Skip to content

Asgard

Červenec 7, 2015
tags:

Odin rytina_with_Gunnlöd_by_Johannes_GehrtsNěkdy se stane, že po prarodičích zdědíte něco zajímavého a v pravdě unikátního. Já takto zdědil Slovník naučný, vydaný v roce 1860, jehož redaktorem byl slavný český obrozenec a národní buditel František Ladislav Rieger. Pravda, je to pouze první svazek A – B. Má mocných 1028 stran a je pěkně těžký. Je to vlastně první česká encyklopedie. Dlouho jsem si na tuto bichli nevzpomněl, až nedávno, když jsem hledal jinou knihu, jsem ji náhodou znovuobjevil 🙂 . A tak mne napadlo, co by mohla tato prastará kniha říkat o Ásech a vůbec skandinávské mytologii. A jelikož mi to přišlo zajímavé, výsledek si můžete přečíst i Vy. Samozřejmě, musíme si být vědomi toho, že výklad problematiky Asgardu je z devatenáctého století. Nicméně i tady je zřejmé, že se tehdejší odborníci navzájem dohadovali jak „to“ vlastně bylo, podobně jako učené hlavy dnes 🙂 .

                                                                                                                                                                     Myslič

slovník skenování0001„Asové  slovou vůbec nejmocnější bohové severogermanského bájesloví, jichž obyčejně počítají dvanáct, totiž: Odhin, Thor, Baldur, Niörd, Freyr, Tyr, Bragi, Vidar, Vali, Uller a Forseti. Podlé těchto bohův jest také 12 bohyň, mezi nimiž nejpřednější jsou: Frigga, Freyja, Iduna, Eisa a Saga. Avšak tito všickni bohové i bohyně jsou smrtelní a na konci světa prý také s ním zahynou: jediný Alfadur, otec všehomíra, zůstane. Asové a vůdce jejich bydleli v Asaheimu, kdež bylo sídlo jich Asgard, čili Asaburg. Tam prý byla obětnice veliká, majíc 12 správců chrámových, kteří co vrchní kněží řídili oběti a zároveň také soudy zemské; nazývali je vůbec Diary (bohy) anebo Drottnary (pány) a národ veškerý jim se klaněl i prokazoval jim úctu božskou. Někteří mythologové germánští mají za to, že se těmi dvanácti Asy rozumí 12 znamení svoru neb kruhu nebeského; jiní vykládají báji tu historicky a starý dějepisec skandinvského severu, Snorri Sturleson tvrdí, že tito Asové byli národ, o čemž jakož i o dalším pokračování pověsti té v. A s g a r d.

thor rytina Tanngnjostr-and-Tanngrisnir-Thors-goatsAsgard dle starodávních pověstí skandinavských, sebraných v staré a nové Eddě a tvořících spolu s jinými základ slavné kroniky Snorra Sturlesona nazvané Heimskringla (XIII. stol.), původní sídlo Odhina, velikého bojovníka, podmanitele i zákonodárce, a potomního boha Sasicův, Dánův a Skandinavcův. Tečeť prý na hranicích veliké Skythie do moře Siného řeka Tanais (Don), nazvaná v prastaré době Tanaquisl a Vanaquisl; krajina rameny jejími zavlažená byla obydlena od Vanův a slula Vanaheim; na západ ležela země Jötunův, Jötunheim, na východ země Asův, nazvaná Asaland či Asaheim a v ní hlavní město Asův čili Asaburg . Tam vládl Odhin, téměř božsky ctěn od vojínův a lidu, a vedl četné i dlouhé války, jmenovitě proti Jötunům či Jättům, rodilým Asův nepřátelům. Do těch bojův zapleteni byli také Vanové, ač i proti těm s nestejným štěstím Asové válčili, pročež konečně mír uzavřen a dáni z obou stran velmoži do zástavy: od Asův statečný Höner a věhlasný mudřec Mimer, od Vanův vojevoda Niördr a syn jeho Freyr. Ve zbouření pak Vanův Mimer zabit, ale Odhin namazav hlavu jeho očaroval ji tak, že mu věštila, a ustanovil Niördra i Freyra, za kněze k službě její, anobrž později sami ti dva božské pocty účastnými se stali, a milostná Niördrova dcera Freyja, kněžna obětní, vyučila Asy čarám u Vanův domácím. Toho času knížata Římská (Edda zove je Pompeje) podmaňovala sobě všecky národy i ve vzdálených těch strafrey rytinanách, a mnozí panovníci pro strach těch válek opouštěli své kraje; ale Odhin, předvídaje, že potomstvo jeho v severních zemích bydleti bude, postavil bratry své Vile a Ve za náměstky, a s pány svými (Diary a Drottnary) a mnohým lidem táhl nejprv na západ do Gardariku, pak na jih do země Sasův a konečně do Skandinavie. Vanové se líčí co bytosti polobožské, velemoudré a dobré, kteříž Asy počtem tak převyšovali, že tito vidouce neodolání pokoj uzavřeli. Niördrovy děti byly bytosti milované, Freyr bůh slunce; úrody, bohatství, obraz mužské spanilosti, Freyja bohyně milosti, krásná, ochotná, přítelkyně lidí, vesny, zpěvu. Též vznešený mudřec Hoasis byl z rodu Vanův, jim i zvláštní písmo a zpěv, Venda-runir, připisovali. I pozdní hrdinové Sveonští rádi zabíhali do Vanaheimu a Asálandu. Jötuni byli duchem a tělem krásně obdařeni, ale obého nejvíce ke škodě lidí i bohův užívali; nade všecko znali runy (písmo), čáry a kouzla, vynikajíce v nich daleko nad Asy. Měli stáda, bohatství a poklady, ale nenáviděli světla a bydleli daleko na tmavém severu, nejraději v roklích a skalnatinách. Z nich pocházeli nepřátelští obrové Hrimthursové (ledoobři), z nich tři kouzelné panny, jež vdavše se za Asy ukradly jim posvátné runické desky, základ jejich moci, a způsobily tím věčné záhubné boje. — Znamenité tyto pověsti odeTyr rytina ,_der_Schwertgott dávna zajímaly zpytatele; jedni zde viděli skutečný dějepis, spojujíce Odhina s Herodotovými Budiny, nalézajíce Asgard v dnešním Azově a potahujíce děje zmíněné na boje Pompejovy s Mithridatem, spolčeným se Sarmaty; jiní zase všecko to zamítali a pouhé smyšlenky zde býti měli. Podobáť se ale nejvíce (a tak soudí Rask, Mone, Geyer, Finn Magnussen, V. a J. Grimm, P. J. Šafařík), že jména uvedená byla jména skutečných lidí, měst, řek a zemí, že ale dějiny tam obšírně vypravované nemají určité podstaty, jsouce toliko básnicky vzdělaná, temná i neurčitá vzpomínka na první prastaré a předhistorické setkání-se a obcování Skandinavcův s Alany,  rozhraní světa Slovanského i Čudského, v nynější oblasti Novgorodské, u vrchovišť Dviny a Volgy. Nebol dílem jazyko a národozpyt, dílem různé užívání vytčených jmen v různých dobách dokazují patrně, že Asové byli jsou slavný mdský kmen Alanů (starorusky Jasi, Osi), sídlících na Donu hořením a dolením, jehož větve byli Asaei, Asiotae a j.; jehož zbytkové podnes co Asetinci na Kavkazu bydlí; Jötutuni byli národové kmene Čudského, snad Čuchonci a Permjáci; Vanové byli Slované (Venedové), jakož jméno Freyja (slov. Prija), Vanadis (příjmení Freyjy, slov. Vanda), název Venda-runir a m. j. dotvrzuje. Doba toho setkáni je docela neurčitá; připadáť ona ovšem nejpozději okolo Krista narození, a máme zde nejstarší po Herodotovi paměť o bytování Slovanův ve pravlastech jejich. Kterak ale Skandinavci, s Alany v tak úzké spojení vešli, že na nich celé bájesloví a prvodějiny své založili, anobrž je zrovna bohy svými udělali, dílem docela záhadno, dílem zde nelze vykládati; rovněž nejisto, zdali v skutku tyto báje dokazují, že Skandinavci z východu do Skandinavie přitáhli, aneb není-li přirozenější domněnka, že Skandinavci již v předhistorické době (před přijítím Varjagův) jako později tažení svá a nájezdy do východních krajin podnikali a tu s Asy a Vany se seznámili. Druhá domněnka aspoň slovy ctihodného Nestora nemálo se podporuje.“

Zdroj: Slovník naučný. Redigoval F. L. Rieger. Nakladatelství Kober a Markgraf, Praha 1860.

Ilustrace: Nejsou součástí knihy, byly zvoleny jen jako dobový doplněk.

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. Červenec 8, 2015 10:23 am

  bolo by úžasné keby ste túto knihu celú ofotili aby sa zachovala 🙂 k autorským právam sa už nevzťahuje takže to bude legálne a dostane sa k tomu viac ľudí čo sa o to skutočne zaujíma 🙂 článok je super 🙂

 2. Witch permalink
  Červenec 7, 2015 6:07 pm

  Bichle od „Bible“. Ale čtení zajímavé 🙂

  • Červenec 7, 2015 8:03 pm

   To je samozřejmě jen přirovnání, které se vztahuje k počtu stran knihy 🙂

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: