a třasem končetin a prskáním slin, další fáze je že jim pěna vystoupí u huby a nakonec fláknutí na zem a něco podobného epileptickému záchvatu).

 8. lomikel permalink
  Září 19, 2016 8:34 am

  souhlas

  z politickeho uhlu pohledu je islam troiskym konem NWO transformace Evropy. Ruku v ruce tu pak kraci v podpore islamizace jak globalni ekonomicke „elity“ tak i neomarxiste, kazdy z jinych duvodu, ze :).

  S tim iranem bych takovy optimista nebyl, i kdyz jiste je ze pomali dzihad dava vestsi sanci na reseni situace pro domorodce (nas) nez ten rychli jaky byl proveden treba v casti jugoslavie nebo o jaky se pokousi ted v nemecku.

  Prvorady problem je 5 kolona vitacu a slunickaru, jze ji rozdelit na mentalne postizene a na ty kteri z imigrace a destrukce spolecnosti maji hmotny prospech/ci jsou vidiratelni (lze i kombinovat).

  Tech druhych je plno ve vlade i v parlamentu CR, EU je jimi zcela rizena – proto ostatne byla vytvorena – jako umeli tavici kotlik pro snazsi unifikaci a rizeni evropskeho prostoru globalnimi „elitami“.

  • Kryserka permalink
   Září 22, 2016 9:47 am

   Naprosto přesně tak, celý smysl těch washingtonskobruselských tanečnů je dostat EU do TTIPS a udělat z ní stejnou usáckou kolonii jako je Mexiko…

  • Kryserka permalink
   Září 22, 2016 9:51 am

   Hm, a nyní už je jasné, proč se ušákovi nehodila Jugoslávie, když se přes balkán valí vlny havěti, že? A proč potřeboval usák v Kosovu , Bosně i Albánii islamistické režimy a možnost stavět tábory džihádistů, že? Proč páchal usák rukama džihádistů z půlky světa v těch končinách všechna ta svinstva a etnické čistky a proč Madlenka tak chránila válečného zločince Thaciho? Ta mozaika se hezky skládá dohromady, že? A nyní černá opička v bílém domečku, která je muslimem a snaží se instalovat další duševně nemocnou loutku, která by nejraději rozpoutala jadernou válku s Rusem i Čínou…a pan Rockefeller se směje a tahá za nitky :o)))

 9. Zuzana_aa permalink
  Září 18, 2016 9:08 pm

  Pěkný článek, děkuji.

 10. Petr permalink
  Září 18, 2016 6:28 pm

  Pěkně napsané. Možná by se ještě hodilo sepsat článek o tom jak islám zúřadoval s pohanstvím na arabském poloostrově a všude jinde.

  • Září 18, 2016 6:40 pm

   O tom psal tuším Klíma, v Kaabe bylo docela dost soch různých bohů, Mohamed je nechal všechny strhnout. I S kostelem a synagogou.

 11. Září 18, 2016 5:29 pm

  S islámem nemusí být vždy problém, konkrétně s tímm Iránem, kde je mnohem „liberálnější“, než v arabských státech. Jenže zrovna Peršané se do Evropy necpou.

  • Andreos permalink
   Září 18, 2016 6:09 pm

   Nemyslím si, že že pojetí islámu v Íránu je nějak zvlášť tolerantní, i když nesporně je o něco mírnější než třeba v Saúdské Arábii. Nicméně i tak je to taková polodemokracie-poloteokracie, navíc obohacená o tradiční orientální autoritářství (existují tvrzení, že íránský režim je více než co jiného takový vojenský autoritativní režim). Dnešní Íránci už nemají s dávnými Peršany skoro nic společného, jen ve vyšších vrstvách vyznačujících se vetší liberálností a tolerancí ještě existuje výrazný podíl bílé krve původních obyvatel těchto končin.

   Jinak s článkem lze souhlasit. Navíc zatímco křesťanství se postupně zliberalizovalo díky naší bělošské mentalitě, která si ho postupně poupravila dle svého naturelu, u islámu, který vyznávají méně inteligentní populace třetího světa, se nějaká postupná reformní a liberalizující tendence očekávat nedá, ani v delším výhledu – zejména u arabských a jim podobných populací určitě ne. V budoucnu to vypadá spíše na ještě větší příklon k islámu a ještě větší radikalizaci. I Turecko, kde dlouho existovala snaha podřídit islám sekularismu, se již nezvratně vydalo na cestu stále hlubší islamizace..
   Řešení ale dle mého názoru nespočívá k požadavku na dodržování evropského práva – to asi stejně nikdy nepůjde, na to jsou muslimové moc odlišní. A i kdyby nakrásně ano, samo dodržování práva je jen povrchní vcelku povrchní věc; na jejich odlišné mentalitě, kultuře to mnoho nezmění. Jediné skutečné řešení spočívá v tom, že by prostě odešli zpět do svých rodných zemí a imigrace z jejich zemí by se stopla jednou provždy.

   • Anonymní permalink
    Září 18, 2016 6:26 pm

    Mohu tě už asi tak po páté a naposledy požádat, abys už nikdy nekomentoval nic, co napíšu? Díky.

   • Myslic permalink
    Září 18, 2016 6:28 pm

    Mohu tě už asi tak po páté a naposledy požádat, abys už nikdy nekomentoval nic, co napíšu? Díky.

   • Andreos permalink
    Září 20, 2016 7:11 am

    O nekomentování vašich příspěvků jste mě nežádal nikdy, natož pětkrát. Až teď poprvé. A nemyslel jsem to nijak nepřátelsky – prostě jsem jen poznamenal, že Írán zas tak nábožensky liberální také není a dnešní Íránci jsou de facto převážně Arabové, i když to oni slyší hodně neradi.
    Ale jinak tedy už nic od vás komentovat nebudu, jak je ctěná libost. Ovšem chovat se takhle nesmyslně uraženecky k někomu, co má jen na některé věci odlišný názor, to je jednání…

   • Kryserka permalink
    Září 22, 2016 9:27 am

    Táhni už se konečně někam utopit, Veležreci, nebo se třeba oběs před redakcí respektu, ano?

  • Leden 3, 2017 2:42 am

   Írán je dost specifický a mladí se docela dost hlásí k Peršanům a někteří dost vystupují proti islámu. V Íránu dokonce mají zastoupení v parlamentu židé, křesťané a zoroastristé. Ono jde taky o to, že v Íránu jsou šíité a Ti mají něco jako „doktrínu rozumné víry“, která tvrdí, že náboženství má být v souladu s dobou, proto ani u ortodoxních šíitů nemůže vzniknout něco jako saláfismus. A taky proto mají třeba špičkový genetický výzkum, protože nedělají obstrukce s etikou využívání kmenových buněk etc. A i když třeba nemají toho s původními Peršany společného, tak narozdíl od arabských zemí jsou v Íránu města čistá a všechno má svůj systém. Od parkování, taxíků, přechodů, semaforů atd.
   Ovšem na druhou stranu režim v některých věcech je pořád tvrdý, ale postupně čím dál tím míň. Uvidíme jak se to tam za rok změnilo.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: