Skip to content

J. A. Mauduit o posvátných místech Keltů

Prosinec 14, 2015
tags:

keltové kniha skenování0001V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století vydávalo nakladatelství Panorama edici, ve které vycházely knížky našich i zahraničních autorů o starých evropských etnikách, národech a civilizacích. Bedlivé oko komunistického cenzora si dávalo dobrý pozor, aby – když už šlo o „západního“ autora – nedošlo k nežádoucí indoktrinaci „buržoazní pavědou“. Sítem Velkého bratra ale přeci jen občas prošlo cosi, co se běžnému průměru na tehdejším československém knižním trhu vymykalo. Jednou z takových publikací z této řady je i kniha francouzského autora J. A. Mauduita s jednoduchým názvem Keltové. Tento pán se v ní pouští často do spekulací a některé jeho svérázné teorie soudruhy zřejmě překvapily. Však také v doslovu k českému vydání Libuše Janková píše: „J. A. Mauduit je více publicistou než archeologem nebo historikem, a proto některé jeho formulace, místy snad až příliš smělé, mohou být předmětem diskuse.“  Každopádně, zájemce o historii a náboženství Keltů v tehdejším Československu byl tehdy za tuto knihu asi rád. Myslím, že i dnes v ní může keltomilec najít leccos zajímavého. Některé Mauduitovy postřehy mě osobně přijdou opravdu příliš fantaskní (viz moje poznámka na konci článku), ale jeho kniha určitě stojí za nákup v antikvariátu. Zde je tedy kapitola Chrámy a posvátná místa:

»Sion, poutní místo vévodící lotrinské rovině, bylo vybudováno na keltské svatyni zasvěcené kultu míru a války, tak jako v Paříži na ostrově Lité chrám Notre-Dame vystřídal svatyni rovněž keltskou. I v Carnaku v Bretani byla kaple vybudována v místě dávného Jupiterova chrámu, který stával na mohyle s neolitickými hroby.

keltové skenování0009Některá místa zřejmě budí zbožnost a vyvolávají zdání, jako by byla především místem pobytu bohů a mrtvých. Na nich se konaly magické obřady, reje čarodějů, shromáždění druidů, kultovní úkony, kterými se obnovovala úmluva člověka s božstvy. V době prvních lovců byly některé jeskyně, například Lascaux, svatyněmi zasvěcenými kultu lovné zvěře. Již pravěcí lidé doby ledové znali jeskyni v Lourdes, která je nyní svatyní katolické církve. Víme, jakou úlohu hrál tento přírodní útvar v mytologii mnoha kmenů. Kromě hor a jeskyň byly posvátné i řeky a jejich prameny, lesy, pustiny, vřesoviště nebo neobydlené ostrovy, vesměs místa, která pro jejich vzhled lidé pokládali za sídla božstev.

Na keltském území je stopy těchto posvátných míst nutno hledat na západě a v anglických rovinách; v nížině Morbihanského zálivu v Bretani i na vřesovištích a ostrovech Anglie se tyčí tisíce menhirů. Zbudovalo je neolitické obyvatelstvo, ale Keltové k nim konali poutě ještě krátce před naším letopočtem.

Náboženskými středisky, zpravidla magickými, bývaly i ostrovy, například v blízkosti atlantského pobřeží. „Na jednom z ostrovů Scill na širém moři u Cornwallu,“ píše Dionýsios Periégétés, „žila skupina čarodějnic posedlých Dionýsem. Občas se vydávaly na pevninu, aby tam obcovaly s muži. Ve stavu vytržení, vyvolaném bakchickými obřady, tančily za svitu luny a zvuku bubínků a poklic.“ Na ostrově Namnette v ústí Loiry čarodějnice podle tradice jednou za rok snímaly střechu svého chrámu a ještě téhož dne ji znovu nasazovaly. Podílely se na tom všechny, avšak jestliže některá břemeno upustila, ostatní ji roztrhaly. Křičíce a tančíce, nosily kusy jejího těla kolem chrámu, dokud neklesly vyčerpáním. V Bretani devět čarodějnic žijících na ostrově Sein muselo skládat slib cudnosti. Měly moc uzdravovat a předvídat budoucnost, ale jen námořníkům, kteří k nim dopluli plachetnicí.

keltové skenování0011Římané se obávali neklidu, který podobné praktiky mohly vyvolávat, proto se rozhodli s nimi skoncovat a zakročili. Tacitus nám takto líčí vylodění římských jednotek na ostrově Mona (Anglesey) : „Na břehu stálo nepřátelské vojsko, semknuté, zježené zbraněmi. Jeho řadami probíhaly jako fúrie ženy v černém oděvu, s rozcuchanými vlasy a s pochodní v ruce. Vedle nich druidové vztahujíce paže k nebi nešetřili strašnými modlitbami.“

Kelty zvlášť uchvacoval neproniknutelný les pokrývající severní Evropu. O jeho významu v jejich mystickém světě máme mnoho důkazů. Nebyl objeven žádný zbytek chrámu, protože místem kultu bylo přirozené prostředí nějaké mýtiny u dubu, stromu tradičně zasvěceného hromu neboli nebeské mocnosti, která obklopovala temný les chránící pole. Tak se maloasijští Galatové shromažďovali ve svatyni zvané Drunemeton, „dubina“ nebo spíše „velká svatyně“. Existoval též posvátný háj, o němž se několika slovy zmiňuje Lucanus a který dal zničit Caesar:  „Od věčnosti mají háj, který nikdo nikdy nezneuctil; v něm nevládnou prosté zdi svatyní ani nymfy, ale dík barbarskému obřadu jsou to památníky bohů, stély pokryté krutými oltáři a posvátný strom omytý krví lidskou.“  

Les, říše velkých býložravců, kanců, koní a Cernunna, boha s jelením parožím, si tyto svatyně uchoval, takže trvaly ještě v době římské. Strabón píše, že „Keltové v nich za úplňku slavili svátek boha, kterého nejmenovali“.

keltové pilíř skenování0001Zanícení Keltů platilo i vodě, ale ne jejímu obrovskému množství v moři, nýbrž vodě proudící mezi dvěma břehy, velkým tokům, sídlu vyšších božstev, nebo důvěrnému a zároveň tajemnému prameni, který skromně tryská z hory, dalšího posvátného místa, a proměňuje se v proud pohlcující vše. Pramen byl pokládán za sídlo božstva, což vysvětluje úctu projevovanou některým svatyním. Ve Skandinávii se tomu zdají nasvědčovat různé pravěké rytiny blízko pramenů, znázorňující zvířata. Některé prameny byly předmětem kultu, jak je zřejmé z různých zpodobnění místního božstva a votivních darů, které se zde našly. Tak tomu bylo u skalního pramene v  Chamalières  v departementu Haute-Loire nebo u pramene Seiny, kde četné doklady svědčí o zbožné úctě, kterou věřící projevovali Sequaně, bohyni tohoto místa. Ještě v římské době ho navštěvovali nemocní, kteří bohyni žádali o uzdravení, a jako obětinu jí přinášeli drobné předměty znázorňující chorou část těla: nohu, oko, dokonce i vnitřnosti. Víru ostatně někdy podporoval léčebný účinek vody. Jako příklad můžeme uvést Bourbon-Lancy, které navštěvovali Keltové a v době historické Katřina Medicejská a paní de Sévigné a kde se našly skromné obětní dary jako výraz díků tamější bohyni.

Pramen byl posvátný a bezprostředně spjat s horou, ze které tryská a jejíž vrchol se ztrácí v oblacích. Hory jsou sídlem božstev, přitahují blesk a odedávna byly předmětem uctívání. V rovinách ctili lidé i sebemenší vyvýšeninu. Keltové někdy na mohylách budovali památníky, které svědčí o jejich vroucích citech, ale pokud měli nablízku horu, stala se jejich posvátným místem ona. Tak známe řadu svatyní vybudovaných na vrcholcích, například na Dononu ve Vogézách a na Puy de Dôme, kde podle Plinia Keltové postavili obrovskou Mercuriovu sochu, vytesanou Zenodorem. Není to nepravděpodobné, připustíme-li, že byla součástí nějakého chrámového celku, který už zanikl.

Vlastně téměř neznáme keltské chrámy. Musíme však říci, že venkovští lidé a jejich zbožnost se na úsvitu dějin obraceli spíše k věcem přírodním, například ke vztyčenému kameni či ke stromu. Později Keltové vybudovali v severní Evropě, svém původním prostředí, chrámy dřevěné, ale o těch nevíme nic. Známe jen jejich chrámy kamenné, jaké se od 3. století př. n. 1. budovaly na jihu Galie, například Mercuriův chrám na vrcholu Puy de Dôme či věž ve Vésonu v Périgueux. Je pro ně příznačné, že cella, vnitřní část chrámu, má tvar kruhový, nikoli pravoúhlý, jako je tomu v chrámech antických, a je obklopena sloupovím či ochozem. Toto uspořádání dovolovalo, aby kolem božstva mohlo obcházet procesí. Vnitřek chrámu byl vyzdoben cennými předměty zasvěcenými božstvům. Podle Plútarcha Arvernové zavěsili do jednoho ze svých chrámů Caesarův meč, kterého se zmocnili. Po dobytí Galie byl vrácen původnímu majiteli, ale ten ho odmítl odejmout bohům.

keltové netvorDůvěrný vztah k přírodě způsobil, že Keltové poznali chrám teprve pod vlivem římským a že posvátným obřadům sloužila místa vyvolená, jako lesy, vřesoviště, hory nebo prameny. To umožňuje pochopit, proč se jim protivilo obdařit božstva lidskou podobou, a tak je nechat ustrnout. Například Diodóros Sicilský vypráví, že po dobytí Delf Kelty se jejich náčelník Brennus pohrdavě usmál, když viděl řecké bohy zpodobněné jako lidi. Filozofie Keltů byla mystická a lépe vnímala povahu věcí než jejich vnější vzhled. Od Strabóna víme o jejich víře, že všechno je konečné a svět zanikne za katastrofy, při níž se voda a oheň vymknou lidské moci a budou všemocně vládnout samy.

U Keltů na rozdíl od Římanů nežila božstva oddělena od lidí. Byla nadčasová a na posvátných místech, jako jsou jeskyně, ostrovy, hory či vřesoviště, žila životem smrtelníků. Do jejich říše jednou za rok, o samainu, vnikala. Tehdy se magické šiky vyrojily ze svých sídel a strhly všechny přehrady, které jim ve vstupu bránily. V chaosu se živí i mrtví smísili. Ubohé bludné duše se přicházely ohřát do svého někdejšího domova a živí se snažili oběťmi si je usmířit a ubránit se obyvatelům nadpřirozeného světa, kteří existují mimo lidský čas. Když nastal úsvit, mrtví se už vrátili do svého příbytku. Začalo zimní období, v němž se všechno uzavřelo do sebe. «

Poznámka: Poslední dva odstavce jsou z jiných kapitol této knihy, ale myslím, že si zaslouží být připojeny sem. Ohledně Mercuria a jeho sochy na Puy de Dôme: Chrám, který byl tomuto římskému bohu na tomto vrcholku postaven, zbudovali až Římané. Otázkou zůstává, jakého boha tam ctili Galové původně a jak vypadala jeho svatyně.

Zdroj: J. A. Mauduit: Keltové. Přeložila Liana Veselá. Panorama 1979.

Fotografie: Z obrazové přílohy knihy.

Reklamy
komentářů 21 leave one →
 1. zdenek permalink
  Prosinec 22, 2015 4:58 pm

  http://www.databazeknih.cz/knihy/mytologie-staroveku-156265 a ještě jedna,určitě se bude hodit

 2. zdenek permalink
  Prosinec 22, 2015 4:46 pm

  http://www.databazeknih.cz/knihy/svetove-mytologie-54554 k vašemu tématu o mytologiich

 3. zdenek permalink
  Prosinec 21, 2015 4:22 pm

  http://scythia.cz/history
  tady je odkaz,na zajimavou stranku

  • Prosinec 22, 2015 6:39 pm

   Tohle samozřejmě známe 🙂 Pána, co to provozuje i osobně 🙂 K mytologii potomků Alanů, tedy dnešních Osetinců, vyjde v seriálu „Pohanská knihovna“ díl s odkazem na zdroje ve slovenštině – „Nartský epos“.

   • zdenek permalink
    Prosinec 23, 2015 10:00 am

    ten může být hodně zajímavý,už jsi o něm mluvil,v té přednášce o SKytheh s Jirkou,z té skupiny Žrec.Přednáška byla výborná a dokument o ŮDOLÍ CARŮ,ZLATO SKYTŮ jsem shlednul se zajmem.Vydel jsem podobný dokument https://www.youtube.com/watch?v=VxVo_rvsaN4.Mimo SKYTŮ od Smirnova,jsem jesšte četl ANTICKÉ ČERNOMOŘÍ od Jana Bouzka a Radislava Hoška.

   • Prosinec 23, 2015 10:05 am

    Na leden chystáme v Brně zase přednášku, už na to něco připravuju, rozhodně tam hodlám zmínit Alanský „Nartský epos“ 🙂

 4. Zdenek permalink
  Prosinec 20, 2015 9:33 am

  Vikingové Sága tří staletí, je též výborná kniha,moje první seznámení s těmito severskými borci a take, první seznámení s Ahmedem Ibn Fahdlanem😁.Co se týče Slovanské mytologie,vždy mě fascinoval Cernobog,asi to bude od té doby ,co jsem přečetl historický román LOUKA OHŇŮ,odehrává se v době Sámovy říše☺.Nevím jestli to byla panorama,ale snad i vydala publikací SLOVANÉ autorkou je Magdalena Beranova.

  • Prosinec 20, 2015 6:14 pm

   Z obou knížek se tu jistě něco časem objeví 🙂

   • zdenek permalink
    Prosinec 21, 2015 4:08 pm

    tak hodně zdaru,při spracování tak fantastické látky,jako jsou tyto národy.U mě jsou na prvním místě SKYTOVÉ.Na téhle stránce si čtu rád,a jsem tu častým hostem,i dyž pasivním ale to není na škodu.Tak se tedy těším na články předem.

   • zdenek permalink
    Prosinec 21, 2015 6:51 pm

    Jo vim,asi si ji sezenu to může být nářez 😀 oba dva díly,kdysi jsem četl dobrodružnou knihu POTOMCI SKYTU je to tak trošku Fantasy😀ale popis SKYTU,jak od Herodota a děj je perfektní, kniha je taková ta KODovka s té edice co vycházely za sociku.Slupnes ji jedním dechem.

   • Prosinec 21, 2015 7:40 pm

    Tu mám taky, napsal ji Volodymyr Vladko 🙂

 5. zdenek permalink
  Prosinec 19, 2015 6:21 pm

  Ano Rushwolfe,je to jeho webová stránka😉rekl bych,že k tomuto tématu,vůbec nejlepší na internetu

  • Rushwolf permalink
   Prosinec 20, 2015 5:24 pm

   souhlas, sem její pravidelný a dlouholetý čtenář 🙂

 6. zdenek permalink
  Prosinec 18, 2015 3:08 pm

  A.P.Smyrnov SKYTOVÉ.

  • Prosinec 18, 2015 3:21 pm

   Tu knihu „Skytové“ mám taky 🙂 Z ní uděláme vícuc o jejich náboženství určitě někdy příště 🙂 Ty „Thráky“ si nevybavuju, ale podívám se po nich. Děkuju 🙂

   • Zdenek permalink
    Prosinec 19, 2015 2:16 pm

    O Thracich jsem se dozvěděl, že byly věčně hodujícím národem☺uctivaly boha Dionýsa, boha vína a radovánek😀take to byly obavani válečníci,i když ne jako lučištníci na koních, jako Skythové. Skythové braly hlavy nepřátel, a odnasely je králi, aby poté mohly zasednout a popit z velkého kotle.Uctivaly meč války,a obětovaly mu nepřátele podriznutim hrdla,nad zabodnutym mečem ve stepy.Poté byla zajatci useknuta ruka.O skytech a různých jiných nomadech,nedávno vyšla vynikající kniha,která se jmenuje VELKÉ ŘÍŠE KOČOVNÍKŮ v této knize jsou zastoupeny i Turecký mluvící kmeny😁Vrele ji doporučuji, je opravdu výborná.😉

   • rushwolf permalink
    Prosinec 19, 2015 3:21 pm

    autor knihy má blog historie a víno?

 7. zdenek permalink
  Prosinec 18, 2015 3:05 pm

  Ahoj,z této edice,mám ůžasnou knihu SKYTOVÉ.Ještě jsem četl od Jana Bouzka THRÁKOVÉ,také výborná publikace

 8. Miroslav "Frostík" Mráz permalink
  Prosinec 17, 2015 6:57 am

  Jedna z prvních knih o „Keltech“ co jsem četl v mém formativním období. 1991?

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: