Skip to content

O Hromovládci a dubech

Květen 27, 2015
tags:

„A tak dosud mnozí vesničané jsou jako pohané: jeden ctí prameny neb ohně, jiný se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný oběti vzdává vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluchým a němým bůžkům, jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům a jeho samého.“                                                    Kosmas.

Pohanském kruhu nejsme všichni z jedné etnické tradice. Jeden je vyznavačem Ásů, jiný má spíše blízko k víře kontinentálních Germánů, další je slovanský rodnověrec, a ještě jiný se cítí být v přízni keltských bohů. A tak bychom mohli pokračovat a jistě by se našel (včetně mne) i uctívač Olympanů a dalších indoevropských (árijských) božstev. Často se nás nezasvěcení ptají, zda se nám to nekříží a jak vypadají naše obřady, když to „máme každý trochu jinak“. Pokusím se to tedy vysvětlit 🙂 .

Taranis skenování0002Jednotícím prvkem naší náboženské praxe je Hromovládce. Každý indoevropský pantheon (tedy až na ten severský a možná ještě pár vyjímek) má ve svém čele boha hromu. Boha, který v sobě zosobňuje válečnický, vůdcovský a někdy i hodně divoký aspekt. Také (většinou) plní funkci hlavy té které božské rodiny (Óðinn, Zeus,…). Bývá to pán bouře a nebes. Někdy má za svůj symbol sekeru (Perun), kladivo (Thor), blesky (Zeus), hromové kolo (Taranis) atd… Tím, že bůh hromu způsobuje déšť, dává také dobrou úrodu. To věděly všechny staré indoevropské národy. Bůh hromu dává životodárný déšť, ale ve svém hněvu je také Ničitelem a Pánem bitev.

Pohanském kruhu jsme vlastně všichni uctívači Hromovládného boha. Jenže každý uctíváme „toho svého“. A nebo je to jen jeden pod různým jménem? 🙂 Domníváme se, že ano. Stopa vede až prastarému bohu oblohy Djaus Pitarovi (doslova „Nebeský otec“). Toho uctívali Árjové už někdy před rokem 1200 př. n. l. Možná byl dokonce prvním Hromovládcem Indoevropanů. Slyšíte v jeho jménu ozvěnu trochu „mladších“ Hromovládců: Dia, Jupitera nebo Tyra? Pravda, bůh oblohy Tyr byl posléze ve Skandinávii sesazen ze svého náčelnického stolce a jeho místo zaujal Óðinn, který přenechal hromovládnost svému synu Thorovi a Tyr se stal jeho dalším synem. To je však vyjímka. U kontinentálních Germánů tomu tak zřejmě nebylo. Samotný Djaus Pitar byl (podle Véd) svržen vlastním synem Indrou (původně bohem deště), který se tak stal šéfem celého védského pantheonu. Nabízí se jasná paralela s řeckým Diem, který zase srazil z trůnu vlastního otce Krona.

Minimálně stejně starým indoevropským bohem hromu, jako je Djaus Pitar, je churritský a chetitský Tešub. Jeho uctívání můžeme datovat dokonce až někam k roku 1800 př. n. l. Stejně jako ostatní Hromovládci, i on musí porazit zlé síly chaosu. V tomto případě je to drak Illujankaš. Zeus zabíjí stohlavou obludu Týfóna, Perun Zmeje, Indra Vrtru atd.  Hromovládce, hlavní bůh Indoevropanů, prochází staletími pod různým jménem a u různých národů se maličko mění, v závislosti na prostředí a době. Objevuje se i na místech, kde by jste to ani nečekali: Například na Kavkaze v osetinských legendách dodnes vystupuje Vasilla, podobně jako Perun, transformován do svatého Elijáše. Stále je to však mocný a obávaný bůh s podobnými atributy.

Zdá se vám to příliš divoké? Příliš spekulativní? 🙂 Inu, s teorií primárního Hromovládce přišli už mnohem studovanější hlavy.  Říká se tomu metoda srovnávací mytologie. Kdysi dávno, když jsem ještě hledal na své pohanské cestě ty „své“ bohy, vybral jsem si Thora a skandinávský pantheon. Jiní soukmenovci zvolili jiné Hromovládce. Ale tak nějak jsme všichni cítili, že jde o jednoho a téhož boha v různých podobách. Když se mne na to někdo blíže zeptá, vysvětluji tu „mnohopočetnost“ Hromovládce takto: Představte si nějakého špičkového šachistu, třeba legendárního Anatolije Karpova. Představte si, že hraje několik partií na jednou: Jednu jako Perun, jinou jako Taranis, další jako Jupiter atd… A všechny proti nějakým jiným božstvům. A ještě si představte, že takový hromovládný šachista může zároveň hrát i sám proti sobě: To je třeba případ slovanského Peruna a germánského Donnara. To není žádná schizofrenie – to je prostě božská hra 🙂 . Bohové si odjakživa rádi hráli s lidmi.

Zeus Burian skenování0007Římané se od Řeků naučili a převzali ledasco.  Když obsadili Řecko, nemohli si nevšimnout nádherné obří sochy Dia v Olympii (jednoho ze Sedmi divů světa). Protože to nebyli žádní hlupáci, došlo jim, že jejich Jupiter je vlastně řecký Zeus. Postupovali logicky. Když někam v Evropě přišli, všimli si, že místní bohové se podobají těm jejich. A tak dumali, až vydumali, že to budou ti samí. Tacitus ostatně ve svém díle Germania latinskými jmény nazývá na základě stejných, do očí bijících vlastností některé germánské bohy: „Z bohů ctí nejvíce Mercuria a považují za bohulibé přinášet mu o určitých svátcích i lidské oběti. Hercula a Marta usmiřují dovolenými oběťmi, totiž oběťmi zvířecími. Část Suebů obětuje i Ísidě. Nepodařilo se mi zjistit, kde je příčina a původ tohoto cizího kultu, jen náboženský symbol v podobě liburnské lodi nás poučuje, že jde o víru dovezenou. Jinak neodpovídá jejich představě o velikosti nebešťanů, že by měli bohy zavírat mezi čtyřmi stěnami a zobrazovat je čímkoli podobné lidem. Zasvěcují jim háje a hvozdy a jmény bohů označují onu tajemnou bytost, kterou jim umožňuje vnímat jen jejich nábožná úcta.“ Římané to tak dělali všude. Napomáhalo to začlenění nových provincií do Impéria. Keltský Taranis pro ně tak byl Jupiterem. Nehelénští a nelatinští obyvatelé impéria si na to časem zvykli. Římané zase od provinciálů a „barbarů“ převzali bohy, které začlenili do svého vlastního pantheonu, když pro ně nenašli vlastní protějšky. Například britský Cocidius, bůh války a lovu, začal být poměrně brzy po záboru Británie uctíván hlavně legionáři.

Římané byli nábožensky celkem tolerantní, bylo jim jedno, kdo koho uctívá, výjimkou byli Židé se svým hrůzu nahánějícím nenávistným Jehovou. Dokonce pro své nové „barbarské“ spoluobčany vynalézali i zcela nové bohy a bohyně. Například Germanii. Město na římském břehu Rýna Colonia Claudia Ara Agrippinensium bylo postaveno speciálně pro germánský kmen Ubiů, a v něm stál chrám této bohyně.

dub IMG_1664Tím samozřejmě nechci říci, že Pohanský kruh by chtěl jít „cestou Říma“ a vymýšlet nové bohy nebo mermomocí nacpat všechny do „jednoho pantheonu“. Ne, tak tomu není. Když jsme přemýšleli nad společnými obřady, dospěli jsme k názoru, že nejlepší bude, když našemu hromovládnému patronu při našich společných obřadech budeme prostě říkat Hromovládce. Ve své osobní praxi se ale samozřejmě každý z nás drží své tradice a podle toho bohu hromu říká. Možná to někomu přijde příliš „eklektické“, příliš „umělé“ a netradiční“. Pohanský kruh netvoří striktní rekonstrukcionalisté. Tvoří ho etničtí pohané, kteří jsou si vědomí společných kořenů všech indoevropských národů a pantheonů. Tak, jako jednotlivé indoevropské národy považujeme za větve jednoho stromu, tak i naši bohové jsou na tom podobně. Žijeme v této době a v ní je aktuální naše víra a naše obřady. Hledáme, co nás spojuje, nikoliv to, co nás rozděluje. Tak, jako je tomu s evropskými národy. Při společných obřadech k Hromovládci začali naši obřadníci (titul „kněz“ nepoužíváme) používat dubovou větvičku namočenou do medoviny nebo vína. Tou žehnají účastníkům rituálu.

Slované dub skenování0002Proč dub? Protože dub byl snad vždy pro každého hromovládného boha „jeho stromem“. Zeus měl svůj dub ve svatyni v Dodóně. Právě část tohoto stromu použili Argonauti ke stavbě své legendární lodi. Thor má duby také ve velké oblibě, tento strom mu bývá tradičně zasvěcen.  Gaius Plinius Secundus popisuje, jaký údiv vzbuzovaly u Římanů obří duby na území Germánie: „V severních krajích je Hercynský les, s duby obrovské velikosti, které byly celý čas ponechány nedotknuté a které vznikly na počátku světa. Je skutečně největší a díky svému téměř nesmrtelnému stavu je nejohromnějším jevem vůbec. Netřeba zmiňovat fakta, jež by se zdála nepravdivá, je však skutečností, že kořeny dubů se proti sobě velkou silou tlačí, a tím pozvedají pahorky, anebo pokud je půda nedoprovází a nepřemístí se spolu s nimi, pokřiví se kořeny do výšky větví a vytvoří prostor k průchodu jezdeckým eskadrám.“ Také slovanskému Perunovi bývá zasvěcen dub. Ono to s tou obrozeneckou „slovanskou lípou“ nebude zdaleka tak horké, jde totiž o produkt Národního obrození. Lípa měla symbolizovat protipól „germánskému dubu“. I baltský Perkunas má k dubu blízko: Ostatně, svatý Vojtěch roku 997 dojel právě na to, že zřejmě v jeho svatyni Kunterna chtěl kácet posvátné duby. Prusové si to nenechali líbit, jeho misionářství odmítli tolerovat a zabili ho. Nebyl prvním horlivým misionářem, který chtěl ničit posvátné duby: Jeho předchůdce, taktéž „svatý“, Bonifác to zkusil už roku 754 u Dokkumi, kde ho zabili rozlícení germánští pohané. O dubových hájích keltských druidů už toho také bylo spoustu napsáno. Dub je majestátní strom. Naši předkové to cítili podobně, všimněte si, že dub vlastně ani v zimě pořádně neopadá –  jakoby odolával i Zimě. Toho si dávní pohané museli být vědomi. Na posvátné duby věšeli různé obětní návazy a návěsky. A my to děláme také tak.

gustav krum vojtěchTak to tedy máme s Hromovládcem a jeho symbolem – dubem. I jiní indoevropští bohové vykazují podobnosti, například řecký Priapus a severský Frey. Jiní si naopak nejsou podobní vůbec. Svou gnózi nikomu nehodláme vnucovat. Hromovládce prochází v mnoha podobách časem a stále je tu s námi. V průběhu věků se jeho jména mění, ale funkce zůstává: Drží stráž nad Evropu. Jestli je to z výšin Olympu, z hlouby posledních evropských pralesů nebo třeba z rachotu bouře, to záleží na tom, kde a kdy mu zrovna nasloucháte…

 

Ilustrace: Taranis: Marcel Laverdet. Zeus: Zdeněk Burian. Rytina: Kalendář Besed lidu 1899. Smrt svatého Vojtěcha: Gustav Krum.

Fotografie: Autor.

IMG_3799

Reklamy
komentářů 67 leave one →
 1. lomikel permalink
  Červen 8, 2015 1:53 pm

  ona ta bourka nehrmi neni jen v evrope a blizke asiii, je nejaky duvod se omezovat a nehledat bohy se vztahem k hromum ve vsech kulturach ?

  Wakantanka
  ● božstvo indiánov z kmeňa Siouxov, Veľký svätý.
  Jeho hlavné podoby tvorí Hrom, Slnko, Mesiac, Zornička, Orol, Bizón, Skala, Zver a Les.

  Jiní Indiáni věří, že hromů je jen dvanáct. Vedle společného názvu animki, hrom, mají pro každého z nich zvláštní jméno i funkci. Nicméně vzhledem k tomu, že je vždy chápán jako bratrstvo jednotných sil, mluví se o hromu jako o jediném manidovi, a to nejmocnějším ze všech s výjimkou Velkého Ducha. Lidem ubližuje hrom zřídka, a to jen těm, kteří ho urazí. Když se blíží bouře, Indiáni vhodí do ohně oběť tabáku, a cestují-li právě v kánoi, vypouštějí k němu kouř z dýmky. Obyčejně hrom sídlí na jihu, odkud přichází většina bouří, ale i v zimě, když je daleko, je schopen lidi ochránit.

  —-

  Bohyně slunce Amaterasu je dcerou boha (bůh = kami 神) jménem Izanagi no Mikoto (vznikla z jeho levého oka) a má dva sourozence, Boha hromů Susanoó (čteme s pomlkou: Susano-ó) a Boha měsíce Cukujomi (Tsukuyomi …

  • lomikel permalink
   Červen 8, 2015 3:17 pm

   diskuse zajimava :), ujansim nejprve svuj pristup. jsem dalek toho abych vam kecal do toho jak si sami pro sebe definujete Velkeho Otce.

   nejste sami: )
   http://www.pohanskafederace.cz/newsletter/pagan_federation_newsletter_6_2008.pdf
   …jsem čerpal hlavně, prakticky jen z keltské, později i z germánské,
   pokud bychom se měli zabývat náboženstvím pravěkých evropanů. Avšak
   postupem času jsem to začal brát a beru to obecně. To znamená, že je jen jedno To
   Nejvyšší a jestli tomu říkáme Bohyně, Krišna, Great Spirit, Bůh, nebo jinak, jak komu
   co sedí, tak se stále jedná o to jedno pro všechny stejné.. .. ale k těm zdrojům, neřekl
   bych, že z toho přímo vycházím, ale jednu dobu jsem studoval více i Upanišady,
   Tibetskou knihu mrtvých Bardö a celkově i nauku mahajánového buddhismu

   me zajimam na diskusi spise prakticka stranka, jako politeista-anymista apriory priznavam existenci ( nechme stranou co to je exstence) vsem Bohum a Bohynim ktere kdy byly ucitvany. Beru je jako jedinecne osobnosti, uz jen proto ze tak byky po staleti ci tisicileti uctivany a kdyby nic tak toto je jedinecnimi cinni. Nerikam jim derivate, nepripada mi to vhodne. Proc vkladat meziclanek mezi Velkeho Ducha a etnicke pantheony ? Dik.

 2. medvidek permalink
  Červen 8, 2015 8:47 am

  Tak jsem si udělal čas (okradl jsem o něj svého šéfa – Čech jak poleno s Německým jménem 🙂 ) a přečetl jsem si příspěvky v diskuzi. Já jsem nadšený. Nevím jak vy, ale já ano. Vždyť i vikingové měli svého Lokiho. Rozporuhodný to bůh. Dával dobré, ale i špatné. Na otevřené diskuzi je skvělé to, že hájíte svůj postoj nebo vyvracíte jiný, a tím si kováte to své pevné pouto, vlastní přesvědčení. To ukáže, jak je vaše výra pevná. Třeba já rád diskutuji se svým známým. Je to zatvrzelý katolík (ale neuznává kostely jako boží chrámy, ale jen jako budovy) a při našich diskuzích se kolikráte dostáváme do nitra výry, někdy zas do slepých uliček a zákoutí. Každopádně každá naše diskuze je posilňující a mě pomáhá ukout pevné pouto. Pomáhá to spojit souvislosti mezi jednotlivými díly. Například: Někdo má radši třeba Ódina, někdo Thora, ale teprve až pokoušením zjistíte, že jeden bez druhého nejsou téměř ničím stejně tak jako bez Skadi, Freye, Heimdalla a dalších. Zkrátka chci říci, že diskuze, ať je jakákoli, je vždy přínosem a na každé je vždy něco, co vás posílí. Věci nejsou jen bílé nebo černé. Tak berte to s nadhledem 🙂 a hodně sil do dalších dní.

 3. Zuzana_aa permalink
  Červen 5, 2015 11:30 pm

  Za článek dík. Synkretické pojetí podle atributů je mně blízké a sympatické.
  A diskuse mně taky přijde podnětná. Jako člověk zvenku PK jenom dík vašim diskusím poznám, jak to máte vy. Bez toho, že bych vaše názory četla, by mne ani nenapadlo, že otázky víry mohou být pro lidi podstatné, zvlášť v placaté době dnešních dnů.

  • Červen 6, 2015 9:41 am

   Děkujeme za názor. 🙂 Dlouho jsme na tom pracovali a ještě to rozhodně poladíme.

   • Červen 6, 2015 12:52 pm

    Zuzano, taky děkuju. Jsem povzbuzen, že tyhle naše „diskuze“ mohou někoho i obohatit a ne jen otrávit. 🙂

  • Frostík permalink
   Červen 7, 2015 2:35 pm

   Otázka víry je pro nás podstatná už jen proto, že se náš „kroužek nadšenců“ skládá z drtivé většiny zralých mužů, co už mají něco za sebou a shodnou se (po určité debatě) na podobných tématech.
   Pokud nám někdo stále něco nevnucuje, rádi přivítáme jakýkoli názor na danou věc. Ukazuje nám třeba jiný pohled, který jsme mohli opominout. Závěr bude samozřejmě na nás.

 4. Vladislav permalink
  Červen 5, 2015 10:59 am

  Rushwolf: a nemohlo být to, žes tam toho ducha Vikingů necítil, dané třeba i tím, že je ve skutečnosti trochu jiný, než ho udávají ságy, Edda apod.? Já mám právě stejný poznatek: nic jsem tam neviděl, a to jsem tam byl přes rok a fakt jsem to tam najít chtěl. Viděl jsem jen hyperkorektnost ve všem, baby mužatky, nesamostatné chlapy bez koulí, problémy s navazováním kontaktů, neschopnost pít s mírou a všude mraky barevných přistěhovalců. Jenom Švédsko jich bere ročně nějakých 100 000 a pokud proti tomu protestuješ, můžeš jít do vězení – i takový zákon tam mají.
  Když se bavíš postupně se 30 Slovany a pak třeba se 30 Brity nebo Nory (ne Němci, ti mají hodně naší krve), tak prostě zjistíš, že tam nějaké společné vlastnosti jsou.
  Víš, proč třeba taky cítím nedůvěru ke slavení Vikingů? Protože když Slované zajali nepřátelské vojáky, nechali je třeba rok, dva dřít, aby „odčinili“ svou vinu za to, co způsobili. Šlo přitom o útočníky, kteří napadli slovanskou zemi, ani Obodrité nejezdili k sousedům loupit lidi.
  Když ale získali zajatce třeba Dánové nebo Švédi (a byli to zajatci z jejich výbojů do cizích zemí), tak je prostě prodali Byzantincům, Sasům nebo Arabům jako dobytek.
  A takových „nesrovnalostí“ najdeš víc. Mám z toho všeho takový „konspirační“ dojem, že se někdo zkrátka snaží pohanům podsouvat především tento druh pohanství, protože ten někdo dobře ví, že je tak mnohem snáz zpacifikuje – stejně, jako kdysi snáz a dřív než třeba ty Obodrity zpacifikoval Dány nebo Sasy.

  • Tyrfing permalink
   Červen 5, 2015 11:53 am

   Myslim, zes tam nenasel „ducha vikingu“ proto, ze byl davno prehlusen neomarxismem. Je to jako prijit do Stalinskeho sovetskeho Ruska a hledat tam „ducha Slovanu“. Myslim, ze bys byl take zklaman…

  • Rushwolf permalink
   Červen 5, 2015 12:42 pm

   No, co se toho týče co jsme v Norsku oba viděli se asi sejdem… a to sem tam tak dlouho jako ty nebyl… banda zkrátka drženejch slušňáků co po jednom pivě ztratěj zábrany, ženský… no… ale jo, bylo tam pár takovejch co bych bral… většinou moje spolužačky 😀 Každopádně osobně Eddu a vikoše opravdu moc neřeším… je to podstatně někde jinde, než to o čem byli časní germáni a i tam spíš stavím svůj obdiv na spůsobu života (toho běžného) na kontextu k tehdejší krajině, a paraelách ve víře, které jsou v souladu s mou vírou, kterou ovšem nezvu ani vírou germánskou, ani slovanskou… byť nepochybuji že s oběma se v mnoha pincipech překrývá… ano, je to asi dost moje osobní a někdo by řekl „sluníčková“ cochcárna, (rozumněj „vlčí kult“), která vzešla formována naší krajinou, prostředím, obdivem k vlkům a jeho roli biologické i mytologické a k Zemi i nebesům jako úžasnýmu dynamickýmu funkčnímu celku… a pakliže jsem ale krví slovanem, germánem etc. a jednám tedy podle toho ve všem ostatním, jak mě velí přirozenost, je vlastně všechno v pořádku, páč to, jakým jménem nazývám svátky, či bohy… to je pro mě osobně nepodstatné a tak jako jsem odmítl své bohy nazývat svého času v rámci Brothrjus Wulfe germánskými jmény, nepřijde mě správné je napasovat ani na jména slovanská.. už jen proto, že beztak uctívám, celkem omezený počet „bohů“ a asi i dost specifickým spůsobem… zkrátka, jsemli slovan, dělám to po slovansku, tak jak chci a umím nejlépe… jak ti řekl ten jazyčník… podle toho co kdo začne dělat poznáš kdo je kdo.. ale takový člověk pak asi nemůže jinak… v takové chvíli, stejně jako ve víře a náboženském vytržení, se každý rozhoduje jak mu velí přirozenost.

  • medvidek permalink
   Červen 8, 2015 11:14 am

   O Vikingách kolu hodně mýtů a teorií. A jedním z nich je, že to byl loupeživý kmen neustále na lodích a loupežných taženích. Ne ne, hlavně to byli rolníci, co když se jim dostala příležitost na výpravu, tak to pro ně byla vzácnost. Málo který vyplul a jen zcela výjimečně se stalo, že se někdo zúčastnil dvou výprav. Samozřejmě vyjímky byli, třeba Jómští vikingové. A k tomu otroctví. No jen oni sami nemají máslo na hlavě. České země v dobách Přemyslovců měly jako hlavní obchodní artikl ne stříbro, zlato nebo jantar, ale otroky. Doslova jsme byli otrokářská velmoc střední Evropy. Prodávali jsme své Slovanské bratry do všech koutů Evropy. Sice už jako „křesťané“, ale jak byl někde nějakej konflikt, šup tam chytat zajatce, třeba kolem Baltu, tam jsme měly jméno. No máš to v krvi, tak jsem zvědavej, co s tím uděláš.

   • Tyrfing permalink
    Červen 8, 2015 11:35 am

    A kdyz si clovek predstavi, ze Jomsborg se nejcasteji umistuje do polskeho Wollinu, tak si myslim, ze skandinavska krev to k nam nemela tak daleko… Uz vubec nemluvim o bitve na Turskem poli, kde Cechy vede vojevudce Tyr, nez je preslovansten Jiraskem na Cestmira…

 5. Vladislav permalink
  Červen 5, 2015 10:45 am

  Frostík: máš pravdu, já skutečně zdaleka všechny členy PK neznám. Loni jsme se minuli v Popovicích o den, na vině bylo komunikační nedorozumění. Říkám ale narovinu (a to asi ani říkat nemusím), že podle mě má organizace typu PK smysl jen jako skutečná a silná alternativa mainstreamu (něco na způsob třeba http://www.nwo.org v ryze pohanském hávu), jinak je odsouzená k tomu, že se bude muset projevovat jen jako nějaký kroužek nadšenců. Neměla by brát jednotlivým skupinám etnických pohanů, dnes příšerně roztříštěných, autenticitu jejich kultů, neměla by hledat sjednocující kulty, ale spíš koordinovat jednotlivé skupiny mezi sebou – fungovat např. jako lutický nebo vikingský sněm.
  Vím, že působím dojmem, že vždycky jen po dlouhé době přiletím a všechno je špatně, ale měl jsem k tomu osobní důvody (rozvod, nemoc – epilepsie). Nebyly to snadné roky. Utvrdily mě ale v jednom: tento život je krátký a je jen na nás, do čeho vrazíme náš omezený čas a energii. Je třeba rozlišovat podstatné od méně podstatného, jinak může přijít náš potenciál vniveč.

  • Červen 5, 2015 10:48 am

   Tak můžeš do Popovic přijet už v pátek a svým bývalým soukmenovcům pomoct stavět stánky a stoly. Jistě to ocení.

   • Vladislav permalink
    Červen 5, 2015 11:00 am

    Pochybuju, že bys ty konkrétně něco ocenil, Mysliči, Ale jako řečnický obrat je to dobré.

  • Frostík permalink
   Červen 5, 2015 3:46 pm

   My jsme, ale kroužek nadšenců. Pochop, že mi nemůžeme být sněmem či koordinátorem pro všechny. Všechno má svůj čas a svoji postoupnost. Teď spolupracujeme s jinými skupinami a je to na vzájemném respektu a toleranci. Právě hledání společného nás spojuje. Tvoje trvání na skoro úplné slovanskosti je proti článku č.4 tebou vymyšleného kodexu, který považuji za dokonalý. Kde je pochopení pro víru soukmenovců? Proč jsme stále napadáni, že naše cesta je milná? Stejně to chceš předkládat ostatním skupinám?
   Pohanský kruh je o svobodě názorů a nacházení společného. Nesplňujeme tvoje představy? Tak si budeš muset najít sobě rovné, my jsme k tvým duchovním výšinám nedorostli a jsme stále přízemní, ale rozrůstáme se a je o nás vědět. Kvalita má přednost kvantitou. Tak zas v příštím životě.

   • Frostík permalink
    Červen 5, 2015 6:37 pm

    Fuj, promiň rodný jazyku za tu hrubku.

 6. Vladislav permalink
  Červen 5, 2015 10:29 am

  Fíba: jako sranda dobré, ale nevěřím, že si doopravdy myslíš, že to takto vidím…
  Uvedu ti příklad (možná idiotský) s teploušema. Kdo je 100% heterosexuál a kdo 100% teplouš? Asi nikdo. Jsou chlapi, co se objímají, líbají a skáčou po sobě při fotbale (nikdy bych to neudělal) a jsou chlapi, kteří nedokážou ani obejmout kamaráda. Má cenu z toho dedukovat (kdyby to šlo), že ten první je ze 70% hetero, a ten druhý z 90%? Nebo ženské. Pokud se účastníš občas nějakých orgií (což bys jako pohan měl, já to dělám celkem pravidelně), tak zjistíš, že možná třetině až čtvrtině holek se to občas líbí i s holkou. Přesto by si ji nikdy nenašly jako partnerku, nikdy by se nechovaly jako lesby ani klasické bisexuálky. Takže co jsou vlastně?
  S tím genetickým cítěním je to stejné. Kdysi mi říkal jeden ruský jazyčník: jestli chceš zjistit, kdo je kdo, udělej na Kupalu oheň. Někdo bude stát opodál, někdo se bude tvářit otráveně, někdo se ožere, někdo začne nosit dřevo, někdo začne přes ten oheň skákat a někdo navrhne, ať se lidi vezmou za ruce a udělají hada. Hned poznáš, kdo je kdo.
  Já si Germánů vážím jako partnerů a silných nepřátel. Respektuju jejich původní víru jako blízkou víře mých předků, ale moje krev to není. Nelíbí se mi jejich gestikulace, jejich způsob reakce, způsob, kterým uvažují, je mi cizí. Jejich legendy jsou zajímavé, ale nejsou moje. Nebudu stát jednou nohou mezi nimi a druhou mezi Slovany, protože to bych nebyl fakticky nikde. Cítím to na 90% u Slovanů, takže je celkem jedno, jestli mám takové nebo jiné procento slovanské krve – protože rod můžeš mít jen jeden, jen jedny předky a tedy i jen jedny bohy. Nic hybridního neexistuje a prostě nemůže uspět, to bys podle mě popřel podstatu a princip pohanství, nakročil bys jednou nohou ke sluníčkářům.

  • medvidek permalink
   Červen 8, 2015 10:10 am

   Pardon, že na to reaguji já, ale píšeš, že nic hybridního neexistuje. A jak je to tedy s tvojí sexuální náladou. Jsi čistě pro skupinový sex nebo jen pro páry? Nebo jsi hybridní a občas si dopřeješ to a pak zase to? Odpovídat nemusíš, už jsi to psal. Mě osobně skupinový sex nic neřiká. Třeba jsem stydlivej nebo jsem strašně lakomej a nechci se dělit a oplácím to partnerce stejnou měrou. A nevidím to tak, že bych byl méně pohanem. Pak cítíš to na 90% u Slovanů. Takže ty cítíš, ale pokud jiní cítí jinak, tak cítí špatně? Ano narodil jsem se zde v Čechách, mluvím Česky, ale zajímám se o Asatru. Tak to jsem špatně, jsem hybrid (tak mě napadá, že to asi bude důvod, proč mě netáhnou ty skupinové orgie). Ale jak jsem nedávno zjistil, tak má příbuzná, se kterou se moc nevídáme a nejsme v kontaktu (žije na opačné straně státu), vyznává také Asatru aniž by jsme to o sobě navzájem věděly. Asi rodové prokletí 🙂 nebo možná v dávných dobách, když tady ti dva vikingové škrtili Ludmilu, tak se tu jeden usadil a nějaký pozůstatek krevního pouta 😀 Zkrátka, já to tak cítím a nepůjdu proti svému pocitu stejně, jako nejdeš ty proti svému.

 7. Tomas permalink
  Červen 4, 2015 5:35 pm

  Domnívám se, že myšlenková strnulost se může zdáti při pohledu zvnějšku. To je věc názoru. Co se týče Hromovládce- nejde o germánství, nejde o slovanství ani o keltství. Jde o kult Hromovládce. Tady a teď. Ještě se zeptám, kde jsi celý ten čas byl Vladislave? Nikdo nevěděl co s tebou je. A pak se najednou vždycky objevíš a „všechno je špatně“. Tak nevím…

  • Frostík permalink
   Červen 4, 2015 6:58 pm

   A jak za tebe Vláďo mluví tvé výsledky?

   • Vladislav permalink
    Červen 5, 2015 6:48 am

    Mám se zpovídat tobě, Frostíku, kterého jsem nikdy ani neviděl?

   • Frostík permalink
    Červen 5, 2015 9:53 am

    O mě nejde, ale o Pohanský kruh. Na mě jsi konkrétně nepsal. Napadl jsi je tímhle, tak prokaž, že na to máš právo.

   • Frostík permalink
    Červen 5, 2015 10:07 am

    To, že jsi mě neviděl, je tvojí účastí na akcích PK. S tebou jsem se minul minulý rok na sněmu. Já na rozdíl od tebe znám osobně všechny členy PK.

 8. Vladislav permalink
  Červen 4, 2015 9:46 am

  Tyrfing: oděsila tak možná tebe. Snorri nebyl mnich, ale 99% zdrojů té doby bylo křesťanských. Čest Snorriho výjimce, možné hlavně proto, že mohl psát z dalekého a tudíž bezpečného Islandu. I když na to, že sám nebyl křesťan, bych raději nesázel.
  To však nemění nic na faktu, že je trapné, pokud Slovan vyznává bohy etnika, kterému kdyby se naši předkové nebránili, tak jsou z nás dnes něco jako „jihovýchodní Sasové“, popřípadě „severovýchodní Bavoři“ nebo „severorakušané“.
  Takže, pokud dovolíš, budu já vyznávat skutečné bohy svých předků, a velebení bohů nepřátel svých předků milerád přenechám tobě a dalším kujónům.

  • Tyrfing permalink
   Červen 4, 2015 10:09 am

   Hehe, je moje chyba, ze nepouzivam nabodenicka, ale melo to byt „odesílá“ 😉

  • Tyrfing permalink
   Červen 4, 2015 10:13 am

   Takže, pokud dovolíš,…

   Ale ja Ti nikdy Slovany nezakazoval 🙂 Jdi si cestou, kterou povazujes za pro sebe nejlepsi… Jen to neprehanej s presvedcenim, ze sam vis, co je nejlepsi pro jine a jak to ma byt „opravdu“, „fakticky“, „objektivne“ „spravne“ a nikdy jinak. 🙂

  • Rushwolf permalink
   Červen 5, 2015 6:10 am

   A není to trochu neohrabaný? To si má jako člověk před tím, než si vybere svojí víru nechat udělat krevní testy, případně rodokmen někam do xtýho století? A říct si, sakra do teďka sem to cítil úplně jinak, fungoval sem jinak, všechno klapalo, ale já sem vlastně geneticky slovan/germán… takže přesedlám, protože někdo mě tvrdí, že mě to vlastně nefungovalo? To je hodně divný…a když se zamiluju do holky, nechám jí nejdřív otestovat na správnou krev abych si náhodou neudělal u bohů zle a děti v tom neměly chaos, Budu svou náklonost k ženě k člověku, řídit tím, kolik % má slovanské krve? „jako zlato, seš fakt super, seš krásná, inteligentní,… mluvíš česky, narodila ses tu, tvoji rodiče taky, ale tvoje prabába byla němka jako řemen, takže promiň… musíme se rozejít…?!“ . A kdy se jako stalo že bohové germánů a slovanů se od sebe oddělili? I v rámci etnika co kmen, trochu jiný náhled, je pak snad každý Perun, každý Tyr etc. jiná svébytná osobnost (i tak to může třeba být) ? A opravdu to tak vadí, když v základu jde opravdu o ten princip a hodnoty, které sebou nese? Nebyli snad před tisíci lety germáni i slované jeden „lid“ a neměli společné bohy? Kteří mohli a také nemuseli být podobní bohům, předků, které vyznávali pozdější jejich potomci? Nemám nic proti tomu, když někdo víru staví na krvi… nadruhou stranu… vznikají z toho pak takovéto extrémy…Kolik jen bylo sňatků, mezi např, Polovci, Kumány a ruskými knížaty a šlchtou? Sotva šlo kdy mluvit o čistotě krve vládnoucích elit… a sotva jde mluvit i o čistotě krve u národa, kde i prostý lid musel pod svou střechu na zimu přijímat Avarské muže… Tady asi není místo na nějaké přehnané genetické teorie a vízkumy, tady asi především jde o pocit a selský rozum… většina soudných lidí vidí tu střední cestu, kde víra pigmejů z deštného pralesa, nebude asi to pravé v českém Středohoří, ale zároveň cítí, že mezi keltem, germánem či slovanem tu není podstatnějšího sporu. Osobně nepochybuji, že jsem geneticky spíše slovan… ale víra slovanů, to co se nám dochovalo ani to co za ní dneska kdekdo vydává, my blízké není, nevyhovuje mi to a neoslovuje mě to… tak to je, můžeme s tím nesouhlasit,a le to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat… nevím, proč by se víra měla lámat přez koleno, nevím, jaký smysl má víra s kterou vnitřně nesouhlasíš…

   • Vladislav permalink
    Červen 5, 2015 7:07 am

    Ne, před tisíci lety opravdu Slované a Germáni nebyli jeden lid. Možná před 4000 lety nebo dřív, ale spíš ještě mnohem dřív.
    Jak to máš poznat? V rovině přirozených instinktů a tendencí v myšlení, chování…Mně třeba hodně pomohl dlouhodobý pobyt ve Švédsku. Až do té doby jsem taky obdivoval všechno švédské a germánské vůbec. Najednou jsem tam měsíce a měsíce byl. Viděl, že ti chlapi se chovají jinak, než na co jsem byl zvyklý, a že je mi to cizí a nepřirozené. Uvědomil si, že ta blondýnka je hezká jen z dálky, že se divně směje a chová spíš jak chlap. Uvědomil si, že jsou to v mnoha ohledech z našeho pohledu studení suchaři, kterým chybí přímost, srdečnost, emociálnost, výbušnost a často i lidskost.
    Že je to zkrátka jiná kultura. A to jsem člověk, který nemá čistě slovanskou, ale z menší části i německou krev.
    Proč si pořád na něco hrajeme? Proč pořád vzhlížíme ke vzorům jinde? Proč nepostavíme své pohanství na tradicích NAŠEHO myšlení, našich kulturních vzorců?
    Pravda je, že oni nás nikdy mezi sebe nevezmou. My pořád doufáme, že jsme stejní, ale oni VÍ, že stejní nejsme. Jako západní Slované máme být na co hrdí – i když s kolaborací, vydrželi jsme jako slovanský ostrůvek tisíc let vklínění v germánském moři.
    To, co naši předkové proti Němcům dokázali uhájit, jim my, jejich potomci, navíc hlásící se k pravdivým, pohanským tradicím, dáme dobrovolně, až vlezle?
    Prostě ne, s tím nesouhlasím.
    Jinak je samozřejmě dobré uctívat Hromovládce. Ale hromovládce Slovanů není 100% identický s hromovládcem Germánů nebo Keltů. Na kterého z nich se tedy obracíme? A víme skutečně, že je to on?
    PK má budoucnost jako hnutí spojující pohany různých směrů, to ano. Ale ty směry by měly každý ctít svou konkrétní tradici a své konkrétní bohy a další bytosti.
    Měl jsem kamaráda, roky jsem ho neviděl, byl to potomek neodsunutých etnických Němců z Abertam v Krušnohoří. S takovým člověkem, ale i s člověkem sice domněle Slovanem, ale objevujícím v sobě ve skutečnosti Germána, si rád povykládat o jeho a mých bozích a rád jej budu za tento postoj ctít. Ale drtivá většina nás ostatních západních Slovanů si na germánské bohy jenom hraje. K tomu nedokážu mít úctu. Vždyť i otce můžu mít pouze jednoho. Jiných mužů si můžu vážit a ctít je, ale prostě moje krev, můj rod to není. Proto je nemůžu nikdy doopravdy pochopit, a oni nepochopí mě – nanejvýš budeme dobrými přáteli.

   • Vladislav permalink
    Červen 5, 2015 7:20 am

    A ještě k těm ženským. Známe se v tomto a myslím, že ani jeden z nás se na to nedívá nějak neakčně, že:-)
    Mně se třeba taky líbí ženské jiných etnik. Ale prostě časem ucítíš, že to není ono. Že bys ji rád ojel, ale prostě pořádný vztah s ní mít nedokážeš. Necítíte věci stejně, nerozumíte si dlouhodoběji. Matku svých dětí z ní udělat nechceš. Takže se časem naučíš takovým ženským vyhýbat, pokud ti nejde vyloženě o krátkodobou známost.
    Klasika jsou třeba „naše“ ženské s židovskými rysy. Rychle navazují vztahy, jsou akční, dobře si s nima užiješ. Ale prostě, i když se zamiluješ, tak ti to nevydrží. Cítíš, že patříte každý jinam. Rozejdete se a když se pak potkáte třeba za rok ve městě, ani se spolu nezastavíte a nepokecáte. Přitom jste se rozešli v dobrém, necítíte k sobě zášť.
    Když si najdeš „naši“ holku, rozejdeš se a jak opadnou emoce, zjistíš, že k sobě aspoň jako kamarádi máte pořád blízko.
    Krev prostě neošidíš.

   • Rushwolf permalink
    Červen 5, 2015 7:58 am

    problém je, nakolik se dá hodnotit víra stará 2000 let (např. víra germánů v době Marobudovi říše) na základě chování dnešních Němců, případně Švédů.. jasný, že to je něco úplně jinýho… ti lidé jsou jiní, prošli vývojem, byli formování jinou realitou.. ale byl jsem v Norsku a osobně sem tam třeba neviděl ani toho ducha vikingů.. takže tohle pro mě zkrátka není měřítkem… V Rusku sem jako dítě bydlel (dnešní Tver), otec tam dělal důstojnickou školu, bydleli sme v baráku kde bydlely rodiny z Ukrajiny, z Polska, Tataři.. zkrátka národy celého tehdejšího SSSR a musím říct, že prostředí to bylo fajné (a jak sem řekl nejen o slovanském živlu), i když sem byl špunt, zanechalo to ve mě hluboké dojmy, ale ne všechny byly teda pozitivní… zkrátka, ty to cítíš jinak, já to cítím jinak.. můžem se tu tlouct argumentama, faktama, ale to je prostě o vlastním prožitku věcí duchovních… necítím se být rusem a myslím, že mentalitou jsem jako Čech daleko do Rusa asi tolik co od Sasa…. čili i ta germánská praxe, bude především svébytnou praxí na základě našeho vzorce chování.. našeho, ne ruského, německého, to že existuje něco jako specifická povaha obecně slovanská, nebo obecně germánská nevěřím… Jinak když člověk co se zřekne vžitých jmen, bude uctívat hrom / hromovládce v jeho prvopodstatě, poznáš ty, zda uctívá, germánského Thora či slovanského Peruna? Já ne…

   • Rushwolf permalink
    Červen 5, 2015 8:03 am

    co se žen týče… jasný… dokážu rozlišit asiatku a černošku od Evropanky.. dokážu určit celkem spolehlivě ženu +- Itálie, Španělsko.. ae u 90% českých žen opravdu nepoznám do jaké míry jsou „čistě“ slovanské… to žel, je opravdu pod mé rozlišovací chopnosti… nejvíc se mě líběj přírodní zrzky, takže budu nejspíš neandrtálec 😀 dělám si srandu… každopádně u těch žen to je složitý… 🙂

   • Fíba permalink
    Červen 5, 2015 9:15 am

    Ber to s té lepší stránky. Každý si nechá udělat testy a vyfasuje členskou průkazku – záznamníček. Tam bude mít uvedeno kolik procent má slovanských, kolik germánských, keltských, předkeltských indoevropských (halštat, doba bronzová, eneolit atd.), případně kolik má ještě předindoevropských procent. Podle toho se bude moci zúčastňovat různých akcí v roce, např. třikrát slovanské akce, jednou keltské a jednou germánské. O účasti se povedou záznamy tak, aby náhodou nepopřel část svojí identity třeba tím, že byl víckrát za rok na keltské akci. Možná by to šlo udělat i bez toho ročního plánu a mohli bychom jet třeba na pětiletky: Teď budu chodit pět let jenom na germánské akce a až si vyberu svoje germánská procenta, tak budu chodit dalších třeba deset let jenom na akce slovanské. A co se týče indoevropského Hromovládce, no doufejme, že tam panuje taky pořádek a ten germánský na hranicích řádně předá bouřkové mraky tomu slovanskému a tak dále…. 🙂

 9. Červen 4, 2015 8:40 am

  Všechny čtenáře těchto stránek jistě potěší, že členové Pohanského kruhu se opět poradili o společných rituálech k Hromovládci a tuto svou koncepci hodlají budovat i nadále 🙂 Můžete se těšit na další články, včetně Tomasova, který chystá povídání o sněmu z roku 2012, na kterém jsme právě Hromovládce vybrali za patrona PK. Samozřejmě budeme zevrubně informovat i o dalších akcích, na kterých se členové PK scházejí v současnosti, o činnosti jednotlivých členů a jejich rituální praxi. Blížící se Letní slunovrat samozřejmě neopomeneme. Kruh je životaschopným, fungujícím společenstvím lidí, kteří při sobě stojí a pomáhají si. Také bychom rádi pozvali zájemce na již čtvrtý roční „Živoucí historie“, který PK spolupořádá a podporuje. 🙂 http://amfikbukovina.cz/?p=3450

  • Vladislav permalink
   Červen 4, 2015 10:14 am

   Je to o tom, kde a jak si to nastavíš. PK měl potenciál být organizací schopnou přitáhnout stovky, ne-li tisíce aktivních členů a podporovatelů. Ostatně, za těch pět let fungování už by to nebyl až tak neočekávaný výsledek, že?
   Mohl a měl zaujímat stanoviska i k „věcem kolem nás“, aby si lidé, tato společnost, uvědomili, že pohanství je živoucí světonázor, fungující alternativa mainstreamu.
   Co jen já vím, mihli se kolem lidé s jistě zajímavými názory, kteří teď už dávno dělají kdovíco a kdoví s kým.
   Místo toho je tady ale jakási myšlenková strnulost, projevující se zuřivým přikyvováním v rámci miniskupinky, kdy bez vstupu odpudivých trollů mého typu dosahuje počet diskusních příspěvků za týden maximálně 5;-( Ale ono asi není o čem diskutovat, když je jasné, že si všichni myslí totéž, jinak by tu už dávno nebyli…
   Je to jak v životě. Člověk se může chlubit tím, že má věrnou a oddanou ženu, ale už nepřipustit, že je ošklivá. Nebo tím, že má jistou práci, ale už nepřiznat, že je špatně placená a ubíjející.
   Na Živoucí historii se objevím a transparentu PK u hlavního vchodu, pokud tam bude, si určitě všimnu;-)

   • Červen 4, 2015 10:18 am

    Vladislave, dělej si co chceš… Upřímně, je mi to jedno. Kruh půjde taky svou cestou. Přeju ti v tom hodně štěstí.

 10. Ivar permalink
  Červen 3, 2015 5:53 pm

  Tak nevím, jednomu je to až líto, když se konečně několik desítek pohanů na něčem shodne, pravidelně se objeví nějaký rejpal jako jakýsi sektářský horlivec, který začne zdůrazńovat, že jedině praví jsou bohové Slovanů nebo Keltů nebo Germánů

  • Frostík permalink
   Červen 4, 2015 6:39 am

   Ber to tak, že na 10 pohanů, připadá statisticky jeden takový týpek. Varující je, když i po 43 letech žití nezvládáš emoce. Ono je to povahou, já občas taky podlehnu svojí bouřlivé povaze a nechám se unést. Snad mě to opustí po blízkých 44 narozeninách. 😀 😀 😀

   • Vladislav permalink
    Červen 4, 2015 7:47 am

    Za každého mluví jeho výsledky. Raději budu v něčích očích fanatikem, který dobře ví, proč říká to, co říká, nežli kývačem, jen proto, abych mohl deklarovat, že patřím do té nebo oné skupiny.
    Rozdíl mezi Slovanem a Němcem, vyznávajícími germánské pohanství, je stejný, jako mezi husitou a katolíkem. Ten jeden má tendenci bránit své lidi, svůj rod, i když na pochybném základě, ten druhý má tendenci spojovat se s nepřáteli svého rodu, a tím mu škodit.
    Západní Slované, kteří přežili, přežili často jen díky tomu, že začali kolaborovat s Germány. Máme to tak my, mají to tak Poláci, mají to tak Slováci, o fatálně poněmčených vymírajících Lužických Srbech nemluvě. Čeští pohané adorující vikingy jsou částí tohoto procesu, ať už si to uvědomují, nebo ne.
    Já mám to štěstí (nebo smůlu), že na rozdíl od těchto lidí jsem dlouhou dobu mezi těmito národy pobýval, poznal jejich skutečnou mentalitu, a přestal si je idealizovat. To ale tobě a podobným těžko vysvětlím.
    Ty se budeš radovat z několika desítek, zatímco nepřátelé pohanství operují taky s desítkami – miliónů. Protože oni toto chápou, ty nebo Myslič bohům žel ne.

   • Tyrfing permalink
    Červen 4, 2015 8:43 am

    Jasne, a protoze je nas tak malo, tak je potreba ke spouste dalsich rozdilu a potencialnich rozdelujicich faktoru jeste nejake pridat…

    Ne ze bych horoval za nejakou vsezastresujici organizaci, sam mam pri pohledu na vec taky nejake osobni „rozdelujici faktory“, ale teda deleni jako takove, jestli je nekdo Slovan, German nebo Kelt, to neni…

  • Vladislav permalink
   Červen 4, 2015 7:37 am

   Ten sektářský horlivec ovšem píše o něčem zcela jiném. A sice o tom, že by Slované měli ctít slovanské bohy, Germáni germánské, Keltové keltské. O tom, že při těch žalostně nedostatečných informacích, které se nám dochovaly, je ošidné začít konstruovat závěry, že ten a ten bůh Slovanů odpovídá tomu a tomu bohu Germánů nebo Keltů. Je to tak těžké pochopit?
   Ty sám jsi podle svého nicku zřejmě vyznavačem germánské cesty – pokud se pletu, oprav mě. Přitom zřejmě žiješ v ČR, mluvíš česky a pravděpodobně jsi geneticky Slovan. Jenže ať se ti to líbí nebo ne, ať s tím souhlasíš nebo ne, tak Thor nebo Odin prostě nejsou tví bohové, a pokud se v příštím životě nenarodíš „echt“ německým rodičům, tak ani nebudou. Jsou to bohové, kteří dodávali sílu Germánům, kteří bojovali i proti tvým, slovanským předkům. Nejsou to tví předkové, není to linie krve tvého rodu. Jsou to cizí bohové cizích národů.
   Je to klíčové nepochopení podstaty. I kdyby se na tom shodlo ne několik desítek, ale třeba několik tisíc lidí. Žádné univerzální evropské pohanství neexistuje, toto nikam nevede.
   Jediná cesta je najít své skutečné předky a postupovat ke kořenům tímto směrem. Kdo zjistí, že ač Čech, je ve skutečnosti Němcem, se připojí k německé větvi. Kdo se pozná Slovanem, k větvi slovanské. Atd.
   O tom, že ty informace o germánských bozích, které se nám všem dochovaly, jsou z drtivé části informacemi zpracovanými/převyprávěnými/reprodukovanými křesťanskými mnichy, raději už ani nemluvě:-(

   • Tyrfing permalink
    Červen 4, 2015 8:50 am

    Uz jen fakt, ze Snorri Sturluson nebyl mnich, odesila „drtivou vetsinu“ do oblasti smyslenek…

 11. KGB permalink
  Červen 2, 2015 6:05 pm

  Málo kdo tuto informaci zachytil, ale podle několika nezávyslých a hodnověrných zdrojů je to pravda… po zakladatelých staré Rusi z řad vikingů, pozvedává z prachu a popela ruskou zem, další schopný germán… http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/verte-neverte/vymenila-kgb-maleho-putina-za-nemeckeho-fotbalistu_311852.html

  • Frostík permalink
   Červen 3, 2015 6:07 am

   Tak pokud byl vychováván jako Rus, proč ne? Stejně tak to mohlo být u počátku Ruského státu. Potomek významného vikinga vychovaný jako Slovan byl pro závistivé předáky Slovanů nejlepší volbou. Hlavně, že to nebyl soused, který přece není lepší než my.

   • Vladislav permalink
    Červen 3, 2015 7:07 am

    Ducha článku asi nejlíp vystihuje citát z něho:

    – Přiznejme, že nevíme nic. Tápeme.

    Potomek významného vikinga je potomek významného lupiče, jehož největší předností byla kvalitní zbroj ukutá ze špičkové skandinávské oceli, která mu dlouhá desetiletí umožnila beztrestně drancovat vše od Británie po Tulu.

    Člověka, k němuž se ve své bezradnosti a symptomatické, staletími se táhnoucí české zamindrákovanosti ze slovanského původu, obrací nemalá část českých pohanů.

    Genetický původ Putina je bezpečně doložený, a jeho severoslovanské rysy jsou víc než evidentní.

    Závistiví předáci Slovanů udělali jednu obrovskou chybu. Nezatlačili Němce za Labe a Sálu, kam historicky patří. Jak ale říká tradiční moudrost: co otec nestihl a syn zradil, to musí napravit vnuk.

 12. Vladislav permalink
  Červen 2, 2015 9:36 am

  Myslič: tvá reakce je reakcí člověka, který si nevědomě sedl na rýsováček. Přiznám se, že mě nepříjemně překvapila.

  Priapus a Frey patřili k římskému kulturnímu okruhu, a to nejmíň od doby, kdy byli Germáni s Římany v pravidelném kontaktu, takže posledních nejmíň 200 let Západořímské říše určitě.
  Vždyť i Galie nebo Británie byly po staletí římskými provinciemi, provinciemi míšenců a přímořských dobrodruhů, už tehdy na svou dobu nepevně etnicky zakotvených.
  Zrovna dnes máme výročí vpádu Vandalů, mimochodem:-) Římské legie v té době už tvořili nejméně z 80% Germáni.

  Ke komu se modlili?

  Problém je ten, o kterém jsem psal: orientace na germánsko/římsko/vikinskou mytologii jakožto na nejlíp zmapovanou (a kým jiným, než středověkými křesťanskými kvaziučenci), a sekundární předpoklad z toho plynoucí, že to tak měli automaticky třeba i Slované.

  Etnické pohanství znamená, že pochopím, kým jsem, a najdu si instinkty své krve a ducha své bohy. Ne, že se obrátím na bohy těch, kteří byli po staletí mými úhlavními nepřáteli, i když to není bůh křesťanský.

  Zvukem, který to v tobě nejčastěji iniciuje, je slovo. Jeho zvuk, tón, podtón, přízvuk. Nevybírá si tvůj rozum, ale tvá duše, tvůj instinkt a krev. Co může uslyšet Slovan při vibraci slova označujícího germánského boha? Nanejvýš respekt k bohu uznávaného, silného souseda.

  Thorovi nebo Odinovi jsou nějací Slované ukradení. Oni mají svou krev, své potomky, svá plemena, své národy. Čeští pohané jim můžou být dobří asi jako Hácha Heydrichovi.

  Představa, že se obrátím k Thorovi a uslyší mě Perun, je trochu srandovní.
  A to nejen proto, že se z 90% opírá o to, co sepsali křesťanští mniši, kteří tomu strašně rozuměli a kteří byli jediní, kdo něco mohl, uměl a vůbec směl v té době sepisovat. To, co například sepsal „svatý“ Vojtěch o Prusech, svědčí o jediném: vůbec nepochopil, s kým má tu čest.

  Vypadá to na první pohled dobře, to „hledání společného“. Ale výsledkem může být přinejlepším jen sumarizace informací, v čem se liší Thor a Perun, a úvaha, jestli se může nebo nemůže jednat o téhož boha.

  Ve finále se nějakých 15 nebo 20 chlapů poplácá vzájemně po ramenou, jak je úžasné, že to všichni vidí stejně, a život, linkovaný někým úplně jiným, mezitím popojede dál dávno někým úplně jiným předem vytyčeným – a bezpečně kontrolovaným – směrem.

  • Tyrfing permalink
   Červen 2, 2015 10:07 am

   Z meho pohledu je „Thor“ i „Perun“ manifestace stejne bytosti s ruznymi jmeny pro ruzne narody. A celkem mi to zapada s principem uvedenym v Grimnismalu 49.

   Jestli jsou Thorovi nebo Odinovi Slovane ukradeni, tak jsem asi German a nevim to 🙂

   • Vladislav permalink
    Červen 2, 2015 10:46 am

    Ne, pravděpodobně nejsi Germán, ale Slovan s příměsí nebo i bez příměsi germánské krve.
    Západní Slované jsou poněmčovaní už déle než tisíc let. Někteří při tom padli, jiní přežili. Někdy zmizely nebo naopak přežily i celé národy.
    Václav měl jako křesťan své Sasy a jejich biskupy a řeholníky. „Čeští“ pohané mají svého Thora, Odina, Freyu.
    Myslím, že kdyby byl Heydrich pohanem, měl by z tebe radost. A kdybys k tomu patřil i do skupiny „dobré rasy a dobrého smýšlení“, mohl bys tu dokonce se svým rodem i zůstat a doufat, že pokud ne ty, tak aspoň tvé děti už budou uznány za plnohodnotné Germány.

   • Tyrfing permalink
    Červen 2, 2015 10:52 am

    No, jak jsem jiz psal, jsem ceskoslovenskopolskorakusan a mozna trochu madar. 🙂

    Ach jo, kdyby kdyby kdyby… Take neni jiste, ze ja bych mel radost z Heydricha. No a kdyby byl Heydrich pohanem (ale ne nejakym srackovym ariosofistou), tak by mu muselo byt jasne, ze pouzit slunecni runy na oznaceni vrahounske organizace vyznavajici pejskovskou subordinaci je proste blbost… Kampak se ztratilo „Jaky kral? My jsme jsi vsichni rovni!“ ?

  • Tyrfing permalink
   Červen 2, 2015 10:12 am

   Navic, podle mytu Odin byl jeden z tech, kteri stvorili Midgard a lidi, a nejake rozdeleni na narody se u toho nezminovalo.

   Pokud vim, ve Voluspe se nikde nepravi, ze by Odin, Hoenir a Lodurr z dreva na pobrezi stvorili prvniho Helmuta a Gretchen.

   • Vladislav permalink
    Červen 2, 2015 10:54 am

    Pro bohy Židů jsou jedinými skutečnými lidmi Židé. Názvy desítek amerických či sibiřských kmenů znamenají v překladu „lidé“.
    Na podkladu toho, že biblická potopa byla „celosvětová“ (protože přece jejich bůh je bohem všech a jejich svět je celý svět) například Židé vybudovali svou nadřazenost.
    Mnozí Germáni nejsou o nic lepší. Nacismus nezemřel, ale pokračuje dál, například v Norsku, které povýšilo kradení cizích dětí na státní politiku, zatímco masovým vrahům dopřává luxusní doživotní vězení.
    Ale má ti to cenu vůbec vysvětlovat? Jasně, vikinští bohové stvořili celý svět. A vydatně jim přitom pomáhal Jahve, který dělal to samé. Odkazy dodávat netřeba – myslím, že budou podobného druhu.

   • Tyrfing permalink
    Červen 2, 2015 11:30 am

    Tak to nevim, jestli jim pomahal, kdyby ano, asi by byl zminen mezi trpasliky Dvergatalu… 🙂

    No, kazdopadne, mej si dal svou siege mentality. Otazka je, jestli bude cemu ku prospechu.

  • Červen 2, 2015 10:26 am

   No, holt to členové Pohanského kruhu mají tak, jak píšeme. Už jen zopakuji, nikomu to necpeme a nehodláme to dělat ani v budoucnu. Toť vše. Naše obřady probíhají, tak jak probíhají a opět, rozhodli jsme se tak všichni po dlouhém rokování a zvažování. Hotovo. Máme to tak, jak to máme. Sami jsme se tak rozhodli.

   • Vladislav permalink
    Červen 2, 2015 11:02 am

    Kdo je členem Pohanského kruhu? Kdo, kdy a za co byl členství zbaven? Jaké a kdy byly sněmy, které toto odhlasovaly? Pravdou je, žes svým pojetím zastínil původní myšlenku a vybudoval si fanklub reflektující tvé do té doby nenaplněné představy o pohanství. Organizace založená před neskutečně dávnými 5 lety s velkými cíli a myšlenkami má dnes deset nebo patnáct členů shromážděných kolem Velkého gurua.
    A nezapomeň mě smazat. Jednak to, co píšu, není v souladu se stanovami PK, a jednak si troufám mít jiný názor. Se kterým když přijdu, tak se souhrnný měsíční počet příspěvků v diskusích na těchto stránkách zvýší z 10 možná na 100.
    Omlouvám se za duševní újmu, kterou jsem tím všem deseti pevně semknutým způsobil.

   • Červen 2, 2015 11:06 am

    Mě jsi nezpůsobil vůbec nic…

 13. Ivar permalink
  Červen 1, 2015 1:18 pm

  Výzva k diskusi, tak to načnu. S troly jsem se potkal v Norsku, nebudu je pokoušet. Myslím, že toto etnické a komparativní pojetí je dost pozitivní, nikdy jsem nechápal, proč bychom měli být Indiáni, včetně Mayů nebo pěstovat vúdú…ačkoliv jsem byl v Japonsku a ctím šintoismus, šintoistou jsem se také nestal. Dokonce se ale domnívám a snad kvůli tomu nebudu považován za trola – když jsem tedy ve Skandinávii a na Islandě pracoval – také dost rukama, Mysliči – , jestli projevím malou náklonnost např. i k nějakému českému Ásatrú, také tyto odinistické tendence mi připadají dost protismyslné a matoucí. Je proto užitečné, když jsi vzpomenul původní indoevropské bohy a jejich promítnutí i v kontinentálním evropském i germánském prostoru, zde v souvislosti s prastarým „nebeským otcem“ vnímám nejen Dia a Jupitera, ale právě i Týra, který byl starší neź Wodan/Odin a kdy nejen podle mne Ódin je hlavně nordickým božstvem a navíc doby úpadku, skutečného ragnaroku…
  Připomínám si i Tvůj zajímavý článek právě o Týrovi, tuším z roku 2012…

  • Vladislav permalink
   Červen 2, 2015 7:45 am

   Etnické pojetí je jediné možné. Všechno ostatní totiž dřív nebo později skončí u klučičí a holčičí lásky, pozitivního myšlení, schůzek v čajovně a vítání černoušků.
   K čemu jsem už rezervovanější, je snaha o důkaz, že bohové Indoevropanů byli prakticky stejní a podle etnik měli jen různá jména. To totiž už zdaleka není jisté. Můžu třeba najít deset podobností mezi Thorem a Perunem, ale to ještě neznamená, že se musí jednat o téhož boha, tutéž bytost.
   Například Perun. Podle tradiční slovanské mytologie to byl jeden z dávných prapředků s výjimečnými schopnostmi. Pokud byl zároveň i prapředkem Germánů, jak to, že se neshodují legendy a příběhy k této bytosti u obou etnik?
   Nebo Veles. Kdo je germánskou analogií Velese?
   Existuje nespočet dokladů, že naši předkové vzájemně ctili své bohy. Pro Slovany měla přísaha Germánů složená před Odinem stejnou váhu, jako jejich vlastní před Svarožicem. měli tedy povědomí o bozích jiných národů, a ctili je, jenže to zdaleka nemusí znamenat, že se jednalo o tytéž bohy, i přes řadu podobností.
   Může to znamenat jen to, že ta etnika o sobě tisíce let věděla – a respektovala se navzájem.

   • Červen 2, 2015 8:15 am

    Jasně píšu, že nikoliv u všech IE bohů lze nalézt shodu, co se týče atributů a schopností. U Hromovládců jsou společné atributy a mytologický základ do očí bijící, včetně lokálních jmen, jejichž překlad dává též stejný smysl. Opět poukážu na Priapa a Freye. Pohanský kruh na této společné gnózi s pomocí mytologie postavil svou rituální praxi. Nikomu to necpeme, ale pevně za touto věcí stojíme. Všichni.

 14. Květen 31, 2015 11:45 am

  Soška Taranise z Galie. Už je v antickém duchu, stále má své hromové kolo, nicméně už má svazek blesků jako Jupiter :-)https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/90/da/e1/90dae131eb5e5d84e3176c4c9dcd8d0e.jpg .

 15. Květen 28, 2015 10:02 am

  Pro zajímavost: Tešub bojující s Illujankašem. Drží něco, co vypadá jako sekera: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/cc/91/03/cc9103177f913d75b40e856ad3bce36b.jpg

 16. Květen 27, 2015 2:10 pm

  Ono to možná ani u těch Skandinávců nebylo s tím sesazením Hromovládce tak horké. Když Adam Brémský popisoval proslulou svatyni v Uppsale se sochami Ódina, Thora a Freye, tak vysloveně říká : „Trůn nejmocnějšího z bohů Tóra, je umístěn uprostřed síně…“ Přidáme-li k tomu tu ohromnou hromadu nalezených amuletů s Thorovým kladivem, jeví se to skoro tak, že i u samotných Skandinávců hrál Hromovládce prim. Ódina vyznávali hlavně skandinávští vůdcové a jejich válečnické družiny, pro běžného člověka byl ale možná bohem bohů Thor. 🙂

  • Vladislav permalink
   Květen 28, 2015 7:06 am

   Jan Kobzáň (1901-1959), rodák z valašského Liptálu, uvádí ve své knize „U počátků vod“, vydané nakladatelstvím Profil Ostrava v roce tuším 1980 a věnované především svým vzpomínkám na vyprávění „staříčků a stařenek“ tak, jak je zachytil a zapamatoval si z dětství, zhruba něco v tomto smyslu (velice volná citace):

   „Nebyl vždycky ten bůh, co je teď. Měli jsme dřív jiného boha, a ten byl též dobrý. Nebylo proč se ho bát“.

   Neuvádí jméno – to bylo pravděpodobně staletími zapomenuto.
   Proč to píšu? Protože se domnívám, že minimálně u západních Slovanů neexistoval v pozdějším období polyteismus „rovného“ typu, ale přestože bohů bylo víc, měl jeden výrazně dominantní, klíčovou roli.
   Představa, že naši předkové uctívali něco jako „sbor rovnocenných bohů“, minimálně v období před pokřesťanštěním, tak nemusí být pravdivá.

   V našem případě se pravděpodobně jednalo o Radegasta/Svarožice, později uctívaného jako Svantovít.

   Toto bylo pro křesťany ještě pálivější solí v očích, protože zatímco uctívání několika zcela rovnocenných bohů mohli vydávat jako „klanění se démonům“, tak preference jednoho boha se zohledněním bohů ostatních už byla přímou konkurencí mechanismu křesťanství, skutečným alternativním pojetím světa slovanskýma očima.

   V Rusku to takto možná nebylo (nestihlo být), ale Polabané a naši předkové, kteří odmítli křest, to tak možná měli.

 17. Frostík permalink
  Květen 27, 2015 9:00 am

  Když začali Keltové po vzoru Římanů zobrazovat božstva, je Taranis zobrazován s mlatem (takový přerostlý obušek) a jednou dokonce se sekerou, zde je možné ovlivnění Germány. Spojitos atributů s funkcí úderu je jednoznačná.
  Hromovládce nebyl mým nejoblíbenějším božstvem, ale jeho způsob komunikace mě přesvědčil. Mluví jasně a nahlas .Jako elektrotechnik (teď pracuji jinak) jsem musel nejvyššího elektrikáře poslechnout.

 18. Květen 27, 2015 8:04 am

  Pro případné diskutujíci a dotazující se: Toto je jedním z výsledků posledního sněmu Kruhu. Berte to, vážení čtenáři, jako pokus nakouknutí do toho, co nás spojuje a na čem se všichni shodujeme. Za případnou diskusi budeme moc rádi. O trolení se, prosím, snad nikdo tentokrát pokoušet nebude 🙂

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: