Skip to content

Kořeny ragnaröku

Červenec 11, 2014
tags:
Midgard je kolébka, jež se houpe nad propastí — naše existence je jen letmým zábleskem světla mezi dvěma temnými věčnostmi.Významný solární mýtus tvoří základ všech starověkých mytologií. Připomíná smrt a vzkříšení slunce. Naznačuje zničení světla mraky, tmu a konečný návrat velkého zdroje světla pro svět. To, co nejvíce napomohlo přizpůsobení lidstva k přijetí solárních náboženství, se odehrálo dávno před našimi psanými dějinami. Jednalo se o záležitost tak příšernou, tak nepochopitelnou, nemilosrdnou a ničivou, že i dnes její strašlivé dozvuky zůstávají hluboko v genetické paměti celého lidstva.

Ve wotanismu, severoevropském pohanském náboženství, tento strašlivý Konec Dnů symbolizují tři hrozivé přízraky známé jako: vlk Fenri, obří světový had Midgardu Jörmungand a pes Garm. Jihoevropanům jsou známi jako: Python a Typhaon a Cacus, což je totéž jako v indoevropském sanskrtu Vritra. Křesťanská bible na ně odkazovala jako na Satana, Behemota a Leviatana. Přesto existuje prostě jen jedno, které zachycuje nejpříšernějšího a nezadržitelného obřího hada ze všech, „Velkou Kometu.“Všechny oheň chrlící okřídlené bestie jsou symbolickou vzpomínkou na kometu; se svou strašlivou hlavou a dlouhým ohonem budí zdání velkého hada přetínajícího nebe. Moderní věda potvrzuje, že komety se často pohybují ve dvojici či trojici, což se odráží ve světových mytologiích. Ve druhém tisíciletí př. n. l  se planeta Venuše překvapivě objevila v podobě hrozivé komety docela blízko Země a způsobila mnoho zděšení, přičemž měla i dopad na planetu, protože způsobila erupce sopek, obří mořské vlny a jinou zkázu; Asteroid, který potopil celý kontinent Atlantidy a způsobil svým nárazem tolik zhouby, měřil asi jen 10 km. Po nárazu do oceánu se voda vzedmula až do výše poloviny vzdálenosti k Měsíci! A považte, že by kometa velikosti Venuše, tedy téměř dvojče Země, pokud jde o objem a hmotnost, narazila přímo do naší planety. Venuše se přibližuje k Zemi více než jakákoliv jiná planeta, a to do vzdálenosti téměř 40.000.000 km. Jisté je, že pro planetu Zemi není žádná zkáza tak úplná a stejně ničivá pro všechny formy života jako onen temný moment, kdy se velká kometa skutečně střetává se Zemí. Toto je Konec Dnů planety Země a všeho lidstva, o němž  naši nejvzdálenější předkové věděli, že k němu v některou temnou hodinu v budoucnu nevyhnutelně dojde. Naše planeta nese výmluvné jizvy po srážkách s meteory a asteroidy. Ačkoliv je asteroid mnohem menší než kometa, zkáza, kterou by způsobil jen asteroid, by byla taková, že člověk by se mohl považovat za šťastlivce, kdyby zemřel hrůzou, ještě než by došlo k samotnému nárazu.Lidstvo je kosmickému prostoru inteligentním publikem, které sleduje dlouho se odvíjející vývoj kosmického dramatu. Nicméně se pokusme představit onen strašlivý dopad, který by měl stále prudší náraz velké komety do povrchu Země, což by s sebou neslo žár tak silný, že by žula roztála a vypařila se voda všech oceánů. Ohon tvořený úlomky, který se za takovou obrovskou kometou táhne, má neuvěřitelnou délku. Velká komety při vzdáleném průletu, zaznamenaném roku 1843, měla ohon dlouhý 240 mil. km; to je vzdálenost od Slunce od Země a ještě by přes 80 mil. km zbylo. Úlomky z ohonu komety, pokud by prošly naší atmosférou, vytváří to, co je známo jako „Drift Age“, kdy by Zemi zasypala těžká vrstva kamení, balvanů a prachu. Mnoho starověkých legend nám vypráví o tom, jak by vesmírný prach zcela zahalil slunce a hvězdy, způsobil tmu a šero po dlouhé období. Jak již bylo řečeno, přechod noci a dne by za těchto okolností byl téměř nerozeznatelný.Starověké legendy také zachycují dozvuky kontaktu Velké Komety se Zemí, tedy: „Namísto čisté tváře světa, jak ji znali, ozářené svitem slunce, zelenající se nádherným listovím lesa či jemnou zelení nížiny, vyjdou na zničenou a neznámou zem, pokrytou oceány bahna a kamení; změnila se samotná tvář krajiny — jezera, řeky, kopce, vše smeteno a ztraceno. Putují, dýchajíce zkažený a odporný vzduch, v přítmí strašlivé temnoty, temnoty, jež nezná rána, hvězdy, Měsíc, temnoty hmatatelné a viditelné, osvětlené pouze elektrickými výboji z hlubin mraků, s takovým burácením hromu, o němž v těchto dnech harmonické Přírody nemáme ani ponětí. Je to vskutku ‚chaos‘ a starobylá noc. Jsou tam přítomny všechny mocnosti přírody, ale neuspořádaně, ničivé, bojují se sebou navzájem a tisícinásobně nabyly na síle; vítr je cyklónem, magnetismus obrovský, elektřina děsivá. Svět je bezútěšnější než jeskyně, z nichž utekli. Lesy jsou pryč; ovocné stromy smeteny; lovná zvěř zahynula; domácí zvířata, krotcí to služebníci člověka, zmizela; obdělaná pole leží pohřbena hluboko pod nánosy bahna a kamení; lidé ve tmě klopýtají proti sobě, padají do propastí v zemi; ve svém nitru si nesou dva velké utlačovatele lidskosti, hlad a hrůzu; hlad, jenž neví, kam se obrátit; strach, jenž se krčí před vířivými poryvy, burácením hromu, úlekem z oslepujících blesků; jenž nezná, v kterou chvíli se nebesa mohou znovu otevřít a začne z nich na ně padat déšť ohně a kamenů a prachu. Bůh odvrátil svou tvář; jeho děti jsou opuštěny; všechno laskavé uzpůsobení štědré Přírody je pryč. Bůh ponechal člověka vprostřed materiálního světa bez zákona; stala se z něho troska, odštěpek, ztracená částečka vprostřed neomezené a nekonečné války obrů.Někteří se v zoufalství vzdávají smrti a proklínají své bezmocné Bohy; někteří umírají vlastní rukou; někteří se shlukují kolem ohňů ze sopek kvůli teplu a jiskrám, které je vábí až zdaleka; někteří hodují na rozkládajících se zbytcích velkých zvířat (dinosaurů), jež mohou vyčnívat nad sutí, běžíce k nim, a jak uvidíme, křepčíce a bojujíce nad zbytky.“

Existující geologická vrstva Země, spolu s lidskými artefakty a jinými zbytky forem života a zkamenělinami, se čtou celé eony času jako otevřená kniha a rozptylují se tak mnohé neopodstatněné teorie, s nimiž se dnes ještě potýkáme. Árijský člověk nikdy nebyl neinteligentní, zarostlý, opičí surovec, který žil v jeskyních jako běžné zvíře. Nikdy neexistoval jediný přesvědčivý důkaz či chybějící článek, který by takové tvrzení podporoval. Přesto se vyskytuje množství spolehlivých důkazů, které tvrdí něco jiného a zavdávají dobrý důvod k víře, že naše schopnost inteligence byla ve velmi dávných dobách mnohem vyšší.  Civilizace se datují až k době před věkem dinosaurů. Např. ve státě Louisiana byly na ostrově Petite Anse objeveny nálezy, které v mnoha případech ukazují kosti mastodonta, spočívající v půdě nad úrovní vrstvy zeminy, jež obsahuje keramiku, pletené koše a šperky. Vysoce inteligentní civilizace a celé světadíly se stále mění od doby, kdy člověk poprvé kráčel po Zemi. Když se noříme do geologické historie, zjišťujeme, že to, co ve skutečnosti lidi zahnalo v určitých obdobích do jeskyní, byla potřeba uniknout před přívalem velkých komet a asteroidů. Větší zvířata jako dinosauři, která nemohla uniknout počátečnímu úderu, bušení kamenů, dlouhotrvajícímu ledovému chladu, spalujícímu žáru, větrným bouřím měla navždy vymizet.

Tradice následujících kultur nám vyjevují, že povrch Země kdysi drasticky změnila velká kometa:

• (a) Starověcí Britonci, jak se vypráví v mytologii druidů
• (b) Starověcí Řekové, jak vypráví Hesiod
• (c) Teutonská Starší Edda a Mladší Edda
• (d) Starověcí Římané, jak vypráví Ovidius
• (e) Starověcí Toltéci ze Střední Ameriky, jak se vypráví v jejich posvátných knihách
• (f) Starověcí Aztékové v Mexiku
• (g) Starověcí Peršané, jak je zaznamenáno v Zend Avestě
• (h) Posvátné spisy v Tibetu
• (i) Starověcí indoevropští Hindové, jak se vypráví v jejich svatých knihách

Tyto spolu se spoustou domorodých legend po celém světě všechny týkají popisu téže katastrofy. Křesťané naleznou detailní zachycení události v Knize Job. Výše uvedená náboženství se všechna shodují v následujících bodech:

• (1) Zlatý věk; Ráj
• (2) Všeobecná, morální degenerace lidstva, věk zločinu a násilí
• (3) Boží trest
• (4) Had (ohnivá kometa); oheň z nebe
• (5) Život v jeskyních a temnota
• (6) Chlad; boj o přežití
• (7) „Pád člověka“ od ctnosti v neřest; od hojnosti k bídě; od civilizace k barbarství; od vyššího k úpadku; od ráje k štvaní se
• (8) Rekonstrukce a obnova

Z toho, co tedy odhalily geologické nálezy a rozličná světová náboženství…. může to vše být jen náhoda? Může to všechno nic neznamenat? V árijském wotanismu označuje ragnarök den návratu Velké Komety. Heimdall rozeznívá na poplach svůj Gjallarhorn, zatímco se Wotan a bohové Ásgardu, spolu s jeho elitními válečníky (einherjery), ozbrojují a spěchají do bitvy všech bitev. Wotan jede první se svou zlatou přílbou, zářivou ‚Byrnie‘ a svým kopím Gungnir, postupuje proti vlku Fenrimu (první kometě). Tór stojí po jeho boku, ale nemůže ho nijak podpořit, protože má plné ruce práce s bojem proti Had Midgardovi, (druhou kometou). Frey se střetává s ohnivým démonem Surtem, který je spojován s kometou, a vymění si těžké úder, než Frey padne. Příčinou jeho smrti je, že se předtím vzdal svého meče ve prospěch Skírniho a osvobozuje se i pes Garm (třetí kometa), který byl uvázán před jeskyní Gnipa. Ten je největší pohromou. Bojuje s Tým a oba se navzájem zabíjí. Tór získává velké renomé zabitím hada Midgarda, ale ustoupí jen devět kroků, když mrtev padne k zemi, otráven jeden, který na něj had dýchl. Nadýchal se uhličitan-vodíkového plynu z komety. Surt pak svět vrhá do temnoty a zuřícího ohně, zastírá slunce a hvězdy a Zemi zaplavuje moře — vládne chaos. Tato doba je známa jako „Soumrak bohů“, „Götterdammerung“, dokud se nezrodí z mrazu Válí, nové slunce, a temnotu nezabije. Nastává znovu světlo. Baldr, Wotanův syn, nyní nový árijský Otec všehomíra, se vrací po ragnaröku. Znovu se rodí Bohové, Země a její lidé nanovo a celý svět se těší obnoveným životem.

Dnešní pohané dosud slaví poslední smrt a znovuzrození slunce obřadem plodnosti na Prvního máje, májkou a Májovou královnou. V úplné tradici obřadu muž oděný zeleným listovím představuje léto, další oděný slámou představuje zimu (příhodná symbolika prázdnoty a strádání v „Drift Age“ po Velké kometě). V teutonských legendách se uvádí, že po velkém kataklyzmatu následovaly tři tuhé zimy následované dalšími třemi, které jsou se ve wotanismu známy jako „Fimbul Winter“. Fimbul Winter by rovněž nastala následkem atomového konfliktu.

„Děsivý Fimbal zuřil nad světem
Divoké vichry a sněžné bouře vířily;
Ledovce mlel bouřící oceán
A metal pěnu do všech stran,
Ani na vrcholku vysoké hory;
Žádný hřejivý vzduch….Žádná jasná zář
Vlídného letního měkkého světla,
Strašnou tuto ledovou noc nezmírnila.“
………………………………J.C.Jones

Uznávaní učenci se vysmívali Heinrichu Schliemannovi, když vyrazil na cestu s Homérovými spisy o řecké legendě v jedné ruce a rýčem v druhé. Uspěl však, když vykopal legendární trojskou civilizaci a takto ukázal, že je ignorantské i zbrklé podceňovat historickou hodnotu naší paměti árijského lidu. Dnes dokážou satelity NASA rozeznat zbytky dávno zapomenutých civilizací, ležících v troskách na dnech oceánů Atlantského i Tichého. Stále musíme mít na paměti, že všechny mýty a legendy mají svůj počátek někde v reálném životě dlouho se odvíjející historie člověka. To, co  se v našich etnických mytologiích neodvozuje od reálného faktu, slouží jako jazyk, jenž k nám promlouvá v symbolech. Např. v sáze Vědmina píseň [Völuspá] se dovídáme, že Yggdrasil (strom života) se při příchodu ragnaröku třese, loď mrtvých Naglfar pluje tak, že osvobozené zlověstné božstvo Loki se může dostat na její palubu. To, že byla dlouho zakotvena ve svém přístavu je zřejmé z toho, že dle Vědminy písně pak „vyplouvá“. Neznámé ruce jsou jejími staviteli. Je postavena z nehtů mrtvých. Vše, co má tento popis sdělit, je, že zlo, ať je katastrofa sebevětší, nemůže být nikdy zničeno. Všechno v celém rozlehlém vesmíru funguje dle zákona polarity. ‚Dobro‘ by neexistovalo, ani by nemohlo, bez svého negativního protějšku. „Neznámé ruce jsou jejími staviteli“ má sdělit, že nikdo nikdy nezjistí, kde má zlo počátek. Sémě našeho osudu jsou živena bohatým odkazem naší minulosti. To, co konáme právě teď, předurčí naši vlastní budoucnost a  život na planetě.
„Náboženství je zkamenělá mytologie; mytologie je zkamenělá historie;
a tato převlečená historie nás bere do věků natolik vzdálených,
že hraničí a částečně se vskutku kryjí
s geologickým věkem.“
………………………..H.S. Bellamy
Reklamy
komentářů 33 leave one →
 1. Vampírův probléme permalink
  Leden 11, 2016 1:16 pm

  Myslič: dík za supr odkazy na filmy – my veverky věříme zas, že konec světa odstartují tři entity jménem Kuna, Jestřáb a Myslivec..

  • Kryserka permalink
   Leden 11, 2016 2:26 pm

   Zalez, falešný hlodavče! Jediný je pravý prorok Rattatosk, a to jsem JÁ!

 2. Kryserka permalink
  Leden 11, 2016 11:19 am

  Kaufmane, Kaufmane, máš recht, že „kometa může zabít Odina, Thora, Lokiho nebo Freyu“. Ano, jsou totiž moc velcí, trefí je tedy snadno, koneckonců je též snadno najde kdejaká obětina i modlitba, tak pročpak ne kometa. Zato malá a mazaná Rattatosk vždy unikne! Kampak na ni i sám Loki! Jen zkus přinést oběť Rattatosk a uvidíš, zda ji tvé modlitby vůbec najdou! Nepolapitelnost a její druhou přirozeností – hned po zlomyslnosti (o té by orel Vidofnir i had Nidhög mohli dlouze vyprávět).
  Vrtavý zub! Vrtavý zub!
  Hloty hloty doprowoty! Hloty hlot!

 3. Kryserka permalink
  Leden 11, 2016 11:12 am

  Jediný je Yggdrasil a Rattatosk wefka jeho! :-)))

 4. Kryserka permalink
  Leden 8, 2016 9:11 pm

  Ostatně jsem na toto téma co správný skald seskládal i drápu a mohu ji zde postnout, bude li pohanský zájem o tajemné osudy Rattatosk…

 5. Kryserka permalink
  Leden 8, 2016 9:10 pm

  A až Ragnarok skončí, z dutiny spadlého sežehlého Yggdrasilu vyleze veverka Rattatoskr, a svět bude konečně patřit jen nám, hlodavcům!!!! Hurá!

  • Tyrfing permalink
   Leden 9, 2016 12:53 am

   Modi, Magni a dalsi budou mit jiny nazor 🙂

 6. Srpen 4, 2014 6:15 am

  U podobných článků mne zaujme, že nutí člověka se zapřemýšlet nad věcmi, které jsou vědecky vyjasněné a tudíž nezpochybnitelné. Nad tím, že to, co dnes přijímáme jako vědecky potvrzenou pravdu, je jen obraz reality, jak jsme schopni si jej dnes za pomocí vědeckých prostředků vytvořit. Nad tím, že poznání reality však není ani zdaleka úplné a že často se i vědecky potvrzené pravdy mohou časem ukázat jako zcela mylné.

  V té souvislosti se mi vybavuje známý fakt ohledně špenátu. Dlouho se tradovalo, jaký je to významný zdroj železa, než roku 1937 vědci zjistili, že můj „jmenovec“ E. von Wolf roku 1870 při svém výzkumu špatně umístil desetinnou čárku, tudíž špenát obsahuje desetkrát méně železa, než se skoro 70 let myslelo. Viz zde: http://www.aktin.cz/clanek/1635-myty-a-pravdy-spenat-a-svaly

  A takový svět archeologie, ten se přímo hemží ne omyly, ale přímo podvody: http://www.national-geographic.cz/detail/nejvetsi-archeologicke-podvody-v-dejinach-mumie-lebky-i-vestonicka-venuse-13750/#.U8zxjGL9nyM

  Takže bych řekl, že dnes pseudovědecké může třeba již zítra klidně znamenat vědecky potvrzené. Jen to vyžaduje se neuzavířt do ulity vševědoucnosti vědy a stále fakta konfrontovat se svým kritickým myšlením.

  Každopádně u zdejších čtenářů, kteří předpokládají např. existenci duchovních bytostí, nad níž by vědci jen blahosklonně mávli rukou, očekávám, že s názory odporujícími stanoviskům současné vědy nebudou mít problém 🙂

  Venuše opravena, jednalo se o chybu v překladu.

 7. Červenec 14, 2014 5:17 pm

  Já tohle míchání vědeckých, v tomto případě místy i pavědeckých, teorií a mytologie taky nemám moc rád. Připomíná mi to bláboly křesťanských kreacionistů, kteří se pokoušejí „vědecky“ dokázat, že svět byl stvořen přesně tak, jak to popisuje Bible, že se do Noemovy archy skutečně všechna ta zvířata i se žrádlem pro ně, vešla atd.

 8. Červenec 14, 2014 11:17 am

  O tom, že „Ragnarök“ už několikrát v historii nastal (byť šlo o zdánlivě lokální katastrofy), si můžete stáhnou například tyto dokumenty: http://uloz.to/xKseFdcE/pocasi-ktere-psalo-dejiny-4-tv-zoom-mp4 , http://uloz.to/xfn36ph/myty-a-fakta-mamuti-wmv . Doporučuju zejména ten první o kolapsu mayské civilizace.

 9. Vladislav permalink
  Červenec 14, 2014 11:05 am

  Frostík: nikdo nezpochybňuje fyzikální a přírodní zákony. Ale pokud někomu např. stačí zmínka o Atlantidě k tomu, aby uvedený článek považoval hned za neseriózní, je to špatné, moc špatné. Není jistě dobré, pokud někdo např. z existence Atlantidy automaticky vychází a vyvodí si z toho x vývodů, které pak bere jako hotové – to je ryzí šarlatánství. Ale opačný přístup (naprosté odmítání možností její existence, protože tak tvrdí oficiální věda) je naprosto zcestný.
  Jiným příkladem jsou slovansko-árijské védy. Jedná se pravděpodobně o podvrh obsahující velké množství vymyšlených informací, nicméně je tam i řada pasáží, které k tomu, co víme, padnou jako poklice na hrnec. Měli bychom proto tyto věci jednotlivě zkoumat, věřit z nich jen tomu, o čem se přesvědčíme, že je pravdivé, a na tomto základě pak rozvíjet další.
  Nebo např. před pár lety zesnulý ruský „pseudovědec“ Levašov. Je sice možné na základě několika pravděpodobných nesmyslů, které hlásal (nicméně každý se můžeme v lecčems mýlit, že?) jeho názory šmahem zavrhnout, nicméně faktem zůstává, že byli on i jeho žena postupně někým zavražděni, což se většinou neškodným blábolilům nestává, že?
  Největší nebezpečí, které nekřesťanským duchovním směrům v tradičně evropském prostoru hrozí, totiž není zákaz – toho se nedočkáme nikdy, ale ZÁMĚRNÉ ZKRESLENÍ, kdy hladovým adeptům pohanství i pohanům samotným bude umožněn přístup pouze k takovým informacím, které v nich ve finále vybudují přesně takové postoje a názory, jež mainstream potřebuje, aby byli zpacifikovaní. Pokud budeš bojovat za pravdu, můžeš při tom padnout či jinak zemřít, ale to už se dnes nedělá – dnes to funguje tak, že se ti naservírují ty správné informace, po jejichž obdržení rádi pověsíme meč na stěnu a staneme se tzv. „pohanskou“ odnoží mainstreamu, plně kompatibilní s celkem i přáním loutkovodičů v pozadí.

  • Frostík permalink
   Červenec 14, 2014 12:41 pm

   V tom článku, nikdo nezpochybňuje přírodní zákony? A není tenhle článek právě ZÁMĚRNÝM ZKRESLENÍM? Lidé kteří ho přijmou bez přemýšlení a budou ho dál prezentovat nám pohanům přisoudí nálepku fantastů. U Atlantídy jsem pokud vím, se nevyjadřoval. Uvedl jsem jen daná fakta. Nebo to považuješ lži spiklenců? Mě nevadí nové pohledy na historii a vědecká fakta, jen je nutné k nim přistupovat objektivně. Já mám na to zvláštní šuplík s názvem: „Možné, zajímavé, zatím nepotvrzeno ani nevyvráceno“.

 10. Frostík permalink
  Červenec 13, 2014 7:57 pm

  Tak z tohohle článku jsem dost rozpačitý. Tohle na Pohanském kruhu?
  Jen pár perliček. Vezmu si třeba jen popisy vesmírných katastrof.
  Cituji: Asteroid, který potopil celý kontinent Atlantidy a způsobil svým nárazem tolik zhouby, měřil asi jen 10 km. Po nárazu do oceánu se voda vzedmula až do výše poloviny vzdálenosti k Měsíci! Komentuji: Zničení éry plazů dokončil právě tak velký asteroid a planeta se vzpamatovávala 1mil. let. Vymrštění vod do vzdálenosti cca185000 km? Nesmysl. Atlantidu nekomentuji.
  Cituji: A považte, že by kometa velikosti Venuše o téměř dvojnásobném objemu a hmotnosti Země… Komentuji: Venuše není 2x vetší než země.
  Cituji: Civilizace se datují až k době před věkem dinosaurů. Např. ve státě Louisiana byly na ostrově Petite Anse objeveny nálezy, které v mnoha případech ukazují kosti mastodonta, spočívající v půdě nad úrovní vrstvy zeminy, jež obsahuje keramiku, pletené koše a šperky. Komentuji: Lidé před věkem dinosaurů? Někomu už hrabe. Uvádět jako příklad mastodonty a člověka z pozdní doby ledové? Stačí pár závalů půdy, dlouhodobé deště…časově nebyli tak daleko od sebe.
  Znalci severské mytologie si svoje najdou.

  • Vladislav permalink
   Červenec 14, 2014 10:03 am

   Jsou tam samozřejmě i logické nesmysly, ale varuju tě: dej si pozor považovat za nezpochybnitelný základ tradiční „vědu“ a „historii“. Protože tyto obory, stejně jako náboženství, selektují tytéž síly, které si dají zatraceně velký pozor na to, aby pustily informace, které by mohly jediný správný světonázor a naše ovčí existence v něm zpochybnit.
   Některé věci se zkrátka publikovat (a tím i později vědecky dále zkoumat) nesměly, nesmějí a za dané konstelace ani nebudou moct smět, a to ještě dlouho.

   • Frostík permalink
    Červenec 14, 2014 10:24 am

    Už to, že jsou tam logické nesmysly o něčem svědčí. Určité přírodní a fyzické zákony jsou nezpochybnitelné i samotnou vědou.

  • Pavel permalink
   Srpen 3, 2014 12:52 pm

   tak tak, dočelt jsem to do bodu kde autor píše že je venuše dvakrát větší než země… tím pro mě tenhle článek skončil

 11. morgarath permalink
  Červenec 13, 2014 10:03 am

  Pokud by na tom bylo co pravdy, že ze Zlatého Věku najednou začne lidstvo upadat, jak dokládají všechny ty bílé kultury po celém světě, nebylo by od věci myslet si, že někdo ty komety posílá ničit na zem schválně? Jako že aha, zpustli, zdegenerovali, tak je zničíme a můžou to zkusit znova. Jelikož se tam přece nepíše, že by komety padaly ve Zlatém Věku, ale až v úpadku…

  Na druhou stranu si ale myslím, že Ragnarök je zničení celého vesmíru, po kterém starý zemře a nový se zrodí při novém Velkém třesku.

  A ano, myslet si že kometa může zabít Odina, Thora, Lokiho nebo Freyu je naivní, už proto, že tito bohové neexistují a neexistovali. Jsou to metafory, lidští hrdinové, nebo postavy z legend, ale věřit tomu, že skutečně existují jako skutečné bytosti je podle mě hloupé.

  • Gryfin permalink
   Červenec 13, 2014 6:38 pm

   Bohové existují jen nejsou z této dimenze…..A Velký třesk vymysleli ti s dlouhými nosy a další jakože vědci.

   • Červenec 13, 2014 6:53 pm

    Svět se stále znovu a znovu rodí a obnovuje v Cyklech… Téměř všechny mytologie na světě to mají společné… Pro jednoho konec, pro druhého začátek. A kecy „Tradicionalistů“ o Kalijuze s tím nemají nic společného… A ani na tom nic nezmění blábolení těch, co věří v „věčnost“. Nic není trvalé, vše je součástí věčného koloběhu.

  • Červenec 13, 2014 8:43 pm

   morgarath: jen krátká vsuvka. ty se považuješ za pohana? a nevěříš v bohy?jsi místní troll? bohové pro mě reperezentují „přírodní a vesmírné zákony“ jak říkáš metaforicky zosobněné,přesto stále věčně platné…

   • morgarath permalink
    Červenec 14, 2014 1:14 pm

    Spíše dávám přednost výkladu Varga Vikernese, o pohanství a našich předcích, myslím, že to zní daleko přesvědčivěji. Tím ovšem nikomu neupírám jeho způsob víry, jen mám na to poněkud odlišný názor.
    I když mi bylo jasné, že si tím příspěvkem vykopu hrob, haha:-D
    Nemusíme hledat bohy v lesích, na vrcholcích hor, v chrámech, když je máme v sobě, když my sami jsme bohy. Ať si každý věří čemu chce, proti tomu nic nemám, avšak věřit tomu že skutečně existují jako skutečné bytosti, že se prohání po obloze, po lesích, atd., mi přijde naivní, jako nějaká dětinská víra z dob romantismu, kdy lidé viděli bohy, démony, skřítky a víly za každým rohem a ve všech podivně pokroucených stromech…

   • aaa permalink
    Červenec 14, 2014 2:37 pm

    morgarath: Problém není v tvém názoru, i když jistě troufalém :-D, ale v tom, že většina lidí dnes ochotně přijímá vše, co jim nabízejí běžná teistická náboženství a žádná jiná pojetí bohů si nedokáží představit.

   • morgarath permalink
    Červenec 14, 2014 2:48 pm

    aaa: je to smutné, když se tady objevují názory, že věřit oficiální historii a vědě je špatné, ale když se tady objeví názor že věřit oficiální verzi víry v bohy je špatné tak už to takové nadšení nesklízí. Přitom je to úplně to samé -nevěřit oficiální propagandě a mít na určitou věc vlastní pohled, názor.
    Neutopme své duše ve svazujících dogmatech…

   • aaa permalink
    Červenec 14, 2014 2:58 pm

    morgarath: mnohé jsou už utopené, a to dokonce ve stejných sračkách jako ty křesťanské

   • morgarath permalink
    Červenec 14, 2014 3:37 pm

    aaa: je to škoda no, ale nevadilo by to tak moc, kdyby si to nechávali pro sebe, jenže mnohem horší je, když se tak veřejně projevují na netu a nejsou ochotni tolerovat či připustit možnost i jiných názorů…

   • Červenec 14, 2014 5:20 pm

    Tohle není o „toleranci“ nebo „netoleranci“ jiných názorů… Je to spíše o tom, jak dokáže člověk skloubit vědecké poznatky s vírou. „Věda“ je svého druhu také víra. Morgarath: Můžeš zkusit sepsat třeba článek o tom, jak svou víru máš Ty. Ono komentovat články je leckdy přínosné, ale popsat vlastní gnózi a pohled na danou problematiku (včetně víry), to může dát lidem mnohem více, než koment, který zapadne.

  • Vladislav permalink
   Červenec 14, 2014 10:06 am

   Představa ti nebude reálně pomáhat ve tvém reálném životě. Představa se neudrží v hodnotovém světě kultur po tisíce let. Představa ti neumožní udržet se stovky let v křesťanském obklíčení. To, že ty osobně nejsi schopný nebo ochotný s těmito bytostmi komunikovat, ještě neznamená, že neexistují.

   • morgarath permalink
    Červenec 14, 2014 1:55 pm

    Nikde ale nemluvím o představě nebo o představování si bohů…

 12. Tyrfing permalink
  Červenec 12, 2014 8:50 pm

  Doporucil bych upravit, „byrnie“ je krouzkova zbroj…

 13. Červenec 12, 2014 5:25 pm

  Hele, myslím, že s Američan Ronem McVanem a Wotansvolkem všeobecně bude asyi lepší komunikovat anglicky, česky určitě neumí 😀

  • Červenec 13, 2014 7:07 am

   ahááá já myslel že to je obyč nick místního pohana 😀 tak to sem rád že sem vlastně aspoň nikoho neurazil osobně…ale tohle fakt nevydejchávám:)

 14. Červenec 12, 2014 10:32 am

  To je strašná snůška zcestných nesmyslů vědátorského posedlého astronoma…hezké slohově děsívé vědátorské cvičeníčko,popisuješ to velmi sugestivně asi to žereš co…možná by ses měl nechat léčit…ragnarok rozhodně nepopisuje náraz komety do planety Země ale zánik celého Vesmíru…tím že by zanikla většina života na Zemi Bohové ani vesmír rozhodně nezanikne…chceš snad říct že kometa může zabít Ódina,Thóra,Lokiho nebo Freyu?…opravdu mě nepřestává udivovat jak moc rozdílní lidé jsou zahrnuti pod hlavičku „pohané“…prosím já nejsem pohan…OMG WTF LOL TROLL…

 15. Gryfin permalink
  Červenec 12, 2014 6:42 am

  Když teda byli ti dááávní tak inteligentní jak to že se člověk kdysi dožíval sotva 30ti let??? myslím kdyby byli tak inteligentní jak se tu píše určitě by se dožívali vyššího věku

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: