Přejít k obsahu webu

Jeden svět pro všechny

8 prosince, 2013
tags:
Rysí hlídka..._out

rysí hlídka

Jak se již stalo dobrým zvykem, objevují se na těchto stránkách čas od času rozhovory s různými zajímavými lidmi. Ani tento snad nebude výjimkou.

K soudobému a modernímu „pohanství“ by mělo patřit i určité ekologické povědomí a vztah k přírodě, protože na rozdíl od našich předků dnes již víme a chápeme, že planeta země není nevyčerpatelná a že člověk skutečně není pánem tvorstva. Proto přinášíme rozhovor s ekologem a aktivním ochráncem přírody Martinem Míčkem, jenž svým nazíráním na přírodu i svět kolem nás, má nepochybně velmi blízko k tomu co bychom mohli nazývat „pohanství“.

Takže úvodem bych Vás poprosil o pár slov o Vás, o Vašem životě a jeho náplni?

 Pocházím z průmyslového Ostravska, je mi 43 let (na které se ovšem většinou necítím), a život mne přes řadu míst nakonec nasměroval do hor mého srdce – Jeseníků.

Přes vážný zdravotní stav i nouzi stále věřím v realizaci svého snu – malé horské biofarmy s ubytováním, s vlastní miniprodukcí čistých potravin a průvodcování přírodou a její ochranou.

A jako podle Keltského stromokruhu vrba se navzdory osudu paličatě a houževnatě snažím onen sen zhmotnit ve skutečnost.

Osud je jen předpoklad – a my sami jsme jeho tvůrci.

 Věnujete se zejména pozorování a ochraně rysů, čím Vás tohle zvíře nejvíce uchvátilo?

oblíbený rysí terén..._out

oblíbený rysí terén

Je to poněkud složitější. Věnuji se dlouhodobě praktické ochraně přírody a krajiny jako celku. Ve svých funkcích ostatně jeden celek představují. I když “prvek člověk” se z tohoto přírodního celku snaží dost hloupě, marně “vystoupit” – ke škodě všech i ostatní přírody…

V průběhu let se u většiny lidí vyprofiluje určité užší zaměření, jakási specializace. Pro mne se jí stal les a jeho obyvatelé, voda v lese. Obé snad proto, že v lese pro své poznávání, komplexní vnímání a chápání v něm probíhajících jevů, procesů potřebujete zůstat v rovině vazeb a vztahů bez uzavřené úzké specializace. Ta by vám naopak znemožňovala některé věci vidět. Právě v souvislostech. A pak také je třeba mít “předmět zkoumání” na dosah. Díky poměrně lesnatému okolí nejzápadnějšího sídliště Ostravy – Poruby jsem měl lesy také v bezprostřední blízkosti “k dispozici”.

Rys byl pro mne vždy představitel divoké a nespoutané přírody, stejně jako obdivuhodně přizpůsobivé zvíře schopné žít velmi nenápadně na velké ploše. I ten nález stop v šestnácti letech mi v Jeseníkách splnil dávný sen z dětství. Bylo mi dvanáct, když se údajně tehdy (podle nálezu stop) jeden rys zatoulal až do blízkosti Plesné u Poruby – a já si tenkrát toužebně přál jej – či alespoň jeho stopy vidět…

Na rozdíl například od vlků rysové žijí samotářsky, a musí denně prokazovat obdivuhodnou míru schopnosti přežít aniž by mohli počítat se spoluprací či pomocí kohokoliv jiného. Zejména rysí matky, které v podstatě samy (opět rozdíl oproti vlčí smečce, která funguje jako jeden celek vč. výchovy a výuky mláďat) musí zvládnout také odchovat a vycvičit koťata. Jsou to v určitém slova smyslu opravdové “superhrdinky”. Ovšem neokázalé a tiché, takové “Amazonky všedního lesního dne”. Ta neokázalost, trpělivost, obratnost , vynalézavost a klid jsou velkou inspirací a jistě jsou hodny naší úcty.

Ač jsem po horách léta chodil sám jen s fotopuškou, za “fantastickými záběry” jsem se nikdy nehnal. Stačil mi ten dar – že mohu tiše sdílet jejich životní prostor – a tento hluboký zážitek mi zpětně byl a je po léta inspirací a zdrojem síly pro ochranu hor a lesů. Ovšem ochranu přírody a krajiny zase naopak “tiše” často dělat nelze – na ohrožení přírody je nutno někdy i dost hlasitě či důrazně upozornit. Spíše nežli pozorování či ochraně jednoho konkrétního druhu jsem se tedy v dospělosti věnoval tomu, abych se pokusil (sám či s přáteli a kamarády) pomoci zachovat či obnovit prostor a prostředí v němž mohou žít. V posledních asi jedenácti letech mám pak rysí biotopy v bezprostředním okolí. Bohužel – díky člověku a jeho aktivitám dnes v naprosté většině bez rysů…

 Jak se stavíte k návratu vlků, rysů a jiných predátorů do naší krajiny? Osobně jsem v tomhle dost skeptický z důvodu lidského strachu a nenávisti vůči těmto šelmám.

typické rysoviště..._out

typické rysoviště

Chtějí pouze, abychom poněkud “poodstoupili”, a v pokoře a bez hloupé pýchy dokázali, že nejen “svobodu sami chceme”, ale že jsme ochotni ponechat ji i velkým šelmám. A pokud tak neučiníme, pak po naší pýše přijde pád – náš.

Nevěřím že platí “velké šelmy – to dnes již přece nejde” – naše příliš přetechnizovaná civilizace se sama svou zaslepenou preferencí maximalizace hmotných zisků a surovou bezohledností dostala do slepé uličky. Jinak řečeno: přes množství atomizovaných specializací dnes často nevidíme správně celek. Abychom našli východisko je třeba se k přírodě mnohdy vrátit- s pokorou a úctou.

Strach svazuje ruce a zatemňuje mysl, zabraňuje hledat, nacházet a realizovat východiska.

Strach lze mít snad jen z “synantropizovaného” medvěda, kterého lidská bezohlednost naučila vybírat popelnice či se přehrabovat na skládce. Rys člověka nezakousne, a bajky o lidožravých vlcích jsou ve světle důsledků například autonehod či problémových psů k smíchu. Jeden z prvních článků, který jsem v druhé polovině 90 let na obhajobu vlků vracejících se do našich hor napsal jsem tehdy nazval “Syndrom Červené Karkulky”. Dnes, kdy poznání života šelem udělalo díky obětavým milovníkům přírody i technice obrovský pokrok, bychom již “karkulčiným syndromem” trpět neměli.

V neposlední řadě je tady hledisko praktické: co se týče vlivu na les skrze ovlivňování populací srnců, jelení zvěře či divokých prasat i mnoha dalších druhů – je návrat šelem i EKONOMICKY VÝHODNÝ. Chceme-li totiž zdravé a stabilní lesy i zvířata v nich.

Bez té “šelmí spolupráce” tedy technizované smrkové či jiné monokultury na podstatně odolnější listnaté a smíšené porosty za rozumných nákladů a v čase který máme k dispozici nepřevedeme. A přitom nejen z hlediska probíhající klimatické změny tyto stabilní lesy nutně potřebujeme – ke svému přežití i životu – jako jedinci, společnost i civilizace. Naše lesy a zelení a vodou oplývající krajina totiž není žádnou samozřejmostí. Stačí si zajet do Malé Asie, Pákistánu či Íránu, aby člověk pochopil. A to dnes máme i internet, foto a videogalerie. Tedy možnost vidět, poznat a pochopit nejen s nutností na delší dobu nákladně vycestovat.

Nenávist je choroba, která spaluje mozek a otravuje mysl i život nejen svému “hostiteli”, ale i širokému okolí. Chceme-li jako lidé a civilizace přežít, nemůžeme si hloupost nenávisti ke svobodným zvířatům dovolit. Bez šelem jsme lesy přetvořili v pouhé “porosty”. Pro přežití i kvalitní život ale potřebujeme širší pohled – a skutečné lesy- ne pouhé porosty dřevin či odchovny zvěře – bez stability a dlouhodobé udržitelnosti.

Obavy ze “ztráty kontroly” nad vývojem lesa a krajiny? Opět zde není žádný strach na místě. Ostatně denně nám naše planeta předvádí, že onu “kontrolu vývoje” jsme nikdy neměli. Takže je to vlastně naopak – velké šelmy musíme k nalezení rovnováhy využít. Nikdo jiný nežli oni rysové, vlci či medvědi to neumí lépe. Měli na to desítky miliónů let – a tak jsou myslím “profesionály bez konkurence”.

 Žijete v Jeseníkách, jsou zde nějaká místa o kterých se dá říci, že jsou „člověkem nedotčená“?

rysí údolí

rysí údolí

Je to otázka kritérií i definice “nedotčenosti”. Většinou by mělo jít o místa samostatně se vyvíjející, lokality bez zásadního ovlivnění člověkem. S ohledem na množství zplodin či jiných látek “člověkem nedotčená místa” již na planetě v podstatě nejsou.

Pokud jde o míru “dotčení”, ta je různá. Pokud jde o úplnou přeměnu, pak ta bývá často i v důsledcích h/různá. V Jeseníkách i jinde.

 Také zde platí, že příroda si dovede nejlépe pomoci sama. Myšlenka ekologů na ponechání části lesů samovývoji tak opět má i ekonomická hlediska – ovšem nejde o jednorázový akt, ale proces s dlouhodobějšími horizonty. Zkoumáním přirozených lesů můžeme dojít (a docházíme) k často překvapivým poznatkům, které nám umělé porosty neumožňují.

Pokud “překročíme” hledisko “konzervace stavu” (neudržitlné), pak nutně dospějeme k dynamickému procesu. A opět – člověk by měl “znát své místo”. Mi osobně je divoká, málo či zcela nedotčená příroda blízká. Stejně jako myšlenky D.H. Thoreaua či J. Muira že “divočina má svou hodnotu sama o sobě”.

V novějším hávu teorii “biofilní ontologie, biofilní kultury” teoreticky rozvádí a vysvětluje řada autorů, u nás je to například profesor Josef Šmajs. Jeho texty lze na internetu najít například na Britských listech.

 Takže “místa člověkem nedotčená” bychom opět v zájmu vlastního přežití – měli naopak vytvářet. V neposlední řadě – zdaleka největší “divočinu” si nosíme ve své “prapodstatě” uvnitř nás samotných. Je jednou z “vrstev” svobodného či chcete-li kritického myšlení. Tedy schopnosti zcela nezbytné v měnícím se světě dneška – nového a originálního přístupu, nalézání nových a inspirativních řešení.

 Jak vidíte vývoj ochrany přírody a zvířat v našem státě? Můžeme do budoucna počítat s nějakým zlepšením?

Je zapotřebí získávat sympatie i myšlení veřejnosti pro myšlenky ochrany přírody a krajiny a dokázat je převádět v činy. Dnes se hovoří o “krizi výroby i spotřeby” provázené zvyšující se nezaměstnaností – či lépe o “chybění pracovních míst, nejen ve výrobě”, kterou převádíme na automatizované linky, roboty a jinou techniku.

Práce je ale hodně, a člověk pro svou kultivaci pracovat potřebuje.

Jde tedy o to, jak převést finanční a jiné zdroje do nových oborů, a jak zaměstnat lidi smysluplně tam – třeba v ochraně přírody a krajiny. “Ekosystemizace výroby a práce”, zaměstnanost v promyšlených celcích a víceúrovňových stabilních socializovaných strukturách – to je jedna z možností. Pokud se na věc podíváte takto “nově a originálně” – pak může mít ochrana přírody i zvířat velkou budoucnost.

S nějakým automatickým zlepšením “samým od sebe” při pasivitě “počítat” nemůžeme – o zlepšení se sami musíme aktivně zasazovat. Každý jako jedinec i jako člen společnosti. Ohlupující individualizaci a atomizaci společnosti, ztrátě sdílení a privatizaci veřejného prostoru je nutno se postavit. Člověk je a měl by zůstat člověkem – tedy tvorem s vyvinutým sociálním cítěním i široce sdílenými sociálními (kolektivizujícími) strukturami a vazbami. V takovém případě má ochrana přírody slibnou budoucnost – ovšem ve státě, kde se každý opět aktivitou zasadíme  o to, aby byl skutečně “náš” – a tedy sloužil lidem – svým občanům a ne korporacím.

Současná civilizace je dle mého názoru až příliš přetechnizovaná a ztrácí jakýkoliv vztah s přírodou. Jak tohle vnímáte Vy?

V podstatě souhlasím, technika a technizace je jen jednou ze stránek či oblastí světa. Není ale akceptovatelné, aby jej zcela a bez rozmyslu “přeformátovala”. Život sám ani úspěšně technizovat nejde. A chceme být jako druh neúspěšní?

Ocitoval bych Roberta Spingera již z r. 1900: “Hromadíte hory cihel, dřeva a železa, vaše obloha je kouřovou klenbou a vaše řeka vydechuje jedovaté výpary. Slyšíte už jen hluk svých rachotících kočárů a povozů, a syčení páry ze svých továren, zdviháte své zdi tak vysoko, že přestáváte vidět modř oblohy.”

Společnost by si měla být vědoma ceny lidí, kteří mají dar vidět a předvídat.

Nejen těch, kteří “hromadí pro hromadění”, či “spěchají aby čekali”…

Stránky Pohanského kruhu navštěvují převážně lidé duchovněji zaměření. Jaký je Váš vztah k duchovnu? Jak vnímáte duchovno jako člověk, který se celoživotně zaobírá přírodou?

Mám k němu jako k důležité složce světa, vesmíru i nás samotných velkou úctu. Stejně jako k tzv. “přírodním národům”. Budeme se muset sklonit, a naučit mnoha jejich pohledům na svět a život abychom našli cestu ze smyčky, kterou jsme si sami upletli a navlékáme si ji jako “civilizovaná společnost” na krk.

Neexistuje jen hmatatelná či viditelná matérie, síla myšlenky je nekonečná. Myslím, že by duchovno mělo být s “materiálnem” v určitém organicky propojeném a komunikujícím poměru.

U každého jsou asi tento poměr, propojení či úroveň “komunikace” různé, ale v tom je právě různorodost, síla a krása světa. Chce to ji jen umět vidět. Zase bych si vypomohl dvěma citáty: “V písečném zrnku vidět svět, a nebe v luční květině. Do dlaně vzít nekonečno a věčnost prožít v hodnině” (W. Blake), “Netrhej květiny když je chceš mít. Jdi dál a květy budou kvést u všech tvých cest”. (R. Thákur).

Duchovno pracuje nejen s “prostě existujícím” s vědomím, pracuje také s fantazií a představivostí. A v tom je jeho velká síla. Měli bychom usilovat o vědění a poznávání nejen pro “hmotné materiálno”. Neplatí přece že to co nevidíme či neznáme také neexistuje.

Naproti tomu různé samoúčelné a údajně samospasitelné “duchařské teorie” či ideologie odmítám. Mám je za hloupé, často smyšlené umělé konstrukty nemající se skutečným duchovnem jako prostorem, “nástrojem” i entitou nic společného.

Co by jste poradil lidem, kteří by měli zájem se podílet na ochraně přírody a zvířat ale nevědí jak začít a kam se obrátit?

Aby se zeptali sami sebe, zda na řešení toho kde chtějí ochraně přírody pomoci stačí jen sami. Pokud usoudí že ne, doporučuji občanské sdružení. Namátkou uvedu například Arniku či Hnutí DUHA. Vzdor tvrzením ohlupujícího mainstreamu nejde o žádné spolky amatérských a naivních fanatiků. Naopak často o zkušené profesionály. Lidi kterým nechybí nasazení, obětavost a “tah na branku”.

Další možností je dojít na konkrétní např. Správu CHKO či NP. Tak – a posléze skrze občanská sdružení – jsem začínal s ochranou přírody i já.

A i ten stromek se lépe sadí, mez či sad obnovuje, nebo ten rys se lépe chrání ve dvou, třech a více. Takže si nahledat na internetu příslušné stránky, kontakt a domluvit si schůzku. Osobní setkání je nutné – chtějí-li si lidé porozumět, vyhovět a pomoci. Musíme se opět více potkávat – sms, telefonát či email jsou jen nástroj. Tu spolu/práci ale musí odvést konkrétní lidé…lidé kteří se znají a důvěřují si.

Co je pro Vás „smyslem života“ pokud by se to tak dalo nazvat?

Poznávání a láska – a jejich sdílení.

Vzkázal by jste něco našim čtenářům?

Když dovolíte, ocitoval bych na závěr sebe.

“„Měli bychom si uvědomit, že podstata našeho současného i budoucího štěstí nespočívá v tom, že jsme při svém vývoji dokázali ze stromů slézt, ale v tom zda dokážeme společně žít trvale pod jejich korunami. Můžeme žít sebevědomě a hrdě – avšak musíme žít v pokoře a úctě před životem který zosobňují stromy. Neboť dávno před tím nežli se stal „pánem světa“ člověk, byl tím skutečným vládcem naší planety strom. A musí tomu tak zůstat i pro budoucnost – tu jedinou společnou, kterou na této Zemi máme.“

Náš svět a život je součástí světa a života těch kolem nás a naopak – a nikdy tomu nebude jinak. Dokud budou v mém domě hnízdit vlaštovky, do té doby budu mít já i moje duše jejich křídla. Proto i Vy otevřete svá okna – a nechte je už navždy otevřená…

Martin Míček, Dobřečov 1.12. 2013

Díky panu Míčkovi za rozhovor a čas. Ačkoliv žije na hranici chudoby a často i pod ní, doufáme, že stále bude pokračovat v realizaci a naplnění svých snů. Protože jak sám říká „je jen jeden svět, a mělo by v něm být místo i pro svobodná zvířata. Nezotročená stejně, jako vnitřně svobodná lidská mysl. Mysl, která si může vybrat svou vlastní cestu.“

komentářů 39 leave one →
 1. Amateratsu permalink
  28 prosince, 2013 1:18 pm

  Tuhle logiku nechápu proč „musím být pohan“ a vyznávat staré hodnoty předků když ani nevíte co jsou staré hodnoty zase ten romantismus.

  Jsem teď a tady mám sice rád minulost (historii antiky) ale nejsem pohan a stejně uznávám morální hodnoty. Na to nepotřebuji být pohan ani si hledat něco v minulosti abych věděl co je správné a co není. Nejlépe jsou sepsané ctnosti člověka v Antice viz. Antičtí filozofové (Řecko a Řím).

  –> i když tady musím uznat že země jako Island nebo Japonsko jsou nejblíže k nepřerušováné tradici a je tam nejmenší kriminalita ani se tam skoro nekrade. Dříve byla taková i Skandinavie dokud ji Multikulturně neobohatili.

  Ale čekat v těchto končinách změnu je naivní pohnaství bude zneužito mě stačí číst nějaké články a je to humus co se z toho stává.
  Mě se líbí staré vyznávání Germánů jak psal myslím Tacitus uctívali Měsíc, Slunce, Vodu, Ohen, Stromy, Smrt věci co viděli a věci co cítili které jim sloužili. Žádné duchovní žvásty ani škatulky.

  Dnes se všechno škatulku je uzavírá a už rovnou je to odsouzené k zániku.

  • Myslič permalink
   28 prosince, 2013 2:18 pm

   Proč sem teda pořád chodíš? Vždyť i tobě musí být jasné, že nás nepřesvědčíš. 😀 😀 Jednou Gormak, jednou Amateratsu… že tě furt baví se tady blamovat. Tohle je stránka pro pohany, evidentně jím nejsi, tak to zkus jinde. Stejně ti nikdo nerozumí, co nám chceš sdělit. Máme to jako zabalit? no, zapomeň. Za mne je to vše.

   • Amateratsu permalink
    28 prosince, 2013 2:22 pm

    Já nikoho nepřesvědčuji získávám zajimavé informace. Přece si můžeme vyměňovat názor a pohled na podobnou věc. 🙂

 2. Tomas permalink
  27 prosince, 2013 3:19 pm

  Dragovit-Thorolf: A myslíš, že rekonstruované „pohantví“ je nebo bude funkční? Spíše Ti nerozumím co tou rekonstrukcí myslíš konkrétně. Pokud ten klasický rekonstrukcionalismus, tak si myslím moc, že funkční není a pochybuji, že lidé co jej provozují vyznávají nějaké skutečné hodnoty z minulosti v každodenním životě. Na druhou stranu každý kdo se „zabývá pohanstvím“ musí z minulosti alespoň částečně čerpat. To asi jinak nejde. Jde ale hlavně o to být s božstvy v co nejčastějším kontaktu a ten kontakt probíhá tady a teď, nikoliv v minulosti. Hodnoty dnešní většinové společnosti jsou samozřejmě jiné a je na každém jak se k nim postaví a to, že s nimi nesouhlasím není návrat do minulosti. Dále Ti nerozumím co myslíš tím „jednotným pohanstvím“? Nějaký centrální kult nebo ideový obsah?

 3. Amateratsu permalink
  25 prosince, 2013 11:28 am

  Vy vidíte spásu v minulosti ale to je pořád romantická historie . . . . . další náboženské „vymývání mozku“ dříve lidi byli stejní jenom neměli technologie jako teď. . . . . . . Jen si vezměte jak dopadl SOKRATES který učil o ctnostech a hodnotách člověka.

  To člověk stvořil bohy dal jim jména a teď se nechá svazovat takovými malichernostmi a přitom nevidí tu božskou energii všude kolem nás (v celém vesmíru) řešení různých rituálů globálně je jenom zaslepení. Je tolik náboženství kolik je (hlav vědomí na tomto světě) každý to vnímá jinak.

  Já nevidím budoucnost v minulosti ale v (technologii budoucnosti) stvoření něčeho nového proč pořád slepě koukat na zavřené dveře minulosti a nevejít do nových. Vnímání člověka vnímání světa se mění lidská mysli se vyvíjí……
  Nikdy nedojde ke změně dokud jsou lidé zaslepení falešnou morálkou kde vzor je opilá celebrita, alkohol – večírky, sex na každém rohu a touha po nekonečném majetku. Dnes se řeší kolik se za víkend vychlastalo na morálku a sebe zdokonalení vám většina kašle smutné.

  Jeden pěkný citát:
  „Možná že v současnosti se nejvyšším vládcem života stalo zlato, ale přijde čas, kdy se člověk zase skloní před vyšším Bohem.“ – Adolf Hitler

  • lomikel permalink
   26 prosince, 2013 9:34 am

   Zajimava uvaha :), myslim ze neco podobneho o technologii a duchovnim upadku jsem tu psal par dni tomu nazad. Napisu svoje reseni.

   1. zaklad je pracovat sam se sebou, proto tolik zalezi na zpusobu/forme jak lide komunikuji, obzvlast v otazkach ktere se jich velmi dotykaji – tam se to ukaze. Osobni vnitrni praxe je zaklad, z nasich predispozic a z toho jak mod do toho dupem se odvji to co jsme, v kazdodeniim jednani schopni realizovat. ( idee x zivot).

   2. idee, nemam to slovo rad, beru jako aktualni soubor nazoru na svet a vubec. Co proc a jak – je, delam, chci delat. Stale se to meni, protoze to je skutencny vyvoj – nahlednou ze me nazory se meni.

   3. bez ohledu kterym smerem se vydam, dulezita je rovnovaha, vyvazovani. Uplne v zakladu je treba si zacit vyrovnavat telo, energiii, ducha. Horni Dolni svet ve Strednim Svete. Jin a Jang, jak je ctena paradigmalni libost. Nerovnovaha vede k nemoci, coz by nebyl takovy problem, pokud by nevyrovana soba nezasahova do zivota ostatnich a netahala je sebou. Synergie technologii a koncetrace globalni moci v kombinaci s psychopatem.

   4. volba medody a paradigna ve kterem budu pracovat na 3. je veci predispozic a nahody (osudu :). Ja pouzivam smes konceptu a technik od Indianu, Tibetu, Zapadni tradice, Jogy, Ci-kung, bojovch sportu. Pro nastoleni zakladni rovnovahy je to vcelku jedno co se pouzije, jen je treba se vyvarovat upadnuti omylu ze nejaky system je kompletni a jedine spravny.

   Zde je prvni dvod proc hledet do minulosti, koncepty, techniky, formy vznikly ( byly nazreny v case), v case kdy lide meli cas 🙂 na to je brousit a zdokonalovat. My predkove ducha, mistri ruznych smeru, obetovali sve zivoty tomuto. Diky jim! Nemyslim ze je jeste mozne je prekonat v jejich pruniku do jim zvleneho smeru – doba je jina, cas je jiny. To co je plus dnesni doby je moznost srovnavat, intelektem ale predevsim telem(intuici jak je komu libo) a tim se dostat za metodu a za historicky danou umezenost vykladu – treba konkretni nabozenskou formou v jejimz kontextu je vyklad provaden.

   5. podari li se neuzvarit v koncept toho ktereho nabozenstvi, je mozne nazrit ze nabozenstvi je socio-historicky prodminena struktura, casto systemove zneuzivana (i dnes) oragnizacemi(cirkve) i jedincy(sekty vyvorene kolem kultu vudce). Je mozne nazrit ze memorovani poucek a formalni graduace v te ktere nabozenske discipline ma nulovy, v lepsim pripade, dopad na to co jsem chteli dosahnut v bode 3.

   6. soubezne je ale mozne nazrit ze Bohove jsou (jak jsou presahuje ramec teto diskuse), ze jsou jich tisice. Pak je mozne, ne nutne, vedome vstoupit do kontaktu (nekdo muze byt vybran, to je jiny pripad) s nekterymi z nich. Proc ? Proc vstupujete do kontaktu s kymkoli ? Protoze to obema stranam neco prinasi.

   7. casem je mozne zacit rozlisovat mezi Bohy etnik a drivejsimi Silamy, prohloubit vztahy, rozsirit vnimani. Stale to ale bude jen pohled, doufejme ze funkcni, na to co lze nazvat Duchem. Neni traba resit neresitelne :).

   8. Funknci znamena ze vztah neni jednostranan zalezitos; funkcni znamena ze je mozne docilit zmen – v sve mysli a emocich, ve sve energii, ve svem tele ( zcela overitelne jen je treba vyjit do zivota a ne jen spekulovat) a snad i v tom zbytku hmoty sveta ktera neni telem:). Podobne (ne stejne) lze i bez kontktu s Bohy, sladenim mysli, energie a tele (viz. bod 3.). To je druhy duvod proc hledet do minulosti, pokud se rozhodnu prijmout kontak s Bohy, musim se na ne naladit, naladim se tak ze se, bez uzavreni mysli do toho co studuji, zabyvam jejich popisy.

   Tady je treba zajimavy rozdil, dany existenci/neexistenci popisu Bohu v Germanske a Slovanske tradici. Oba Stromy vyrustaji ze stejnych Sil. Germansky trpi nadbytkem popisu, coz umozni se v nem bezucelne rochnit, ten Slovanksy zadny popis nema, to vytvari prostor k osobnimu pojeti a dlouhym diksusim o rubaskach ( s trochou nadsakzy),
   kdy se hleda neco popisu vytriskat aspon z folkoru. Slovanky popis je vice zivy, ve smyslu nedokonceny, stale kvasi.

   9. me reseni neni skupinove, je individualni. Je mozne ze lide vytvori skupinu, je mozne ze bude fungovat, je mozne ze zustane otevrena. Resit lidi kteri sami sebe resit nechteji je mozne je silu.

   10.moje reseni nerika nic o moralce, nemam to slovo rad :), to jak se clovek chova je dane castecne tim s cim se zrdil a castecne vychovou. Odvozovat moralku (zasadne, cele) od bohu je dle meho nevhodne. Jsou jini :).

   11. technologie nese klady i zapory, sama o sobe neni resenim. Za sebe ziju jen proto ze v dobe meho narozeni byly lekarske technologie dostatecne vyspele. Za svuj zivot bych, opet bez tech technologii, nekolikrat zemrel. Pokud se doziji dalsich 15-20 let me technologie nejspise zabije – postupnou otravou biosfery nebo atomovou bombou.

   Jista je jenom ta smrt, proto je treba se na ni pripravovat, ovsem opet v rovnovaze s zivotem, protoze bez nej by zadna priprava nebyla. BTw. tohle je tema ktere se v pohanstvi malo diskutuje, coz je imho skoda, tenhle prechoddovy rtual nas ceka vsechny :).

   12. nevyvji se lidska mysl, vyvyji se memy ( ano nabozenstvi je take mozne pospat jako

   —-

   s tim hitlerem jsem to nepochopil, proc se odkazovat ne psychopata ? Ktereho vyssiho Boha mas na mysi ?

   • Amateratsu permalink
    26 prosince, 2013 8:57 pm

    Pokud byl Hitler psychopat pak mě vysvětli jak by jsi pojmenoval politiky v Evropě co páchají taková zvěrstva (pseudohumanismu) ve jménu demokracie na svých i cizích lidech díky nim upadá Evropa a díky nim hrozí zaniknutí naší civilizace.

    Vyšším bohem mám na mysli skutečnou „pravdu“ poznání. Pravdu „moudrost“ vesmíru. Vidět věci takové jaké jsou.

    Technologie jsou to je všechno jenom záleží na člověku jak s tím naloží. Může tu být technologie který bude v symbióze s naší planetou a bude tu dokonalé prostředí nebo tu může být technologie které zdevastují planetu.

    Většina náboženství je neflexibilní moc lpí na minulosti. Hlavně pohané lpí na minulosti v podstatě chtějí neustále rekonstruovat minulost. Jak kdyby máchání předměty venku a čtení textu něco změnilo hlavně aby to bylo co nejvíce podobné minulosti.

    Když si to tak vezmeš všechno veškerý vnímání, pocity,emoce, chápání je jenom v naší hlavě . . . . . veškerá bolest, radost, smutek všechno je jenom v naší hlavě takže je v podstatě jedno co děláš záleží jenom na tom jak to vnímáš.
    Já osobně raději pracuji s pocity emocí a poznání hledám uvnitř než zívání bohů a podobných věcí . . . . . . .
    (nějak si to dej do hromady je to napsaný hrozně:) )

   • lomikel permalink
    27 prosince, 2013 7:52 am

    Stejni psychopati jako Hitler, jen doba a technologie moci jim dava trochu jiny smer. Pro ujasneni terminu koukni na paka Koukolika.
    http://www.strakonickaverejnost.cz/node/62

    nekde na youtoube je video.

    nejsme schopen sledovat tvou argumentacni linii, jak psychopat hitler souvysi s tim kdo je ci neni psychopat dnes ?

    Pravda poznani, je dost vagni termin, vemes pet lidi a kazdy pozna neco jineho. Videt veci jak jsou predpoklada umet vypnout mysl a vnimat bez nalepkovani – primo, chtel bych to umet :).

    technologie v symbioze s Zemi jsou mozne, bohum zel malo vedcu je praktikujicich politeistu/animistu, a jeste mene je techto v radach tech kdo rozhoduji o tom jakym smerem se bude vyvoj ubirat ( formou smerovani peneznich toku na vyzkum a realizaci).

    —-

    nabozenstvi je predevsim ideologicky nastroj, smysl mu muze dat vlastni praxe, pro praktikujiciho. ale souhlasim ze je lepe se mu vyhnout. ne z duvou flexibility ale proto ze neni duvod chodit ke kovarickovi, kdyz je mozne jit primo k Bohum. Machani predmety je soucast ritualu, je na kazdem jak ho pojme. Lpeni na psanych textech je berlicka pro ty kteri se chtei jevit jako nabozensky zalozeni ale nemohou nebo nechteji vlastni praxy.

    v nasi hlave je interperace sveta, to jiste, ale zkus vzit poradne velke kladivo a bouchnout se do prstu a potlac tu intrerpretaci :).

    Ja taky netvrdim ze Bohove jsou nutni k praxy, dava ji to ale jiny rozmer, je mozne , na chvili, videt veci, z docela jinych uhlu, pocit prekvapeni a udivu povazuji za jedno z potvrzeni sily vize.

    Umozni to jit za reflexnivne-myslenkova schemata ve kterych se vetsinou pohybujem. Je to , jina stava, jak rika Raven K. :). Podobne je mozne pracovat is bytosmi ktere bych bohy nenazval, nekdy je to bezpecnejsi (pro ego 🙂

   • lomikel permalink
    27 prosince, 2013 7:58 am

    PANA koukolika, samozdejme 🙂

   • 27 prosince, 2013 10:49 am

    Amateratsu : „Hlavně pohané lpí na minulosti v podstatě chtějí neustále rekonstruovat minulost. Jak kdyby máchání předměty venku a čtení textu něco změnilo hlavně aby to bylo co nejvíce podobné minulosti.“
    To je hloupost. Dnešní pohané žijí normálně v současnosti. Chodí do práce, diskutují na internetu atd. 🙂 To, že chodí ven do přírody a dělají zde obřady, není návrat do pravěku, ale normální potřeba být nablízku duchům přírody a krajiny, ve které žijeme. To, že se snažíme ty obřady dělat podobně, jako naši předci také není žádné zpátečnictví, je v tom jen uznání toho, že naše současná víra vyrůstá z nějakých kořenů.

   • Dragovit-Thorolf permalink
    27 prosince, 2013 12:39 pm

    Miky: Nesouhlasím. Snaha rekonstruovat původní náboženství není jen zpátečnickým návratem do minulosti, je to také obnova původních hodnot, které vyznávali naši předkové a které jsou pro pohanství typické. Tyto typicky pohanské hodnoty jsou zvláštní a výlučné především tím, že dnešní moderní člověk na ně již sám nedokáže přijít. Pro mě pohanství není jen oddávání se přírodě a polyteismus – víra v bohy, mě nestačí stavět náboženství a definovat svou víru jen na dvou jednoduchých předpokladech. Rozhodně jsou pro mě důvěryhodnější pohané, kteří vycházejí z minulosti či nějakého zdroje, než ti „pohané“, kteří do své víry svévolně promítají své vlastní tužby, postoje a představy. Pak již ale nemá cenu mluvit ani o jednotném „pohanství“, protože zde vidím propastný rozdíl mezi rekonstrukcionisty, kteří mají základ na kterém lze stavět a pak těmi druzími, kteří základ nemají a proto jejich dílo se bude neustále rozpadat, protože budou přicházet další a další, kteří budou mít své vlastní tužby, postoje a představy a budou vyvracet ty předešlé, hádky a štěpení pak bude zcela běžným jevem a tato forma pohanství skončí třeba nakonec úplně jinde, než si představovali její zakladatelé a průkopníci. Zkrátka nelze stavět něco na nestabilních a rozeklaných nohách a o náboženství to platí dvojnásob, protože zde je zapotřebí důvěra stoupenců (viz. Bible hovořícím o nestabilním domě stavěném na písku). Pro mě je důvěryhodný pouze rekonstrukcionismus. Třeba taková Edda nepopisuje víru seveřanů jen jako prostý přírodní polyteismus, ale spíše jako kosmický henoteismus a mnohem panteističtější, v důsledku čehož se tato víra více podobá hinduismu než tomu eklektickému přírodnímu neopohanství, které je sice na jednu stranu bližší moderním lidem, avšak na straně druhé nevychází z ničeho a bude mít dlouhodobé problémy si uchovat svou stabilní podobu.

   • 27 prosince, 2013 3:21 pm

    Dragovite, já jsem přece neřekl, že rekonsrucionismus je zpátečnictví. Ta rekonstrukce toho původního a snaha vycházet z relevantních historicko-geografických zdrojů je opravdu základ. Bez toho bychom se pohybovali jen ve světě nějakých fantasy představ. Říkám jen, že jsme zároveň současní lidé, žijící v současném světě a to, že jsem pohan ještě neznamená, že nebudu doma vařit na plynovém sporáku, ale vykřešu si za barákem oheň ocílkou. 😉

 4. lomikel permalink
  18 prosince, 2013 10:28 am

  sorry Vladislave, mel bys vyhledat odbornou pomoc.

  Ostatnim se divim ze se s nim hadate 😦

 5. Martin permalink
  13 prosince, 2013 10:09 am

  Vážení, doporučuji

  http://www.blisty.cz/art/71377.html

 6. Vladislav permalink
  10 prosince, 2013 11:06 am

  Wolos: ano, to je přesné. Z našeho pohledu byl tím „nositelem civilizace“ Řím, ten však navazoval na civilizace před ním, které se chovaly velice podobně. Řekové, Babyloňané, Sumerové, Egypt…kde to začalo? Kde začala tzv. neolitická revoluce, která způsobila, že si člověk odposvátnil přírodu a napříště ji víc a víc bral už pouze jako věc, mající sloužit mu k užitku?
  Někde na Blízkém Východě se před pár tisíciletími stalo, bylo iniciováno, něco, co spustilo lidský program sebezničení. Většina starověkých civilizací několik století až tisíciletí po spuštění tohoto programu zanikla – vyčerpáním svých přírodních zdrojů spojeným s totálním myšlenkovým vyprázdněním.
  Mainstreamová věda se nám snaží namluvit, že tato cesta je nevyhnutelná a jediné, co můžeme dělat, je jednat „ohleduplně“. To však blížící se kolaps pouze zbrzdí nebo oddálí, ale nevyřeší.
  Další lží, která je nám vnucována, je, že všechny národy, všechny společnosti, které se vydaly cestou zemědělství tohoto typu, musely takto dopadnout. Není to pravda, např. severoamerické kmeny indiánů dnešního jihovýchodu USA měly velice vyspělé zemědělství a např. Čerokíjové byli i velmi prosperujícími otrokáři, úspěšně válcujícími evropskou konkurenci. Bylo to proto, že u těchto národů si plodiny zachovaly vlastnosti božstev, což např. Čerokíjové nebo Kríkové ctí dodnes.
  V Evropě se podobnou úctou k přírodě vyznačovala nejméně tři etnika – Keltové, Germáni a zejména Slované. Není náhoda, že ve slovanských zemích je dodnes příroda výrazně zachovalejší než třeba ve Francii, Itálii či Irsku, není náhoda, že např. Češi si drží jedno z čelných míst v recyklaci odpadu apod.
  Klíč skutečně leží v tom, že bude přírodě VRÁCENA JEJÍ POSVÁTNÁ PODSTATA. Příroda se znovu stane naší partnerkou, sestrou, matkou a učitelkou. A při tom znovu uslyšíme a ucítíme všechny hlasy, jimiž k nám mluví, a slova všech bytostí, které těmito hlasy promlouvají. Semito-křesťané nám zacpali uši a zakryli oči – to ale neznamená, že věci, které jsme kdysi uměli slyšet a vidět, přestaly existovat!

  • lomikel permalink
   10 prosince, 2013 12:21 pm

   clovek je koristnicky ze sve podstaty, dokud byl kraj relativne ridce osidlen, technologie primitivni – bez globalnich dopadu a bez kumulace v rukou male skupiny lidi, tak to mohlo fungovat jak pises. Byl Prostor, byla Zeme.

   Vraceni posvatne podstaty, at uz si pod tim predstavime presne cokoli – neni to az tak odvysle od etnickych pantheonu, je otazka, stejne jako vse v tomto i jinych svetech pomeru sil. Pokud se o to snazi par desitek promile populace tak to ma dopad maximalne na ne ( delam to take nebrat prosim jako kritiku aktivity), na male casti fyzickeho sveta a na svety jine ( tady rozsah nejsme schopen posoudit.

   tech zbyvajicich 99% populace dela neco jineho, tim smerem ukazuje vektor sily v tomto svete, tam se svet pohybuje.

   • Vladislav permalink
    10 prosince, 2013 2:48 pm

    To je ale pravda jen zčásti. Jistě, dnes je hustota osídlení x-krát vyšší než před tisícem let. Pro přežití/udržení řady druhů či společenství (vlk, rys, medvěd, zubr, rak, přírodě blízký les, prales, tis, jedlina apod.) toto ale není klíčové.
    V Severní Americe žilo ještě ve třetině předminulého století na 50 miliónů bizonů. O 60 let později pak našlo posledních 800 zvířat útočiště mezi sirnými gejzíry Yellowstonu.
    Prérijní indiáni měli, zejména po získání koní a střelných zbraní, dost prostředků na to, aby se jakožto kmeny závislé na jejich lovu začali na úkor těchto zvířat geometricky množit, nicméně nestalo se tak. Proč?
    Protože pokud je někdo tvůj bratr a radíš se s jeho duchem, nebudeš ho vyvražďovat a pojídat s takovou chutí, jako když to pro tebe je jen pochodující zásobárna masa.
    Pokud budou kukuřice, dýně a fazole tvé sestry, nevykácíš každý možný kus lesa, abys je jimi osázel.
    Pokud postavíš chrám na ostrově na jezeře, spojeném s pevninou 700 metrů dlouhým mostem, a celou oblast necháš pod ochranou posvátného lesa, je pravděpodobné, že ve stromech nevidíš pouze „dřevní hmotu“, jako židokřesťanská civilizace.

    Dejme si všichni pozor na tyto relativizace. Mocní tohoto světa jimi umí mistrně šermovat – a mají dost prostředků na to, aby zafinancovali tlupy „vědců“ poskoků, které jim to, co potřebují, za tučné granty, odměny, tituly a parazitické konference, „vědecky dokážou“.

   • Wolos permalink
    11 prosince, 2013 1:22 pm

    „Prérijní indiáni měli, zejména po získání koní a střelných zbraní, dost prostředků na to, aby se jakožto kmeny závislé na jejich lovu začali na úkor těchto zvířat geometricky množit, nicméně nestalo se tak. Proč?“

    Bingo. Jádro je v mentalitě, hodnotách, které obsahuje. A žádná vnější podobnost (forma) nezaručí, že i obsahy jsou stejné.

  • lomikel permalink
   11 prosince, 2013 9:10 am

   Vladislav: mozna ze to chapat nechces, vetsina lidi sere na bratry a sestry, jendi proto ze jim to nic nerika, jini proto ze je to soucas jejich bussines, treti proto a tech je vetsina ze se snazi prezit a jen okolo sebe koupou aby se potopily pozdeji. maji rodini a nechtej abych jejich deti umreli driv nez oni.

   Zkus pro zmenu, misto nabadani abych si dal pozor na xyz, nabidnout neco pro lidi ktery tvori vetsinou populace a podle jejich jednani dopadne celty nemhle cirksu, Vcetne Tveho postatneho haje.

   Resit osobni spiritulani problemy je hezka vec, jak jsme uz psal delam to taky, ale je treba se tazat zda to je reseni pro sirsi spolecenstvi. Ja zadne reseni nevidim.

   • Wolos permalink
    11 prosince, 2013 1:17 pm

    „Zkus pro zmenu, misto nabadani abych si dal pozor na xyz, nabidnout neco pro lidi ktery tvori vetsinou populace“

    Pokud neuspěje u angažovanějšího jednotlivce (zájem o nemainstreamové hodnoty) jako ty, logicky neuspěje ani u neangažované většiny.

    Čekání na recept pro všechny je sice fajn, ale „nepravověrní pohané“ svoji pasivitou a odmítáním myšlenek těch „pravověrných“ v zásadě jakoukoliv změnu znemožňují již v základu. Je to jako chtít „spasitele“ pro všechny, a zároveň jakoukoliv jeho aktivitu ubíjet již v zárodku. Tohle z dějin znám: křesťanský mesianismus s oddalováním příchodu za každou cenu (aneb chceme „spasitele“ jako ikonku k uctívání ale ne opravdovou změnu).

    I požadavek na cílovou skupinu této potenciální změny – většinovou populaci, svědčí u Tebe na universalistické monoteistické tendence.

    Třeba je to i jistý záměr, podvědomí je svině a slabší povahy křesťanský egregor (aktuální pole hodnot v kolektivním nevědomí) vždy včas „ochrání“ před čímkoliv, co jeho hodnoty nepřipomíná, byť by se stokrát označovaly za pohany.

    „Ja zadne reseni nevidim“.

    Možná proto, že doopravdy žádné nechceš a stav kdy můžeš nadávat na poměry a odmítat zároveň myšlenky k aktivní realizaci změny, nějaké složce Tvého podvědomí (stvořené kř. minulostí v evropském prostoru) náramně vyhovuje.
    Mohl bych Tě oloupat jako cibuli po podvědomých vrstvách psýché sám, ale tím bych Tě o toto sebepoznání ochudil. Vodítko ale již máš, jednu dvě vrstvy jsem Ti pojmenoval.

    Gnóthi seauton.

   • lomikel permalink
    11 prosince, 2013 4:15 pm

    Monza ano, nebo zadne neni, pro tolik lidi :).

    Rekl bych ze se ted bavime o tom jestli koncepce maleho bezpecneho utociste pohanskeho pidikmene funguje i fyzikalne a socialne. Ja rikame nefunguje. To je k diskusi o tom na jakou skupinu cilim.

    Btw. uz ste nekdy nejaky pidikmen videli, tady u nas ?

   • Wolos permalink
    12 prosince, 2013 1:01 pm

    Já ano, byl tu o něm i článek (30.8.2012). Pak jsou tu jiné, rozjeté i vznikající.
    Stačí jen, aby se dohodli lidé, co na prvním místě nevidí sebe, ale kolektiv, pak to fungovat může.
    U individualistů to pochopitelně fungovat nebude. A hledání receptu pro „všechny“ taky ne, cílová skupina takového úsilí je příliš velká a rozmanitá.

 7. Shaman permalink
  9 prosince, 2013 9:55 pm

  Vážím si práce pana Míčka. Klobouk dolů. Akorát mám pocit, že chránit přírodu nestačí. Dneska už ne. I tato bohůmlibá činnost, se totiž stala byznysem a i zde je potřeba udělat pořádek. Je třeba oddělit lidi jako je pan Míček (takoví si zasluhují plnou podporu a pomoc ve všech směrech) od „takyochranářů“, pro které se stala „ochrana životního prostředí“ především zdrojem příjmů.
  Asi všichni z nás navštěvují přírodu. Určitě se každý rád podívá i na zajímavý přírodopisní film. Neviděl jsem ale jediný, kde by nebylo zdůrazněno, že my lidé způsobujeme globální oteplování. Možná. Proč je to ale spíš záminka pro různé poplatky? I za to, že jihoamerické krávy vypouštějí skleníkové plyny !?! Když na tom všem tak záleží, proč jednoduše není zakázán dovoz dřeva z pralesů? Většinou se vzpomenou ony korporace, ale co proti nim vlády dělají? Pokud jde zpoplatnit malé a střední podniky a občany, proč se nenajde síla, která klepne přes prsty těm největším nepřátelům přírody?
  Za další, když na to příde, je zdůrazňováno, že žijeme v přetechnizované době. Fajn. A čeho z oné techniky jsme schopni a ochotni se zříct? Za sebe mohu říct snad pouze to, že výrazně omezuji sledování televize. Ale jinak? (jinak jsem zrovna dneska porušil svůj záměr nesledovat zprávy a málem jsem dostal infarkt, když jsem viděl, cože to nějaká úchylná a perverzní kurva z europarlamentu chce, abychom učili děti ve školce ze sexuální výchovy, a o tom jak se mají tatínkové hrát s dcerkama ve věku 0-4 ročníma na doktora a kontrolovat jim vagíny (!), ale to sem samozřejmě nepatří).
  Nemohu si pomoct, ale prostě v tom vidím nové světové náboženství. Pod záminkou „dobra“ jsou opět nejvíc biti ti, jenž za to můžou nejmíň. Pocit viny z dědičného hříchu, je zaměněn za pocit viny z ničení přírody. Nechci tady rozvíjet nějaké konspirační teorie, no ja to vidím prostě tak. Pokud se na to dívám nesprávně, rád se nechám poučit.
  Ale jinak ještě jednou, panu Martinu Míčkovi a lidem jako je on, všechna čest a úcta.

  • Tomas permalink
   14 prosince, 2013 5:15 pm

   Ono v dnešním světě se byznys stává skoro ze všeho, co mělo v počáteční fázi dobrý úmysl. Ochrana životního prostředí není vyjímkou. Vlády mají životní prostředí víceméně na háku, jde jen o prachy a ty mají hlavně nadnárodní korporace..Z ochrany přírody se stal miliardový byznys ve stylu ochrany lidských práv. O člověka ani o přírodu nejde ani v jednom z nich. Máš pravdu v tom, že z ochrany životního prostředí se stalo také nové celosvětové náboženství. Je to náboženství dobra, pravdy a lásky, které je ovšem ve skutečnosti náboženstvím peněz a hysterie. Jak už zde v diskusi zaznělo-“ přírodu bychom měli chránit hlavně sami pro sebe, nikoliv pro ni samotnou“, protože ona skutečná, syrová a pro mnohé „bezcitná“ příroda se ochrání sama aniž by k tomu potřebovala člověka…

 8. 9 prosince, 2013 9:05 pm

  Vím, že „pravověrným“ to bude zase málo… Ale ono stačí tohle: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.691033544248668.1073741843.201924073159620&type=1

  • Vladislav permalink
   9 prosince, 2013 11:46 pm

   Je to hodně, klobouk dolu, ale je to jen zaklad. Musíme především MĚNIT PODMINKY, aby do budoucna bylo potreba takových akci co nejmíň. Jediny odstavec, který se parte nadšeneckych ochranaru nebo environmentalne naladenych lesniku podaří protlacit do lesního zakona, bude v přírodě „vidět“ víc než práce tisícu sazecu stromků nebo cisticu klestu.
   Takto to funguje – a to nejen v lesnictví;-)

   • Wolos permalink
    10 prosince, 2013 6:37 am

    Dokud zůstane antický základ myšlení, který je předstupněm křesťanského, bude příroda devastovaná dál. Protože antičtí autoři a na ně navazující křesťané sice třeba o lásce k přírodě psali, ale městský charakter té civilizace spolu s tendencí expandovat, přírodu naopak fakticky devastoval (píše o tom Lubor Kysučan v článku „Zlatý věk, který se nekonal. Aneb příroda posvátná i drancovaná“ ). Zajímavá v tomto ohledu může být i jeho kniha „Oni a my. Dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou.“

    S rozvojem technologií, kolonizací a globalizací, postavených na křesťanských základech se to pak začaly učit i jiné civilizace, třeba islámská nebo čínská, až se rozjel globální kolotoč bojů o suroviny i technologie, který ma za následek další populační růst, to trvá dodnes a stupňuje se to.
    Jak mi před časem vnukla bohyně Mokoš: Jediná opravdová souhra s přírodou je společnost lovecko-sběračská, kdy je člověk na přírodě doopravdy závislý. Se zemědělskou revolucí se člověk od přírody oddělil tím, že si ji začal upravovat k obrazu svému, a s rozvojem měst a nyní i megaměst a tvorbou „kulturní krajiny“ toto dílo zkázy završil.

    Dokud nebude řešena tato příčina, budeme se jen potýkat stále dokola s důsledky. Oregonský arcidruid Greer, o němž jsem tu před časem psal, sází na globální vyplýtvání klíčových zdrojů coby opravdový spouštěč změny. Uvidíme. Ale sami za sebe můžeme konat i dřív, a v některých oblastech si tak udělat náskok před těmi, kteří začnou svoje postoje měnit až když nebudou mít na vybranou.

   • lomikel permalink
    10 prosince, 2013 11:35 am

    Wolos: nerizeny rozpad infrastruktury, po vycerpani zdroju nebo jako dusledek ekonomickeho kolapsu, sebou ponese dalsi obrii destrukce biosfery. mnohe technologie vyzaduji dluhodobou kvalifikovanou obsluhu i po zkonceni provozu.

    Zadny naskok neni, znecisteni ktere uz vypusteno, ale hlavne to ktere bude vypusteno ve fazi rozkladu tvuj naskok spolehlive anuluje. Zamorena pudu, voda a vzduch. Globalni komodity globalniho kapiku.

    Bez technologiie, je to ironie, nejsi ani schopen vyhodnotit ktere oblasti budou
    pouzitelne a ktere ne.

 9. lomikel permalink
  9 prosince, 2013 7:00 pm

  i kdyz bych rad souhlasil ze je sance na obnoveni rovnovahy bez resetu biosfery na urovni cele Zeme (neco jako otevreni se prilezitosti pro savce po vyhynuti dinosouru) tak vyvoj poslednich par desitek let nedava k optimizmu zadnou nadeji.

  technologie v kombinaci s prelidnenim a bussines as usual zajistuji spolehlivy destrukcni trend na mikro, stredni i globalni urovni. Uz stredne rozsahle incidenty , jako dluhodoby unik ropy v mexickem zalivu jsou zcela mimo sanacni schopnosti jakehokoli statu.

  dnes napriklad:

  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3195-radiace-ve-fukusime-smrt-za-20-minut

  V současné době nezadržitelně vytéká do Tichého oceánu kolem 400 tun vysoce radioaktivní vody každý den

  —-

  lidsto je virus 🙂

  • Rushwolf permalink
   9 prosince, 2013 7:19 pm

   je to tím, že lidstvu nedochází že ochrana přírody není něco co je důležité pro přírodu, je to vpodstatě zavádějící termín, ochrana životního prostředí je lepší a možná by bylo ještě daleko lepší napsat „ochrana lidského životního prostředí“… protože vpodstatě pro přírodu není ropa problém, ani radioaktivní voda… pár druhý vymizí, tak je nahradí jinými, budeli to ztráta, pak pro člověka. A zdevastujeli člověk zemi tak že sám sebe odsoudí k zániku ani to přírodu nepoloží na lopatky… ovšem doscela se nabízí otázka zdali pak budeme ze zásvětí smutně koukat jak náš druh nahrazuje jiný inteligentní nástupce, či zda s lidstvem zaniknou i jeho bohové tak jak je známe a prapůvodní síly tvořící svět dají vzniknout novým „lidem“ pohové dostanou nové tváře. Fakt nevím… co bude po životě jedince nad tím už sem přemýšlel, co bude po životě celého druhu… to je otázka… osobně si myslím, že pakliže listvo vymře na vlastní blbost, bude to tak, že neobstálo před bohy a předky (kteří ale také ponesou různý stupeň viny) kteří jsou na zemi bez ohledu na lidský druh…

   • 9 prosince, 2013 7:40 pm

    Je to přesně tak, jak říká Rushwolf. Příroda, nebo chcete-li Matka Země je silná a není v naší moci ji zahubit. Můžeme vyhubit nějaké živočišné druhy (což se už děje) a můžeme zahubit i náš vlastní druh (což se může stát v budoucnu). Země jako celek to přežije a příroda si rychle vezme zpátky to, co jsme ji vzali. Stačí se podívat, jak to vypadá dnes, necelých 30 let po jaderné havárii v uzavřené černobylské oblasti. Lidská sídla zarostlá lesem a všude množství jelenů, losů, vlků a medvědů. Až si nás příroda s naší vlastní dopomocí zredukuje na přijatelný počet bude zase líp. Jako pohané bychom se ale samozřejmě měli snažit přírodě škodit co nejméně. Ctíme přeci přírodní síly a máme zodpovědnost vůči svým potomkům.

   • Rushwolf permalink
    9 prosince, 2013 8:24 pm

    pššš… se mnou se nesouhalsí… jinak probušíš hněv toho jehož jméno se nevyslovuje 😀

   • Tomas permalink
    9 prosince, 2013 8:34 pm

    Přesně- “ochrana lidského životního prostředí”… O tom mluví ostatně i pan Míček v rozhovoru. Přírodu není třeba chránit pro přírodu, ale měli bychom to hlavně pro sebe.

  • 9 prosince, 2013 7:43 pm

   Lomikeli : Lidstvo je možná virus, ale i viry jsou součástí přírody. 😉

 10. 9 prosince, 2013 2:25 pm

  Perfektní. Takto je třeba provádět aktivismus. A dělat to doopravdy, ne jako extrémisté ze strany Zelených, kteří se „ochraně“ přírody jen přiživují. Každý z nás může alespoň poslat dárcovskou sms nebo uklízet bordel v lese. Nebo sázet stromky. Nebo cokoliv…

  • Vladislav permalink
   9 prosince, 2013 5:29 pm

   Nestačí posílat dárcovské sms, je třeba pohlídat, aby nebyly zneužívané.
   Co je to „bordel v lese“? Myslíš klest, který by se měl rozložit na živiny, pro stromy nezbytné?
   Sázení stromků je v dnešním pojetí lesního hospodaření preferujícím výsadbu nepůvodních, labilních smrkových monokultur ne vždy pozitivní věc … musí se spíš vytvářet podmínky pro to, aby ty stromky sázet bylo nutné co nejméně: přirozená obnova stanovišti odpovídajících dřevin, odpovídající stavy spárkaté zvěře.
   A takto to máš s mnohým, Mysliči. Prvoplánové akce nemají patřičný účinek, pokud necháš rámcové podmínky, v nichž smíš fungovat, vytvářet někoho jiného;-)
   A omlouvám se, pokud to nepíšu moc srozumitelně – polopatičtěji to už neumím.

   • Rushwolf permalink
    9 prosince, 2013 5:51 pm

    No předpokládám, že nikdo soudnej klest za bordel v lese dneska už nepovažuje… černý skládky a bordel po „takytábornících“ bohužel najdeš i v místech kde bys ho nečekal… když sem se nedávno vyšplhal 400 m na svou posvátnou horu nad prunéřovem a našel sem tam „bunkr“ z igelitů a starejch matrací aniž by na ty míst avedla vůbec nějaká cesta cítil sem pocit jako když by mě někdo zprznil dítě… když to přeženu… ono sice sou pro les jako ekosystém zásadnější věci než víceméně inertní odpad, ale prostě tohle sou věci který by měli patřit do toho pohanskýho myšlení, že tohle je znesvěcení posvátného prostoru, kterým les, ale i jiný typ krajiny je… že s ejedná o domov bytostí a duchů, že tam jsme hosty a že tohle se nedělá. Protože kdo nemá úctu k místu a krajině kde žije, sotva může mít úctu k sobě nebo své rodině, svým spoluobčanům etc.

  • 9 prosince, 2013 6:45 pm

   Zde jsem to popsal u bezmála před dvěma lety… Snažil jsem se to popsat hodně polopaticky, tak, aby to pochopil i vysokoškolák 😀 😀 https://pohanskykruh.wordpress.com/2012/01/13/o-ucte-k-prirode-a-stare-moudrosti/

   • Vladislav permalink
    9 prosince, 2013 11:40 pm

    To jsou všechno moc pekne věci, Myslici.
    Jenže toto by měl byt zase jen ten zaklad.
    Já likviduju černé skládky uz od zakladky, vysbiravam petky, teď jsem sousedovi (zcela zdarma, můj les to není) vysbiral i ten klest zbyly po vytěžení kola kurovcovych smrku, protože zakrýval nádherný bukový nálet.
    Jenže to je jen zaklad, něco jako cisteni zubu. Předpokládám, ze na tomto webu jsou aktivní jenom lide, kteří toto povazuji za samozřejmost.
    K tomu, abys měl ale zdravý chrup, si vetsinou pouze čistit zuby nestačí. Musíš vytvořit i PODMINKY pro to, abys místo léčeni následku zabranoval pricinam.
    Vysbiravat skládky je o nicem, pokud ve společenství, v němž žiju, je zakládání černých skládek standardem.
    Vysazováním smrcku do rady nemusím pro les konat dobro, ale naopak zlo, protože tím podporuju naprosto nežádoucí holosecne hospodaření spojene s vysadbou nepuvodnich, stanovišti nevhodných a škodlivých dřevin.
    Prikrmovanim srnek muzu způsobit, ze jich víc přežije zimu, takže na jaře bude na pahylek okousano víc jedlicek a boucku.
    A tak dále a tak podobne. Jako všechno, je to především o odstraňování PŘÍČIN. Jinak se muze stat, ze léčbou následku dělám spis užitečného idiota, a ješte jsem ukoleban, jak se pro tu přírodu obetuju, zatímco hybatele události – v tomto případe lesní planovaci a lidovi myslivci – si mnou ruce, jak hezky me „zapojili“.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: