Skip to content

Definice pohanství: paleo-, středo- a novo-

Únor 5, 2014
Phillip Emmons Isaac Bonewits

Phillip Emmons Isaac Bonewits

Pozn. překl.: Následujícím článkem přispíváme k diskusi ohledně pohanské terminologie. Jeho autorem je Phillip Emmons Isaac Bonewits (1.10. 1949 – 12.8. 2010), americký druid, řečník, liturgista, zpěvák a skladatel písní. Napsal množství knih o novopohanství a magii, roku 1983 založil druidskou organizaci Ár nDraíocht Féin a krátce fungující Aquarian Anti-Defamation League na ochranu občanských práv pohanů. Propagoval používání výrazů jako thealogie, paleopohanství, středopohanství atd., jimž se věnuje i tento článek.

Dle mého názoru je vymezení pohanství důležité,  že by však jeho definice neměla vzejít ze zastřešení všech duchovních směrů protikladných k trojici tří hlavních monoteistických náboženství,  čímž se pod pohanství včlení např. svobodné zednářství, teosofie, satanismus, dílo Aleistera Crowleyho a podobné netradiční směry, které k pohanství řadí autor v tomto článku. Přílišné zabředávání do terminologie a vymýšlení nových škatulek pak už odvádí od toho, co je asi vůbec nejdůležitější – od jeho obsahu a praktikování v reálném životě.

Wolf

Výraz “pohan” původně pochází z latinského “paganus”, které se zdá mít původně význam “vesničan”, “venkovan”  či “neotesanec”. Římská armáda jím odkazovala na civilisty. Raní římští křesťané  výrazem  “pohan” odkazovali na každého, kdo upřednostňoval uctívání předkřesťanských božstev, o nichž křesťané soudili, že jsou to všechno “ve skutečnosti” převlečení démoni, vycházejíce ze skutečnosti, že venkované si udržovali svou starou víru déle než lidé z měst, a rovněž proto, že polyteisté se vzpouzeli přihlásit se do “Armády Páně”. Během staletí se z “pohana” stala jednoduše nadávka, kterou užívali křesťané vůči monoteistickým následovníkům islámu (a naopak) a protestanti a katolíci proti sobě navzájem, jak výraz postupně  získával  význam  “falešného náboženství a jeho následovníků”. Na počátku dvacátého století se z primárních významů slova stala směska “ateistického”, “agnostického”, “hédonistického”, “bezbožného” atd. (při poukazování na nevzdělaného, bílého, mužského, heterosexuálního, nekeltského Evropana) a “nevychovaný primitiv anebo zvrhlík” (při poukazování na kohokoliv jiného na této planetě).

Dnes existuje množství lidí, které se hrdě nazývá “pohané”, a my toto slovo používáme jinak než většinový hlavní proud Zápaďanů. Pro většinu z nás je “pohanství” všeobecným výrazem pro stará i nová polyteistická náboženství, kdy se /v angličtině – pozn. překl./ “pagan” používá jako přídavné jméno a zároveň jako označení člena. Naprostá většina všech lidských bytostí, která kdy žila, byla nebo je pohany, a my věříme, že v následování pohanské cesty lze získat nesmírné bohatství duchovního vhledu a síly. Nicméně je třeba věnovat pozornost třem bodům:

 • Jako členové jakéhokoliv jiného náboženského společenství máme my pohané právo se definovat a požadovat, aby naše definice byly citovány a bylo na ně odkazováno, když se o nás diskutuje v masmédiích, spíše než aby se k tomu (či zároveň s tím) využívaly definice vymyšlené jedinci a institucemi vůči nám nepřátelskými.
 • Jako názvy všech jiných náboženství a jejich následovníků, si “pohan” a  “pohanství” zasluhují velké počáteční písmeno /platí pro angličtinu, na rozdíl od češtiny – pozn. překl./, jak je tomu v případě “budhisty,” “křesťana”,  “protestanta” či “baháí”.
 • Stejně jako další obecné výrazy pro náboženství i “pohan/pohanství” vyžaduje modifikující předpony či přídavná jména k formulování specifických postojů, církví nebo sekt. Následují ty, na která jsem za posledních třicetpět let narazil:

“Paleopohanství“ či “paleo-pohanství” je obecný výraz pro původní polyteistické, přírodně zaměřené víry kmenové Evropy, Afriky, Asie, Amerik, Oceánie a Austrálie, které byly (či v některých vzácných případech stále jsou) praktikovány jako netknuté systémy víry. Z tzv. “velkých světových náboženství” do této kategorie spadá např. hinduismus (před příchodem islámu do Indie), taoismus a šintoismus, ačkoliv mnoho členů těchto věr by se mohlo používání tohoto výrazu vzpírat. Některé paleopohanské systémy víry mohou být rasistické, sexistické, homofóbní atd. V současnosti žijí a uctívají svá božstva miliardy paleopohanů.

“Středopohanství” či “středo-pohanství” je obecný výraz pro škálu hnutí organizovaných i neorganizovaných, která začala jako pokusy obnovit, vzkřísit či pokračovat v tom, co jejich zakladatelé považovali za nejlepší aspekty paleopohanských způsobů svých předků (či předchůdců), které však byly silně ovlivněny (náhodně, záměrně anebo mimoděk) koncepty a praktikami monoteistických, dualistických či neteistiských světonázorů zoroastriánství, judaismu, křesťanství, islámu či raného budhismu. Příklady středopohanských systémů víry by zahrnovaly svobodné zednářství, rosikruciánství, teosofii, spiritualismus atd., jakož i formy druidismu těmito hnutími ovlivněnými, mnohé afro-diasporické víry (jako voudoun, santéria, candomble atd.), sikhismus, několik hinduistických sekt, které byly ovlivněny islámem a křesťanstvím, mahájána budhismus, náboženství/filosofie Thelémy Aleistera Crowleyho, ódinismus (některé severské pohanství), většina “rodinných tradic” čarodějnictví (ty, které nejsou zcela smyšlené) a většina ortodoxních (alias “britských tradičních”) církví wicca.

Mezi středopohany by rovněž spadali tzv. “christo-pohané”, kteří si říkají “monoteističtí pohané”, a snad i satanisté, kteří uctívají egyptské božstvo Séta, pokud takoví opravdu existují. Satanisté, kteřé trvají na tom, že neuctívají nic jiného než sebe, ale kteří rádi užívají jméno Satan, protože je “děsivé”, jsou jednoduše křesťanskými heretiky, spolu se sekulárními humanisty a jinými západními ateisty, protože Boha a ďábla, v něhož nevěří,  vymezuje křesťanská doktrína. Některé středopohanské systémy víry mohou být rasistické, sexistické, homofóbní atd. V současnosti žije a uctívá svá božstva nejméně miliarda středopohanů.

“Novopohanství” či  “neo-pohanství” je obecný výraz pro škálu hnutí organizovaných a (obvykle) neorganizovaných, která začala přibližně roku 1960 (ačkoliv měla knižní podobu už v polovině 19. stol.), jakožto pokusy obnovit, vzkřísit či pokračovat v tom, co jejich zakladatelé považovali za nejlepší aspekty paleopohanských způsobů svých předků (či předchůdců), smíšené s moderními humanistickými, pluralistickými a všeobecnými ideály, přičemž se vědomě snaží co nejvíce eliminovat tradiční západní monoteismus, dualismus a puritánství. Hlavní novopohanské víry zahrnují  mnohočetnost bohů všech rodů, vnímání oněch bohů jako imanentních i transcendentních, oddanost ekologickému uvědomění a snahu provádět magické a duchovní rituály na pomoc sobě i druhým.Příklady novopohanství by zahrnovaly Church of All Worlds, nejvíce heterodoxní tradice wicca, druidství praktikované Ár nDraíocht Féin a Henge of Keltria, některé severské pohanství a některé moderní formy budhismu, jejíž členové se sami označují jako “budho-pohané.” Novopohanské systémy víry nejsou rasistické, sexistické, homofobní atd. V současnosti žijí a uctívají svá božstva stovky tisíc novopohanů.
Jakožto “neo-pohanství“ tento výraz zpopularizoval v 60. a 70. letech 20. století Oberon Zell, zakladatel Church of All Worlds.

Výraz “novopohanství” nemá žádnou souvislost s tím, jak katolická církev v poslední době používá “neo-pohanství” k odkazování na Hitlerovo germánské středopohanství, jež vstřebalo devatenáct staletí křesťanského antisemitismu a dualismu. Hitler se konec konců sám považoval za dobrého křesťana a takto byl tehdy vnímán mnoha, pokud ne většinou německých křesťanů. Katolická církev se jednoduše snaží odvrátit pozornost od své zodpovědnosti za vytvoření  prostředí Západu, které Židy odlidštilo, a od svých žalostných výsledků při vzdorování holocaustu, zatímco ten dál pokračoval (nemluvě o významu Církve při špinavém soutěžení s novými náboženstvími, kdy nás spojuje s nacisty).

Tyto tři výrazy s předponami nevystihují jednoznačné kategorie. Z historického hlediska často nastává období, ať už jde o desetiletí či staletí, kdy se paleopohanství prolíná do středopohanství nebo středopohanství do novopohanství. Navíc zakladatelé a členové středopohanských a novopohanských skupin mnohdy preferují víru (nebo ji alespoň hlásají), že jsou po stránce víry a praxe ryzími paleopohany. Tento “mýtus o kontinuitě” se drží zvyklosti většiny tvůrců a členů nových náboženství po celou existenci lidstva a neměl by být brán příliš vážně.

Když prohledáváte internet, měli byste si uvědomit, že někteří lidé tyto výrazy píší s pomlčkou a někteří ne, zvláště “neo-pohanství”, že novopohané vypouští “neo-” zcela (zvláště při běžném používání), a že mnoho nezasvěcenců odmítá psát názvy našich náboženství s velkým počátečním písmenem. Aby v tom byl ještě větší zmatek, mnozí středopohané a paleopohané odmítají výraz “pohan” pro sebe vůbec používat a přijali mainstreamové křesťanské definice. Jedno znamení vývoje se nicméně objevilo, když vydavatelé Hinduism Today —  skvělý měsíčník vydávaný ve více než deseti jazycích po celé zeměkouli  — vytiskli před několika lety redakční článek, v němž jménem miliardy hindů světa hrdě přijali výraz “pohan”!

Je zřejmé, že používání tohoto slovníku v současnosti podléhá změnám a vy možná budete potřebovat vyzkoušet různé varianty pravopisu, psaní velkých písmen a dělení slov, abyste našli to, co hledáte.

Část tohoto materiálu pochází z mého Pagan Glossary of Terms, umístěném jinde na mém webu. Časem tu budu mít stránku se seznamem definic pohanství a novopohanství, napsaných jinými pohanskými autory a skupinami.

Přeloženo z: http://www.neopagan.net/PaganDefs.html

Reklamy
komentářů 11 leave one →
 1. Únor 8, 2014 9:20 am

  Proč je vlastně zapotřebí vymýšlet další a další škatulky a kategorie? Aby bylo možné bojovat za …. a k tomu účelu vytvářet anti…ligy všeho druhu? Začínám se chtě nechtě posouvat do stavu, kdy z toho začínám mít srandu. 🙂 Jinak je mi asi nejvíc sympatické pokud si budou různé místní skupiny dávat vlastní pojmenování vycházející tak nějak přímo z jejich tradice – uznají-li to za vhodné. I proto je mi spíše sympatické pojmenování Asatru, Odinsvolk, Romuva, Rodná víra a podobně. Chápu ale, že z hlediska vztahu k většinové společnosti je občas asi potřeba užít slov, která tehdejší lidé vůbec nepoužívali a byla jim dodána až po příchodu křesťanství, pohan, pagan, heathen, heiden atd. Navrhoval bych ale od těchto slov spíše upouštět, mysím ve vztahu k nám samotným. 🙂

 2. Tomas permalink
  Únor 6, 2014 7:06 pm

  Úžasné dělení, ale jaksi nechápu jeho smysl. Jak už zaznělo výše „pokud je naše víra způsobem našeho života, škatulku nepotřebuje“. Základem všeho jsou animismus a šamanismus, z toho vše vychází a to je skutečný základ vztahu k Matce Zemi. Všechny ostatní různé škatulky jsou jen balast nabalený vývojem člověka. Chtělo by to trochu návratu k „primitivismu“ nikoliv v negativním významu. Návrat k „divokému myšlení“ a návrat času lovců v modernějším hávu, protože jinak je všechno jen blábolení a zahánění nudy. Kam tahle společnost totiž směřuje? Vedou nás někam naši bohové jako celek? Nebo jsme jim již dávno u zadku? Neandrtálci přežili na území dnešní Evropy přes 200 tisíc let. Budeme toho také schopni, nebo budeme semleti mnohem dřív sami sebou? No nic asi se brzy objednám na nějaký reiki/čakri kurs abych si smazal negativní myšlenky!

  • Únor 6, 2014 7:46 pm

   No, soukmenovče, myslím, že by jsi se měl hlavně postit a vykonat rituál astrální obrany, neboť jsi “nezasvěceným” vyzradil velké tajemství “pravověrných” žreců 🙂

  • Rushwolf permalink
   Únor 7, 2014 12:19 pm

   Týjo, tak tohle sem si velice rád přečetl 🙂 „Základem všeho jsou animismus a šamanismus, z toho vše vychází a to je skutečný základ vztahu k Matce Zemi. Všechny ostatní různé škatulky jsou jen balast nabalený vývojem člověka. Chtělo by to trochu návratu k “primitivismu” nikoliv v negativním významu. Návrat k “divokému myšlení” a návrat času lovců v modernějším hávu“

   Nechceš se dát k Vlčímu kultu? 😉 😀 tím neříkám, že se nám to vždycky daří, ale přesně tohle je to čeho bych aspoň já chtěl jednou docílit. Postavit svou víru a praxi na tomhle prapůvodním základu. Plně s tím souhlasím.

   • Tomas permalink
    Únor 9, 2014 3:42 pm

    Ono je to v dnešní době docela těžké, stavět na starých základech, ale jde to. Když se člověk postupně zbavuje nánosu civilizace, tak vidí okolní svět trochu jinak. A hlavně plně pochopí, že skutečně není pánem tvorstva. Co se týče Vlčího kultu, tak jeho určitou formu praktikuji, možná u Vás jednou skončím 🙂

 3. Shaman permalink
  Únor 6, 2014 12:13 pm

  Asi můžem přidat do svých panteonů i bohyni Diairesi (řec. dělení) 🙂 anebo se názvem své víry vůbec nezabývat. Pokud je naše víra způsobem našeho života, jak se dneska říká životním stylem, škatulku nepotřebuje. Resp. není možné zařadit človeka do škatulky. Spíš bych to přirovnal k množinám a podmnožinám. Např. někdo je dělník a umělec, někdo umělec a sportovec, někdo dělník, sportovec a ovocinář atd. A tak je to v reálu i s panteony.

 4. lomikel permalink
  Únor 6, 2014 8:33 am

  Multikulty Gulas, se mi zda ze to vnest jen dasli zmatek do terminologie, minimalne do terminologie.

 5. Rushwolf permalink
  Únor 6, 2014 6:52 am

  Teda pod definicí paleopohana bych si představil úplně něco jinýho… soukromě bych se asi snažil definovat pohanské směry spíš na základě charakteristik a vývojového zařazení…od prvotních systémů jako byly dinamismus, animismus, šamanismus přez takové ty klasické polyteistické směry až po některé nové, které jsou už na hraně s filosofií (ovšem i tohle dělení je umělé a kdoví nakolik odpovídá tomu co bylo) i když v tom by byl nakonec asi stejnej guláš jako v čemkoli jiném… každopádně mě dost pomohla v sebeurčení kniha http://www.databazeknih.cz/knihy/nabozenstvi-pravekych-evropanu-58239 i když je to prostě taková „univerzitně“ pojatá záležitost. Jinak není nad to mít pro svůj směr konkrétní název, který když se stane obecně známím už sám osobě dokáže danou cestu definovat, pak je ten termín pohan sice stále fajn, ale už se bez něj dá i obejít.

  • Únor 6, 2014 10:12 am

   Rushwolfovo dělení bych asi přijal s menšími rozpaky, než to Bonewitsovo. 😉

  • Únor 6, 2014 2:08 pm

   Tak Bonewits byl zdatný obchodník, který si na tomhle založil úspěšnou živnost 😀 Zasvěcení za prachy letí v jistých kruzích stále 😀

   • medvidek permalink
    Únor 7, 2014 11:51 am

    On k tomu měl jisté předpoklady už ze jména 😀 Trochu mi to připomíná křesťanství. Zjednodušeně: Je tady bůh a všechny vás miluje a obětoval se za vás. No ale, chceš se k němu pomodlit, tak mu zaplať výstavbu chrámu, aby věděl, že se modlíš k němu. Chceš pohřbít tak zaplať znovu atd…. Zkrátka, ukážu vám tu jedinou správnou cestu, ale nebude to zadarmo 😀

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: