Skip to content

Kulturní vandalismus (3. část)

Září 28, 2013

EVROPA

„… papežové bezohledně ničili starověký Řím více, než se to povedlo Gótům či Saracénům.“
Průvodce Římem6

Skutečnými nositeli světla ve středověku byli arabové, židé, kacíři a pohané, kteří udržovali při životě předkřesťanské učení. V západní Evropě si křesťanství vynutilo monopol na myšlení a v důsledku toho západní křesťanstvo strávilo středověk v nejhlubší nevědomosti, považovano Byzantinci a muslimy za zoufalé filištýny. Papež Pavel II., protekcionář a vrah, ztělesňoval západní křesťanství na konci středověkého období. Když roku 1466 historik Bartolomeo Platina komentoval jeho nevědomost, Jeho Svatost ho nechala uvěznit a mučit. Tentýž papež zrušil římskou Akademii, o níž si myslel, že podněcuje pohanství, a rovněž zakázal, aby římské děti četly starověké básníky.

Jak velká byla evropská kulturní ztráta, lze posoudit srovnáním úrovně civilizace za starověkých Řeků a za křesťanství na sklonku středověku, tedy o téměř 2000 let později. Všechny tyto oblasti kulturního snažení za Řeků vzkvétaly – o mnoha z nich se podrobněji diskutuje jinde na těchto webových stránkách.

Oblast Osud za nadvlády křesťanství
Architektura: Kamenné budovy, stavěné výlučně pro soukromé či veřejné účely, se nyní omezovaly pouze na vojenské a církevní stavby. Existující veřejné budovy (fóra, knihovny, odeony, divadla, muzea, stadiony, hipodromy, cirky, školy, gymnásia, chrámy, lázně římské amfiteátry atd.) byly často poničeny či zcela zničeny. Mnoho stavitelských technik bylo zapomenuto.
Vzdělání: Tam, kde se v pohanských dobách učili číst a psát i chudí, a od bohatých se očekávalo, že budou stavět veřejné školy, se vzdělání stalo církevním monopolem, a odpíralo se všem, s výjimkou budoucích knězů a synů bohatých. Jeho náplň se omezovala na křesťanskou indoktrinaci.
Tanec: Tanec byl zakázán jakožto pohanský a směřující k podněcování chtíče.
Demokracie: Demokracie se odsuzovala jako nekřesťanská, protože bible předpokládala království.
Dějiny: Skutečné dějiny se nahradily výmysly a propagandou (jako např. “legendami”), s výjimkou souznějících kronik, jež nevrhaly na církev špatné světlo. Nesouznějící či objektivní dějiny byly „ztraceny“.
Zákon: Zákon se změnil z nástroje spravedlnosti na systém zahrnující útrpné právo, často sloužící zájmům církve a popírající principy přirozené spravedlnosti. Nerovnost se stala základním principem církevního práva.
Literatura: Veškerá literatura, včetně Bible, byla lidem obecně zapovězena.  Oné menšině, které bylo umožněno se vůbec naučit číst, byly vyhrazeny modlitební knihy a křesťanské Legendy, představované jako skutečnost. Jiné knihy se všeobecně ničily nebo ukrývaly v klášterech.
Matematika: V rámci církve se omezovala na aritmetiku, nezbytnou k vypočítání data Velikonoc. Jinak se s ní zacházelo s podezíravostí či nepřátelstvím.
Lékařství: Veškerý lékařský pokrok se zastavil. Nemoc se vnímala jako trest za hřích. Hygiena a zdravotnictví byly opuštěny jakožto nekřesťanské.
Hudba & zpěv: Hudba a zpěv se pravidelně omezovaly na církevní hudbu. Jinak se považovaly za satanské. Pod nadvládou křesťanství zanikla antická opera – znovu se zavedla až v šestnáctém století.
Přírodopis: Studium přírody, populární ve starověkém světě, stagnovalo až do osvícenství. Bádání bylo potlačováno až do té doby proto, že církev tvrvala na doslovném výkladu bible a její neomylnosti jakožto příručky veškerého vědění světa.
Malířství a umění: Veškerá zpodobnění byla nejprve zapovězena a od pátého století, pak omezena jen na náboženská témata. Existující nekřesťanské umění se ničilo. Základy perspektivy, známé ve starověku, byly “ztraceny” až do jejich znovuobjevení Brunelleschim na úsvitu renesance. Roku 1563 Tridentský koncil potvrdil Umění jakožto konformní naturalistický nástroj propagandy.
Filosofie: Byl zaveden církevní monopol. Subjekt se poté redukoval na scholastiku. Existující filosofická díla byla zničena. Původní filosofy  cenzurovali, pronásledovali a někdy i vraždili. Od zavraždění Hypatie až do doby, kdy Cosimo Medicejský svou Platónskou akademií ve Florencii vzkřísil starověkou filosofii, nedošlo k žádnému podstatnému pokroku.7
Veřejné služby: Charitativní dotování veřejných budov (školy, knihoven, divadel, sportovních stadionů, lázní, závodních drah pro koně atd.) téměř zcela skončilo, když se církev těšila plné nadvládě. Téměř každá vesnice v Evropě má kostel ze středověku,  postavený z lepšího materiálu než jakákoliv jiná místní budova. Mizivě malý počet má srovnatelné církví postavené školy, nemocnice či jiné užitečné veřejné budovy. První moderní veřejnou knihovnu založil Cosimo Medicejský, “duchovní otec” renesance.8
Sochařství: Nenáboženské sochy se přestaly tvořit. Nejlepší příklady ze starověku byly „ztraceny“. Podřadný materiál se vytvářel pro církev, obecně pro účely propagandy. Až do renesance se nevytvořilo nic v kvalitě srovnatelné s antickým dílem.
Sport: Sporty byly zrušeny, stejně jako mezinárodní sportovní události. Nahradily se různými druhy mučení zvířat a zábavami příliš lokálními, než aby na ně církev měla vliv.
Divadlo: Hraní bylo zakázáno, s výjimkou propagandistických účelů: náboženských obřadů, náboženských her a moralizujících her.
Veřejné zdraví Veřejné lázně, důmyslné akvadukty a kanály byly všechny zničeny či byly ponechány, aby zchátraly (jedinou výjimku tvořily lázně, které se zachovaly v klášterech pro použití mnichy).
Infrastruktura Ulice a viadukty se používaly, ale neudržovaly. Zachovaly se až do sekulárních časů jen proto, že byly tak dobře postaveny.

Je pozoruhodné, že všechny tyto oblasti zase vzkvétaly, když byla ruka církve postupně uvolňována, zatlačována renesančními humanisty, osvícenskými mysliteli, vědci a sekulárními filosofy.

Typická křesťanská socha po tisíciletí křesťanské nadvlády

Typická křesťanská socha
po tisíciletí křesťanské nadvlády

Typická antická socha před érou křesťanství

Typická antická socha
před érou křesťanství

   
   

pantheonCírkevní vandalismus pokračoval po středověku další staletí. Baldachýn pod dnešní klenbou Sv. Petra je vyroben z 200 tun bronzu, sejmutého v šestnáctém století z Pantheonu (zbytek prý šel na výrobu papežského děla). Stavbu Sv. Petra započal Bramante. Zničil většinu toho, co se zachovalo ze staré baziliky, a drancoval různé staré budovy kvůli mramoru a dalším materiálům. Rafael, který stavbu převzal po jeho smrti, ho nazýval Ruinante. Římští křesťané se nespokojili jen s ničením vlastního města.  Řím, Věčný parazit, je dosud vybaven poklady uloupenými všude možně. V Římě se např. nacházejí mnohem větší obelisky, než zůstaly v Egyptě.

bookburning

Detail malby Pedra Berrugueta, zachycující disputaci mezi sv. Dominikem (Dominik Guzman) a albigenskými (katary) , při níž byly knihy obou hozeny do ohně. Knihy sv. Dominika byly údajně před plameny zázrakem uchráněny

Pálení knih – tahle po celý temný středověk oblíbená aktivita křesťanů – pokračovala ve středověku i nadále. Středověcí křesťané tvrdili, že Svaté knihy by bylo možné snadno identifikovat, protože neshoří. Jednalo se o tutéž techniku, kterou raní křesťané pravděpodobně používali k vymezení kánonu Nového zákona – kacířské knihy shořely: Svaté knihy ne. Jak poznamenal Voltaire, je to velká škoda, že tato jednoduchá metoda rozlišování už nefunguje – od konce středověku hořely Svaté zákony stejně jako kacířské. Každopádně tato předpokládaná taktika umožňovala duchovním jako sv. Dominik, zničit jakoukoliv knihu, kterou se jim zachtělo, a velebit svůj vandalismus jakožto důkaz o kacířském obsahu.

Když roku 1242 shořely židovské knihy přivezené na 240 plně naložených vozech, podnítilo to oficiální vyšetřování. Výbor, jehož členem byl i význačný duchovní Albertus Magnus, svolal papež Innocent IV. Výbor zničení knih schválil. Důsledkem toho hromadných pálení přibylo. Studování Talmudu bylo zakázáno a centra židovské vzdělání byla zničena. V roce 1415 papežská bula zakázala židům Talmud vlastnit nebo číst. Stovky tisíc židovských knih , včetně vzácných rukopisů, spálila v Itálii římská inkvizice. Roku 1629 se mohl jeden italský kardinál chlubit tím, že shromáždil ke zničení sbírku 10,000 židovských knih9. Pokud se nalezly antické knihy, pálily se nebo se ukrývaly, arabské knihy se pálily, kacířské knihy se pálily, knihy odhalující podvrhy či zkaženost se pálily, knihy obsahující originální myšlenky se pálily. Bylo třeba potlačovat nejen faktické informace a názory. Duchovní mohl obecně odsoudit jakýkoliv předmět nevinné legrácky, zábavy, zajímavosti či krásy. Roku 1497 byli křesťanští občané Florencie podníceni fráterem Savonarolou (a ozbrojenými strážemi) k pálení hmotných statků.  Bezpočet uměleckých děl putovalo na „vatry marnivosti“. Obrazy, knihy, hudební nástroje, písně, básně, dokonce šperky – vše bylo odevzdáno plamenům.  Známé knihy zahrnovaly díla Ovídia, Cicerona, Boccaccia, Petrarky a Poliziana. Jedna vatra, zapálená na masopustní úterý roku 1497, byla 30 metrů široká a téměř 20 metrů vysoká. Dav při pálení zpíval Te Deum laudamus.

figleaf

Sádrový fíkový list používaný k zakrytí genitálií ve Victoria and Albert Museum. Zavěšoval se na genitálie, když měli přijít zvláště důležití a citliví křesťané

Církev brzy zakazovala i nahotu. Pavel IV. (papežem 1555-1559), zohyzdil mnoho soch a maleb zakrytím či zamalováním znepokojujících genitálií. Michelangelova freska Poslední soud v Sixtinské kapli byla tímto způsobem vylepšena, umělec, který tento úkol vykonal, Daniel z  Volterry, si vysloužil přezdívku il braghettone („kalhotář“). Innocent X. (papežem 1644-1655) instaloval na nahé sochy ve Vatikánu kovové fíkové listy.

Nesčetní horliví křesťané v celém křesťanském světě trávili svůj čas urážením genitálií mužských soch. Toto je jedna z oblastí, kde protestanti a nekonformité římské katolíky předčili. V devatenáctém století význačné postavy jako Comstock vedli v USA kampaň, aby ochránili veřejnost před největším uměním všech dob. Jiní zakládali nátlakové skupiny, které zahalovaly zvířata a potlačovaly  jiné projevy neřesti.

david

Jedno z nejlepších a nejznámější uměleckých děl – mnoha křesťany považované za obscénní

Takové typicky náboženské postoje přetrvaly po celé dvacáté století i později. Roku 1996 devótní američtí křesťané vyhlásili kampaň na zahalení dvou soch používaných při Olympijských hrách. Uráželo je, že by zpodobnění lidských postav mělo zahrnovat genitálie. Nedlouho předtím australské úřady zabavily kopii Michelangelova Davida, protože byla nemravná. Roku 2005 představitelé Bartholomew County, stát Indiana, požadovali, aby byly kopie antického umění staženy z očí veřejnosti, protože by dle zákonů státu Indiana byly považovány obscénní. Sochy zahrnovaly kopie Michelangelova Davida a Venuše Mélské.

Starověké monumenty po celé Evropě v rukou křesťanů rovněž trpěly. Řídíc se metodami, prosazovanými papežem Řehořem I., kakmkoliv se církev rozšířila, tam ničila či se zmocňovala míst, která tamní obyvatelé považovali za posvátná. V Británii tradiční posvátná místa zahrnovala tisové háje, což pomáhá vysvětlit, proč je dodnes na anglických hřbitovech tis tak běžný. V úctě se chovaly rovněž neolitické kameny. Často se vedle nich stavěly kostely v naději, že podědí posvátnost kamenů. Tímto způsobem se církev mohla prezentovat tak, že náleží k existující posvátné tradici. Křesťanské kostely se někdy stavěly uvnitř starověkých kruhů.

V dalších staletích, kdy obyvatelstvo již bylo konvertováno a dřívější víry zapomenuty, mohla církev starověké kameny pranýřovat jako satanské a začít je ničit. S touto záminkou církev mnoho starověkých kamenů zpustošilo. Protože chyběla technologie na jejich rozřezání,  kněží je často nechali povalit a zahrabat do jam. Později znovu objevili starověkou metodu rozbíjení velkých kamenů. Zapálili kolem plamenů ohně, pak je polili vodou, aby je teplotní šok rozštěpil. Tento postup se nazýval zabíjení kamenů. Byl oblíben všude tam, kde se nalézaly starověké kameny a jeho náboženský význam se nepochyně uznával.

Kdekoliv se církev ujala, tam se zaměřovala na to přijmout místní bohy mezi svaté, nebo je označit za satanské. Posvátné stromy, háje a další místa byly všude znesvěcovány. Sv. Martin ve čtvrtém století porazil posvátné stromy v Gálii. Jan Efezský je porazil v Malé Asii v šestém století. Další horliví křesťané páchali stromovou genocidu po celém Středomoří. V sedmdesátých letech osmého století obsadil v bitvě Karel Veliký posvátný les u Eresburgu, posvátný také pro Sasy. Vítězné křesťanské síly zničily posvátný Irminsul, vysoký dřevěný sloup, představující světový strom Yggdrasil. Přeživší sasští chlapci byli odvlečeni, aby podstoupili indoktrinaci a vychovali se z nich misionáři.

Zničení Irminsulu Karlem Velikým (1882), autor Heinrich Leutemann

Zničení Irminsulu Karlem Velikým (1882), autor Heinrich Leutemann

Moderní rekonstrukce Irminsulu. Asi takto mohl vypadat.

Moderní rekonstrukce Irminsulu.
Asi takto mohl vypadat.

   
   

Někdy se z politických důvodů posvátná místa po nějaký čas tolerovala, ale konečný výsledek byl bezmála stejný. Jak Robert Graves vysvětlil na příkladu Irska:

„…věk tolerance netrval dlouho; jakmile irští princové ztratili privilegium jmenovat biskupy z vlastního klanu, obrazoborci politicky zesílili natolik, že začali svou poctivou práci,  sekera se zvedla a dopadla na každý posvátný vrch.“10

Násilné konverze prince Vladimíra na Rusi kolem roku 1000 n.l. se završily v Kyjevě zničením obrazu boha Peruna. Takové zničení se uvádělo jako doklad bezmocnosti pohanských bohů, ačkoliv to nemohlo dokázat více než ničení křesťanských ikon muslimy a jinými obrazoborci. Pouze tak Evropa přicházela o svou historii.

Biskup Absalon svrhává v Arkoně roku 1169 boha Svantovíta a dokazuje, že jde jen o modlu. Biskup Absalon vedl vojenské křížové výpravy proti Venedům, jejichž zločinem bylo, že nepatřili ke křesťanům. Byli násilně konvertováni ke křesťanství a jejich chrámy a náboženské obrazy zničěny. Tentýž osud stihl boha Rugievíta ve vendském hlavním městě Rügen.

Biskup Absalon svrhává v Arkoně roku 1169 boha Svantovíta a dokazuje, že jde jen o modlu. Biskup Absalon vedl vojenské křížové výpravy proti Venedům, jejichž zločinem bylo, že nepatřili ke křesťanům. Byli násilně konvertováni ke křesťanství a jejich chrámy a náboženské obrazy zničeny. Tentýž osud stihl boha Rugievíta ve vendském hlavním městě Rügen.

 
 

Darvell Gathern, dřevěné zpodobnění welšského boha, bylo odvezeno do Londýna, aby se zde v třicátých letech šestnáctého století veřejně spálilo. Výsledkem takového ničení je, že toho víme o předkřesťanských evropských kulturách mnohem méně, než by tomu jinak bylo. Nevíme téměř nic o druidismu, náboženství starověkých Bretoňců. Ani toho mnoho nevíme o svých anglosaských předcích. Jejich rozsáhlé spisy jsou z většiny „ztraceny“. Jediné výraznější, které se zachovaly, jako Beowulf, pojednávájí o křesťanských tématech. Málo toho víme rovněž o spřízněných germánských a severských náboženstvích. Něco z toho, co víme, pochází z Islandu, kde se dostalo křesťanství na scénu až později, i když i tam se mnoho historie ztratilo, včetně neznámého množství Edd (sbírek lidových příběhů) a dokonce historie králů Norska, napsané latinsky.11

Bez křesťanství by evropské dědictví starověkého světa mohlo být desetinásobné; možná stonásobné; možná tisícinásobné; možná ještě větší.  To se už nikdy nedozvíme.

protestants

Dav holandských protestantů při ničení sochy, za použití stejné techniky, jakou raní křesťané používali vůči pohanským sochám

Církevní vandalismus se nezaměřoval pouze na nekřesťany. Křesťané pronásledovali jiné křesťany a pustošili jejich majetek téměř dva tisíce let – popravovali je za kacířství, pálili jejich knihy kvůli rouhačství, ničili jejich svaté obrazy jako bezbožné. Dělo se to po celém křesťanském světě v raných staletích, následovaly obrazoborecké války v pravoslavné církvi a náboženské války na katolickém západě. Hrobky křižáckých králů v Jeruzalémě se kdysi nacházely v bazilice Svatého hrobu. Po celá staletí se jich muslimští vládci ani netknuli, i když měli všechny důvody nést to nelibě. Zničili je až v devatenáctém století pravoslavní mniši. Nejednalo se o nic výjimečného. Když sir Ronald Storrs, vojenský velitel Jeruzaléma, za velké války objevil předtím neznámý křižácký hrob nedaleko jižního vstupu do kostela, pravoslavné mnichy to tak rozezlilo, že Storrs nechal hrob hlídat britskými vojáky. 12

Protestanští reformátoři podněcovali odstranění náboženských obrazů, odvolávejíce se na druhé přikázání, zakazující modlářství a výrobu rytých (sochaných) obrazů Boha. Reformátoři na sochy a obrazy podnikali útoky.  Jiné byly za obrazoboreckých nepokojů poškozeny či ukradeny. Tito křesťané se jmenovitě zaměřovali na tváře obrazů, tak jako jejich předchůdci o tisíc let dříve.

Obrazoborecké nepokoje se odehrály v Curychu (1523), Kodani (1530), Münsteru (1534), Ženevě (1535), Augsburgu (1537), Skotsku (1559), v Saintes a La Rochelle (1562). Sedmnáct provincií (nynějsí Nizozemí, Belgie a části severní Francie) bylo rozvráceno během „Beeldenstorm“, rozšířeného protestantského obrazoborectví v létě 1566. Beeldenstorm označuje začátek revoluce proti španělským silám a katolické církvi.

Sochy s poničenými hlavami na Katedrále sv. Martina v Utrechtu, Nizozemí. Jedna z nesčetných tisíců stop po křesťanském vandalismu na křesťanech, jež se zachovala.

Sochy s poničenými hlavami na Katedrále sv. Martina v Utrechtu, Nizozemí.
Jedna z nesčetných tisíců stop křesťanského vandalismu spáchaného na křesťanech, jež se zachovala.

 
 
dirckvandelen.

Detail obrazoborectví v kostele, 1630, Dirck van Delen, Rijskmuseum, Amsterdam

Za anglické občanské války popsal biskup Joseph Hall z Norwiche události roku 1643, kdy se vojenské jednotky a občané, povzbuzení parlamentním  výnosem proti pověře a modlářství, chovali následovně:

„Pane, co se tu dělo!  Jakého chřestění skla! Jakého hroucení zdí! Jakého ničení monumentů! Jakého vytrhávání sedadel! Jakého zápasení se železem a mosazí v oknech! Jakého zohyzďování paží! Jakého boření neobyčejných kamenických děl! Jakého troubení a hvízdání na píšťaly varhan! A jaký to na tržišti ohavný triumf před celou zemí, kdy všechny potlučené varhanní píšťaly, ornáty, pluviály i rochety, spolu s olověným křížem, právě uřezaným z kazatelny, a zpěvníky, přinesené do ohně na veřejném tržišti,  na jednu hromadu navršeny byly.“

Protestanté ničili katolické ozdoby přesně stejně, jak raní křesťané ničili ozdoby pohanské, a z přesně stejného důvodu  – dle Bible se jednalo o modlářství.  V Anglii vláda pověřila byl Williama Dowsinga, aby objel východní Anglii a zničil obrazy v kostelech. Podrobný záznam jeho působení v Suffolku a Cambridgeshire se zachoval:

„Strhli jsem asi sto pověrečných obrazů; a sedm mnichů objímajících jeptišku; a obraz Boha a Krista; a některé další velmi pověrečné; a 200 jich bylo strženo ještě před mým příchodem. Odstranili jsme 2 papežské nápisy Ora pro nobis [tj. Oroduj za nás – pozn. překl] a srazili jsme velký kamenný kříž z vršku kostela.“

Jak křesťané trpěli větším pronásledováním z rukou křesťanů než jakékoliv jiné skupiny, tak křesťanské kostely a obrazy trpěly více obrazoborectvím ze strany křesťanů než jakékoliv jiné skupiny.

– dokončení příště –

Poznámky:

6. Dana Facaros a Michael Pauls, Rome, Cadogan Books Ltd ( Londýn, 1989), str. 49.

7. Strathern, The Medici, str. 93.

8. Strathern, The Medici,  85 & 95. Je příznačné, že Cosimův na středověk vzdělaný otec vlastnil tři knihy, všechny o středověké teologii. Cosimo zpřístupnil západnímu světu nějakých 10,000 spisů v latině, řečtině a hebrejštině, z nichž některá zachránil před zapomněním.

9. Levy, Blasphemy, str. 54, cituje William Popper, The Censorship of Hebrew Books (New York, 1969), str. 46-8.

10. Graves, The White Goddess, str. 144.

11. Saemundur Sigfússon (1056-1133) je znám tím, že psal historie latinsky, protože se později často citovaly. Některé z jeho spisů se za křesťanské nadvlády nějak „ztratily“. Jón Hjálmarsson, History of Iceland (Iceland Review, 1993), str. 42.

12. Jednalo se o hrob Philipa d’Aubeny, signatáře Magna charty, poručníka Jindřicha III. a trojnásobného účastníka křížové výpravy, který zemřel roku 1236 v Jeruzalému. Simon Sebag Montifiore, Jerusalem (Weidenfield and Nicholson, Londýn, 2011) str. 421.

Reklamy
komentářů 151 leave one →
 1. Dragovit-Thorolf permalink
  Leden 4, 2014 3:27 pm

  Je zajímavé, že lidé si všímají římského úpadku umění za časů raného křesťanství a viní z toho právě křesťanství, ale již si třeba vůbec nevšímají uměleckého úpadku v moderní době, kdy například umělec na plátno pleskne pár barevných skvrn apod., za to může také křesťanství? Řekl bych, že je nesmysl vinit náboženství z něčeho, co způsobila lidská neschopnost. Mám pohanství a staré kultury rád, ale obviňovat a pronásledovat křesťanství lze také považovat za kulturní vandalismus. Kolik jen krásných křesťanských knih je možno nalézt v knihkupectvích a antikvariátech a kolik jen moudrosti obsahují? Dnešní novopohané umí jen spřádat teorie na internetu a nic stálého nebo hodnotnějšího přinést nedovedou, to je také kulturní úpadek. Proto také Pohanský kruh skoro nečtu. Je lepší si přečíst řeckou nebo severskou mytologii a odborné knihy od uznávaných badatelů.

  • Leden 4, 2014 4:54 pm

   Soudě dle množství Tvých komentářů, tak o co web Kruhu míň čteš, o to víc jej využíváš ke psaní komentářů. Zajímavý nepoměr.

 2. Vladislav permalink
  Říjen 30, 2013 3:19 pm

  Wolos: obávám se, že ve tvém přesvědčování Amateratsu vidím souboj dvou zcela odlišných „váhových kategorií“.
  Na pěchotu se používá kulomet, ne řízené střely. Čím pak budeš bojovat proti neviditelným letadlům?
  Jak řekl kdysi tuším Veleslav, byť v jiném kontextu: máme oplácet zlé dobrým, jak to demonstrativně a pokrytecky prosazují křesťané? Proč ne – ale čím potom budeme oplácet to dobré? A neztratí takové „dobro“ nakonec svou cenu?
  Je potřeba to někam posunout. Je potřeba, aby „pohan“ na nějakém „posvátném místě“ nejenom popíjel a pak vesele močil někde v lese, ale aby taky – jeden svým mozkem, druhý svými pěstmi – bojoval za změnu tohoto světa. A neutápěl se přitom ve vypíjení, ani ve sluníčkování.
  Šetři svůj intelektuální potenciál a znalosti, s nimiž zdaleka ne vždy souhlasím, ale respektuju je. Snad bohové dají a bude jich zapotřebí!

  • Wolos permalink
   Říjen 30, 2013 7:03 pm

   Vladislav:
   Já Amateratsu nepřesvědčuji, jen pokládám za vhodné upozornit, že jak už si všiml Bismarck, se „počítají činy a nikoliv prohlášení“ (!) a tím se snažím se řídit. A píšu-li o tom, že byl Hitler katolík veřejně (a ne Amateratsu do pošty), je dobré to podložit něčím víc. Pro mě to má kalibr toho kulometu a ne raket, mám-li užít Tvůj příměr, nic moc zvláštního, to co odkazuji znám už léta a je to poměrně snadno vyhledatelné.
   To co považuji za vyšší kalibr osobně (což nevím jak bys pak pojmenoval u sebe 🙂 ) čeká na svoji školenou obsluhu a technology k dalšímu rozvíjení. Na některé oblasti není, takže to nechávám povětšinou spát – hledat ve třetí kastě (a to ještě dost nadhodnocuji, protože i ta má svoji hloubku) potenciál ke druhé nebo dokonce první je celkem fuška, zvláště v této kotlině. A bez toho, že by daný jedinec tuto transformaci (nebudu zastírat, že je dost náročná) od třetího stavu výše neprodělal, ta obsluha není možná, nefungovalo by to, nepochopil by, i když by to měl naservírované před očima (což jsem si už mnohokrát ověřil nejen tady). Samozřejmě, jde to napodobovat, ale to je tak asi celé.

   Za uznání děkuji. Nikdy jsem neměl potřebu, aby se mnou kdokoliv bezezbytku souhlasil. Tu mají slaboši, dohánějící svoji nedostatečnost holdováním nebo přímou účastí na agresivním kolektivismu katolického typu a jeho rozmanitých odnožích. Na to, co považuji za důležité nebo povšimnutí hodné, však upozorňuji i za cenu, že nebudu pochopen, nebo že budu zavrhnut. Je to cena, kterou dávám za oběť Bohům a Dědům. Oběť, jenž však nezůstala nevyslyšena a to je pro mě mnohem víc, než nějaké osobní pohodlí nebo výhody.

   Zapotřebí? Buď rád, že víš jen o tom, o čem si myslíš, že víš. Protože kdybys tušil to co tuším já (a to mám hodně bujnou fantazii když chci, ale umím ji oddělovat i spojovat s fakty), dralo by se Ti do hrdla: pozdě!
   Ale to by Všehomír přestal existovat, kdyby něco bylo definitivní, tudíž v klidu pokračujme. 🙂
   Hlavní tíha „bojů“ probíhá v nás samých, ne venku s jinými. Bojů o to, kterým mýtům a hodnotám věříme, za které jsme ochotni dát cokoliv a jimiž se opravdu řídíme.
   Abys mohl zaset pšenici a v pravý čas sklízet hojný výnos, je třeba vytrhat plevel. V sobě samém. Když to udělá lidí víc a shodne se na nějakých společných mýtech, hodnotách a postupech, hnedle z toho máš větší pole, větší výnosy i efektivitu s tím spojenou. Nejen ve sklizni, ale i v rozpoznávání (tj. společném měřítku pro to, co je ještě pšenice a co už plevel) a vytrhávání toho plevele, což je třeba dělat opakovaně a pravidelně, péčí dobrého hospodáře.

   Takže asi tak. Nezapomeň v blízkých dnech na svoje Dědy (obojího pohlaví). Osobně ty svoje uctím ve čtvrtící den dle slunce, připadající letos na 6.11. gregoriánského kalendáře.

   Bez vypíjení i sluníčkování 😉

   Buď zdráv.

   W.

   • Amateratsu permalink
    Listopad 9, 2013 6:29 am

    Tak z mé strany spíše došlo k nepochopení já si původně myslel ,že pohanství bude to samé jako jiné náboženství akorát jenom vyměním bohy a hotovo.

    Pak jsem zjistil více o tom jak si psal (společenství, rody …….. a podobně) a zjistil ,že tohle není nic pro mě sice jsem hrdý na předky ale neuctívám je na hrobu jsem byl zapálit svíčky tak před 10 lety naposledy. Jako rodina se ani nesetkáme vždycky když se na svátky setkáme ve 3 lidech tak je to událost.

    Takhle jsem pořád sám a vyhovuje mě to ve společnosti se umím bavit asi jako mrtvola v márnici. A rodinné sešlosti z druhé strany (švagra) beru jako nutný zlo. . . .

    Spíše jsem hledal individuální víru ,která mě bude nejblíž.

    Vladislav: to co si popisoval není ani tak dílo Křesťanství jako moudrosti. Už v Řecku ti nejmoudřejší nabádali k morálním hodnotám a o chování mezi sebou. “ když člověk nedokáže odpustit tak řetěz nenávisti se nikdy nepřetrhne“
    I když jsem názoru že Evropa patří jením Evropanům a ostatní bych hnal ve zbrani v ruce co se tady děje už výsměch všem kdo budoval a umíral za naší civilizaci.


    Vladislav:
    Dnes tu chybí morální hodnoty a vzory – ale když budu na každého jako oni na mě kdy potom nastane změna ? Pak budu stejný jako oni. . . . . nebudu člověk ale zvíře který je ovládané pudy a emocí.

    Držet si morální hodnoty a svých zásad není jednoduchá cesta v dnešní době ale jediná jak jako člověk rozvíjet.

    (Já jsem rád za vaše názory aspoň vidím jak to vnímá někdo jiný)

   • Wolos permalink
    Listopad 10, 2013 8:33 pm

    Amateratsu: individuální duchovní cestu rozvíjí třeba buddhismus a různé asketické směry v Indii, v Evropě asi nějaké magické disciplíny (tady bych viděl spolehlivější již zavedené proudy hermetického typu) a satanismus, otázkou je ale úroveň a schopnost řešit osobní situaci vyznavače, když má problémy. Jestli Ti stačí chození o víkendu do přírody a nějaké to cvičení, tak si vyviň vlastní a nemusíš nic hledat, čímžto si nevybuduješ zmatek v hlavě obvyklý u duchovních turistů.

    Je totiž rozdíl mezi být „příznivcem duchovna“ a duchovnem skutečně žít. V drtivé většině hledající zůstanou v první kategorii (i kvůli neexistenci nějaké účinné kolektivní pomoci když se dostaví problémy – tenhle problém si vládnoucí monoteismy včas vyřešily a proto jsou úspěšné) a lidsky i kariérně zůstanou ve svém životě v podstatě nemožní, namísto aby dosahovali pomocí magie (a podobně) svých vytoužených cílů nebo dokonce s její pomocí byli úspěšnější než ti, které tato oblast naprosto nezajímá.

    Morální hodnota a vzor vyplývá z kolektivní shody, pro kolektiv závazné, aby se udržel pohromadě. Proto hledá-li ji individualista, přiznává tím svoji závislost na kolektivu. Důsledný individualista sám sobě musí říct, jak se chce chovat a jak už ne. A vzít v potaz, že bude-li se pohybovat na území něčího kolektivu, budou na něm hodnoty tohoto kolektivu vyžadovány, bez ohledu na to, co si o tom sám myslí.

 3. Amateratsu permalink
  Říjen 21, 2013 3:30 am

  Já právě jednu dobu jsem se chtěl přiklonit ke křesťanství ale to náboženství mě přijde jako týrání a svazovaní ducha a energie. Náboženství kolektivní viny a jak tu někdo psal to vyznačení ty jsi hříšník a jedině my tě můžeme spasit skrze boha.

  Jedinou společnou věc kterou bych měl s křesťany je bůh jinak celi základ křesťanství + bible se me jeví jako hrozné bláto nesmyslů.

  Hlavně mladí křesťané to je pokrytectví samo o sobě modlí se když něco podělají ale ani tu morálku nic nedodrzují.

  V tomhle jsou mě sympatičtější Kulty smrti, slunce a podobně smrt není brána jako špatná věc ale jako úplně přirozená, proč bych měl brát smrt jako něco nepřirozeně špatného jako křesťané. V tomhle se mě líbí moudrost Antiky.

  • Heřman permalink
   Říjen 21, 2013 9:33 am

   Nojo ale tvuj bůh je jinej než křesťanskej když máš náboženství za týrání, tak od křesťanský apodobný víry a netvý morálky utíkej jak od moru.Jak se ti jednou dostanou pod kůži tak skončíš jako spousta jinejch Fakt vyser se na to a odstřihni se

  • Pustevnik permalink
   Říjen 21, 2013 3:04 pm

   Možná se mýlí, ale já si vždycky myslel že křesťané vidí smrt jako vysvobození a né jako něco špatného.

 4. Gryf permalink
  Říjen 20, 2013 9:25 pm

  5) „Za křesťanů známe všechny masakry všechno se zapisovalo ale co se dělo u pohanů byli stejné ukrutnosti. Obětování, Otrokářství, Brutální popravy, údajného rituálního kanibalismu a kolik věcí se ještě nedochovalo.“

  Od lidských obětí se ve starověkých kulturách postupně upouštělo. I ti Kartáginci prý dětské oběti pozvolna přestávali konat. Je důležité si uvědomit, že ve většině středomořských kultur lidské oběti skončily někdy 1000-2000 let předtím, než křesťané upalovali kacíře a tak.

  Otrokářství v pozdní antice pomalu končilo a bylo nahrazeno kolonátem a připoutáním pracujícího lidu k půdě. Křesťané otroctví provozovali taky, v raném středověku prodávali zejména Slovany musulmanům, hnus. A ve výsledku novověkého otroctví v 16.-18. století se dostalo do Ameriky tolik černochů. Je pravda, že s otroctvím skoncoval Západ a že to bylo pod vlivem křesťanského učení. Stejně tak je pravda, že mnozí křesťané např. na americkém Jihu to tak neviděli a otroctví obhajovali argumenty z bible.

  Brutální popravy dělali křesťané taky.

  Rituální kanibalismus odpovídal ranému vývojovému stavu pravěkých společenství a přestal se praktikovat hluboko v šerém dávnověku.

  P.S. Tou desetitisícovou oslepenou armádou myslíš Bulhary, které zajal byzantský císař Basileios II. Bulgaroktonos? To byl sice východní, ale křesťan.

 5. Gryf permalink
  Říjen 20, 2013 9:11 pm

  Amateratsu (když už si tak říkáš 🙂 :

  1) Nepřerušenou 2000 let dlouhou tradici LZE nahradit něčím jiným, i zcela novým. Příkladem je šíření právě onoho křesťanství na území Impéria, kde existovala pohanská tradice mnohem starší než těch 2000 let, nebo například šíření islámu v zoroastriánské Persii. Tím spíše my pohani můžeme navázat na starou pohanskou kulturu. Ano, bude to úkol na celé generace, takže čím dřív s tím začneme, tím líp.

  2) Že Tě oslovuje pojetí jediného „dokonalého“ boha, to je možné. Monoteistický bůh v žádné ze svých odrůd ale takový rozhodně není. Byla o tom napsána spousta kritik posvátných monoteistických textů.

  Pokud ale onoho „dokonalého boha“ nazveme božským principem nebo božskou silou, která je vlastní všem pohanským bohům a bohyním, lze uspokojivým způsobem skloubit polyteismus a filosofickou představu „dokonalého boha“. (Je to skutečně jenom filosofická představa, což naprosto neznamená, že je pravdivá.) Problematice „jeden bůh“/mnoho bohů se věnuje Josef Veselý v knize „Mariánská zjevení z hlediska hermetismu“. Hinduisté to možná vidí podobně – monoteistická propaganda na to občas poukazuje, když už neví, kudy kam.

  Jak to vidím já, bohové a bohyně se nevyznačují tím, že jsou „dokonalí“ ve smyslu lidské filosofie. Nemá smysl je hodnotit lidskými měřítky, protože to nejsou lidé. Někteří jsou ztělesněním prapůvodních sil a archetypů, jiní představují mýtické zakladatele nebo ztělesnění své pospolitosti. To, že mají lidské charakterové vlastnosti, je logické, protože jakkoli to nejsou lidé, jsou spojeni se svými vyznavači.

  3) “ A teď mám spíše uznávat Řecké bohy, Keltské, Germánské, Slovanské“

  Víra v bohy jednoho panteonu nevylučuje existenci bohů jiných. Naopak posiluje víru v jejich existenci.
  Konkrétně my v sobě máme krev Keltů, Germánů, Slovanů i našich předkeltských a patrně předindoevropských předků. Krom toho jsme vynikající součástí západní civilizace, která je založena na antické řecké a římské kultuře a obecně na odkazu starověkého Středomoří, takže je naprosto jedno, kteří bohové Tě osloví.

  4) „dočetl jsem se že právě křesťanství hodně navazuje na staré antické Řecko a na její filozofii a moudrost“

  Křesťanství bylo hodně ovlivněno podmínkami svého vzniku. Ale to ještě neznamená, že je logickým vyústěním vývoje antické kultury, natož jejím jediným myslitelným pokračovatelem. Příklad z moderní doby. Dnešní ultralevicové skupiny, kulturní marxisté apod. jsou představitelé proudu, který se táhne přes Frankfurtskou školu, Marxe a různé utopisty až k Rousseauovi, který nepochybně vycházel ze západní tradice. A přitom dnešní „Nová levice“ chce Západ zničit a něčím nahradit, tak jako skoncovalo křesťanství s antickou kulturou. Krom toho novomarxisté zcela určitě nepředstavují jediné dědice myšlenkového vývoje na Západě od 18. století.

 6. Amateratsu permalink
  Říjen 20, 2013 4:04 am

  Wolos: A neni tohle náhodou zápor pohanství dnes rodina a kmeny nejsou pořádně většina rodiny je rozhádaná třeba u nás se tu pomalu nikdo nebaví s nikým. Většinou je to všude stejný.

  Já třeba ani nějakou úctu k rodu nemám k lidem minulosti ano ale k rodu moc ne. Potom nastává otázka není pohanství spíše k neprospěchu lidí jak říkáš každý to bere jinak hodně věcí je nepochopeno není duchovní vedení. Jak není vedení každý pohanství chápe jinak, každý si z toho dělá něco svého osobního od čarování až po objímání stromu k chuligánům.

  (Křesťanské myšlení přijalo pohanskou víru k tomu přijali umělou ublíženost a myslí si jak budou bojovat proti křesťanskému zlu nebezpecná kombinace)

  Linie je 2000 let přerušena o pohanů takhle moc neznáme nahradili je Antické myšlení a Křesťanství. Funkční systém který má pevný základy a teď díky změně Papeže se mění i myšlení a vývoj.
  Taky jak píšeš pro lidi je přijatelnější Křesťanství nebo Buddhismus který říka svět je plno utrpení ale tohle tě spasí. 2000 let programování a máme tu novou víru která je poskládaná z naší staré víry z naší filozofie.

  Já bral pohanství spíše jako individuální víru ,která odprostuje od dualismu a podobného myšlení. Bohové a příroda nejsou zlí ani dobří prostě jsou. To co se jeví jako špatná věc nakonec může člověku pomoct a zjistí ,že ho to nakonec posilnilo a změnilo k lepšímu.

  Jsou tu letitá náboženství který mají pevný základ dlouhou tradici ale pohanství nic takového nemá to co se tu píše je takové tahání věci z klobouku od předků a podobně až k jeho chápání taková věc co fungovala v „Barbarských“ kmenech to je asi jak kdyby někdo chtěl obnovit šamanismus v tlupě lidí u indiánu to funguje ale tady ve městech ???

  I Hitler chtěl prosadit Pohanství takhle měl k tomu zbraně moc a stejně se nic nepodařilo. Byl podle tebe Hitler spíše pohan nebo křesťan ???

  • Tyrfing permalink
   Říjen 20, 2013 9:43 am

   Hitler zadne pohanstvi neprosazoval. Jeho vojaci meli „Buh s nami“ na opascich, a docela dost lidi z pohanskych spolecnosti 3. rise skoncilo za mrizemi. Pouzivani nekolika run a Himmlerovy fantasmagorie na Wewelsburgu nikdy nebyly hlavnim proudem treti rise, Hitler zustal az do smrti katolikem.

   • Amateratsu permalink
    Říjen 20, 2013 12:40 pm

    Jak pak vysvětlíš: Hitler, který se nechal slyšet: „Jednou nastane doba, kdy na kazatelnách budou stát jen naprostí idioti, kteří budou kázat pro pár starých bab.“

   • Říjen 20, 2013 4:12 pm

    Amateratsu: Ten citát Hitlera snad má dokládat jeho pohanství? Pokud ano, tak jsi ještě víc mimo mísu, než jsem myslel.
    Zmíněný citát spíše svědčí o jeho odporu k církvi, a řekl bych, že se nejedná o výrok, který řekl na veřejnosti. Hitler se totiž navenek prezentoval jako katolík, v soukromí ovšem křesťanstvím opovrhoval (viz např. Hovory u stolu), nicméně tak nečinil z pozice pohana, ale především politika, kterému jakékoliv jiné učení než národní socialismus brání plně ovlivnit mysl lidí, které chtěl mít plně podřízené své ideologii.
    Každopádně naprosto nerozumím, proč v souvislosti s pohanstvím vůbec osobu Hitlera či nacisty zmiňuješ. Píšeš tu o sobě, jak Tě pohanství zajímá, ale v podstatě stále zpochybňuješ jeho validitu a ještě tu uvedeš takové nesmyslné souvislosti.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 20, 2013 6:58 pm

    Amateratsu, doplnim Ti citaty 🙂 „Myslim, ze nic by nebylo hloupejsiho nez znovuobnovovat uctivani Wotana. Nase stara mytologie prestala byt zivotaschopnou, kdyz prislo kresœtanstvi. Nic nezmizi, pokud to neskomira.“ To rekl sam velky Desatnik z Braunau. Alfred Rosenberg prohlasil, ze „Odin je mrtev!“. Ja myslim, ze to skoro bude stacit.

   • pustevnik permalink
    Říjen 20, 2013 7:25 pm

    Ten návrat k pohanství spíše platil pro SS. Před válkou oslavovali zimní slunovrat a považovali to za důležitý obřat, jelikož prý je ten oheň co zapalovali symbolicky očišťoval od židokřesťanských tradic.

   • Amateratsu permalink
    Říjen 20, 2013 8:28 pm

    Hlavně co jsem četl většinu výroku tak jsou z roku 1922. A Německo bylo silně křesťanské a Hitler by politik a on nemůže nakráčet a hlásat něco proti většině když chtěl získat moc. (Můj názor)

   • Tyrfing permalink
    Říjen 20, 2013 8:47 pm

    Tak to ma u me smulu, kdyz predstiral krestanstvi, aby ziskal moc, proc mu mam verit jeho pohanstvi? Vzdyt ho neprosazoval ani po uchopeni moci. Dokonce sveho Heinricha Ptaka, pardon, Ptacnika, krotil… Resp nechal ho, at si v izolovanosti vymysli cerne slunce a dalsi neSSmysly.

   • Vladislav permalink
    Říjen 20, 2013 9:59 pm

    Amateratsu: Hitler nejen že byl katolík, ale on dotáhl katolicismus až do té nejabsurdnější „dokonalosti“. Pokračoval tam, kde začali kdysi dávno misionáři a křižáci, následování conquistou, vymítači a dalšími. Není náhodou, že většina Hitlerových spojenců zavedla takový či onaký klerofašistický systém.
    Hitler, to je vyvrcholení katolicismu. Mezi Hitlerem na jedné straně a řádem německých rytířů, templáři, Cortézem, Pizzarem a dalšími šmejdy na straně druhé je jediný podstatný rozdíl:
    – zbraně a technologie, které měli k dispozici.
    Jinak všude ta samá nenávist k „podlidem“: jednou ne-árijcům, jindy indiánům, těm či oněm pohanům … „My“ jsme ti vyvolení vládnout světu .. a vy se nám buďto poddáte, nebo zahynete – taková je vůle Boží (tedy vůle démonické příšery Jehovy, Židy šikovně nastrčené přes Starý zákon křesťanům jako Bůh otec a už 2000 let sající jejich životní sílu).

  • Wolos permalink
   Říjen 20, 2013 9:37 pm

   Amateratsu: Hitler byl podle mě jednoznačně katolík. Monarchista vzhlížející se ve Svaté říši římské (odtud pokračování v podobě Třetí Říše). Pohanstvím se zaobírala jen vymezená skupina okolo lóže Thule Gesselshaft, praktikující „hnědou magii“ a navazující na německé okultisty 19. století. Ovšem jen za tím cílem, aby Říše a Německá rasa vzkvétaly. A když začal mít Hitler strach, že by ho jeho vlastní okultisté mohli ohrozit, začal je bez pardonu likvidovat.

   Hledáš-li spíše individuální cestu, zabývej se tím, zda Tě oslovuje spíše život v tomto světě nebo spíše život po smrti či vymanění se z hmoty… Pohanství tak jak ho chápu já to rozhodně nebude .

   Jinak zajímavý nick. Japonské božstvo Slunce. To by mohlo naznačovat inklinaci k monoteismu (slunce bývá symbolem ega a Jedinosti), ale může to být i nějaká varianta přírodních kultů, však i o Slovanech píše muslimský cestovatel Ibrahím ibn Jak´úb jako o ctitelech Slunce a ohně…

   • Amateratsu permalink
    Říjen 27, 2013 3:54 pm

    Jenom taková vsuvka teď jsem dočetl knihu o proslovech a jeho citací. Máte pravdu v tom ,že neprosazoval pohanství jak je to myšleno tady. Ale on měl podobnou víru jako mám teď já věřil v Boha nějakou entitu a hodně uznávál přírodu a přírodní zákony (spíše respekt a pochopení k přírodě).

    Křesťanství a Církev bral jako úpadek náboženství.

    Mě je taky právě taková víra přirozená vnitřně bez vnitřních rozkolů – ale pohanstvím jak tady pojímá wolos to není i když má tomu blízko.

   • Wolos permalink
    Říjen 29, 2013 7:50 pm

    „Křesťanství a Církev bral jako úpadek náboženství. “

    Opravdu?

    Deutsche Christen
    http://en.wikipedia.org/wiki/German_Christians

    Kdo pomáhal Hitlerovi s Mein Kampfem?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Stempfle

    Říšský konkordát (smlouva) se svatým stolcem
    http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_konkord%C3%A1t

    Svatba Hermanna Göringa

    Tady je toho dost pokupě…
    http://www.nobeliefs.com/mementoes.htm

    a dalo by se pokračovat…

    Jediné, co bylo v jeho říši „pohanské“ byla svastika (ovšem držená pařáty římské orlice) a pár dalších symbolů, hlavně pak lóže Thule Gesselshaft navazující částečně na germánský romantismus 19. století a okultní proudy,(proto lezla výprava dalajlamova pozdějšího vychovatele, důstojníka SS H. Harrera na Nanga Parbat a hledala tam stopy po bílém nadčlověku…) a pár osobních astrologů, které v jisté době začal AH likvidovat, protože se bál, aby na něj nic nevyzradili. Např. tenhle mu vzal roha a sloužil pak pro změnu Stalinovi: http://vimeo.com/10740234
    Ovšem třeba jednotky SS stavěl Heinrich Himmler po vzoru jezuitů a jejich regulí, neboť jeho strýc Joseph Gebhard Himmler, mimochodem vychovatel bavorského prince Heinricha Wittelsbacha, byl člen tohoto řádu. Osobní ochranka AH nosila dokonce na klopě symbol IHS, který je jedním z hlavních jezuitských…

    „Ale on měl podobnou víru jako mám teď já věřil v Boha nějakou entitu a hodně uznávál přírodu a přírodní zákony.“

    Znamená to také žít zákonem silnějšího? Protože řada rádobypohanů žvaní o přírodních zákonech, ale při pohledu na krev by omdlela. Natož dát na špalek slepici nebo kuchnout vepře…

 7. Amateratsu permalink
  Říjen 18, 2013 5:51 am

  Díky moc knihu co nejdříve seženu. I když s pohany v některých věcech nesouhlasím hodně se mě libí na těch starých náboženství ,že věci berou jako přirozený jev. Dobro a Zlo tady tak neexistuje prostě dělám to co dělám i když je tu taky velký mravní kodex který není pokrytecký.

  Křesťané pořád hlasí Dobro a Spasení a přitom páchají hrozný věci nebo až strašné lpění na výkladu bible. Popřípadě hříchy udělej co chceš lituj a bude ti odpuštěno člověku nemůže být pokaždé odpuštěno těm věcem se má předcházet ze cti.

  Co se týče obřadu tam je v podstatě jedno co se dělá a co se říká vždy záleží na duchovním prožitku nemýlím se ?
  Jak se třeba v pohanství vypořádat s nějaký emocionálnímu šoku jako je třeba nevěra nebo zrada . . . . v křesťanství je dobrý ,že to člověk všechno naháze na boha smíří se s tím že život je utrpení a skrze utrpení člověk dosáhne očisty.

  Jak je to ale u Pohanů taky věříte že skrze utrpení člověk roste do síly a stává se silnějším ?
  Dobrý je u nás ,že Buddhisté poradí a ukáží náhled na situaci i Křesťané ale Pohané tady chybí ti kněží duchovní vůdci jako má Buddhismus nebo Křesťanství.

  • lomikel permalink
   Říjen 18, 2013 8:38 am

   zacinam mit dojem ze potrebujes par let jeste, kolik ti je ?

   jak uz jsme psal nema cenu diskutovat na urovni zdrobneni pohan, krestan , budhista a neco zasadniho z toho pro sebe vyvozovat.

   hledat ktery system pomuze lepe s nevernu zenou a tak, to je promin, uplne mimo. Tim te nijak nenapadam, jen to tak proste je.

   co presne hledas ? Vykasli se na bohy a nabozenstvi a zamysli se nad tim co hledas, co ti schazi, co te pritahuje.

   • Amateratsu permalink
    Říjen 18, 2013 12:16 pm

    Mě je 23. Já hledám spíše přirozenost sama sebe něčemu co bych mohl věřit …. Hledání víry, hledání kořenů něco evropského k čemu by člověk mohl přimknout vyplnit prázdnotu a uklidnit chaos.

    Mě něco pořád hrozně táhne k původní víře. Chci víru která bude znamenat více než povrchní věci tohoto materialistického světa.

 8. lomikel permalink
  Říjen 17, 2013 3:22 pm

  ok, takze vazne 🙂

  pristupujes k tomu IMHO metodicky vadne, nabozenstvi nemusi / i kdyz muze, myt neco spolecneho s vlasnti praxi. Neni ani jedina ani postacujici podminka.

  Nema zadny smysl se nezabyvat tim co si mysli 99 % lidi, tim nemyslim na ne mas kaslat, jen ze nemaji zadnou osobni zkusenost s tematem. Hledej nekoho kdo ho ma, pokud ho potrebujes, ale dej si bacha pri vyberu pac se mu budes muset otevrit.

  To same plati pro vztahy z jinych svetu, vicemene musis udelat prvni krok, nejaky vztah navazat, IMHO idelane s entitou ( at uz je to co je to) nedosahujici bozkych dimenzi. Pak pomalicku zkoumas tu svou versi svetu ( pac jak jsme psal to co vnimas je prunik teba a neceho mimo tebe), budujes si nastroje, tuzis telo mysl, navazujes vztahy a trebas jednou najdes toho sveho boha :). nebo taky ne a trebas uz ti to ani nebude vadi.

  Pac si myslim ze jsi v podstate katolik , tak vez ze IMHO to jde delat i v ramci neortodoxniho krestanstvi. Zkus nejakeho neextremistickeho svateho. Prinicpy jsou stejne.

  • Amateratsu permalink
   Říjen 17, 2013 9:38 pm

   Mohl by jsi mi něco doporučit o pohanství sice jsem něco četl ale rád bych se více dozvěděl o Germánském pohanství to je mi sympatické (ta tajemnost a záhodnost) různé tajemné mocnosti přírody.

   Slovanské pohanství je mě nějak cizí. Keltské se mě teď hodně spojuje s magory (druidy) v Británii a je mě hrozně nesympatické spojování s Irskem. Řecko to se možná sem hodí kvůli městům a civilizaci je mě to sympatické ale cítím ,že to sem nepatří do této oblasti.

   Rád bych pronikl hlouběji do Germánského pohanství ale chci se vyvarovat špatné literatury.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 17, 2013 10:57 pm

    Dobra startovaci vec v cestine: http://www.grada.cz/zakladni-kniha-germanskeho-pohanstvi_6008/kniha/katalog/

   • Wolos permalink
    Říjen 20, 2013 9:42 pm

    Tyrfing: Není lepší dát mu jako zdroj přímo obě Eddy a ságy o Volsunzích a Inglinzích?
    V tomhle plavu, takže se opravdu jen ptám. (Jinak jako beletrie se mi hodně líbil Zrzavý Orm).

   • Tyrfing permalink
    Říjen 21, 2013 6:31 am

    Wolos: Myslim, ze ne. Knizka krom shrnuti zejmena eddickych pramenu dava zakladni pohled na runy a take moderniho vyznavace Asatru. Myslim, ze primarni prameny budou dobre az v druhem kole, pokud Amateratsu zjisti, ze to pro nej je.

 9. Amateratsu permalink
  Říjen 17, 2013 12:36 pm

  Rushwolf: oni ne ale já jo nebo respektive já jsem v tomhle trochu praktičtější ani nevím jak vypadá bůh nebo jestli má rodinu nebo jestli něco co si neumíme představit. Nevím co je po smrti je to cesta která se otevře až umřem :).

  My nedokážeme ani pochopit (boží – je jedno jak se to nazve) výtvory jako vesmír a podobně na tož abychom dokázali třeba pochopit něco jako je bůh. Nerozumíme ani mozku neznáme plno věcí neznáme ani pořádně naší planetu a síly na ni pochybuji že dokážeme pochopit něco jako je bůh a jestli má rodinu a jak se chová to je celkem nepodstatné.

  • lomikel permalink
   Říjen 17, 2013 1:29 pm

   myslis svatou rodinu ?:) . koukej tyhle uvahy maji 0 hodnotu, Bohove jsou z casti to co si pod nimi predstavujes a zcasti neco mimo tebe. Je to gulas. Co je pro nekoho podstatne je pro jineho muze byt nedulezite. Cizi popisy nemusi platit, cizi zkusenost nemusi platit.

   Plati ze interragujes ma ruznych urovnich a spoluvuvytvaris to co povazuje za skutecne. Pokud na sebe koukas jako na meneceneho jedince ktery nemuze pochopit v podstate nic, coz by se mohlo zdat z predchoziho prispevku pak jim , castecne, jsi.

   Celek kouzlo, nebo trik, intrakce o ktere pisu je ze, pokud se zadari,te vytahne z ulity vtistenych vzoru a umozni ti pohled na veci jinak. Daksi kouzlo je ze nemusich uplne chapat proc a jak to funguje. Pracovni koncept muze byt jendnoduchy, napr. zde:
   http://knihy.abz.cz/prodej/fools-crow

   Dej si nejake relane cile v romhle svete a zkus na nich pracovat i v jinych svetech, to je IMHO nejlepsi zpusob jak se neceho dobrat. V jinem svete myslim v kontextu napr. tehle knihy

   http://deniceksv.webgarden.cz/rubriky/samanismus/caitlin-matthewsova-zpivej-sve

   btw nedelas si tu z nas trosku prderl ?:) me to nevadi jen me to zajima

   • Amateratsu permalink
    Říjen 17, 2013 2:26 pm

    Ne proč bych si dělal srandu. I když jsem spíše nakloněný jednomu bohu a dalo by se říci Křesťanské morálce v které v podstatě vyrůstám/e. Tak mě je velice sympatické Pohantví a hlavně Filozofie vycházející z Řecké antiky.

    Já jsem takový poutník co hledá různé věci jsem si našel co mě pasuje k čemu jsem se přirozeně chytl aniž bych si něco vnucoval.

    Problém náboženství ať je jakýkoliv je v tom ,že jadro mají všechny dobré ….. ale setkal jsem se z magory křesťany potom i s Budhysty co byli snad horší než ti křesťané. Dokonce nějakou dobu jsem se i hodně zajímal o New Age.

    U pohanství jsem se zastavil skrze naší minulost ale většina lidi to bere jako folklor nebo living history nebo jako houbičkáři a všeho mírové tak mě zajímalo jak to berete více je mě to velice sympatické.

 10. lomikel permalink
  Říjen 16, 2013 12:22 pm

  Jeste mozna poznamka, Neni vubec nutne verit v nejake nabozenska dogmata, Bohy a vubec a je mozne prozit hezky zivot.

  Krome par lidi ktery se citi byt zvoleni tak silne ze se tim vaze jejich byti ci nebyi, je zdravi, (zvlaste psychickemu) prospesne to brat uvolnene :).

  Zacit pekne polehoucku, trebas vnimat stromy, cvicti fyzicke, energeticke telo, vnimat energie. najit si nejake zpriznene duchovni radce(mnozne cislo) v nehmotnem svete( at uz je to co je) zkoumat, tazat se, overovat a vracet se zpet po casek k vecem jiz zdanlive definitvine rozhodnutym. Budovat si zaklady.

  Nejmene vhodne je zacit z dogmatizaci nejakeho setu informaci ktere v danem stavu telo-duch-mysl nejsi schopen ani z casto overit vlastni praxi.

  • Amateratsu permalink
   Říjen 16, 2013 1:32 pm

   Tak já nejsem nějak dogmatický v podstatě respektuji ostatní když svým chování respektují oni ostatní. Kdybych byl křesťan tak klidně pomůžu stavět oltář pohanu mě to nějak nevadí a budu respektovat jeho bohy i když jim třeba nevěřím.
   Jedinou věc kterou tak nesnesu je obětování zvířat a to dělají židé, Muslimové a viděl jsem to i některých pohanů.

   V podstatě mám podobný názory jak tady akorát mám hodně striktní názory ohledně sexuality takové hemžení jak bylo v Římě a podobně je trochu pro mé srsti.

   Za mnoholeté hledání duchovna nebo také cesty 10 let jsem se zajímal o hodně věcí moje první zkušenost byla s buddhismem (Zen) pár let se mě to líbilo akorát ti není tak pro mě i když rád si čtu jejich moudrost a beru si to jako inspiraci.
   Tam jsem pomalu směřoval k ateismu a filozofii Řecka a východu. Časem jsem začal strádat a chtěl jsem něco Evropského tak jsem narazil na pohanství.
   Slovany jsem nikdy nějak nemusel o to jako jediný jsem se nezajímal. Nastalo období Asatru to mě nějak moc nenaplnilo tak jsem zkoušel různé germánské odnože. Velkou sympatii jsem si u mě získaly Keltové ale jako spíše kultura tam mě spíše oslovil Cernunnos buh smrti.
   Jako civilizační krysu jsem měl i v oblibě Řeckou mytologii tu mám nejraději do teď.

   Na nějaký rok jsem měl velké sympatie ke smrti Cernunnos bral jsem to tak že na světě je utrpení a jedině smrt je vysvobození. Nevěřím posmrtný život jenom věřím že smrt je vysvobození a věčný klid ale jak vypadá nevím.

   Tady jsem zjistil že klid duše mě může dát jenom jeden bůh a už jsem nemusel řešit celé panteony bohů. Hodně se zajímám o Antickou moudrost a tam jsem se hodně-krát dočetl o snahu mít jednoho boha kdy už před 2500 lety měli myšlenku že bůh je všechno a nic kdy je hloupost představy lidské podobnosti a lidských vlastností.

   Tam si pohrávali s myšlenkou ,že bůh je něco ale nikdo neví co ,že je to velký hybná síla ale nikdo o tom nic neví a tohle jsem nějak podvědomě přijal a k tomu všemu ještě plno filozofie.   Problém u mě s pohanstvím byl že jsem mohl dělat obřady vyzývat bohy ale uvnitř jsem tomu nevěřil bylo to spíše pro mě divadlo jako tělo bez duše bez duchovního prožitku.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 16, 2013 9:23 pm

    Tak aspon je fajn, ze jsme se dostali od „nefunguje to“ k realistictejsimu „nefunguje to pro me“.

   • Heřman permalink
    Říjen 16, 2013 10:58 pm

    Hele výš co by mi zajímalo? Odkuď na tebe působí ta hybná síla?A má tvuj bůh nějakou rodinu?

   • Říjen 17, 2013 5:36 am

    vpodstatě mluvíš o dynamismu, pokud sem tě dobře pochopil což byl v určitých předpolyteistických dobách, podobně jako šamanismus a animismus + jejich vzájemné kombinace naprosto legitimní a smysluplný náboženský systém… vpodstatě i moje víra je založena na tomto základě hybné síly, kterou mám perzonifikovanou do určité podoby a jednotlivé její specializovanější emanace vnímám jako božstva, duchy, průvodce… s pohanstvím jako takovým to nemusí být defacto v rozporu, je to vpodstatě základ polyteismu antického a pohanského věku.

    Jinak Zjednodušit Cernnuna na boha smrti to ti nevím… navíc keltové rozhodně nebyly toho přesvědčení že smrtí něco končí 😉

    http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamismus

 11. lomikel permalink
  Říjen 16, 2013 7:33 am

  Amateratsu – no pokud tihnes k jednomu Bohu a neni to Jehova, tak zacni pracovat s Velkym Duchem. Pro zacatek si nacti jak ho videli a vidi (je to opravdu ziva tradice ;), zacni se k nemu obracet sam a treba ti to klapne.

  Nejde si vyresit tve vnitrni puzeni a vahani tim ze bude diskutovat o tom kdo byly vetsi svine esli krestane nebo pohan.

  Pokud jsi presvedcen ze: „Opora se dá hledat ve Filozofii, Krestanství, Buddhismu ale kde v Pohanství a jak ?“ tak mi neni jasne proc sem pises, z toho jak se projevujes mas k Starym Bohum vnitri odpor delej neco jineho.

  Historticke hadani do toho netahej, to nemomuze nikomu a nikdy. Je to berlicka prot ty co chteji akademicky diskutovat na takovyhle forech. Je to Tvuj vztah s Bohy a Duchy a prdlacku zalezi na tom kdo komu kdy vyloupal ocii.

  Taky pokud jsi ve spatne psychicke kondici, tak se snaz nejdrive sklidnit a nerozhodovat se ve stresu, je to stejne jako se spotrebnim uverem :).

  • Vladislav permalink
   Říjen 16, 2013 10:22 am

   S Velkým duchem jsem začínal taky. A dodnes mám hlubokou úctu k těm, kteří ho vyznávají. Jak mi ale řekl jeden moudrý Čerokí před 10 lety: jsem rád za tvůj zájem o naši kulturu, ale běž a hledej své předky a své bohy! Trvalo mi dalších skoro 7 let, než mi to došlo: cesta jedle je jiná než cesta buku, ale cenné jsou právě tím, čím jsou: svou jedinečností!
   Byl jsem stvořen jako jedle a i když obdivuju a vždy budu obdivovat a podporovat buky, mou cestou je cesta jedle, protože mám jehličí, kmen a šišky.
   V přírodě neexistují žádné bukojedle, a i kdyby existovaly, žádná z nich by nedosahovala kvalit původních stromů! Svět byl stvořen jako pestrý a takto ho ctít znamená respektovat vůli bohů! Může to být těžké, než poznáme, kým vlastně jsme, můžeme mezitím sluníčkově, kabalisticky a jinak blouznit, ale stejně jsme vždy jen „něčím konkrétním“, nikdy ne „směsí“.
   A kdo je tou směsí, není ve skutečnosti ničím. Bukojedle je jen paskvil buku a jedle, paskvil, jemuž není určeno žít a přežít.
   Až se bukojedlovosti zbaví i naše „pohanství“, budeme všichni vidět, jak zesílíme a nabudou naše počty. Snad bohové dají, že to bude brzy!

   • lomikel permalink
    Říjen 16, 2013 12:11 pm

    co kdyz Amateratsu neni nas pohan ?:) co ja vim co je, je to na nem jak k vecem pristoupi. Dovoluji si odhadnout ze ty to nevis taky.

    neco jineho by bylo kdybys mu nabidl ze ho provedes po „Veledubu“, umoznis mu prvotni iniciaci. Nevidis ze tape, a hleda nejaky pevny bod ?

   • Říjen 19, 2013 6:38 pm

    Velký duch ale není jen otázkou indiánů… co myslíš že tu bylo de facto před polyteismem? Podle mě je to naprosto legitimní Evropská cesta, pakliže vychází z našeho prostředí a nejde jen o „kopírování“ indiánů, nějakých korjaků, nebo inuitů etc. podstata a působnost Velkého ducha a kultura indiánů jsou dvě různé věci… Opravdu nepovažuji za kulturní krádež pakliže se někdo k něčemu takovému propracuje. V praxi pak Velký duch a jeho „kult“ může být stejně jedinečný jako krajina v níž se k němu lidé obracejí, bude vnímán skrze věci co známe kolem sebe… nemusí jít o žádný kulturní mišmaš ani vykrádání…

   • Říjen 19, 2013 7:13 pm

    Jinak ještě k předkům… jejich uctívání a kult, přeci také nemusí být součástí víry jako takové… osobně mám svojí víru a kult předků paraelně a funguje to naprosto bez problémů… uctívám a obracím se na předky a nehodlám si lámat hlavu kde linii svých předků budu ohraničovat… ta linie se přeci táhne od mýho dědečka komunisty až po nějakýho Kopčema na sibiři a upřímně ty dokážeš říct kde začíná slovanské pohanství? Ty znáš ten bod nula kdy najednou blik, Svarog, Černobog, Veles? opravdu si myslím, že předky popudím daleko méně tím, když je budu mít v úctě všechny, bez ohledu na jejich víru a pakliže můžu akceptovat já je, proč by oni nemohli akceptovat mě… jde přeci hlavně o krev o geny… copak se tam v zásvětí perou o to kdo á větší právo na úctu potomků, zda nějaký animista, pohan, křesťan komunista, ateista? Víš ono hlásit se i geneticky pouze ke slovanům je z mého pohledu prostě nedostačující a ne proto že bych s epovažoval za genetickou směsku… dle rodokmenu budu pravděpodobně čech jako poleno, ale opět jsme u toho kde začínají slované jako etnikum a co bylo před tím? Historie slovanů jako samostatnéo etnika má kolik? 2500 let? 3000? let? maximálně a co těch cca 40 000- 50 000 let před tím? To tě nezajímá to můžeš vypustit? Osobně jako „dynamista-animista“ bych neváhal v sobě hledat i odkaz těch méně lidských předků i když instynktivně tu potřebu nemám… a to nemluvím o geografii… Prostě já uznávám lidi co chtějí mít jasné přesně definované něco, co označí jako slovanství a slovanská víra a tím žijí… ale prostě být pohanem lze i jinými spůsoby, které nevylučují jak úctu k předkům, k přírodě a jejím tvrdým zákonům, nevylučují čest a ctnosti… Jenže mám pocit že ty ses uzavřel v doktrýně co není slovanské, potažmo ještě germánské, je prostě mišmaš a sluníčkové pohanství… ale pak se prostě pleteš. To že víra která nenavazuje na víru slovanů a nevyznává bohy zaznamenané v lidové slovestnosti a kronkách ještě neznamená, že taková víra nemůže být funkční a chybí jí vnitřní integrita… naopak vždyť se podívej jaký problém máš ty jako slovan schodnout se se slovanem Wolosem a to nebudu ani odbočovat k védám… o tom že i v tebou vychvalovaném Rusku je těch proudů víc a ne vždy se shodnou ani nemluvě… což ale mě osobně nepřekvapuje a považuju to za normální, protože je normální že etnikum rozšířené na takové ploše s tak různorodým prostředím nebude kulturně ani nábožensky nikdy totožné víc jak z nějakých bratru 80% a to ještě v dnešní době kdy ty vzdálenosti a možnosti vzájemného ovlivnění oproti dobám pohanských předků rapidně vzrostla.

   • Wolos permalink
    Říjen 20, 2013 2:50 am

    Rushwolf:
    „naopak vždyť se podívej jaký problém máš ty jako slovan schodnout se se slovanem Wolosem a to nebudu ani odbočovat k védám“

    Potíž je v tom, že název Slované (Sclavini) je z pera byzantských historiků, kteří si nějak potřebovali pojmenovat souhrnným názvem barbarské kmeny za Dunajem a nijak tento název nevypovídá o tom, na čem by se tyto kmeny měly shodovat. Naopak – často co kmen to jiní bozi a zvyky. To samé platí i pro Kelty nebo Germány.

    Navíc jsme k dnešku v situaci přervané kontinuity s minulostí, tudíž je nasnadě množství interpretací skrovných pramenů a odvíjí se to nejen od jejich znalostí, ale i schopnosti si odvodit fakta mimo ně a také funkčně uvést do života, kdy na druhé straně člověk musí dávat stále pozor, aby se jeho cesta podobala se svými nejbližšími vždy více životonázoru předků, než aby byla jen neumělou kopií stávajícího dominujícího křesťanského proudu a jeho různých projevů.

    Tudíž očekávat nějakou shodu u dvou jedinců hlásících se k „Slovan“ nebo třeba „Germán“ nepovažuji za vhodné. Toto očekávání bych posunul až na úroveň skupiny, v rámci níž jedinec praktikuje, tam už je shoda naopak žádoucí.

 12. Amateratsu permalink
  Říjen 16, 2013 12:44 am

  Vladislav: Ale tohle je už o lidech jak to kdo chápe a jak si to vynaloží po svém. Mě se líbí pohanství k Bibli mám třeba odpor raději mám Homera ale zase bych si ty pohany tak neidealizoval.
  Východní pohané po jedné bitvě nechali oslepit celou armádu a každému 100 muži nechali jedno oko. Nebo takhle zmrzačili tisíce lidí kdy jim třeba uřezali špičky nosu.

  Sokrates byl taky obviněn z navádění bezbožnosti a musel spáchat sebevraždu. (i když to byl spíše politický akt ale ,které zabíjení ve jménu Boha/Bohů není).
  Některé filozofické školy byli zakazovány nebo vyvražďovány i různé kulty takže tohle bych si neidealizoval.

  –> Našel jsem třeba ,který bůh co dělá a když jsem si četl články tak lidé hodně kritizují že pohanství je spíše Hobby kdy párkrát do roka si něco oslaví ale nežijí tím. Potom to spíše vypadá jako víkendové hobby. (To se psalo i tady).

  Problém je že pro mě bylo takhle pohanství dobrý když jsem třeba boxoval tak nacházet odvahu bojovat. Na smrt díky Filozofii (Antické a Východní) jsem se začal divat na přirozený průběh.
  Ale když to řeknu takhle i když nerad když mě odrovnal na delší dobu vztah a k tomu hluboké jizvy z minulosti tak jsem nenacházel nikde oporu po psychické stránce nebylo ani kde hledat a v čem ? Bozích vždyť díky mytologii jsem znal pár Řeckých, Germánských na internetu si najít co kdo dělá a snažit se něco na to uhrát pro mě to byla jenom hra která v ničem nepomohla.
  Opora se dá hledat ve Filozofii, Krestanství, Buddhismu ale kde v Pohanství a jak ? Dělat rituály ano šlo by to ale já v tom nemám víru respektive by to byli jenom gesta nic jiného k tomu všemu jaký rituál který bych našel někde na internetu.

  Tohle by mě zajímalo. Snad chápeš co chci říci.

  • Vladislav permalink
   Říjen 16, 2013 10:10 am

   Nechoď hned k definicím bohů, Amateratsu. Ty mohou být po víc než 1000 letech pokroucené, zejména u bohů slovanských – ti totiž židokřesťanským démonům leželi v žaludku nejvíc.
   Když si položím otázku, proč pohanství, vždy se mi vybaví tři aspekty. Prvním je můj rod. Nevím, jestli máš děti, ale dokud nejsi rodičem, znáš ze sebe jenom zlomek. Najednou je tady někdo, kdo má polovínu tvé krve, tvé silné i slabé stránky. Někdo, ke komu tě pudí tak silný instinkt, že jej budeš vždy chránit a milovat, i když to dítě bude „špatné“. Pohanství je instinkt krve, předků a potomků, protože jak říkají provověrní slovanští i germánští pohané, i naši bohové jsou naši předkové – ti úplně první. Jedině pouto s předky a potomky nám umožní spojit krev a duchovní prožitek. Bez předků a potomků jsme nic, s nimi jsme ale všechno – byť „jen“ jediným článkem v jejich řetězu, tak přesto článkem nenahraditelným. Tam, v neviditelném světě, nás naši předkové a bohové pozorují, pomáhají nám, kroutí hlavou nad našimi chybami a chrání nás před některými důsledky. A spolu s nimi i naše dosud nenarozené děti. Všichni jsme jedno, a přece je každý nenahraditelný, svobodný a svébytný. Těžko se pro to hledají slova…
   Druhým aspektem je příroda. Bez přírody jsme ničím. vykořeň ze svého života přírodní uvažování, a staneš se biorobotem, snadnou kořistí parazitů. Tvé tělo i tvou mysl ovládnou nemoci. Pravé pohanství je vždy úzce spjato s přírodou, oslavuje růst, plodnost, ale i smrt a znovuzrození. Zná jen takovou „morálku“, která je v souladu s přírodními zákony a která prospívá Rodu. Vše ostatní jsou jen bludy a výmysly.
   A třetím aspektem je to, co z předchozích dvou vyplývá. Čest, hrdost, statečnost a pravda.
   Hezky je to vidět třeba v nedávno mnou zmiňovaném filmu Když Slunce bylo bohem. Slovanští a vikingští válečníci se střetnou. Obě skupiny navzájem odpřísáhnou před svými bohy, co udělají v případě vítězství a co v případě porážky. Slované vidí, že Vikingové jsou dobří válečníci, takže chápou, že jejich přísaha před Odinem je přísahou mužů, kterou je třeba brát vážně a že Odin samotný asi nebude žádný třetiřadý duch, pokud jeho rod má tyto vlastnosti. Totéž vidí Vikingové na Slovanech – statečné a přitom čestné bojovníky, oddané svému rodu a jeho ochraně. Pro obě skupiny se tak stává naprostou samozřejmostí úcta k bohům toho druhého – a přesně takto to dříve fungovalo.
   Pokud lžeme, krademe, znevažujeme své sliby, urážíme tím nejen sebe a svůj rod, ale i bohy, k nimž se hlásíme. Co na tom, že se potom vyzpovídáme a uděláme pokání (křesťané) – to je jen pozdní lítost, často navíc neupřímně míněná a nezaručující, že příště už se takto nezachováme.

   Jaký je křesťanský bůh, když se jeho „ovečky“ chovají takto a on jim to údajně odpouští?

   Proč se namísto toho, aby je učil tyto chyby už nedělat, spokojí s tím, že jim je toleruje a chce pouze pokání, omluvu?

   Není to tedy spíše jeho cílem, způsobem, jak lidi udržet v permanentním pocitu viny (dluhu), stejně, jako správný lichváč nepotřebuje, abys mu spíše dluh někdy splatil, ale abys mu neustále dlužil??

   Pohanství je tedy o cti, svobodě a osobní zodpovědnosti. Každý z nás by se měl nejprve zamyslet, jestli bohy, které oslavujeme, ctíme i svými činy, nebo je urážíme.

   K tomu musíš dorůst, Amateratsu. Ze své vlastní cesty, která teprve začala, to vím velice dobře.
   Ten cíl ale stojí za to! Je to pravda, síla a čest, je to nesmrtelnost z nich plynoucí.

 13. Amateratsu permalink
  Říjen 15, 2013 7:30 pm

  Když se budu bavit o bozích tak mě právě vyhovuje když člověk řekne bůh a je to strašně rozsáhlé nedá se pod tím nic představit respektive nic a všechno.

  Já jsem v tomhle člověk nerozhodný u pohanských bohů tam je toho hrozně moc teď jestli jsou jména dobře jednou se nazývá Wotan podruhé Odin pak jsem četl že se bohové jmenovali úplně jinak než známe teď.
  Teď který buh je na to co se mi hodí na lásku, práci, boj a podobně. A teď mám spíše uznávat Řecké bohy, Keltské, Germánské, Slovanské. . . . .

  Tohle mi dělá hrozný problém a mám potom spíše nerozhodnou mysl. Takhle řeknu bůh a hotov nemusím řešit další věci. A uctívání přírodních věcí mě nedělá problémy vždyť jsou to díla Bohů/Boha.

  • Tyrfing permalink
   Říjen 15, 2013 9:03 pm

   Jestli Ti vyhovuje jeden vsebuh, tak se dej na nejaky monoteismus a budes mit klid. Nikdo Te nenuti byt pohanem, evidentne na to nejsi nastaveny.

   Sam Odin nam zjevil desitky svych jmen, v tom bych problem vubec nevidel, prijde mi to uplne normalni.

   Mno, tak rekni buh a vydej se na cestu monoteismu nebo pantheismu, vyresis tim zrejme svou nerozhodnost…

   • Vladislav permalink
    Říjen 15, 2013 10:58 pm

    Tyrfing: nenapsal bych to líp. Amateratsu na cestě k tomu všespasiteli zřejmě je. No – hodně štěstí:-) Bohůmžel, není sám – i když někteří to už na tomto serveru vzdali.
    K těm krutostem: co je horší? Zajmout 100 křesťanů, 1 obětovat Svantovítovi a z 99 udělat otroky, kteří se mohou za pár let stát téměř plnoprávnými členy společenství, nebo vrátit ke svým?
    Po porážce křižáků Niklotovi lidé ošetřili přeživší vojáky a pak je s nutnými zásobami poslali zpět ke svým. Udělali toto někdy křesťané?
    Ne, ti měli jiné zásady. Přepadnout pohanskou vesnici, povraždit všechny včetně dětí a žen, protože jde o podlidi, pohanskou zvěř, kteří by stejně skončili v pekle. Když se fanatičtí křižáci Bernarda z Clairvaux ptali svého šéfa, jak mají při plánovaném vraždění odlišit křesťany od pohanů , odpověděl tento svatý muž: pobijte je všechny – Bůh si ty své už pozná.

    Tady je jedna opravdu klíčová věc: je třeba pochopit, jak jednají abrahamistická náboženství. Zatímco „pohan“ bere např. většinou za samozřejmé, že se slituje nad bezbranným nepřítelem, že nelže, nekrade, křivě nepřísahá, křesťan je nejprve církví ponížen jako bytost, která je a priori špatná a nehodná vyššího života, a totéž, co je pro pohana samozřejmým cílem nebo realitou života, je křesťanovi vštěpováno jako něco, čeho by měl teprve dosáhnout, aby byl spasen. Protože to ale v rámci lžisystému, jehož je součástí, většinou nedokáže, je usvědčen a stává se otrokem Systému. Jak typicky židokřesťanské! Co mi to jenom připomíná? Koupíme si něco, co doopravdy nepotřebujeme (nebo už to máme, ale nedostatečně si to uvědomujeme!), a zaplatíme za to cenu výrazně převyšující skutečnou. To ale není všechno: je v nás do budoucna už napořád vytvořena POTŘEBA toto požadovat … a jsme chycení! Zlomení trvalým pocitem viny a studu, už navždy pokoření ve své hrdosti, slabí a vystrašení – a když tyto okovy konečně zkusíme shodit, stanou se z nás ateisté nebo slkuníčkoví pohané – protože ten tisíciletý strach nám nedovolí víc!
    To, co je všech a na co máme samozřejmý nárok, je židokřesťanem nabízeno jako něco, co si musíme teprve zasloužit. Tímto byli naši předkové zotročeni.
    Křesťanství nebo úvěr – jde o totéž. Porobení. Využití našeho potenciálu parazity. Vnucení něčeho, co nepotřebujeme, protože už to máme – jen to nevíme a uvěřili jsme, že oni jsou ti, kteří nám to mohou poskytnout. Ale co může poskytnout PARAZIT?? Kromě omámení a ztráty vědomí způsobené ztrátou krve??

 14. Amateratsu permalink
  Říjen 15, 2013 10:22 am

  Vladislav: Nevím jestli to psal Wolos ale někdo tu psal ,že velká část Evropy přijali křesťanství bez sebemenších problémů.

  Taky jestli se to všechno moc neidealizuje za Křesťanů se dělí velké zvěrstva ale to samé se dělo i za Pohanů. Tohle je podle mě o lidech a ne o náboženství. Křesťanství a Pohanství může být ráj pro lidi nebo absolutní peklo. Skoro všechno se dá vyložit několika způsoby záleží jak se toho člověk ujme.

  Mě to připadá všude stejný. Poslouchám některý křesťany někdo mluví rozumně moudře někdo jako debilní fanatik ale to je všude slyšel jsem to i u Buddhismus a teď i u pohanů někdo mluví rozumně moudře někdo už jako sektářský fanatik mnohem horší než u ostatních náboženství.

  Spíše mám obavy jak říkal Wolos že vznikne odnož křesťanství v kabátu pohanství 2000 let starou mysl nepřeprogramuješ je to všude kolem nás. I buddhismus se musel upravovat pro Evropany a stejně to není pro naší mentalitu.

  Tohle mě celkem zajímá 🙂 akorát mám pocit ,že nezaujatě a rozumně to umí vysvětlit jenom Wolos.

  • Tyrfing permalink
   Říjen 15, 2013 10:49 am

   Pohanstvi v krestanskem havu se nebojim. Co z takoveho krestanstvi zbyde, kdyz zrusis prvotni hrich, princip spaseni, prinejmensim prvni prikazani, vubec vsechny nesmysly kolem hrichu, misogynii, cirkev a vsechny metody ovladani ovecek… Nic moc z nej nezbyde.To uz nebude zadne krestanstvi tak jako tak.

   Ze pohane budou o neco slunickovejsi nez berserk snupajici muchomurky kolem roku 900? To je logicke. Osobne si nemyslim, ze by pohanstvi v pripade nepotlaceni neprodelalo za poslednich 1000 let zadny vyvoj. Svet se cely zmenil, a lide se zmeni s nim. A to nebude jen prichodem nejake nauky.

   • Amateratsu permalink
    Říjen 15, 2013 5:29 pm

    Ale pohané se moc nedokáží dohodnout mezi sebou ani pořádně je toho hodně co se má udělat a když slyším ty pohany třeba v Anglii nebo USA to je už horší než poslouchat bohoslužbu. Když slyším ty smyšlené české rituály tak to neni rozdíl. . . . . .
    Take nevím kdo tady psal ale někdo říkal o nějaký fanatiku co hlásá o Wotanovy podobné keci jako fanatický křesťan.
    Hlavně křesťanství navázalo v drtivé většině na Antiku a její odkaz.

    Za křesťanů známe všechny masakry všechno se zapisovalo ale co se dělo u pohanů byli stejné ukrutnosti. Obětování, Otrokářství, Brutální popravy, údajného rituálního kanibalismu a kolik věcí se ještě nedochovalo.

    Právě proto jsem chtěl aby se k tomu vyjádřil Wolos on to umí nezaujatě všechno do podrobna objasnit.

   • Vladislav permalink
    Říjen 15, 2013 7:03 pm

    To jsou moudrá slova. Čím víc budeme lpět na nějakých oblečcích z roku 900, opascích, hliněných chýších a dalších dobových rekvizitách, tím víc budeme za pouhé folkloristy a bude s námi zacházeno (v nejlepším případě) jako s lidmi zabývajícími se rekonstrukcí bitvy u Slavkova. Žrec z roku 900 měl plátěný oděv, kožešinovou čepici a roh hojnosti z paroží buvola, protože v té době holt nic lepšího nebylo. Když budu mít stejné rekvizity dnes, možná tím zaujmu těch +- 30 „pravých pohanů“, co v naší zemi prý jsou (zasvěcení znají:-)), možná se mnou natočí nějaký krátkometrážní folkloristický pořad i veřejnoprávní televize, ale to je asi tak všechno. To je právě bída dnešního „pohanství“ – redukuje se na folklorismus, což odrazuje obrovské množství lidí a dělá z celého hnutí neživotný, rekonstrukcionalistický folklór.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 15, 2013 8:59 pm

    Amateratsu Říjen 15, 2013 5:29 pm: Nedohodnuti bych jako principialni problem nevidel, vzdyt se hadaji take zastanci monoteismu, ktery nam sem davas za vzor. Ktera krestanska cirkev ma pravdu? RKC? Zeptej se luterana, nebo pravoslavneho, co si o tom mysli :-))

    „Smyslene ceske ritualy“ – a Ty mas nejaky certifikovany navod, jak to teda _presne_ ma byt? Myslim, ze se proste snazis za kazdou cenu na tom najit neco spatneho.

    „nějaký fanatiku co hlásá o Wotanovy podobné keci jako fanatický křesťan.“ – fanatik je fanatik. At uz jede v ideologii, nabozenstvi, je hippie nebo miluje Ilonu Csakovou. Proste to nekteri lide prozivaji, pro prinos ci poskozeni veci. Mame tedy pohanstvi brat stejne vazne jako seznam veci na nakup?

    „Za křesťanů známe všechny masakry všechno se zapisovalo ale co se dělo u pohanů byli stejné ukrutnosti.“ – nevim, jestli to bylo na stejne urovni, ale aspon se nedely pod temi krasnymi hesly jako „nezabijes“ a „miluj blizniho sveho“. Krom toho, nejake veci zapsal Adam z Brem a dalsi, ale celkove toho vime malo. To ovsem neni problem pohanu ale tech, co je vyhladili, a nedali jim prilezitost sepsat svou cast dejin. Pak bys to urcite nasel.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 15, 2013 8:59 pm

    Vladislav Říjen 15, 2013 7:03 pm: Me oblecky nevadi, ale nevyzaduju je. Na druhou stranu, napriklad takovy blot je urcity kontakt s minulosti, a tak ja u nej na zem/oltar polozim mec, polozit tam treba samonabijeci pusku 858 Tactical by mi prislo fakt divne 🙂 Z rohu piju rad, treba o narozeninach. Zadny extrem mi v teto oblasti nesedi a myslim, ze zrovna „rekvizity“ nejsou problem, pokud se zastanci obou pohledu na vec dokazou dohodnout ci respektovat.

 15. lomikel permalink
  Říjen 15, 2013 7:40 am

  I do sve prexe kazdy projektuje sve predsudky ( neco o cem je presvedcen bez dalsiho zkoumani) osobnostne – povahove tendence atd. Takze ani tu praxy neni treba brat nejak prilis na krev. Jsou tisice svetu, tisice tradic, tisice knih, milinony kecu.

  Co je uplne zcestne je dohadovat se s nekym kdo Slepe Veri o tom ci vira je lepsi 🙂 Nebo nedej Bohum na zakladen nejakeho obskurniho textu si zkurvit cely zivot premytanim o h*****.

 16. lomikel permalink
  Říjen 15, 2013 7:35 am

  Amateratsu

  Touhle cestou uvah se nema vubec cenu poustet. Primarni je jak to vidis ty, co te pritahuje, co ty funguje. To znamena ze primarni je osobni praxe, sekundarni muze byt sychronicita 🙂 s praxi nekoho jineho.

  Nabozenstvi jako kulturne – socialni institut neni primarne pro lidi s vlastni praxi.

 17. Amateratsu permalink
  Říjen 15, 2013 4:15 am

  Wolos: Je možné tedy se odpoutat od křesťanství jak tady píší pohané nebo je to holí nesmysl ,protože tradice 2000 let která je nepřerušená nelze narušit něčím co si lidé vytahují z rukávu jako pohanství. (můj dojem)

  Jestli to nelze brát spíše jako vývoj tady pře pohanstvím taky něco muselo být jiné náboženství ,které bylo vystřídáni jinými bohy a podobně. Taky jsem včera hodně četl o myšlenkových proudů a dočetl jsem se že právě křesťanství hodně navazuje na staré antické Řecko a na její filozofii a moudrost.

  Nevím jestli je to u mě už výchovou nebo prostředím kde vyrůstám ale pro mě je přijatelnější věřit jednoho dokonalého boha než plno nedokonalých bohů s vlastností lidí.

  Když čtu i tady co píší pohané tak mě přijde ,že jsou plno zloby a nesou na zádech křivdy které spíše leží v jejich hlavě než byli spáchány na nich. Myslím neustálá pozice ublíženého a utlačovaného.
  Potom by mě tedy zajímalo proč plno naších předků přijala dobrovolně křesťanství místo pohanství to muselo mít nějaký důvod ale už nikde nemohu najít jaký důvod a proč.

  Byl bych rád kdyby si to nějak rozebral dík.

  • Říjen 15, 2013 6:24 am

   Vím, že to není směřováno na mě, ale jednou, krátce a asi naposledy na toto téma zareaguji. Přijde mi už skutečně úsměvné, jak se pořád něco pohanům podsouvá. Pokud se články zabývají otřesným chováním křesťanství a církve, je snad logické, že se zde řeší tyto věci. Jinak je tohle všechno podle mě pouze okrajovým zájmem pohanství. Na druhou stranu je dobré znát podstatu věcí, kdy někdo „programově“ hlásá lásku a je za ním historicky vidět nenávist a zloba k celému Světu. A není to jenom záležitost historie, před nějakými pěti sty lety by nás všechny zabili za to co zde probíráme, dnes už sice tu možnost nemají, ale stačí si občas poslechnout nějaké projevy například tzv. konzervativních katolíků. Ti ještě dnes žijou v představě, že je nutné hlásat jejich jedinou pravdu celému Světu….. Když to vezmu čistě ze svého hlediska, tak vzhledem k tomu, že mám v sobě i trochu toho patriotického smýšlení, psal jsem mnohokrát jinde, že i křesťany vnímám jakou součást našeho Světa a zastával jsem se jich (i přesto že je kritizuju). Nikdy jsem ale neslyšel, že by to bylo naopak a že by oni stejnou mírou jako já respektovali a občas i hájili pohanství (myšleno v duchu národní jednoty např.) a napsali (řekli), že pohanství je součástí naší země a Evropy…. Téměř vždy chtějí stavět na „křesťanské Evropě“, na „židokřesťanské Evropě“ a nebo vyjímečně na „křesťanskoantické Evropě“, přičemž pohanství jsou schopní vnímat nanejvýš jako folklor nebo zájem ateistů o mytologii…. Jinak k té dokonalosti Boha a nedokonalosti bohů: no, je vidět, že vůbec nechápete ten rozdíl mezi náboženským vnímáním předkřesťanských Evropanů a blízkovýchodním monoteistickým Bohem. Už jsem tu zmiňoval toho Josepha Campbella (Mýty Západu), ten to podle mě vystihuje jasně a srozumitelně. Prostě a jasně, jakékoliv lidové vnímání bohů je pouze podobenstvím, kterým si lidé ty bohy představují. Pokud vám nevyhovují lidová vyprávění (mytologie), můžete si ty bohy představit jinak, dle vlastního poznání, představ a pod. Tuhle svobodnou možnost volby ovšem absolutní dokonalý Bůh z pouště, patrně původně pouštní démon, nenabízí. Ten je ve všem dokonalý nařízením seshora prostřednictvím nějaké staré knížky 🙂

  • Tyrfing permalink
   Říjen 15, 2013 8:40 am

   Duvod dobrovolneho prijeti nemuzes najit, protoze neexistuje. Neexistuje, protoze prijeti v zpravidla nebylo dobrovolne.

   • Vladislav permalink
    Říjen 15, 2013 10:00 am

    Ano, to je přesné. Místo dlouhých úvah pár otázek: proč muselo být lidem křesťanství PŘINESENO? Proč na něj „nepřišli“ sami?? Proč trvalo stovky let, než se lidé, národy, staly křesťany? Proč po zrušení povinnosti být křesťany (chodit do kostela, deklarovat se jako příslušník té či oné církve, povinně křtít děti, ženit se a vdávat povinně v kostele atd.) se lidé sami a dobrovolně od křesťanství masově odvrátili??
    Je to snad proto, jak tvrdí křesťané, že podstata člověka je primárně zlá a podléhající „ďáblovi“, takže sotva se přestane správně po křesťansku působit, člověk se vrátí na „zcestí“?
    Anebo spíš byla našim předkům křesťanstvím vnucena cesta, která je natolik nepřirozená, neživotná, instinktivně jim nesvědčící a nefungující, že sotva skončil nátlak ji následovat, málokdo v ní chtěl pokračovat??
    A pak už zbývají jen poslední tři otázky: PROČ nám tuto cestu POTŘEBOVAL někdo vnutit? Co tím ten někdo sledoval? A pokud tyto síly stále existují, co a jak se budou pokusit vnutit nám teď, když jejich pokus s křesťanstvím definitivně selhal??

  • Wolos permalink
   Říjen 19, 2013 6:49 pm

   Amateratsu:
   Oprostit se od křesťanství pochopitelně jde, ale je to dlouhá a tvrdá cesta. Tvrdší o to víc, že nejsou manuály, prošlapané cestičky, nic definitivního a více lidmi ověřeného.
   Ovšem žádná věž neroste do nebe, a tak je to i s touto křesťanskou ideologií. Má svá slabá místa, o kterých běžný pohan ani netuší, a která tu nebudu nijak zveřejňovat, ale v klidu Ti mohu sdělit, že bezvýchodnost je jen stav mysli, a je-li někdo naladěn tak, že cestu najde i kdyby měl přitom krvácet nebo zhebnout, pak ji v pravdě najde!
   Je sice zarostlá houštím a trním, ale nezlomný ohnivý duch podrobující si svými kroky každou píď hmoty kam vkročí (duch určuje, hmota až následuje!) ji projde, a i kdyby byl poraněn nebo zjizven, opuštěn přáteli a posledním svého druhu na světě, do konce této cesty dojde, a stane před svými předky i bohy. Jistou osobní verzi tohoto oprošťování se a kráčení po cestě mám již za sebou (a mohu dle typu cílové osobnosti více či méně pomoct s vykročením i přibližným směrováním), tudíž to co o tom teď píšu, není načtené, ale tvrdě zažité.
   Velkou roli hraje věk. Čím je člověk starší, tím je změna hůře dosažitelná. Identita se vyvíjí cca do 30ti let, pak se víc a víc konzervuje, a mnohá zakořeněná přesvědčení už se těžko mění, i když to není na první pohled často moc znát.

   Z tím co píšeš o ublíženosti pohanů v hlavě, pochopitelně souhlasím. Řvou nejvíc ti, kterým se v životě často ani moc nestalo, jen z četby historických knih si „nahrají“ jak z externího disku křivdy „po svých předcích“ a prožívají je v představě, že je to dělá „pohanštějšími“. Nic není více vzdáleno adekvátnímu postoji k upřímnému pohanství nebo rodnoobřadectví než toto!
   Na negaci protivníka identita stavět nejde. Tato negace se dá použít nanejvýš jako doplněk (velmi funkční mimochodem), ale nikoliv jako základní kámen světonázoru. To už bychom byli v pasti dualismu, který je živnou půdou pro monoteismy a s nimi spojené duchovní směry spojené buď s přepjatým egoismem, nebo naopak přepjatým zoufalstvím (nejhorší jsou pak mentality, které tyto dva extrémy v sobě spojují).

   Problém je pak ještě tento – co od pohanství (kulty podléhající římskému právu), nebo dokonce rodnověří (kulty vlastního práva), čekat?
   Podle toho, co jsem dosud byl o tématu celistvě pobrat jsou to tato hlediska:

   1) umenšení individualismu ve prospěch kolektivu (pohanství ani rodnověří není záležitostí jedince, jak si myslí někteří new age okultisté a esoterici)
   2) vidět v každém okamžiku svého života více kolektiv než sám sebe, ochota pro něj udělat cokoliv, i položit život
   3) kolektiv je tmelen a laděn společným kultem – má společný minimálně jeden hlavní mýtus a božstvo, z něj vyplývající zvyky, právo a rituály – které udržují v rámci komunity řád, a čelí jím tak chaosu okolního světa – logicky tedy není pohanskou (rodnověrnou) komunitou v tomto smyslu ta, jejíž členové mají rozdílné hlavní mýty a kosmologie (nic je doopravdy nespojuje). S tím je spojena i obživa a z ní vyplývající ŽIVOTNÍ STYL komunity. Slované byli více zemědělci (s menší válečnou složkou), Germáni více loupežnými válečníky (s menší zemědělskou složkou), nebo třeba Skythové kočovně-válečný styl obživy. Komunita je tedy postavena nejen na společném kultu, ale i společné obživě a životním stylu, na což se buď rádo zapomíná, nebo se o tom ani moc neví. Dnes by to mohlo mít formu družstevně vlastněné (nebo dokonce rodinné) firmy, jejíž předseda (resp. hlava rodiny) je zároveň i jejím knězem a hlavním rozsuzovačem sporů.
   4) Kult řídí pověřená osoba. Je hlavou, knězem i soudcem komunity. Podléhá však stejně jako ostatní zákonům a zvykům kolektivu a zradí-li je, může být vyměněna nebo vyhnána (v některých kmenech bývali tito jedinci také obětováni, postihla-li komunitu velká katastrofa, a bylo potřeba ji touto obětí zažehnat).
   5) Je třeba, aby se na základních věcech kultu komunita shodla. Tato shoda = duch komunity. Do jisté míry se prolíná s božstvem či pantheonem komunity. Tento duch je zachováván zvyky a rituály, které jsou PODMÍNKOU řádu a dobrého života, jejich nedodržením hrozí katastrofa, úmrtí či jiná škoda v komunitě. Tudíž jedinec, který nejde na rituál („mě se nechce“, „musím jet jinam“, „šéf mě nepustí“) není v řádu, ale v chaosu, a jeho komunita je buď slabá, anebo doopravdy neexistuje.
   6) Božstvo či božstva tedy nežehnají výlučně dle své vůle (řada lidí si to však vlivem křesťanské teologie myslí). Naopak – božstvo žehná a pomáhá těm, kdo udržují řád, vymaňují komunitu z neustálé hrozby okolí právě pravidelnými a dobře prováděnými rituály. Kdo naopak rituály nedodržuje nebo odbývá, ohrožuje tak nejen sebe, ale i komunitu. Proto bývali v minulosti tito jedinci buď zabíjeni, nebo vyháněni, protože svým chováním dali jasně najevo, že se necítí být v sounáležitosti s ostatními, že jim na komunitě a jejím duchu a bezpečí příliš nezáleží.
   7) Násilí a smrt k pohanství i rodnověří patří stejně jako mírnost a život. Moudrý člověk ví, kdy život vzít i kdy ho zachovat. Příliš mírný člověk není s to zažít hlubiny energií spojených s drsnějšími typy božstev, příliš agresivní člověk si zase nepovšimne hlubin energií božstev mírnějších. Čili ani ne předposranost, ani ne nonstop zuřivec. Oba extrémy vedou ke zkáze.


   8) Jinou možností je nechat věci tak jak jsou. Nechat stezku zarůst úplně a nikdy se po ní nevydat (strach z bolesti, ztráty mnohých přátel i životních příležitostí, chamtivost, slabost tváří v tvář dominující většině a jejímu světonázoru).
   U piva jako jediné společné aktivity se s ostatními prohlašovat za hárdkór „pohana“, a s tímto se se sobě podobnými spokojeně propít do staršího věku, kdy tato potřeba sebeoznačení sama od sebe zmizí, a přijde jiné životní téma nebo vábítko. Pak se ošuntělý kabátek „pohan“ hodí do koše, a karavana pojede dál, v duchu dosavadního dvoutisíciletého duchovního proudu a jeho nejrůznějších projevů a mutací, bez závažnějších kroků, jak tento proud ve svém životě omezit nebo izolovat a prožívat jiný. Je to asi nejsnažší a nejpohodovější řešení.

   Dále:
   Ti pohané (nebo rodnoobřadci), kteří přijali křesťanství dobrovolně, to dělali nejspíš z těchto důvodů:
   a) obživa v rámci kmene či rodu je obtížnější, než v rámci státu (vzniklého u nás právě s křesťanstvím)
   b) pokřtěním se jedinec vyvázal z práva otců, a měl-li s hlavou svého kmene nebo kmenem problém, mohl takto začít život nanovo
   c) pokřtěním se jedinec stával součástí mnohem většího celku, v rámci nějž měl zaručeno, že na něj nebude útočeno, nebo nebude okraden, kdežto rod či kmen žil v o něco větším každodenním střehu před potenciálními útočníky z okolí mimo území kmene (vřele doporučuji film Marketa Lazarová – na rozdíl od jiných je tam syrovost a opravdovost archaického života znázorněna bez příkras, a podle mě se hodně blíží tomu, jak naši předkové v dané době doopravdy žili)
   d) pro hlavy kmenů a jejich družiny to byla výborná příležitost, jak upevnit své postavení a majetky – proto se prvními křesťany v rámci kmenů stávali často právě oni (a na ně byla cílena i misie)
   e) křesťanství má promakaný systém psychologické manipulace – např. „jsi věčný hříšník-my ti od toho pomůžeme“ nebo „bůh tě má rád“ (anglicky přiléhavěji „love bombing“) – řada jednodušších i myslivějších lidí to rádo zbaští i s navijákem, každý člověk podvědomě chce být respektován, ochraňován a milován

   Dalo by se pokračovat, ale myslím, že to pro úvod stačí 😉

   A tady je něco, co by Ti mohlo ještě napomoct s dalšími souvislostmi:
   http://www.vesmir.cz/clanek/christianizace-slovanu

 18. Vladislav permalink
  Říjen 3, 2013 12:31 pm

  Tyrfing: pokud mám kvas, který se mi ještě nerozkvasil, a mám v něm několik plesnivých švestek, musím nejprve všechnu energii věnovat tomu, abych ty plesnivé plody našel a zničil. Pokud to neudělám, nebudu mít nic, jenom hromadu plesnivého ovoce vylitého na kompost.
  Stejné je to i s židokřesťanstvím. Pokud chci vybudovat „pohanský“ systém, musím z jeho vznikajících struktur nejdřív důsledně a bezezbytku odstranit veškeré židokřesťanské pozůstatky. Tedy iracionální, ničím nezdůvodněnou lásku k bližnímu způsobující bolest těm, kteří si tu lásku opravdu zaslouží, hypertrofovaný materialismus a ateismus, vypočítavou, stádovitou mentalitu, neúctu k přírodě a zastrašenost a nedostatek hrdosti a touhy projevovat se silou.
  Pohanští Slované byli především neuvěřitelně nejednotní. Mnohé kmeny se často raději spojily s křesťany proti jiným pohanům pro nějakou směšnou dávnou křivdu nebo malicherný spor, než by ctily zákon krve a drželi při sobě. Křesťané, spojení císařem Svaté říše římské a papežem, je pak v pohodě vyřídili jednoho po druhém, ja figurky na šachovnici. Bohůmžel.

  Já neobviňuju ze zániku slovanského pohanství všechny. Byli snad přímými viníky Sasové, kteří podlehli křesťanům stejně neradi, jako Obodrité, jen o 300 let dříve? Češi, Poláci nebo Moravané, kteří věřili, že jdou na ďábelské pohany? Dánové? Vždyť se ukázalo, že i např. Obodrité, resp. křesťané z nich, si svou krutostí vůči pohanům s německými křižáky nijak nezadali.
  Ne, já obviňuju SYSTÉM. Nejsem nepřítelem žádného konkrétního křesťana, Žida apod. Jenom říkám: běžte – a zjistěte komu nebo čemu sloužíte! Hledejte původní myšlenku, důvod vzniku toho hnutí, tmelící princip – často úplně jiné, než oficiálně prezentují! Běžte a najděte si ty informace! Nebojte se hledat i ve vysmívaných nebo zatracovaných zdrojích – věřte svému instinktu a rozumu, který vám dá vycítit, co z toho je pravdivé.
  Nedávejme svou energii, tak drahocennou pro naše nejbližší, náš rod, úctu našich předků a prosperitu našich potomků, parazitům.
  Oni potřebují nás, ne my je. Oni bez nás nepřežijí, my bez nich ano. Odstřihněme se a pořádně ukliďme – ať se k nám nevrátí pod žádným novým pláštíkem. Dobrosrdeční, přímí a důvěřiví jsme na to dost – ale snad jsme se už poučili!

 19. Vladislav permalink
  Říjen 3, 2013 12:14 pm

  Shaman: články od Sidorova vycházely nějakou dobu po „očistě“ od Levašova na LevaNetu, např. tady:

  http://leva-net.webnode.cz/search/&text=Sidorov

  ale vycházejí i jinde, např.:

  http://www.cez-okno.net/clanok/duchovna-veda/polygamie-jako-jeden-z-mechanizmu-evoluce-druhu-homo-sapiens-sapiens

  Na youtube je i několik filmů, kde buďto vysvětluje své názory, nebo popisuje zážitky z cest (nedávno byl i na Arkoně a v dnešním severním Německu)

  Netvrdím, že tyto věci bezezbytku „žeru“ a souhlasím se vším, co hlásá. Ale pohled je to zajímavý a v mnohém fungující a pravdivý, ať už jde o vyhranění se vůči kosmopolitním „pohanům“, jejichž hodnotový systém se omezuje pouze na oblečky, přívěsky a „intimně sdílenou víru v kruhu nejbližších“, nebo naopak některým vyloženě agresivním a extrémnějším proudům ruských jazyčníků, kteří oproti pravoslavným křesťanům udělali pouze to, že Ježíše nahradili vlastní představou rekonstruovaných slovanských bohů.
  On především dobře chápe, že k tomu, abychom se mohli prohlásit „pohany“ nestačí jasně se vymezit vůči židokřesťanství (i když to je nezbytný základ, který se musí udělat s veškerou razancí), ale především najít odvahu začít žít zcela nový život.
  Ale jak tě znám (i když jsme se už bohůmžel dlouho neviděli – snad se uvidíme příští týden?), zrovna ty s tímto problémy určitě nemáš.

 20. Shaman permalink
  Říjen 2, 2013 9:08 pm

  Vladislav: Dá se někde něco od toho Sidorova stáhnout? Přečetl bych si to rád, no tady jsem trochu skeptický. Souhlasím s tím, že Slované měli písmo už před příchodem „věrozvěstců“ (jména bohů na podstavcích a pod.).
  Můj názor ja takovej, že ti dva převzali z původního písma to, pro co neměli písmená. Jako š, šč a pod. Tyto znaky i docela črty a čáry připomínají.
  Můj skepticismus vychází z toho, že slovo běs se ve starém jazyce vyslovuje jako bis, např. bisnovatyj, t.j. běsovský, ďábelský či posedlý ďáblem.
  To, co západní Slované vyslovují jako běs, východní vyslovují jako bis. Např.: oBĚSil se vs oBISil sja.
  Jinak výraz jako „bezsmertnyj“ se v knihách pouštního démona i dnes píšou a překládají jako „nesmrtelný“ viz. …svjatyj kripkyj, svatyj bezsmertnyj… – …svatý silný, svatý nesmrtelný…
  Co se týče slovanského písma,spíš bych hledal podobnost s runama. Jako příklad jsem už tady kdysi uváděl runu jero s ruským tvrdým znakem. Runa znamená úrodu a hojnost (zhruba), a ruský tvrdý znak na konci slova dělá z jednotného čísla množné. A dá se říct, že si jsou i podobné.
  Proto si myslím, že tahle cesta vede spíš tudy.

 21. Vladislav permalink
  Říjen 2, 2013 7:44 pm

  Rushwolf: a kromě toho – institut „jediného univerzálního panovníka“ začal být potřeba teprve ve chvíli, kdy se muselo dospět k nějaké formě sjednocení z důvodu ohrožení – tedy ne dřív, než se objevily silné a velké státní celky (většinou křesťanské), kterým bylo třeba trvale vzdorovat (samozřejmě, v oblasti Středomoří to bylo trochu odlišné). Jinak se volili vůdcové pro různé příležitosti – pro orbu a polní práce nejzkušenější hospodář, pro válku nejzkušenější válečník. Dokonce ještě ani v polovině 12. století, v době křížové výpravy, neměl Niklot jisté, že bude zvolen vůdcem armády – stal se jím až poté, co k němu přijelo poselství Obodritů a Luticů a z rukou Svetojara (zvoleného sněmem) převzal meč obrany…
  Na tomto je velice dobře vidět, jak jsme všichni ve vleku křesťanského typu uvažování. A rovněž bych moc neakcentoval nějaké islandské nebo vikingské zvyklosti – přestože řadě z nás (i mně) koluje v žilách i něco málo německé krve, jsou náš základ a hlavní projevy slovanské.

  • Tyrfing permalink
   Říjen 2, 2013 7:51 pm

   Vladislav:“A rovněž bych moc neakcentoval nějaké islandské nebo vikingské zvyklosti“ – muj osobni priklon ke Skandinavii ma jeden velice pragmaticky faktor – prameny. Lepe receno, prameny, ktere i vedecky svet prijima jako s velkou pravdepodobnosti autenticke ve smyslu puvodu.

   • Vladislav permalink
    Říjen 2, 2013 8:36 pm

    Ano, o Skandinávii se toho zachovalo mnohem, mnohem víc, a jak říkáš, ty věci jsou věrohodné. O slovanském pohanství máme v tomto směru téměř nulové informace, pokud pomineme Védy a podobné diskutabilní zdroje.
    Ale proč to tak je? Čím byli zrovna Slované Římu a Němcům tak nebezpeční? Že používali psaný text (minimálně od 10. století) bezpečně víme. Niklot komunikoval s Arkonou nejen ústními vzkazy, ale i dopisy, často posílanými poštovními holuby. Věštby arkonských i retranských kněží se zapisovaly. Braniborská knížata razila i vlastní mince – s latinskými nápisy. Byly to jen runy, některá forma hlaholice, nebo tzv. črty a rezky? Nebo je pravda to, že měli své písmo, které už Cyrda s Metudem nikoliv vymysleli, ale pouze zjednodušili?? Křesťané si v každém případě uvědomovali sílu slov – a jednali podle toho. Podle např. Sidorova provedli několik na první pohled drobných, ale ve skutečnosti důležitých úprav: především vypustili některé znaky pro hrdelní zvuky, které podle mínění žreců navozovaly mystické stavy, a pak záměnou některých podobných písmen dali slovům zcela jiný význam: např. pro slovo běs (zlá bytost): slovo bezsilnyj (slabý) přepsali na bessilnyj (silný běs), bezsmertnyj (nesmrtelný) na bessmertnyj (smrtelný běs). Tyto poznatky jsou dost zajímavé, protože přesně korelují s tím, jak víme, že křesťané „pracují“.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 2, 2013 8:58 pm

    Ja bych nespatroval puvodce vseho zla ve „vnejsich vlivech“. Vzdyt ze zmizeni predkrestanskych Slovanu jsi tady stacil obvinit uplne vsechny sousedy, krestany a zidy :-))) Nebyla trosku chyba i v Slovanech samotnych? Dost se mi nezda, ze by Skandinavci a Irove byli schopni pod plastikem krestanstvi (ma oblibena hypoteza) zapsat hodne veci z predkrestanske doby, a Slovane vybaveni pismem (zejmena v dobe krestanske) nic? Popripade, ze by krestansti Slovane misto zachovani techto informaci vsechno jen znicili, na rozdil od Skandinavcu a Iru. A vlastne take Reku. Celoevropske spiknuti se mi zda malo pravdepodobne.

    Ze by prisli o magicno, by byla cena, co se musela zaplatit, podrobne navody na seidhr se na Severu take zrovna moc nezachovaly…

 22. Vladislav permalink
  Říjen 2, 2013 7:35 pm

  Rushwolf: a proč potom Lutici neměli ještě na začátku 12. století nikoho, koho mohli delegovat na jednání se Sasy? V tom filmu jsou dva sněmy – na jednom, u starého Perunova dubu, se skutečně schází jen stařešinové rodů – ti vyhlásí válku Popielovi. Na tom druhém ale, kde žrec sráží poraženeckého řečníka na zem, jsou i ženy a děti – jedno nemluvně dokonce zapláče. Je samozřejmě jasné, že vážení stařešinové nebo žreci měli větší slovo, než nějaký mladík. Ale takto to fungovalo, je to bezpečně doloženo i kronikami, minimálně pro slovanské prostředí. Jednalo se na „shodu“, tzn. lidé s opačným názorem se buďto museli přesvědčit, nebo dospěli VŠICHNI nakonec k nějakému kompromisnímu řešení, ale ctil se názor všech. I naše diskuse v rámci Pohanského kruhu by takové mohly být…
  Pokud se cítíš být spíš Germánem (otázka je, proč), mohlo se to lišit, o tom nic nevím – slovo „pohan“ je i jistá generalizace.

  • Rushwolf permalink
   Říjen 2, 2013 8:59 pm

   necítím s epopravdě ani keltem, ani germánem, ani slovanem… etc. jestli se něčím cítím, pak synem této země a krajiny… bez ohledu na to z kterých koutů světa jsou moji předkové, tady jsem doma, tady byla formována moje mysl. duše i víra, zde vychovám své děti a složím své kosti… tuto zem hodlám hájit vůči těm kteří jí budou chtít ničit a znesvěcovat, brát jí její krásu a dějiny… Vím že to pro někoho může být nepředstavitelné, že se nehlásím ke konkrétnímu etniku… akceptuju to… ale stejně jako rusalky jsou spojeny se svou vodou bez ohledu jakým jazykem je člověk uctí, tak i já se vnímám být spojen s touto zemí. Snad mám v žilách krev slovanskou, snad germánskou… to pro mě není podstatné, protože to tak jako tak změnit nemůžu a nechci… já jsem vázán na své předky, protože oni jsou znovuzrozeni skrze mě a mé děti, linie pokračuje, mění se přetváří se, ale jen smrt bez dědiců jí může přerušit… a to bych viděl jako selhání, ne to jak se budu já a mé děti oblékat, jak budou hovořit etc. tak vnímám svou povinnost k předkům. K místu kde žiji však vnímám svou povinnost jinak a proto třeba radikální (v dobrém smyslu toho slova) názory, které máš Vladislave kvůli svému vztahu k předkům, já mám kvůli vztahu k téhle hroudě a nejsou natolik odlišné co se třeba migrace, multikulti, sociálních oblastí etc. týče… tak to je, takový vztah mám k bohům a necítím potřebu to měnit. Ve vší úctě jak ke slovanům, Keltům, Germánům i jiným svébytným kulturám… Pakliže tohle můžeš být schopný akceptovat pak věřím, že můžeme najít společnou řeč, bez urážek a v respektu.

 23. Frostík permalink
  Říjen 2, 2013 2:19 pm

  Tak jsem to přece jen celý přečetl. Musím se spíš přiklonit k Rushwolfovi. S Wolosem to proberu osobně. Denně vysvětluju dětem pohanské chápání světa, aby nebyli snadnou kořistí systému z venčí a nepoklonkovali stádu. Při volbách volím strany podporující českou státnost. To je můj boj. Pak mě potěší, když synek na vandru přidá poznámku k mému: „Tak nám to počasí natruc předpovědi vyšlo.“ – „Protože to chtěli bohové, tati.“

 24. Vladislav permalink
  Říjen 2, 2013 1:43 pm

  Rushwolf: znáš hodně lidí, se kterými se neshodneš politicky, ale nábožensky ano? Pak je to proto, že tito lidé jsou hluboce zabředlí v (post)křesťanském dualistickém pojímání světa. Tradiční pohanství není ani jenom duchovní, ani jenom politické, není vírou ve smyslu, který jsme tomuto začali dávat za křesťanské poroby, ale je VŠÍM – a odráží tím základní světonázor, beroucí svět jako celek vzájemně propojených součástí, ne jako změť navzájem se neovlivňujících a spolu nesouvisejících oborů.

  • rushwolf permalink
   Říjen 2, 2013 1:48 pm

   nepovídej… já si troufám tvrdit, že v konečném důsledku bych se politicky třeba konkrétně s tebou shodnul, pakliže by sme zítra měli jít k volbám a měli si vybírat stranu na základě programu…

   • Vladislav permalink
    Říjen 2, 2013 2:51 pm

    A proč bychom se neměli shodnout? Náš základ je stejný, lišíme se v tom, jak si představujeme naši „činnost“. To je to, co tu pořád říkám: rozpory být mohou, i zásadní, ale jde o to, kdo je z jakého „hnízda“. Proto se Židé s křesťany vždy nakonec dohodnou, stejně jako se dokázali (i když pozdě a jenom na čas) usmířit Obodrité s Lutici. Je to možná hloupé, co teď řeknu, ale líbí se mi rčení: je to lump…ale náš:-) To je právě to volání krve, rodu, víry. Tyto věci vycítíš v instinktu, v krvi, a jako si nenecháš nikým předepisovat, jestli se ti líbí víc černovlásky nebo zrzky (a vždycky půjdeš za svými instinkty), tak nemusíš dlouze filozofovat ani o tomto. Nejde o to, mít rozpory, ale o to, pochopit, jestli jsou to zásadní rozpory s cizincem, nebo zásadní rozpory s „krajanem“.

 25. Vladislav permalink
  Říjen 2, 2013 1:38 pm

  Tyrfing: u pohanských Slovanů byl nejvyšším orgámem sněm, který rozhodoval o činech kmene (politika) na základě shody názorů kmene a žreců. Rujanští žreci to dotáhli tak daleko, že zemi řídili namísto „světských“ knížat z Arkony oni. V jejich rozhodování byly (a musely být!) stejnou měrou přítomny duchovní i pragmatické aspekty. Když chtěli Sasové jednat s představiteli Luticů, nedokázali pochopit, že rozhodl nikoliv konkrétní panovník (který neexistoval), ale sněm, a to na základě názorů rodů i žreců, přičemž řada autorů uvádí, že žrecové (svatyně v Retře) měli dokonce rozhodující slovo, a to i ve věcech typu válečných tažení, hospodářských plánů, hledání spojenců apod.
  Tradiční pohané NEZNAJÍ dualismus, a to ani v posuzování „světské“ vs. „duchovní“, popř. „politické“ vs. „duchovní“. Dualismus, i když ho někdy nacházíme (Bělobog vs. Černobog) pochází až z posledních, úpadkových časů a na autentickou spiritualitu neměl nikdy podstatný vliv. Nevěřím, že třeba Germáni to měli jinak.
  Dualismus je dítětem monoteismu a v pojímání světa představuje jeden z nejnižších stupňů, na hony vzdálený pojetí života našimi předky. Rozdělení světa na „sakrální“ a „profánní“ část, z tohoto plynoucí, rovněž – důsledkem je mj. monoteistické odposvátnění přírody.

  • rushwolf permalink
   Říjen 2, 2013 1:45 pm

   tak jak popisuješ sněm u slovanů fungoval republikový senát v římě… a i ten se později ukázal jako neschopný čelit osobním ambicím jedinců a zvládnout řídit kolos, kterým se řím stal…a to prosím už 50 let před údajným narozením Krista… a to navzdory všem ctnostem a tradicím, který starověký republikánský řím hlásal… proč myslíš, že slovanský systém byl dokonalejší, když dopadl navíc stejně? a proč s ek němutedy vracet? je to vůbec technicky možné aniž by sme s evrátili na úroveň té doby i civilizačně? já si myslím že ne… že si to příliš idealizuješ…. a to ti teď narovinu říkám, že mě osobně by takový systém vyhovoval… pokud by mohl být funkční a dějiny prokázaly opak…

   • Vladislav permalink
    Říjen 2, 2013 2:43 pm

    Nevím, jestli byl sněm Vilců dokonalejší (demokratičtější?, funkčnější?). Faktem je, že se tento národ dokázal účinně bránit křesťanské agresi ze všech Polabanů nejdéle, obklopený ze všech stran křesťany, kteří si dávali velký pozor na to, se s takovýmito zatvrzelými pohany spojovat. Lutice řídili pohanští bohové až do úplného konce a to, narozdíl od Obodritů, bez jediné přestávky (což ale není vina Obodritů, ti to měli těžší – bezprostředně sousedili se Sasy i Dány).
    Lutici byli bezesporu nejstatečnější a také nejoddanější pohanské víře předků. Musejí existovat důvody, proč dokázalo téměř 300 let držet několik kmenů pohromadě a ve funkčním, prakticky neporazitelném spojenectví, aniž by deklarovali „krále“, knížata apod. Pravděpodobně vše řídila Retra a později Arkona.
    Po definitivním vítězství křesťanů dopadl tento národ nejhůř – byli prakticky vymazáni. Jen malá část (pro to zatím bohůmžel existují jen indicie, nikoliv důkazy) se vydala proti proudu Odry a zakotvila v dnešní Lužici, jižním Polsku a pravděpodobně i na severní Moravě.

  • Tyrfing permalink
   Říjen 2, 2013 2:12 pm

   Vladislav: (al)thing ve Skandinavii byl snem svobodnych muzu a nejsem si jist, ze by v nem godar hrali nejakou vetsi samostatnou roli, nepocitame-li islandsky pat na althingu v roce 1000 kdy rozhodoval godi Thorgeir Thorkelsson jestli christianizovat nebo ne. Nicmene on byl take zakonopravec, takze duvody, proc rozhodoval godi byly takove trosku paralelni.

   Jarnskegge Asbjornson, ktery odporoval na Thingu Olafu Tryggvasonovi, take nebyl primarne jen godi, ale take „farmar“, rekli bychom dnes, a vyznamny. Vlastne myslim, ze se o nem jako o godim nemluvi, ale vzhledem k tomu, ze mel vest obrat, tak asi byl.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 2, 2013 2:16 pm

    hahaha, obraD 🙂

   • Myslič permalink
    Říjen 2, 2013 4:20 pm

    K tomu Althingu: Godi rozhodoval podle své úvahy za celý „godord“, tedy jakýsi okrsek. Godi byl islandský aristokrat a boháč. Tedy šlo vlastně o obdobu římského Senátu. Ani senátor (dědičná třída) , ani godi (někdy dědičná třída, někdy na základě „pouze“ majetku), se „voličů ze svých okrsků na nic moc neptali 😀 A podle toho to taky vypadalo. To, že jednání Senátu a Althingu bylo veřejné, neznamená, že tam veřejnost do něčeho mohla kecat. Čili, demokracie athénského typu se nekonala.

   • Rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 5:00 pm

    právě a u těch slovanů to nejspíš nebylo jinak… vždyť i v tom filmu kdy slunce bylo bohem byla rada tvořená předními rody… tedy movitou aristokracií a i ta se nemohla dohodnout a dospělo to v podstatě k formě vlády jednoho muže… hlavního hrdiny… protže to bylo v krizi to nejschůdnější a nejefektivnější… a to to byla jen idealizovaná pověst která se s tvrdostí reality nedá srovnat.

   • Tyrfing permalink
    Říjen 2, 2013 7:45 pm

    Myslič: S Althingem mas pravdu, to jsem byl trochu mimo. Nicmene lokalni thing fungoval docela demokraticky. Athensky snem byl take lokalni, bylo to v mestskem state, predpokladam, ze „algrikkthing“ by asi take mel pouze zastupce mestskych statu, kdyby se na spolecnem vsereckem snemu kdy dokazali dohodnout misto vice ci mene casteho valceni mezi sebou, obcasnych spolku na valceni mezi sebou a obcas spolecne proti Persii. 🙂

 26. Vladislav permalink
  Říjen 2, 2013 12:08 pm

  Rushwolf: jak můžeš vědět, kdo jsem? Zaprodanec, ztroskotanec…co o mě víš? Mám ti poslat své CV? Diplomy ze škol? Fotky svých dětí? Zprávu o zdravotním stavu? Výplatní pásku?
  Měřeno těmito srozumitelnými kritérii (byť ne všechna jsou důležitá, ale kdyžs už s tím začal), si troufám tvrdit, že jsem to dotáhl dál, než ty. Přesto jsem to až dosud nedával na odiv, i když tvůj „pravopis“ a celková stylistika o lecčems vypovídají.
  Myslíš, že jsem ze stejného plemene, jako ti fanatičtí křesťanští kazatelé? Myslíš si, že armádu plnou tanků a nejmodernějších letadel porazíš luky a šípy?? Co jste zatím dokázali, vy hippiesovští „pohané“ sami pro sebe, se sluníčkem v duši a hypertrofovanou touhou po „klídku“ za každou cenu a nerozházení si to ani s beruškou na louce? Změnili jste něco?? Ovlivnili jste něco nebo někoho, kromě pár nejbližších přátel a možná rodiny?
  Globálně aktivní síly vás shání, stejně jako milióny dalších ovcí, do jimi připravených salaší. A vy si spokojeně bečíte – pastva je zajištěná, i seno na zimu a vitamíny, co by vás mělo zajímat víc? Přesně tak, jak se od vás očekává!
  Jenže tvoji (moji předkové určitě, to už jsem si zjistil) kdysi za svobodu a právo na svou víru krváceli! Za právo sebe i svých dětí myslet a jednat jako svobodní lidé. Ti předkové se teď na tebe dívají, Rushwolfe, jak si spokojeně cpeš břich ze zbytků, které na tebe zůstaly, jak necháš své děti absorbovat hodnoty, o kterých rozhodli jiní a ke kterým se nehodláš vyjadřovat, jen aby sis pro bohy nezadal, a předstíráš, že tak to má být. Děláš to pro sebe, ne pro ty děti – bylo by TVÉ nepohodlí něco začít řešit, takže raději ani neřešíš, jaké dopady to může mít na děti. Na to se ti dá říct jediné, volně odcitovat žrece z Když Slunce bylo bohem: žij si tak … pomáhej Popielovi…ale co povíš jednou, až přijdeš Tam – před zraky svých předků a bohů??
  Myslíš, že na všechny řvu, jsem „nasranej“, mám vředy atd.? Znovu se tě ptám: znáš mě? Neznáš, jenom vztahuješ to, co předpokládáš v takovém případě u sebe, na mě.
  Já se jen snažím, narozdíl od tebe, nebýt nejen „nasranej“, ale hlavně nebýt POSRANEJ. A zatím mi to jde i bez vředů a řvaní.

  • rushwolf permalink
   Říjen 2, 2013 12:22 pm

   Klidně pošli… osobně tě neznám, ale dle toho jak seš tu napruženej a jak děsně ti stojí za to ukecat se v bezvýznamné diskuzi sem si určitý obrázek vytvořil 😉 Jé, po tobě jsou už i tanky a stíhačky? to je rozkošné 😉
   Jo, předkové krváceli a kam to dokrváceli můžeme vidět dnes co? Možná že se vážně pletli… nebo možná byli úplně stejní jako jsme my dnes, to spíš… ale idealizuj si je jak libo… mysli si klidně že návratem k rodové společnosti udržíš míru organizace práce na takové úrovni abys krom šípů vyrobil i nějaký ten tank… ne Vladislave… fakt tvoje řeči dou naprosto mimo mě, už jen proto že kdo si musí upravovat dějiny, lže o přítomnosti, mě sotva může nabídnout dobrou budoucnost… to už fakt raději ty Rotchieldy 😀

   • Vladislav permalink
    Říjen 2, 2013 12:33 pm

    Ano, Rotschildy. Přesně tak jsem tě odhadl. Někdo to dělá vědomě, někdo aniž by o tom věděl. Já se snažím nepatřit ani do jedné z těch skupin, ale nebudu tě už zatěžovat příliš náročnými úvahami:-)

   • rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 12:37 pm

    jo, odhalil si mě, sem placenej agent izraele 😀 hele ale taky mě je smutno že slovanskej nadčlověk mě nemá co nabídnout 🙂

  • rushwolf permalink
   Říjen 2, 2013 12:23 pm

   Jinak Vladislave co je odvážnýho na tvejch pivních kecech? Není odvaha křičet a stěžovat si když to vpodstatě není trestný a nikoho to nezajímá.. takhle neposranej umím být taky 😉

   • Vladislav permalink
    Říjen 2, 2013 12:34 pm

    A kde bereš jistotu, že se zabývám jenom těmi „pivními kecy“?:-)

   • rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 12:45 pm

    stejně jako ty hodnotíš mě a mou víru dle rámce této diskuze činím tak já… nebo pokud použiju tvojí logiku, myslíš že sem sluníčkovej pohan bez odvahy v životě jen proto že tu s tebou nesouhlasím? navíc sám píšeš že sluníčkoví pohané si to nikde snikým nechtějí rozhízet… neměl bych v tom případě mlčet a vůbec ti neodporovat? Třást se strachy že mě za rozdílný názor sežereš? 😀

  • rushwolf permalink
   Říjen 2, 2013 12:29 pm

   a ještě k tvojí otázce zda jsem něco změnil já jako pohan… víš… smyslem mojí víry není předělávat a měnit svět kolem sebe, stejně tak to platí u vetšiny autentyckých a přírodních národů ale i ostatních pohanů… to že ty se o to snažíš a podmiňuješ to náboženstvím je tvoje věc… pakliže to tak máš předkládej důkazy… já ti narovinu tvrdím, že z hlediska víry tyhle ambice nemám a nevím proč bych měl mít… dobře to napsal Fíba… od toho tu je politika a jiné oblasti života, víra je víra… pakliže trpíš náboženským mesianismem tvoje starost.

   • Vladislav permalink
    Říjen 2, 2013 12:36 pm

    Jenže víra bez politiky je pouhý koníček nebo folklór (politika bez víry zas jenom obchod).
    Mně osobně by dělat víru zcela bez politiky nevadilo. Problém je ovšem v tom, že jiní to nedělají – a ti nás pak nutí dělat naši víru s JEJICH politikou.

   • rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 12:42 pm

    nesouhlasím, jde dělat vítu i politiku a oboje nezávysle na sobě… nebo tedy aby mohal mít naše země nějakou normální politickou vizi znamenalo by to jen jednu přijatelnou víru? Znám dost lidí s kterejma se neshodnu politicky ale nábožensky ano a i naopak…

   • Tyrfing permalink
    Říjen 2, 2013 12:44 pm

    Vira + politka, to je islam, v principu.

   • rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 12:48 pm

    jo a islám je nahovno… v principu…

 27. Vladislav permalink
  Říjen 2, 2013 7:54 am

  Rushdolf: je snad adorace někoho, když napíšu: velký pozor na toho a toho člověka, má za sebou tyto a tyto schopnosti, může způsobit tyto a tyto věci?? Máš to nějaké spletené – v tom případě si adorujeme každého protivníka nebo nepřítele, a bylo by správnější dát mu, co po nás chce a pak před ním raději někam zalézt a mlčet.
  Zajímal ses někdy o to, komu patří většina světového majetku a proč? Poláci to nebudou:-) Proč naši lidé neměli Židy rádi, a to nejen ti křesťansky založení, ale i „normálnější“? Proč podobnou averzi necítili k Polákům? Přemýšlels o tom, proč třeba Izrael nepřistoupil na žádné odzbrojovací dohody včetně Ženevské konvence, proč odmítá mezinárodní kontrolu nad svými bakteriologickými, chemickými a samozřejmě i jadernými zbraněmi, zatímco jakmile získá sebemenší podezření, že něčím podobným disponují sousedé, okamžitě začne tlačit na USA, které začne zvažovat válečné napadení? Přemýšlels o dnešních globálních a neřešitelných dluhových problémech, o tom, proč teď třeba v USA jsou zavřené národní parky a další státem provozované instituce? O tom, jak je možné, že tvrdě pracující člověk nakonec zbankrotuje, zatímco parazit si vezme všechno, co on vytvořil? O tom, kdo tento systém nastavil a proč? O tom, v čích kapsách tyto prostředky pak končí? Přemýšlels o Iráku, Libyi, Afgánistánu, nebo nejnověji Sýrii?
  To není frontální útok na konkrétní národ, ale pouze upozornění na prvky chování pro tento národ charakteristické. Protože když si toto neuvědomíme, může naše děti potkat něco ještě mnohem horšího.
  Ne. Ty si myslíš, že když si můžeš prozatím dělat „to své“, tak je všechno v pohodě. Všechny národy jsou přece stejné, a všude žijí úplně ti samí lidé. Kdo to rozporuje, je rasista nebo šovinista a má zřejmě nějaký problém. Ptal jsem se tě kdysi, kolik máš let, protože jsem nevěřil, že takto naivní může být dospělý muž, otec. Dobře, služ si systému, sbírej drobky, které ti on dovolí si vzít výměnou za tvou pasivitu a jistotu plného žaludku. Pokud máš pocit, že nic víc předkům, kteří v boji proti tomuto Systému třeba i položili život, nedlužíš, je to jen tvá věc. Možná máš i pravdu – z hlediska momentálního klidu je často opravdu lepší „nechat věci být“, než se dozvědět něco nepříjemného a muset to začít řešit.

  • rushwolf permalink
   Říjen 2, 2013 8:27 am

   Jo Vladislave ono je všechno v pohodě, každá doba má své problémy, krize hodnot atd. není na nás měnit historii ani dělat práci za ty co příjdou po nás… já si hodlám svou svobodu a víru užít, nikdo mě jí nebere a nikdo mě neohrožuje… zatím jediný kdo má proti mě a mojí víře nějaképindy si kupodivu ty – pohan… žádný žid ani katolík zvláštní… na světě je spousta špatnýho, spousta toho s čím nesouhlasím, ale vím že není v moci žádného národa na světě udržet hegemonii a unifomitu.. zahubit staré bohy a pestrost názorů i myšlení… pokoušet s eo to mohou a mi se tomu můžeme bránit, války byly a budou, to je život… ale strašíš něčím co z podstaty života, přírody a fungování vesmíru není a nikdy nebylo možné… Ať si pro mě za mě židi shromažďují majetek a peníze ať si uspokojují svou malichernou touhu po moci a co? Má víra není o penězích o majetku o nacionalismu, o hranicích… je o životě o přežití… to prostě nemůže někdo kdo je uzavřen ve svém omezeném světě strachu pochopit… Když to vezmu kolem a kolem… vždyť ty jim závidíš… seš úplně stejnej, vadí ti že všude je žid,a e byl bys štěstím bez sebe když by všude byl slovan… tak prosímtě o čem to je? Vlk ví, že nemůže být svět kde jsou všichni vlci… že musí být i nějací jeleni a vepři, že občas musí přijít hlad a zima, že i jeho děti poznají pastilovců, námahu lovu, zázraky zrození a to vše jako součást většího celku… tak to beru a tak to je správné, tak to chci…

   • Vladislav permalink
    Říjen 2, 2013 8:54 am

    Rushwolfe, tobě nevadí, že třeba tvým dětem jsou vštěpovány hodnoty, se kterými nemusíš souhlasit, ale na tvůj názor se tě nikdo neptá? Nevadí ti, že vyrůstají do společnosti, která hodlá stavět svazek homosexuálů na úroveň muže a ženy, a dokonce zrovnoprávnit i rodičovská práva? Nevadí ti církevní restituce majetku, který předtím křesťanské církve stejně někomu ukradly, kvůli kterým nebudou prostředky na x nemocnic, důchodů, investic? Nevadí ti, že když začne někdo hledat svoje kořeny, narazí podél dálnice a různých silnic na tisíce billboardů Poznejte svoje kořeny, které upozorňují na oslavy spojené s 1150. výročím příchodu Cyrdy a Metuda na Moravu? Nevadí ti ta bezmoc, že zatímco oni mají v rukou všechny prostředky včetně sdělovacích, ty můžeš tak maximálně natisknout pár letáků a oblepit jimi sloupy okolo svého bydliště?
    Tobě není líto, že zatímco ty si musíš na všechno včetně svých dětí vydělat svou prací, tak nějaká „menšina“ nebo postižený člověk to dostane zadarmo?

    Myslíš si opravdu, že je závist, pokud vidím, že někdo je takto zvýhodňován na úkor druhého? Že někdo jen proto, že něco nakradl, má doslova MASIVNÍ schopnosti ovlivňovat veřejné mínění, zatímco ty nemáš téměř nic??

    Nepřemýšlels nikdy o tom, proč to tak je? O tom, kdo může mít zájem na rozbíjení tradičních hodnot (které dnes paradoxně obhajují samotní křesťané), na multikulturním „obohacení“ vedoucím k zániku původních národů, na vzniku bezpohlavních, bezrasových a beznázorových biorobotů?

    Jsi idealista. Svět, o kterém mluvíš, nádherný svět prvotní přírody, dnes není možný, a to právě proto, že kdysi někdo přišel, zachrastil penězi a řekl: kupuju to. Nebo ty peníze neměl, tak tam zavlekl „víru“, nemoci, alkohol a dluhy. Ten někdo, pokud to uzná za vhodné, přijde kdykoliv znovu, přijde i do tvého světa, doprovázen penězi, právníky a mocí, a rozhodne tak, jak bude ON považovat za vhodné.
    Proč myslíš, že naši pohanští předkové nevedli mezi sebou války pro víru? Proč dopadli tak, jak dopadli? Protože nic nepodnikli, protože až do poslední chvíle nevěřili, že něco takového může nastat.
    Nikdo rozumný nevybízí k žádným revolucím, ale jen k procitnutí a zastavení zotročování. Žij si dál v bláhové naději, že zrovna tebe se to netýká.

   • rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 9:22 am

    Vladislave… neznám od pravěku generaci, která by vyrůstala v prostředí kd eby jí nebylo vštěpováno něco s čím zároveň rodič nemusel souhlasit.. jasný že mě sposustu věcí vadí ale mám víru jak ve svoje děti, tak ve své schopnosti vychovat z nich slušné lidi na základě hodnot které uznávám a ctím… to že s ejednou budou dívat v tv třeba na vyvolené… ok, je to zvrácená ubohost, dokud budou pod mou střechou tak to mají smůlu,a le myslíš že je jednou vydědím když si začnou žít po svém? Hele, chtěl bych slyšet názor tvejch rodičů a pradodičů na tvůj život… to by ses možná podivil co? Sám si vyjmenoval takovou hromadu věcí co by mě měla vadit, že v případě že bych je chtěl řešit bych neměl ani čas na to být rodičem a milujícím otcem a to je pro mě fakt důležitější, než řešit zda moje děti budou mít jednou az sousedy homosexuální pár… no a co, jaký negativní dopad bude mít na ně jako platiče daní to, že nějaké dítě budou vychovávat dvě homoklády, místo aby ze svejch daní platili jeho výchovu z rukou státu? A proč by mě měly vadit církevní restituce, mě majetek nikdo nevzal mě ho nikdo nebude vracet… stát by ty prychy i majetek projebal tak jako tak… církev stejně část prodá soukromejm osobám… stejně je církev zřizovatelem většiny hospiců a sociálních zařízení, ne náš stát… bože, tak budou mít peníze, moje víra na tom nestojí… nevadí mi ani to že církev je vnímána jako součást naší kultury… protože doprdele je… vadit mě to může,a le stroj času nemám… ani přez tisíc let byly moji i tvojipředkové křesťani… možná neměli na výběr ale byli… no co, já se s tím smířil. To že mají vše pdo palcem je tvůj výmysl… ono jd eo přístup… naopak o pohanství jsem už slyšel jak v českém rozhlase tak na 4T, i v novinách… spousta rozhlasových současných pohádek má tolik pohanských prvků že by se naše báby křižovaly… mě jako pohanovi nikdo pod nohy klacky neházel ani třeba při přednáškách v muzeu nebo ve skanzenu… ani novináři… neříkám, že tu nejsou i takoví lidé..a le Vladislave ty si s nima můžeš tak maximálně potykat… seš totiž ze stéjného plemene fanatickejch omezenců… bejt ty na jejich místě je lidem opačného názoru stejně ouvej, jako když tam bude fanatik křesťan… Jinak to že já si na své děti a vé potřeby vydělávám zatímco druzí ne.. no hele to je otázkou hrdosti.. já sem hrdej, že si sám vydělám… pokud někdo parazituje, pak pro něj mám jen podrdání,a le proč bych si měl ničit vlastní zdraví a rodinnou pohodu tím, ež budu chodit nasranej a flustrovanej… neříkám tím, ež to ignoruju,a le nehodlám sebou ten vztek nosit… prostě takové lidi neuznávám, nejednám s nima, nepomáhám jim a šmitec, jde ale o to co je ještě zdravý nesouhlas a zdravý projev nesouhlasu a co už je patologická psychóza… A moje víra v přírodní zákony je neochvějná… ano, čas… trvá to dlouho ale i když by se našel někdo kdo celou planetu náásilím či penězi pokřtí a donutí uctívat Krista… neudrží takový systém pohromadě… dřív nebo později se to vše zase rozsype. Osobně nejsem multikulturalista… mám rád pestrost, to jo, ale ne uho, ne guláš kde barvy zaniknou… jenže ani netoužím po tom samém z druhé strany.. aby někdo diktoval co se na základě umělých lidmi vytvoených hranic ještě uctívat, nosit a říkat ještě smí a co už ne… Ty sám si veď svou rodinu, svou domácnost a své děti… buď jim vzorem a pochlub se jak se ti to daří… já se o svoje postarat umím i bez rad flustrovaného ztroskotance. Zvlášť když jediné co dokáže je řvát kolem sebe o problémech z nihž část je zjevná všem, část je smyšlená a část ani problémem není… pořeš si nejprve svůj vlastní život a pak tu řeš to jak by měli přemýšlet a chovat se ti druzí 😉

   • Shaman permalink
    Říjen 2, 2013 11:03 am

    Rushwolf: Trochu mě Tvůj postoj překvapuje a taky si protiřečíš. Pohrdáš těmi, co si na své potřeby nevidělávají a nepomáháš jim. Ale pomáháš. Pomáháš živit jejich děti i je samotné tím, že jsi plátcem daní. Tím, že nemáš snahu řešit, kam se Tebou poctivě vydělané peníze dostanou. A do toho už jako daňoví poplátníci snad máme co kecat, nebo ne?
    Celý Tvůj příspěvek vyzněl tak, že se stavíš do role oněch „jelenů a vepřů“ o kterých mluvíš, že jsou potravou pro vlky. Nechci Tě urazit, no v současné společnosti jsi jelenem, nebo vepřem a parazité, kteří se vykrmují i na Tvé poctivé práci (a v budoucnu na poctivé práci Tvých potomků) jsou ti vlci.
    Nemám absolutně žádné právo mluvit Ti do výchovy dětí, ale nedá mi, abych se nezeptal. Takovej jim dáváš příklad? Chceš z nich mít životaschopné dravce, nebo….co?

   • rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 11:39 am

    Píšu že to neignoruju… to znamená, že třeba pudu k volbám a budu se snažit volit ty zástupce, kteří budou mít možnost na tom aspoň něco změnit… To že jim nepomáhám osobně a mám pro ně pohrdání sem myslel čistě v rovině osobní, bezprotřední… psal sem že vprvní řadě s emá člověk starat aby mohl být hrdej na svojí práci a svou finanční nezávyslost a až potom řešit, že někdo další je parazit… ale fakt nevidím důvod proč bych kvůlitomu neměl spát, být nasranej, mít vředy, nervy v prdeli, řvát pak kvůli tomu na ženu a děti etc. V tom je ten rozdíl a podstata toho co sem chtěl zdělit… že to že budu přednasranej a budu furt mít jen plnou hubu nazlobenejch keců není o nic lepší, než se tím netrápit a řešit to právěě tehdy kdy to má smysl… čili abych to přirovnal… můžu svejm dětem celý léto odvečera dorána vykládat jak nahovno to bude až přijde zima… nebo prostě můžu s nima v létě chodit do lesa, k vodě a až se ochladí oblíct jim zimní bundu… tak prostě jednám a řeším situace já už je to jasnější?

   • rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 11:52 am

    Jinak pravdu máš v tom, že občas sem v roli i těch vepřů a jelenů… ale to je prostě taky součást mojí filosofie, je to věčnej koloběh, proto ve vlčím kultu používáme jelena jako zástupný symbol… jelen je tělem vlka (symbolicky) protože na něm jako na potrevě vlk stojí a síla a zdraví jelena je zase závyslé na tom že je vlk loví a požírá… člověk prostě aby rost nemůže být stále jen v pozici predátora, ale i toho kdo je loven, jen tak může pochopit život ze všech jeho stran a pohledů… když sem tedy mluvil o jelenech a vepřích… rozhodně to nebylo ve stejném přeneseném smyslu, jako se mluvívá o vlcích a ovcích a už vůbec to nebyl nějaký opis pro lemply a parazity… protože v rovině mé filosofie jsou i ti vepři a jeleni hodni úcty a jejich existence je pro existenci vlka nutností jak zhlediska ospravedlnění jeho smyslu jako predátora, tak jako jeho potrava.

    Ale prostě fakt tu nehodlám rozpitvávat svojí filosofii a životnípostoje, mluvit o stoicismu a dalších proudech, které mě ovlivňují… jen prostě Vladislavovo pokřikování mě přijde zbytečný… chci se tu bavit o pohanství a jednotlivých proudech, ne se tu vzájemně strašit židama katolíkama a podobně… v co myslíš že by se tato debata změnila v případě že by sme vladislavovi přikyvovali? myslíš že by se něco konstruktyvního vyřešilo? vůbec… prostě by se to tu změnilo na kecárnu o tom jak je všechno nahovno, jak ty zlí židi, jak ti zlí katolíci, málo plynu, zasraný homosexuálové… etc. maximálně by sme s enasrali tak že by sme si udělaly cedule…

 28. Vladislav permalink
  Říjen 2, 2013 7:35 am

  Wolosi, pokud si dobře pamatuju, navrhnuls, abych namísto o Niklotovi napsal o současníkovi s podobným poselstvím. Na to jsem ti odpověděl, že v dnešní době nikdo takový není. Té tvé zmínce nakonec naprosto nerozumím – co je to u všech všudy za trapnost??
  A ten link? Kdo to je, ten Francesco Carotta? Proč by zrovna jeho blog měl být nějakým validním zdrojem dat? Protože jde o Itala:-)??
  Chápu, že normálně ti stačí napsat intelektualizující text nadužívající cizí slova (pokud možno taková, aby jim někteří čtenáři, obzvlášť ti, kteří mají problémy i s -i a -y, neměli šanci rozumět), ale já ti pokládám naprosto racionální otázky, na které bohůmžel nejsi schopný odpovědět. Vysmíval ses tuším LevaNetu, proti kterému mám rovněž výhrady, ale přitom lpíš na bizarnostech typu, že Ježíš nebo Václav neexistovali, nebo že Židé hráli v křesťanství podružnou, ne-li žádnou úlohu. Jaké národnosti byli tedy někteří první papežové? Kdo vůbec křesťanství dovezl do Říma? To tam přistálo potrubní poštou? Co třeba klíčový šéfideolog, osoba s patrně největším dopadem na tvář pošt-apoštolského (tj. de facto nynějšího) křesťanství, Pavel alias Saul z Tarsu? I ten je vymyšlený? To je prostě směšné, argumentovat proti tomu je pro mě stejně těžké, jako vyvracet šestiletému dítěti, že děti nenosí čáp, a mít přitom zakázáno slovo „soulož“.

  • Wolos permalink
   Říjen 2, 2013 8:44 am

   „Wolosi, pokud si dobře pamatuju, navrhnuls, abych namísto o Niklotovi napsal o současníkovi s podobným poselstvím.“

   Ne. Navrhnul jsem přestat uctívat minulost a obrátit svoji pozornost do přítomnosti. Přestat vzývat sílu předků, ale sám jí začít disponovat. Sám být „hrdinou“ (je úplně jedno v jaké oblasti) a ne jen o nich psát. Napsal jsem: „tvořit svoji přítomnost a tak i budoucnost vyžaduje něco poněkud jiného.“

   Na další diskusi s tebou nemám, odbýváš vše povrchně, bez rozmyslu, za každou cenu píšeš opak toho, co napíšu já.
   Tobě není po chuti NAPROSTO nic co píšu, jak píšu, gramatická správnost nebo způsob výstavby příspěvku.
   Jsi jak malý harant, co se musí za každou cenu vymezovat a na všechno říkat ne, ne, ne, aby sám měl pocit, že něco ví. Vzal sis do hlavy, že všechno na mě i ze mě je špatně. To tě ale z diskuse se mnou již diskvalifikovalo.

   Proto ti řada věcí díky tvému zacházení s informacemi a militantně-dětinskému přístupu k diskusi zůstane navždy utajena, a asi je to i dobře.

   • Vladislav permalink
    Říjen 2, 2013 9:22 am

    Wolosi, ani já nemám na další diskusi s tebou. Jak prosím tě víš, co dělám v přítomnosti?? Čím se zabývám, co praktikuju, kam jezdím? Myslíš si, že když píšu o Niklotovi, je to to jediné, co mě zajímá a co považuju za důležité? Ne, jenom tím tvrdím, že ne vždy dostatečně známe minulost, a poznat bychom ji měli právě proto, abychom mohli tvořit PŘÍTOMNOST. Protože kdo se z minulosti nepoučí, tomu je souzeno prožít vše znovu. A jen máloco má takovou sílu, jako příklad.

    Apeluješ na přítomnost, ale přitom se maximálně bráníš pochopit některé její zásadní aspekty. Podobně jako Rushwolfovi ti tak nezbývá, než sevřít se v kroužku ty + několik nejbližších, a doufat, že tě ostatní nechají na pokoji. Co potřebuješ? Stádečko přitakávačů, z nichž všichni budou podstatně méně sečtělí než ti, takže ti dopřejí iluzi, že máš nutně pravdu?

    Jak víš, že se nepokouším být „hrdinou“? A opravdu si myslíš, že sílu předků získáš také tím, že si přivlastníš jméno jednoho z nejvyšších bohů? Jsi v kontaktu s ruskými rodnověrci – setkal ses i tam u někoho s tímto? (germánská tradice je samozřejmě odlišná)

    To podstatné: pokud nevidíš zásadní spojnici křesťanství-židovství, příliš jsi toho nepochopil a nic jiného ti ani nezbývá. Žid pochopil, že role křesťanství je u konce, a nedělá mu dnes nejmenší problém ho demontovat, se stejnou důsledností, s jakou ho kdysi instaloval. Ale naše kulty ho nevystřídají, protože ty jsou mu ve své pravdivé podobě i nadále stejně nepřátelské, jak byly před 2000 lety. No tak mu dovolíme (a už dovolujeme) nahradit to něčím jiným – budeme přihlížet a myslet si, že když nás 7 je jiného názoru, tak že to stačí.
    Už se k tomuto rovněž nebudu vyjadřovat.

 29. Wolos permalink
  Říjen 1, 2013 10:24 pm

  Vladislav:

  „Jsem asi jeden z posledních, kdo ztratí pozitivní slovo pro křesťanství,“
  „Křesťanství totiž nevzniklo z ničeho, ale bylo zjeveno Ježíšem Nazaretským Židům“

  „Pokud se mezi sebou hádají a perou dva rodní bratři a já mám zásadní výhrady proti oběma z nich, znamená to snad, že automaticky jednomu ve skrytu duše fandím“

  Zřejmě proto, že to rodní bratři nejsou (v případě Kýra i Krista-Caesara je pro žida Mesiášem INDOEVROPAN! – i Ježíšek na obrázkách je bílej jak Evropan a ne snědej jak Semita!), ale křesťanský výklad vzniku křesťanství z židovství bereš za bernou minci. Aneb jsme opět u toho: kdo věří křesťanským mýtům je co?

  Pohan? Barbar?
  Houbeles.
  Víra určuje, vše ostatní je podružné. Víra sjednocuje a rozděluje. Víra dává sílu bojovat. Víra dává kněžím moc nad vojáky. Víra předznamenává směr cesty. Víra říká co je dobře a co špatně. Víra říká, kdo je kámoš a kdo nepřítel.
  Víra říká, co existuje a co neexistuje(!).

  Víra v historicitu žida Ježíše = welcome my dear son to the society of my sheeps. Bez legrace.
  Víra v českou státnost, postavenou na sv. Václavu. = Řezenská diecéze srdečně zdraví vatikánské poddané z Bohemie.
  Opět bez legrace.

  „A skoro všechny trpí stejným problémem: nízkou čtivostí, která se pak logicky odráží i v diskusi. Důvod? Ideová roztříštěnost“

  Monoteismus vs polyteismus…
  Mononázor vs více názorů…
  Monogamie vs polygamie…
  Monokultura vs více kultur…
  Monopol…

  Stačí se jen pozorněji dívat.

  Důvodem není ideová roztříštěnost, ale nedovzdělanost, závislost názorů na (post)katolickém mainstreamu (být silný a neohrožený je fuj, sklonit hlavu a být infantilní debílek v davu in), idiotský individualismus (pohanství a barbarství je vždy o skupině, která je subjektem teofanie, nikoliv jedinec!) a dětinská závislost na (mnohdy křesťanských) pramenech, která umrtvuje tvořivost („co sme v knížkách nenašli, nemůžeme dělat, bohové by se zlobili*“) a činí z „hledačů“ kombinaci amatérského historika (s články na úrovni seminární práce nebo referátu) s duchovním adolescentem sílu bohů a předků vzývající (když si najde o víkendu v záplavě jiných „zájmů“ čas na neumělý rituál proložený hlavně alkoholem), namísto toho, aby jí sám začal disponovat.

  *z toho pak vyplývá, že bohem je zdaleka nejvíc kř. historik nebo ideolog…

  „Víš, co mě osobně zaráží? Nejsem už nejmladší, mám 41 let, ale doslova mě děsí ta neprůbojnost“

  Kdybys byl sám průbojný, neztrácíš čas článkem o Niklotovi (zkus s ním kandidovat, kolik lidí to osloví), ale sám se jím staneš svojí činností v politice nebo kdekoliv jinde. Takhle je to „Bouře ve sklenici vody“ nebo „Had bušící pěstí do skály.“ Oslavovat minulost činů jiných je fajn hrdinství (umím taky, jde to poměrně snadno), ale tvořit svoji přítomnost a tak i budoucnost vyžaduje něco poněkud jiného.

  • Vladislav permalink
   Říjen 1, 2013 11:13 pm

   To jsou fantaskní teorie, Wolosi. Jak jsem ti už psal, autenticitu Václava se nepodařilo vyvrátit ani Záviši Kalandrovi, a to byla třída.
   A Ježíš?
   Vymýšlet si světce nebo mesiáše od základů je především BYTOSTNĚ NEKŘESŤANSKÉ. Takto prostě křesťané nepracují, protože oni NETVOŘÍ. Oni si PŘIVLASTŇUJÍ, neboli jinými slovy kradou.
   Proč by si vymýšleli Ježíše, když mohli udělat to, co od té doby dělali a dělají v miliónech jiných případů? Proč by riskovali, že budou jako ryzí fabulátoři odhaleni a zesměšněni? Vždyť mnohem bezpečnější je použít REÁLNOU HISTORICKOU POSTAVU, a té dát přesně takovou podobu, jakou potřebujeme, ne? A všechny doklady o tom, že byla ve skutečnosti jiná, zničit nebo pozměnit.
   Přesně takto pracují křesťané – ať už jde o Ježíše, Václava nebo třeba Radhošť či kdejaký lipový hájek v polích se sochou Johánka z Nepomuku.
   Křesťanství JE ze stejného hnízda, jako židovství, bez ohledu na to, nakolik plavovlasého a modrookého je Ježíše zvyklá Evropa vyobrazovat. Jeruzalém, Judea, Getsemanské zahrady, Starý Zákon a další rekvizity patřily a patří pouze a jen Židům.
   A pokud jde o Niklota: je to hrdina. Pravý, čestný a tvrdý bojovník proti křesťanství. Navíc jasně ukazující věrolomnost pokřesťanštěných Slovanů, kteří ho pomáhali dobít. Zradu syna i vůli lidu, kterou se nepodařilo ani změnit po dobrém Gotšalkovi, ani po zlém biskupům. Pouze a jen tou nejhrubší silou, poté, co polabští Slované vydrželi déle než naprosto neuvěřitelných 200 let přežívat v křesťanském klinči a u toho si ještě držet svou prastarou víru!
   Takto vypadají praví hrdinové. Nejseverozápadnější Slované, nejtvrdší nejen jazykem, ale také svými činy a statečností. Čest jejich památce a zbytkům genů v německém moři.
   Víš o nějakém současníkovi, který by se Niklotovi vyrovnal? Ano? Tak o něm napiš článek.

   • Wolos permalink
    Říjen 2, 2013 7:11 am

    „Vždyť mnohem bezpečnější je použít REÁLNOU HISTORICKOU POSTAVU, a té dát přesně takovou podobu, jakou potřebujeme“

    V zásadě dobrý postřeh, takže asi takhle: http://www.carotta.de/subseite/texte/esumma.html

    „Víš o nějakém současníkovi, který by se Niklotovi vyrovnal? Ano? Tak o něm napiš článek.“

    Co všechno by se muselo stát, kdybych chtěl psát o Vladislavovi?

 30. lomikel permalink
  Říjen 1, 2013 1:56 pm

  tak si rikam, nekdo sem prijde, treba si vynleda na seznamu Perun pac citi vnitrni puzeni, vidi url pohansky kruh, zajasa !

  precte si kodeks je NADSEN!

  no a pak si precte treba tuhle diskusy a rekneme bude zmaten a, jsa citlivejsi duse, mozna i vydesen.

  Navruji redakci promazat diskuse a pozadat psave jedince o ucelene clanky na jasne tema. napr. Treba Moje kazdodeni praxe. Jak a proc proc prohlubovat kontakt s bytosmi. Jak dle meho existujie Bohove a bohyne. Jak integrovat podnety z nefyzickeho sveta do toho fyzickeho. Rok v nasi communite. Nacrt politickeho programu na pudorisu pohanskeho kruhu 😉 atd.

  • Říjen 1, 2013 2:58 pm

   Ten návrh na témata dalších článků zní dobře. Lomikele. Osobně si ale jinak myslím, že stále je lepší diskuse, která jiskří pestrostí názorů, než aby si tu lidé jen odkývávali svoje komentáře.Co člověk, to názor, co „pohan“, to jiné vidění, odrážející jeho životní cestu a gnózi. Stránky tu nejsou od toho, aby ustavili dogma, na němž by se měli všichni shodnout
   Asi není moc prostoru, kde se na tato témata tak bouřlivě a hlavně NECENZUROVANĚ diskutuje, a tak by to mělo i zůstat. Takže tuto pluralitu je třeba spíše vítat, než se jí děsit. Toť můj názor.

   • lomikel permalink
    Říjen 2, 2013 8:39 am

    ok, chapu jak to myslis.

    Podle me je to pluralita na urovni hospodskych kecu, tim nemyslim konretne tuhle diskusi, ale treba i me nektere posty zde 🙂 Ucene hadani, v lepsim pripade.

    Kazdy muze pindat kam ho srdce tahne. Nikam to nevede.

    Me zajima, a jsem ochoten o tom psat, osobni zkusenost, poznani ziskane ne jen analyzou historickych pramenu ( ke ktere to zkluzava) ale primarne vlastni praxii.

    V podstane me nezajimaji, a muze byt ze jsme jediny, teorie podlozene tim ze nekde nekde neco cet, dlouze o tom premyslel a ma jiste pravdu protoze v rukopise x na strane y
    je receno z. Taky me nezajima jeslti byl jezis a svaty Vaclav, minimalne ne jako argument v diskusi kdo je dobry slovansky pohan 

    Kdyz budu chtit, je dost pravdepodobne ze se dokazu kontaktovat s obema, Miky hovoril s Jehovou ted hovori s Odinem, kazdy si s nekym povida … To co je IMHO podstatne je co a proc delam v nebeznem vedomi, co si od toho slibuji v hmote a v kazdodennosti, jake jsou postupy, co mi to dava co mi to bere.

    Jak uz jsme kdysi psal napr. Wolosovi, bez toho aby odhalil alespon cast sve praxe nema cenu se poustet do hlubsich diskusy ( zasekavame se na +- stejnych pozicich). Pro me je vira nastroj, ne dogma, specialne ne dogma ktere my bude predlozeno formou historickeho exkursu smrtelnikme ;).

    Co se tyce ostrich nazoru v diskusy, moje zkusenost je takova

    1. ze v nebezmem vedomi hodne projektujeme sve vnitrni psychicke stavy a myslenkove vzorce o kterych nejvice premyslime
    2. Bohove a Bytosti malodky veco hroti tak jak je to presentovano zde. Vetsina jemne scholastiky zde diskutovane je jim u p****.

  • Vladislav permalink
   Říjen 1, 2013 4:38 pm

   Myslíš, že bude vyděšen? „Pohanské“ stránky na českém internetu by se daly spočítat na prstech maximálně dvou rukou. A skoro všechny trpí stejným problémem: nízkou čtivostí, která se pak logicky odráží i v diskusi. Důvod? Ideová roztříštěnost, nevyhraněnost, nejasnost záměrů a cílů, neschopnost zaujetí jednoznačných stanovisek a jejich následné realizace. To je cesta k zapomnění, redukci vznešené víry našich předků, za kterou mnozí položili své životy, na pouhý vlažný koníček dnešních lidí.
   Víš, co mě osobně zaráží? Nejsem už nejmladší, mám 41 let, ale doslova mě děsí ta neprůbojnost, neochota pálit si prsty a zformulovat jakýkoliv radikálnější postoj u dnešní mladší generace. Když jste teď, v 18, 25 takoví, jací budete za 20 let? Měli byste dychtit po změnách (obzvlášť, pokud se prohlašujete za pohany), ale místo toho máte největší strach z toho, že si to s někým rozházíte! Nechci generalizovat, ale z té míry sluníčkaření, hlavně mezi lidmi se světonázorem, s nímž to za dnešních podmínek bez radikálnosti nejde, je mi občas moc smutno.

 31. Říjen 1, 2013 12:52 pm

  Tyrfing: V tom máš asi pravdu, že je rozdíl mezi přímým jménem a odvozeným. Souhlas. Stejně si ale myslím, že bohy to neurazí, opravdu si netroufám rozhodovat za ně, co by je mělo a nebo nemělo urážet. Pak bych se tedy bavil nanejvýš o nevhodnosti takové přezdívky. Je ale také pravdou, že v některých případech je jméno boha odvozené od jeho funkce, tudíž to ani není jméno v pravém slova smyslu. Frey a Freya jsou pán a paní. A známá pohanská spisovatelka je Freya Aswynn 🙂

  • Tyrfing permalink
   Říjen 1, 2013 1:04 pm

   Tak ja nikomu nic nechci predepisovat, jestli si chce nekdo rikat Saxnot Wotanovič Thunar, at si tak klidne rika, ale oboci mi to pozvedne 🙂 Ja bych to neudelal a take bych to nedoporucil, ale budiz – muj pohled na jmena prima vychazi primarne z respektu, nikoliv z pocitu urazky. Samozrejme chapu, ze treba pan Heyerdahl asi take nemuze za to, jak ho zapsali rodice do matriky.

   • Říjen 1, 2013 1:48 pm

    No vida, na toho jsem si nevzpomněl, to bych býval zamachroval ještě víc.
    Já bych takovou přezdívku také nepoužil, ale prostě věci tolik nehrotím. Takže v tomhle se shodujeme, myslím si. 🙂

   • Myslič permalink
    Říjen 1, 2013 4:44 pm

    K těm jménům: Ve Skandinávii se kde kdo jmenoval Bragi. A bylo to jméno jednoho z Ásů. 😀

 32. Vladislav permalink
  Říjen 1, 2013 11:46 am

  Rushwolf: viděls polský film Když slunce bylo bohem? Pokud ne, stáhni si ho, nebo mi dej adresu a já ti ho přes Úschovnu pošlu.
  Po napadení a hrozícím vyhlazení místních obyvatel tyranským knížetem Popielem, spojeným s Vikingy a plánujícím se spojit se Sasy, je svolán sněm. Ozývají se hlasy, že by se lidé měli Popielovi poddat, a dokonce někteří nechápou, že to on povolal Vikingy, a apelují na to, že pokud se mu poddají, on je příště určitě před Vikingy ochrání.
  Pak ale vystoupí žrec a řekne klíčové věci: ano, poddejte se…vrahovi vašich synů, ničiteli vaší země…ale co povíte tam (ukáže k nebi), před tvářemi vašich předků?? Kdo se nepostaví zlu, ten jen dalšímu zlu umožní přijít!
  Takže asi tak. Ano, všichni jsme fajn a proč bojovat proti něčemu, co se mně bezprostředně netýká, že? Já si budu pro sebe a další čtyři lidi budovat po zbytek života nějaký ten soukromý kult, a oni mě nechají – budu jim sloužit a poslouchat je, oni si budou brát moji sílu, ale za to, že budu v klidu, mě nechají na pokoji. A postavím se tvrdě vůči každému, kdo by mi chtěl tento teploučký klídek brát…
  Nemá cenu tě přesvědčovat. Život se dá ztratit různými způsoby, z nichž jen některé jsou výrazně viditelné. Prohnít ho a prosnít v ukolébávajícím klidu a sebeklamu je právě možnost, která moc vidět není.
  Mně je to jedno, spíš se usmívám. Dělej si to, jak chceš, jenom se pro všechny bohy nedeklaruj pohanem – ty milióny mrtvých, kteří narozdíl od tebe v dějinách něco také provozovali, ti to totiž možná, až přijdeš jednou „tam“, neodpustí.

  • Rushwolf permalink
   Říjen 1, 2013 12:23 pm

   to sem viděl už asi pětkrát je to starý, ale celkem hezký 🙂 proč viděl si tam židy? 🙂 Uvědom si jednu věc… tady se zlu nikdo nepoddává… ani ho neignoruje, jen ho nikdo nevyhledává všude možně a netvoří ho tam kde žádné není…

   • Vladislav permalink
    Říjen 1, 2013 1:53 pm

    Rushwolf: je dobře, žes ten film viděl. Tak tedy úplně od začátku. Určitě si vzpomínáš, jakou má Popiel pověst: jde o autoritativního, krutého vládce, který vládne navzdory vůli svých poddaných (už jen ten pojem je zavádějící – předkřesťanští obyvatelé Evropy (mimo Řím) byli svobodní lidé) – když se mu něco nelíbí, použije sílu, jednotlivým rodům vezme jako rukojmí pár synů, nebo, když je nejhůř, požádá o pomoc Vikingy nebo Sasy, které odmění tučnou kořistí. Slované se bouří a žádají návrat starých práv – sněmu, který rozhodne, co mají dělat. Na sněmu se rozhodne, že proti Popielovi vojensky vystoupí a svrhnou ho.
    O co tady jde? O to, že v pohanství (neboli předkřesťanské víře v ryzí formě, neovlivněné monoteismem) rozhodovaly sněmy, shromáždění rodů. V rodech však samozřejmě existovali různí Popielové, kteří bažili po moci, ale věděli, že sněm jim ji nikdy nedá. Proto hledali spojence – a hledat je museli mimo svůj rod, a většinou i mimo rody jiné, protože ty byly řízené taky sněmem či podobně.
    Spojovali se tedy s cizinci, kteří většinou rodové sněmovní právo nectili, a kteří potřebovali mít v rodech „svého“ člověka, protože prostá agrese by mohla být příliš náročná a drahá. Ti cizinci – jako základní podmínka – museli být „odjinud“ a zároveň museli bažit po moci, nadvládě nebo aspoň placení tributu.
    Takto se z tzv. izgojů, vyděděnců rodu, stávali v dobách židokřesťanské expanze první křesťané. Samozřejmě vypočítaví, ostatně ke křesťanství přivádí 98% lidí vypočítavost a strach ze života po smrti, ne láska ke křesťanskému Hospodinovi. Tito izgojové se posléze stávali vládci svých zemí, často s vazalským vztahem k sousedním mocným křesťanským státům – a je samozřejmé, že byli odmítáni svými lidmi, kteří je znali.
    A teď to nejdůležitější: můžeš říct: dobře, takto se prosazovalo křesťanství – ale jaký k tomu mají vztah Židé?
    Velice jednoduchý. Křesťanství totiž nevzniklo z ničeho, ale bylo zjeveno Ježíšem Nazaretským Židům, které mělo vrátit na „správnou cestu“ a zachránit před uctíváním dle Ježíše zlých sil. Židé však Ježíše nesnášeli, a jako lžiproroka ukřižovali. Tady je právě ten moment, proč Židy nenávidí řada katolíků – jsme ale pořád na Blízkém Východě.
    Ježíšova mise tedy selhala, ale Židé si pamatovali, jak jeho slova působila na jejich soukmenovce. Uvědomili si, že pokud chtějí jako malý národ či jednotlivci někomu vládnout, nedokážou to zbraněmi a silou, ale šikovnou doktrínou. A tak vzniklo křesťanství.
    Všichni Ježíšovi učedníci byli Židé. Prakticky všichni první následovníci rovněž. Byla to Judea, odkud se začaly myšlenky křesťanství šířit na severozápad, do Říma.
    Řím byl v té době už ve fázi počínajícího úpadku. Jeho obyvatelstvo bylo příliš heterogenní na to, aby hledalo nějaké nenásilné ideje. A tak přesto, že bylo od začátku zřejmé, že křesťanství přináší jen rozklad civilizace, uvědomili si císaři celkem rychle, že jde o účinný nástroj ovládnutí a kontroly obyvatelstva. Tím začala expanze křesťanství.
    Křesťanství je Židy vytvořená doktrína, která má vnucovanou otročí mentalitou dosáhnout ovládnutí národů, které by jinak ovládnout silou šlo jen velmi ztěžka. Pro Židy je určena Tóra (tedy Starý zákon v neokleštěné podobě), které je naopak učí, že jsou vyvoleným národem, ostatním národům nadřazeným jako člověk psu nebo koni. Křesťanství bylo velmi úspěšné, protože vždy našlo po moci bažící „izgoje“, kteří se rádi stali křesťany a později vůdci svých národů, jimiž by se poctivou volbou těchto rodů nikdy stát nemohli.
    Křesťanství tedy dokázalo sjednotit. Technicky, organizačně, zkušenostmi těžilo ze starého Říma a jeho vyspělé civilizace, kterou sice zničilo, ale převzalo vše, co potřebovalo. Parazité postupují vždy přesně takto. Pohanské národy západní, střední ani východní Evropy se této velmi konsolidované, technicky i politicky mocné síle neměly šanci ubránit.
    Studoval jsem křesťanstí velice dlouho. A právě poroto, že jsem šel až na dřeň, tak jsem na úplném poátku nenašel křesťana, ale Žida. Poctiví, naivní a důvěřiví křesťané byli bludy, ve které museli věřit, zničeni skoro stejně, jako násilím křtění pohané – viz např. husitství. To ovšem jejich pochybení neomlouvá – pouze vysvětluje.
    V čem je tedy problém? Jistě, každý si můžeme žít po svém, a asi těžko má někdo tolik času, aby teď hned zakládal nějakou „pohanskou“ politickou stranu. Jde ale o to, že pokud se zdroji, který ti odebírá sílu, nepostavíš, potom mu budeš muset i nadále tu sílu odevzdávat, i když si toho nejsi vědomý. Protože ti samí lidé, či spíše jejich typy, kteří vytvořili kdysi jako nástroj k ovládnutí „mas primitivů“ křesťanství, stvořili později třeba bolševismus, a dnes tvoří multikulturalismus, homosexualismus a podobné věci. Cíl je vždy stejný: rozbití původních, tisíciletími prověřených rodových, duchovních, zvykových a dalších struktur, a podřízení a zotročení si takto ovládnutých lidí pro svou potřebu.

  • Rushwolf permalink
   Říjen 1, 2013 12:27 pm

   Tak já se nedeklarujui pohanem, mám pro svou víru název a nepotřebuji toto sprofanované označení když na to přijde… mám svou identytu a dokážu si jí uhájit jak proti muslimům, křesťanům tak i fanatikům tvého dformátu… jinak ty miliony mrtvých ty sám zesměšňuješ, si ostuda předků… já si své před svým rodem zodpovím, já dodržuji zvyky, i tradyční rodinu, co máš ty? krom hloupích keců?

   • Vladislav permalink
    Říjen 1, 2013 2:02 pm

    Víš, co mám já? Chuť něco změnit. Až půjdu jednou ke svým předkům, chci mít pocit, že jsem pro ně něco udělal, ne se jen díval, jak to rozhodující dělají místo mě jiní.

   • Rushwolf permalink
    Říjen 1, 2013 5:32 pm

    Tak to doufej, že nemáš mezi nima žádnýho pana Kohna, (když pominu ty hromady křesťanů… ) ten by byl hrdej 🙂 Mám totiž pocit, že většina věcí za který ty se tu pereš je absolutně netankovala v takové míře a pojetí jak ty tu prezentuješ a můžeš se ohánět třeba deseti filmama odrážejícíma naší současnou představu o zapomenutých časech (to by stejnětak mohl přijít Wolos s Asterixem, ale on má naštěstí ještě dost rozumu)… Jinak si myslím, že nejlepší co pro naše předky můžeme udělat je „poslat to dál“ zachovat rod a odkaz jejich krve což lze samosebou víc než jedinou strategií. Hlavní ale asi je žít pro živé, pro svou ženu a děti a jejich děti… osudy našich předků už nezměníš a tak ohánět se tím že si tu vyřváváš mandle pro jejich dobro je takovej alibismus někoho kdo asi došel do věku kdy je čas bylancovat a při ohlédnutí mezi těmi svými předky a svou součastností toho moc nezanechal… neměj obavy že každý kdo nekřičí chyťte žida, není schopen správně se rozhodovat, kráčet v před a připravovat půdu pro ty co příjdou po něm… pakliže ty chceš kráčet opačným směrem je to tvůj boj 😉

 33. Říjen 1, 2013 11:38 am

  Pokud chcete mermomocí stavět pohanství do křesťanské duality Pohan-křesťan nebo pohan-žid (Žid) prosím, já tohle ale nemám zapotřebí. Polyteistické náboženství a to i jeho etnická odnož dokáže podle mě fungovat i bez takovéhorto křesťanského dualistického schématu myšlení. Pokud máte podezření, že naše drahá domovina je v zajetí jakéhosi tisíce let trvajícího spiknutí, měli by jste tento problém řešit spíše na politické než duchovní úrovni. To znamená dělat takovou národní politiku, která se tímto podezřením bude seriozně zaobírat – když píšu seriozně, tak to myslím tak, že budete předkládat KONKRÉTNÍ důkazy o zájmových skupinách, o lobystických skupinách o pozadí majitelů bank a médiíí. Pořád ale platí, že tohle by mělo být věcí dokazování a na státní úrovni by se tím měly zaobírat soudy nebo tajná služba. Týká se to ve všech případech opět KONKRÉTNÍCH lidí, rodin, organizací a ne nějakého národa jako celku. Hodit všechno na Židy jako národ mi přijde dost laciné a hlavně nespravedlivé. Stejně tak mi přijde divné vysvětlovat celé evropské dějiny skrze vatikánské spiknutí. Zajímavé je, že radikální křesťané mají také svoje teorie o tisíciletém spiknutí, viz třeby to Spiknutí proti církvi. Osobně si myslím, že oba dva odvádíte (záměrně?) pozornost od skutečného problému dnešní Evropy a tím je multikulturalistická ideologie, která na Západě provádí, mimo jiné, etnickou výměnu obyvatelstva skrze masové přistěhovalectví. Pokud budeme hledat viníky multikulturalismu, najdeme nejspíš nějakou Frankfurtskou školu a její neomarxistické levičáky (někdy jedné už zmíněné národnosti, ale ne vždy), velké kapitalisty pro které je výhodné dovážet pracovní sílu a pak užitečné idioty volající po „pestrém“ světě atd. Slovo pestrém jsem dal do uvozovek, protože oni ve skutečnosti pestrost zabíjí. Pestrost lze udržet jenom tak, když si různé rasy a národy žijí na svém území a ne že se všichni smíchají v tzv. tavícím kotlíku. Určitá malá imigrace může existovat a myslím si, že existovala i dříve, to se dá zvládnout. Masová imigrace je ovšem koncem Evropy v evropském etnickém slova smyslu. Tahle současná podoba multikulturalismu se projevuje až v druhé polovině 20. století i když předpoklady pro její vznik sahají asi do minulosti. Můžete mi tvrdit, že i současný multikulturalismus je produktem spiknutí Vatikánu a nebo spiknutí Židů a pak se zeptám: Čeho takovýmto způsobem myšlení kdy hledáte tisícileté spiknutí dosáhnete směrem k lidem? Podle mě dosánhnete nanejvýš toho, že z vás budou mít lidé srandu a nebo strach. Protože prostě současný evropský člověk se svým smyslem pro spravedlnost neuvěří vašim schématům a výkladům dějin. V případě hledání kolektivního židovského viníka dosáhnete akorát toho, že lidé budou mít strach z opakování historie poloviny 20. století a radši se vám vyhnou.

  • Vladislav permalink
   Říjen 1, 2013 11:53 am

   Fíba: a co tedy navrhuješ jako alternativu? „Nechat to být“, jak jsme to dělali dosud? Ano, pravé pohanství by mělo být i politické, jinak se jedná jenom o hobbysmus typu „to jsme se to o víkendu hezky ožrali, ale teď zase šup šup do práce“.
   Neprotivení se zlu znamená partcipace na něm. Hádejme se třeba sto let, „kdo za to může“, ale potom JEDNEJME. Samo od sebe se nic nevyřeší!
   Anebo, jestli nám to vyhovuje natolik, že nejsme schopní nijak vystoupit, nepředstírejme, že jsme pohané, alternativa atd. Možná leda tak ve svých myslích…ale to je každému ukradené.
   O multikulturalismu jsme se bavit ještě nezačali, klidně můžeme.

   • Říjen 1, 2013 12:25 pm

    Navrhuju hledat skutečné konkrétní viníky a to skrze politickou činnost (kdo chce), to je vše. Politika je věc pomíjivá, duchovno zůstává. Souhlasím s tím, aby pohané měli svoje názory a projevovali se i politicky, jsme přeci dnešní lidé. Nemyslím si ale, že by mělo být pohanské náboženství politické samo o sobě. Pokud bys definoval současné pohanství politicky a zároveň ukázal na nepřítele (skutečného nebo domělého), co bude až svého současného nepřítele teoreticky porazíš? Nebude tu najednou něco chybět? Nebude pak nutné pro „udržení davu“ hledat nějakého nového nepřítele? Pro etnické pohanství typu Pohanského kruhu by podle mě mělo být prioritou „žít jako polyteista“, tedy na individuální úrovni žít v souladu s bohy, například z pohledu germánské tradice v souladu s jejich funkcemi v rodině (Frigg), poznání (Wotan v jedné ze svých podob), Donar (čestný boj), Tiwaz (čest, sparavedlnost) atd. Ctít bohy jako projev přírody a přírodních cyklů, jak kdo chce, možností bude asi víc. Na kolektivní úrovni pořádat slavnosti, vytvářet nová obětní místa, sázet stromy, zakládat posvátné háje, pomáhat zvířatům, kreslit, tesat kameny, vyřezávat sochy, vzdělávat mladé lidi v oblasti naší historie (třeba formou living history), možností je přeci hodně a já nejsem řečník ani spisovatel 🙂 Podle mých informací si třeba v Litvě postupně skupují starou vesnici, která jim slouží jako místo poro obřady a setkávání, viz video níže. V případě duchovna mi bohatě postačí, pokud se jeho etničtí vyznavači identifikují se svojí kulturou a definují se třeba jako „lidé evropského původu“. Nezlob se na mě, ale já mám z Tebe spíš strach. Představ si, že ve středověké Skandinávii a nejspíš až dodnes bylo oblíbeným zvykem dávat lidem jména po severském bohu hromovládci… např. Thorolf. Pro ně, tedy autentické „pohany“, to byla pocta, pro Tebe je pojmenování po bohu urážkou boha. Mluvil jsi s nějakým bohem o jeho náladách? Já se hlásím ke germánské tradici, ale naše pojetí duchovna je asi dost jiné i na té „ideologické“ úrovni. 🙂

   • Tyrfing permalink
    Říjen 1, 2013 12:37 pm

    @Fiba: Jen poznamku, myslim, ze je rozdil mezi „dat si jmeno souvisejici“ a „dat si jmeno primo“. Myslim, ze v sagach jsem nepotkal postavu, ktera by mela jmeno primo bozi. Ruznych odvozenin (Thorbjorn, Thorkell, Thorhall, Thorir, Freydis, Asgerd, Odinkar…) bylo hodne, ale primo nekoho, kdo se jmenoval Odin jsem tam nepotkal, pokud to nebyl nakonec sam Jednooky se spoustou dalsich jmen. 😉 Nedavat si jmeno primo – v tom bych s Vladislavem na rozdil od jeho zatizeni na zidy souhlasil…

 34. lomikel permalink
  Září 30, 2013 9:07 pm

  dobre 🙂

  ted fakt nevim kdo je skutecny slovansky pohan. Dame hlasovat ?

  • Rushwolf permalink
   Říjen 1, 2013 5:27 am

   Tak samozřejmě že nikdo… slovanský národ nikdy neexistoval, je to židořímský konstrukt… když po přijetí křesťanství židi a římani nevěděli co s hromadama lůzy a otroků, kteří najednou v duchu křesťanství si byli před bohem rovni a mohly by se dožadovat výhod a práv patriciů a boháčů, rozhodli se že uzavřou smlouvu s tatarama, ty podstoupily kus území na východě odkud vyšouply cikány (tenkrát celkem kulturní a vyspělý národ, který od té doby upadl a kočuje…) a tyhle lidi se tam nastěhovaly… vytvořili jim jazyk takový starověký esperanto, aby se byly schopný domluvit no a ejhle ono za pár století se na to nějak zapomělo, vytvořilo se u nich něco jako národní povědomí a začalo se to tlačit do tý slušný části Evropy… no a co s nima když už tu byly, žejo, tak se je Hodný Germáni snažili aspoň trochu zcivilizovat, tataři se o to snažili marně zase od východu, nic platný… ale ono jim to těm slovanům (tak si začali říkat) jednoho dne došlo a řekli si že takhle to dál nejde, že jakokaždej kulturní národ by teda měli mít taky nějaký dějiny a tak se všichni rozhodly že je vymyslej.. no a taky že jo, jenže se zapoměly dohodnou který budou ty oficiální… trochu se to zredukovalo za Jiráska židovského dějepisce žijícího v čechách, jenže tím urazil ty ostatní plodný autory dějin, který dostaly utrum a tady vlastně vznikla ta nenávist vůči židům obecně. No nakonec ale zbylo těch teorií cca jen 5. Takovej židobolševickej konstrukt co se učil cca před 20 lety, pak židoimperiální konstruk, kterej se vyučuje na školách dnes, no a pak teorie Vedistů, Wolose a Vladislava… kdo z koho ukáže až čas, teda pokud se ostatní národy Evropy mezitím nedomluvěj s Čínou a zas nás někam nešoupnou, prej přidaj i nějaký Řeky a cikány z celý EU, takže zase bude nějaký nový esperanto… no, každopádně takhle to bylo a kdo není ignorant, může si relevantní údaje najít v literatuře, mezi řádky, na internetu a tak, odkazy sem dávat nebudu páč by to bylo házení perel sviním 😉

   • Vladislav permalink
    Říjen 1, 2013 10:12 am

    Rushwolfe, existují témata, o kterých se nežertuje.

   • Rushwolf permalink
    Říjen 1, 2013 10:19 am

    aha, tak to sem vás asi špatně pochopil…

  • Říjen 1, 2013 6:34 am

   To hlasování nebude nutné, až půjde bratr Slovan někam plenit, samozřejmě v rámci své holubičí povahy, tak holt budou dva cíle Vatikán a Izrael. Každý podle svého nepřítele. Jenom ten Svatopluk asi zaplače, až zjistí, že ty pruty řezal a obvazoval zbytečně. To se ale holt nedá nic dělat… 🙂

   Jinak článek samotný zajímavý a myslím si, že i pravdivý.

   • Vladislav permalink
    Říjen 1, 2013 10:39 am

    Osobně se za „lepšího“ slovanského pohana, než je Wolos, nepovažuju, jen se mi možná trochu víc v posledních letech otevřely oči.
    Jsem asi jeden z posledních, kdo ztratí pozitivní slovo pro křesťanství, resp. pro jakoukoliv jeho odnož. Mé silně protikřesťanské názory jsou dostatečně známé.
    Moje duše však znovu a znovu krvácí, když vidím, že se někdo už zase snaží nasměrovat něčí hněv jinam než na samotný kořen. Zase začínají sílit breivikovské názory, které do skupiny nepřátel pohanů řadí pouze křesťany, ale na jejich mateřské židovské lůno zapomínají, ba dokonce hodlají některé židovské aspekty prohlašovat za pohanské.
    Pokud se mezi sebou hádají a perou dva rodní bratři a já mám zásadní výhrady proti oběma z nich, znamená to snad, že automaticky jednomu ve skrytu duše fandím, jak tvrdí Wolos, nebo spíše to, že bytostně nesouhlasím s oběma, ale jednoho beru navíc ještě za původce, zatímco toho druhého spíše za „rozvíječe“ a vykonavatele všeho toho hnusu??
    Oni jsou jedno, jeden rod, jedna matka, jeden otec, jedna víra. Můžou se mezi sebou rvát třeba do krve, ale pokud půjde o ochranu hodnot vně jejich rodu, vně monoteismu, kterým jsou prorostlí jak rakovina hrtanem, semknou se a budou bojovat. A proti komu? Proti nám. Proti pohanům, resp. těm, kteří chápou, že JAKÁKOLIV forma spolupráce s nimi už další roduvěrné pohanství vylučuje…
    Vždycky je to tak, dělají to tak všichni tři rodní orientální bratři a je zřejmé, že ani pohanství nebude výjimkou: vše, co nás ohrožuje, buďto zničíme, nebo zakážeme, nebo infiltrací našich lidí a myšlenek zcela zneutralizujeme – to platí nejen o posvátných místech našich předků. Nakonec se možná dočkáme i židovského jazyčnického žrece, katolické mše za sluníčkové pohany (myšlenka ekumenie je přece tak krásná!) nebo wotanismu bojujícího za adopce dětí gayi a lesbami:-) A bude nám nařízeno, že se musíme mít všichni vzájemně hrozně rádi, budeme přesvědčováni, že jsme v podstatě všichni stejní…Co je horší? Usilovat o množství příznivců či členů, ovšem za podmínky, že se staneme sice masovějším, ale naprosto bezpohlavním hnutím postindustriálního mainstreamu? Nebo vycházet z mála, ale před kvantitou a „mnohostí“ preferovat kvalitu a hlídání čistoty a podstaty? Osobně se silně přikláním k tomu druhému. Nebezpečí, o kterém mluvím, je to nejhorší ze všech možných.

   • Rushwolf permalink
    Říjen 1, 2013 11:05 am

    A proč by sme vůbec nějaký hněv měli živit a někam směřovat? Chápu, nesluníčkovej pohan musí být věčně vůči někomu nasranej a vymezenej… ale proč tu energii nedat raději do budování vlastního kultu, vlastní víry, praxe… ono bejt jen nasranej je vždycky jednoduší. Já k suverenytě a nezávyslosti svojí víry na židovství ani na křesťanství vztek vůži nim nepotřebuji, pokud ty ano, si stále jen jejich otrokem, nevolníkem co má přání rebelovat, co se opájí strachem z vrchnosti, která ale možná ani jeho život neovládá,a le ta představa je pro něj natolik divoká, že by si se svou svobodou neměl co počít. Odmítnout tvoují ideu nenávisti a války vůči křesťanství neznamená, že je člověk pacifista a idealista co razí tezi, že všichni se musejí milovat a tolerovat i když zrovna proti lesbám ani gayům nic nemám, jako zdravej chlap se jima necítím ohroženej a tak je vážně nepotřebuju pronásledovat… naopak muset jít do války, neváhal bych najít nějakýho toho homouše nebo lesbu aby se mě starali o manželku a pomáhali jí s domácností nemusel bych s epak třeba bát že mě sdrhne s jiným, jak se mnoha drsnejm válečníkům stává 😀 Oni sou to vpodstatě fajn lidi, jsou součástí přírody a tak je taky beru. Jinak je ale opravdu škoda, že místo pohanství se tu stále jen babráš v židovství a křesťanství… ty z toho prostě stejnak jednou zžidovatíš. Tvůj člnánek o slovanech byl třeba moc pěknej jako literární útvar (zdroje „faktů“ nebudu komentovat). každopádně sám už bys těch rodnověrnejch stoupenců měl daleko víc, když by ses zaměřil na stavění vlastní věže a ne na boření věží těch druhých… prostě se tu namáháš, plýtváš talentem,a le je to naprosto planý tlachání, který upřímně asi ani nikohomoc nezajímá, pár lidí se tomu zasměje, dalších pár lidí si řekne „něco na tom je, ale jinak je to pěknej magor…“ no nevím… stojí ti to vážně za to? Co po tobě jednou zůstane krom plivanců a jedu, Co předáš svým dětem a své rodině? jen odkaz nenávisti a shrbená záda, před velkým židem, který to dotáhl i navzdory slovanské genialitě tak daleko že ovládl svět? Uff…

   • Wolos permalink
    Říjen 1, 2013 9:21 pm

    Rushwolf: „před velkým židem, který to dotáhl i navzdory slovanské genialitě tak daleko že ovládl svět?“

    Trefa do černého.

  • Wolos permalink
   Říjen 1, 2013 9:20 pm

   Já se k pohanství nehlásím, to je věcí antických kultů a národů podmaněných Římem, které odporují křesťanské reformě.
   Zato rodnověří (latinsky označováno jako barbarikum-životní styl a víra SVÉHO, nikoliv cizího práva a morálky) je výraz , který mi rezonuje zdaleka víc 🙂

   • Vladislav permalink
    Říjen 1, 2013 9:28 pm

    Rodnověří? Jaké rodnověří? Vždyť to, co je jako rodnověří běžně pojímáno, odsuzuješ. Tvé rodnověří je rodnověřím české Rodné víry – viděls, jak „mnoho“ lidí ty stránky navštěvuje a jak to na nich „žije“? A přemýšlels někdy, proč?

   • Vladislav permalink
    Říjen 1, 2013 9:33 pm

    Wolos, Rushdolf: s tou adorací „velkého žida“ jste to už opravdu přehnali…ale dobře, pozvěte si, „rodnověrci“ a „pohané“, Jehovu domů. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění, k tomu už není co dodávat.

   • Wolos permalink
    Říjen 1, 2013 10:31 pm

    Vladislav: až na výjimky s Rodnou vírou v kontaktu nejsem, takže opět vedle. Tvá fantazie je sice fajn, ale jakmile jí moc popustíš uzdu, mění se vážná diskuse ve vyprávění báchorek. Ty hranice žánru už nějakou dobu pokoušíš, takže pozor, abys pak měl vůbec koho do diskuse.

   • Rushwolf permalink
    Říjen 2, 2013 5:31 am

    To je právě to Vladislave, ty ani nepoznáš sarkasmus a deš s epouštět do debat… uvědom si prosímtě, že jediná osoba co tu adoruje židy si ty a nikdo jiný, ty jediný tu vykládáš o obyčejném tuctovém národě, že je hybatelem světa, že zotročil a zotročuje národy, že stojí za úpadkem a zánikem slovanů… ty a ještě jednou ty z něj děláš nějakou rasu nadlidí všehoschopných, kteří snad již od vzniku planety určují běh světa a osudy jednotlivců… jestli tohle není adorace, tak už opravdu nevím co… mě sou židi ukradení, beru je jako obyčejný národ, třeba jako poláky,… historicky zajimavý, určitě významný z hlediska položení základů světových náboženství,a le tím to končí… nejsou pro mě onic většími nadlidmy, než obyvatelstvo sousední vesnice… pokud ty cítíš, že cíleně ovládají tvůj živto je to tvoje věc… když to vezmem kolem a kolem svět je provázaný, každého život je ovlivňován milionem jiných osob, přímo či nepřímo… ale aby to pro mě byl důvod k antisemitismu? Z toho sem už vyrostl… něco jiného je nějaký národ obdivovat a lézt mu do prdele a další věc je být z nějakého národa vystrašený až paranoidní… obojí není hodné svobodného muže a obojí ti je bohužel vlastní… až poramena zelézáš do zadku rusům, že by tě sochorem musely prostit a klepeš se strachem z žida tak až seš nasranej že se ostatní neklepou s tebou… jak se můžeš být vůbec cítit v takovém postoji hoden tu mluvit o předcích? Bohové… mám snad ještě učit svoje děti aby se večer než dou spát podívaly pod postel, zda tam není schovanej izák? Jdi tohle vykládat před základní školu, tam možná nějaký následovníky uženeš. Jinak ono soudíšli funkčnost náboženství podle provozování stránek na internetu je vidět jakej teoretik veskutečnosti seš… z osobní zkušenosti vím, že když člověk praktikuje a své náboženství žije, dá mu docela práci sednou ti a začít o tom sepisovat věci na internetu, není čas a není ani nálada kazit si prožité tím, že to člověk zveřejní a popíše… znám mnoho aktivních pohanů, jejihž osobní blogy, nebo stránky, které jejich skupinu mají prezentovat zejí prázdnotou,a le ne proto že by se nic nedělo… naopak i tyhle prázdné stránky slouží jako maják a kdo vážně chce stojí především o osobní setkání, a účasti na svátcích rituálech a obřadech, ne o sezení u PC a masturbace nad stránkama o slovanské či jiné víře… které může celé dny sepisovat a aktualizovat někdo kdo ani nevyleze ven a nedudělá za celáý rok jediný obřad.

 35. Tyrfing permalink
  Září 30, 2013 12:01 pm

  Vladislave, kdy zalozis Wenetischer Beobachter? 🙂

  • Vladislav permalink
   Září 30, 2013 12:17 pm

   Tyrfing: no, se zakladatelem Volkischer Beobachter mě sice pojí stejný den narození (29.10.), ale obávám se, že v takovém případě bych se brzy stal obětí noci dlouhých nožů, připravené soukmenovci poté, co by zjistili, že mám od nich diametrálně odlišné názory na řešení dané problematiky:-)

 36. Vladislav permalink
  Září 30, 2013 9:43 am

  Wolosi, takže podle tebe je kritický postoj k Židům a priori dědictvím katolicismu? Promiň, ale to je stejná logika, jako tvrdit, že prezident Roosevelt byl komunista, protože stejně jako sovětští komunisté bojoval proti Hitlerovi. Víš, ona ta logika „nepřítel mého nepřítele je mým přítelem“ nemá 100% platnost, jak se zřejmě domníváš.
  Jistě, naši lidé katolicismem ovlivnění jsou a jsou jím ovlivnění silně, vždyť tady tisíc let rozhodoval prakticky o všem. Budeš ale asi překvapený, ale obecně kritičtí vůči Židům byli a jsou nejen katolíci či post-katolíci, ale i post-pravoslavní, post-protestanti, prakticky všechny muslimské země (ty tedy obzvlášť, že), nebo – abych to zjednodušil – prakticky všechny národy a etnika, kam „vyvolená noha“ kdy vstoupila.
  Ono se ani není čemu divit. Pokud přijde do nové země cizinec, který trvale odmítá přijímat její hodnoty, neustále se nad své hostitele vyvyšuje, iniciuje činnosti, které prokazatelně tomu národu a jeho lidem škodí, a vydrží to tak dělat stovky let, asi ho velká obliba čekat nebude, že? To, že to pak pár katolických manipulátorů dovedně zneužije a vznikne tak názor: my katolíci nenávidíme Židy, protože nám ukřižovali Ježíška, s tím nemá nic společného.
  Pravá jména bohů jsou zapomenuta? Ano, některých jistě, ale jméno Velese, vládce podsvětí, magie a hmotného dostatku, k nim nepatří. Jenom v naší zemi najdeš desítky názvů, které na něj odkazují. To je všeobecně známo. Tvůj nick je ryzím rouháním (omlouvám se za výraz z katolického ranku, nepochybně ukazující na mé zakuklené katolické smýšlení:-)), protože ty Veles nejsi a nikdy nebudeš. Ukazuje pouze na to, že buďto jsi velikáš, který se jím být cítí, nebo je (a to je pravděpodobnější) tato otázka pro tebe tak povrchní a podružná, žes tomu zkrátka nevěnoval pozornost.
  Judea byla dobyta Římany, ale to mělo na Židy pramalý vliv. Oni chtěli a chtějí žít především v diaspoře, potřebují žít mezi jinými národy a mít se na nich a z nich dobře. Jde o de facto nejvlivnější a nejbohatší národ této planety, určující klíčovým způsobem dění v USA, prostřednictvím pouhých několika rodin vlastnící převážnou část světových aktiv. Společného s nimi nemáme NAPROSTO NIC, pokud tedy nemyslíš planetu Zemi, nebo „symbiotický“ vztah otrok-otrokář.
  Ano, antiku bych v rámci křesťanství našel v renesanci, ale nikoliv jako produkt křesťanství, ale jako – spolu např. s reformací – PRVNÍ POKUS o demontáž katolicismu v evropských dějinách. Představitelé renesance byli dlouhou dobu katolickou církví jako heretici, kacíři likvidováni. O tom se nemá cenu rozepisovat, článek to popisuje velice dobře.
  Zdá se, že nechápeš základní teze židovské „školy přežití“ – nebo spíš: vzhledem ke tvým evidentním hlubokým vědomostem se spíš domnívám, že je breivikovsky popíráš. Copak Žid někdy usiloval o to, stát se císařem, králem, imperátorem, vojevůdcem? Proč by to dělal, když mohl uvedené osobnosti pomocí svých peněz, kontaktů a manipulace pohodlně řídit, a dle potřeby je nechat vyniknout nebo zlikvidovat? Králové jsou popravováni, vojevůdci umírají v bitvách, ale peníze, které umožní králům stát se králi či vojevůdcům vybudovat armádu, jsou věčné – jen musíš vědět, na koho se přisát, kde je „vydělat“, a jak si je udržet a zmnožit.

  Zcela vedle jsi i ve tvrzení, kdo zlikvidoval Polabské Slovany. Jistě, Němci hráli klíčovou roli, ale: patřil snad do Svaté říše římské i dánský král Valdemar II., který r. 1167 rozvrátil Arkonu? Patřili tam Švédové? Poláci? Patřili tam Italové či Španělé, účastnící se křížové výpravy v r. 1147?

  Pokud jde o Václava, vycházíš zřejmě z tezí Záviše Kalandry (čest jeho práci i památce), které však byly vyvráceny, dokonce i de facto jediným novodobým historikem zabývajícím se (byť na můj vkus trochu povrchně) raně slovanskými dějinami, Dušanem Třeštíkem. Jistě, leccos bylo přimyšleno, upraveno, ale předně: podzimní rovnodennost nebyla NIKDY pro Slovany důvodem nějakých velkých oslav. Kdyby měli ryze lokální fráterníci tak velkou potřebu překrývat významná astronomická data, zaměřili by se především na nejvýznamnější slovanský pohanský svátek v roce – letní slunovrat. Proč Václava Boleslavovi družiníci nezabili koncem června? Vždyť 3 měsíce sem, 3 měsíce tam už by nerozhodovaly, za situace, kdy ani nejlepší historici nebyli schopní ještě za 1. republiky přesně říct, zda k vraždě došlo v roce 929, 935 nebo 936! O smyšlených osobnostech navíc neexistují zápisy v německých kronikách…

  • Wolos permalink
   Září 30, 2013 5:45 pm

   Bavit se s „pohanským“ katolíkem, který ignoruje argumenty a dává do placu báje o supermanech podkládané domněnkami a nesmysly (moc nestojí na penězích, ale na víře, kupříkladu, první „kasta“ jsou kněží), které už jsem viděl dříve u kovaných katolických lefébvristů by bylo asi na dlouho. Tím méně, když přeceňuješ význam letního slunovratu (nakrytého už sv. Janem) a podceňuješ rovnodennost, spojenou se sklizní toho, co bylo zaseto. No nic nechám to tak, klidně si mysli, že jsi vítěz diskuse, nevadí mi to.

   Užívej si tedy dále svůj iluzorní symbiotický vztah otrok- otrokář, je vidět, že myšlení otroka je patrné, neboť kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost, kterou jsi svou vírou opřel o kluky z Říma (budou teď asi dost reformovat, a vypadá to na návrat byzantinismu v ruském provedení, třeba si pak připiješ s páterem Dijem nebo jinými „Slovany“, co se budou o některých věcech rádi dušovat, stejně jako ty), tak jen bacha, ať tě pak nepolejou vodou, oni když už mají někoho chyceného na „žida“, těžko se jim dotyčný pak vyvléká z háčku, zvlášť když jako podběrák přidají imperialismus a jako klacek na omráčení pak bílý supremacismus.

   „Ukazuje pouze na to, že buďto jsi velikáš, který se jím být cítí, nebo je (a to je pravděpodobnější) tato otázka pro tebe tak povrchní a podružná, žes tomu zkrátka nevěnoval pozornost.“

   Ani jedno, ani druhé, ale jako Jeho žrec to ponechám v tajnosti, aby ses měl proč budit ze spaní a pilovat svůj misionářský zápal 🙂

   Bohové s Tebou Vladislave!

   • Vladislav permalink
    Září 30, 2013 6:23 pm

    Rovnodennost není spojená se sklizní ničeho, leda tak možná hub:-) Doporučuju pořídit si zahrádku, nebo si to aspoň někde přečíst:-)
    Obilniny dozrávají už na přelomu července a srpna, a svátkem sklizně byly u Slovanů tradičně dožínky, slavené hned poté.

    Rovnodennost pro Slovany nikdy větší význam neměla, pouze krajní, slunovratové pozice Slunce.
    Letní slunovrat je typickým příkladem svátku, který se nepodařilo vymýtit/zakázat, tak se mu dal háv jakéhosi blbečka, „svatého“ Jana. Nicméně projevy (ohně, hledání kouzelných rostlin, nevázanost) byly a jsou stejné. Můžeš p.t. publiku objasnit, v čem kromě přejmenování tedy je to nakrytí?

    Veles je také bohem moudrosti. Ty moudrý nejsi, nemůžeš být jeho žrecem. Trochu mi připomínáš některé „české Kelty“ a „druidy“ z nich:-) Promiň, že to říkám tak narovinu, ale člověk, který si kritiku Židů nedokáže vyložit jinak, než a priori jako katolicky podmíněnou, být moudrým nemůže, i kdyby hýřil ještě dvakrát tak velkým množstvím papouškovaných statí, než hýříš ty.

    Páter Dij mi rozhodně blízký není, i když je mi jasné, že není ve tvých silách to pochopit. V Rusku jsou mnohem moudřejší žreci, např. Veleslav – velmi aktuálně např toto:

    http://slavonie.org/2013/09/28/my-pohane/#more-12816

    Nakonec jsem rád, že ses odkopal přáním Bohové s tebou – silně mi to připomnělo diskuse s křesťany, kteří zase s oblibou přejí na konci téměř každé jedovaté polemiky „Hezký den“, popř. ještě se slinou na bradě a naběhlou žílou na čele děkují:-)

    Já ani křesťan, ani bizarní breivikovský rádobypohanský židofil nejsem, takže jenom konstatuju, že ti nepřeju nic zlého.

 37. Vladislav permalink
  Září 29, 2013 12:04 pm

  Článek je velmi dobrý, ale mýlí se v jedné podstatné věci: vyděluje křesťanství vůči Židům, židovství. Zahrnout do jakékoliv revoluce Žida vždy znamenalo zdegradovat původní myšlenku a celé hnutí odsoudit ke krachu. Křesťanství totiž není ničím jiným než náboženstvím určeným Židy pro gójimy. A jak už to naši spoluobyvatelé se zahnutými frňáky skvěle umí, dokážou se přitom šikovně vytvořit i jakési „rozpory“ mezi oběma jedovatými naukami, rozpory, které mají tento společný původ a cíl méně informovanému nebo bystrému posluchači tento společný cíl zakrýt.
  Podle stejných zásad infiltruje tento tzv. globální prediktor své lidi do VŠECH hnutí a systémů, které by pro něj mohly být (pokud by to neudělal) ohrožením. Mladí i staří bažící po „svém“ hnutí a „svých“ myšlenkových souputnících tak nakonec ve většině případů narážejí na židovinu, která se umí dovedně tvářit jako razantní alternativa židovině.
  Křesťanství, židovství i islám nejsou ničím jiuným než třemi zmijemi z jediného hnízda, zmijemi, jejichž cílem je nadvláda nad světem a zotročení nás „pohanů“, ať už máme doma symboly Odina, Peruna nebo Svantovíta.
  Máme totiž něco, co parazitické blízkovýchodní nauky nikdy neměly a mít nebudou: duši coby esenci skutečné božské energie. Duši, kterou většina našich lidí nabídla těmto neproduktivním parazitům jako potravu. Hodnoty a systém, který z této duše vychází, a který oni nikdy mít nebudou.
  Bohůmžel, řada jinak nadějných „pohanů“ toto ještě nechápe, a jediné, co dokážou, je pasivním způsobem vydělit se vůči křesťanství. To je sice začátek, a začátek dobrý, ale je potřeba jít dál – a nebát se přitom používat pěsti.

  • Wolos permalink
   Září 29, 2013 3:41 pm

   Recepce katolické antisemitské propagandy („krev jeho na nás a na naše děti“) zvýrazněné zejména v císařském Německu a jeho dědicích (Hitler byl katolický monarchista, který chtěl po prohrané 1.válce tou druhou vrátit na trůn rod Hohenzollernů a sám fungovat jako kancléř po vzoru Bismarckově), je opravdu ukázkové vydělení se proti křesťanství…

   To vzniklo jako imperiální indoevropský koncept s kořeny v zoroastrismu (imperátorské jméno-titul Kýros, Kúrúš, Chréstos, Caesar, Císař) a s judaismem má společný maximálně „starý zákon“ (ten vznikl buď už v imperiálním Íránu v dobách exilarchů -jmenuje jako imperátora-Mesiáše právě íránského Kýra, kdežto svoje panovníky tituluje maximálně král, ale nikdy ne císař) a dokončen byl jako náboženství pro Římany dobytou Judeu, předcházel mu polyteismus jako v kterékoliv jiné zemi před dobytím pokřtěnými legiemi). Minimálně „nový zákon“, kterým se křesťané řídí, už psali kovaní heléni (zejména alexandrijští jako např. Origénes), v řečtině. Kdyby tomu bylo jak píšeš, tak si píšeme hebrejskými znaky, používáme židovský kalendář namísto reformovaného juliánského(!) (gregoriánský) a všude jsou namísto chrámů a kostelů synagogy ( a židé by nebyli do pozdního novověku zavřeni v ghettech). Namísto toho je celý katolický Západ zamořen křesťanskou antikou, protože je nikoliv uzurpátorem Říma, ale jeho přímým dědicem.

   • Vladislav permalink
    Září 29, 2013 7:24 pm

    Milý nepřekvapivě židofilní Wolosi, musím konstatovat, žes opět nezklamal. Zasmál jsem se už při prvních větách tvé reakce, což bylo dobře, protože mě to zachránilo před bolehlavem, kterým bych jinak musel začít trpět po dočtení celého příspěvku.
    Tak Hitler byl katolický monarchista? Proč? Pro obdiv k Fridrichu Vilémovi, Bismarckovi nebo von Hindenburgovi? Pro instalaci/podporu klerofašistických systémů na Slovensku nebo Iberském poloostrově? Naprosto netuším, co má svastika jeho nejbližšího oblíbence Heinricha, podle jehož nápadů chtěl zorganizovat poválečnou Evropu, společného s křesťanstvím, a kromě zmínek o Prozřetelnosti (slovu Bůh a dalším judeokřesťanským tvarům se důsledně vyhýbal) v jeho odkazu nic křesťanského (kromě materialistického pragmatismu a pokrytecké nenávisti k Židům) nenacházím. To ale jen na okraj, jsou jiní, kteří ti to vyvrátí mnohem líp.
    Ten tvůj „maximálně starý zákon“ je mimochodem jedním ze dvou ZÁKLADNÍCH dokumentů křesťanství, a nejedná se o nic jiného než o Tóru převyprávěnou pro gójimy, samozřejmě s vypuštěním pasáží, které by se jim nemusely líbit.
    Technická: znáš JEDINOU křesťanskou církev, která by Starý zákon explicitně zavrhla?
    Ano, „kultura“, kterou sem křesťané zavedli, měla skutečně VNĚJŠÍ ZNAKY helénské, o tom nemůže být sporu. Helénskou však nemůže být a není, o tom asi nejlíp vypovídá právě ten seriál o fanatickém ničení helénských památek, na který oba reagujeme.
    Proč tomu tak bylo? Proč se i dnes najde spousta lidí, kteří nejen uvěří, ale i šíří báchorky o tom, jak středověcí křesťané vlastně uchovali a zachránili antický odkaz?
    Omyl a zase omyl. Oni antickou civilizaci ZNIČILI, resp. zničili z ní vše kulturní, duchovní, nemateriální, vše, co jim křížilo plány na vládnutí dle svých plánů, co nepotřebovali využít či zneužít. Stále stejný scénář: co lze, tomu zaměníme/ukradneme význam, co nelze, zničíme, „ztratíme“, „přepíšeme“ nebo popřeme, že kdy existovalo…
    Protože na antické civilizaci parazitovali (jinou ani neznali, vždyť západní Řím měl nejméně 150 let před svým koncem striktně křesťanský charakter!!), neměli jinou možnost (a zkušenost!), než z ní při budování světa dle svých představ TECHNICKY vycházet. Oni neznali jiný stát, než římský, jiný typ práva, než římské, jiný typ imperiální politiky, organizace hospodářství atd. atd. Z čeho jiného měli vycházet, než z toho jediného, co znali??
    Z židovského základu těžko – žádný neexistuje, protože Židé žijí cíleně už od dob Ježíše v diaspoře – své cíle si tak mnohem snáze naplňují…
    Židé nemají žádný zájem na tom, abychom psali hebrejskými znaky, protože to jsou znaky, které určili sami pro sebe. Nemají zájem, abychom konvertovali k jejich Jehovovi, protože pro nás je určen Ježíš, který nás má naučit, jak trpět a snášet příkoří, aby oni mohli nerušeně rozvíjet své plány. Konvertovat k židovství se sice pokusit můžeš, ale pokud nebudeš za Žida uznán (dle linie matky), oni tě za Žida považovat nikdy nebudou – a jejich Jehova si to s tebou pak navíc hezky vyřídí…

    Při čtení tvé poslední věty:
    „Namísto toho je celý katolický Západ zamořen křesťanskou antikou, protože je nikoliv uzurpátorem Říma, ale jeho přímým dědicem“ pak už cítím pokryteckou radost, že jsem slovanským pohanem obdivujícím Niklota Pomořanského nebo Dragevíta, a ne pohanem antickým, upřednostňujícím Juliana Apostatu. Musel bych totiž začít vidět rudě…
    Opravdu nevím, proč sis dal jméno syna Svarogova, bratra Perunova, jednoho z nejvyšších světlých bohů Velese. Kromě toho, že je to urážka boha samotného (jsme lidé, proto se nazývejme lidskými jmény, dát si jméno boha znamená neúctu k němu), je to i výsměch všemu, co o něm a jeho činnosti víme. Přátelsky ti radím: jestli ve Velese věříš, nešpiň si těmito praktikami „karmu“ (omlouvám se za New Age výraz, snad si rozumíme).

   • Wolos permalink
    Září 29, 2013 10:10 pm

    Vladislav: Jak vidím, dědictví katolicismu je hlubší, než by si jeden myslel. Nazval bych to pohanským roubem (nezpracovaná adolescentní vzpoura nevedoucí k dospělosti, ale k věčnému revoltování) na křesťanském stromě (přečte se pár kř. historiků, katolických antisemitů a pár článků z wikipedie).

    Tak si sni svůj sen a dávej si přátelské rady někomu jinému, pravá jména bohů jsou zapomenuta (a byla záměrně tajena), zbyly už nám jenom výrazy, co označují jejich funkce, což ti ale dosud nikdo neřekl, takže ve svatém zápalu radíš úplně mimo (navíc nejsi z mého rodu, tak nevím, co si to vůbec proti mému bohu a Dědům, které zastupuje, dovoluješ?) a to opakovaně i přes předchozí odmítnutí (záchvěv nezpracovaného misionářství?). Nečti tolik křesťanské historiky a zkus vlastní praxi, nech se posednout jeho duchem a naslouchej záchvěvům mysli a mrazení v zádech. Pokud na to máš.

    Židofilní nejsem, jen odmítám štěkat s ostatními podle katolických not, protože je to cesta zpět (syntetizování kř. prvků s rodnověřím), nikoliv kupředu. Navíc si uvědomuji analogii v dobytí Judeje a našich zemí Římskou říší, ať již v předkřesťanské, tak křesťanské (franské) podobě, máme tedy s židy (a řadou dalších kmenů a národů po celém světě) společný imperiální problém.

    Antiku v rámci křesťanství bys našel např. v renesanci („znovuzrození“ – můžeš hádat čeho) nebo klasicismu či empíru (od slova imperium). Malá nápověda pro studium: křesťanští platonici a aristotelici, po „temném“ středověku přišel navíc novověk a znovuotevření Platonské Akademie (cca 1440) ve Florencii, dovzdělej se.
    Křesťanství katolického typu není nic jiného než transformovaný římský imperiální kult (rex sacrorum, pontifex maximus, divus iulius) potlačující v rámci silnější centralizace (Konstantinova reforma ústící v byzantinismus, což je imperiální kult jak vyšitý) kulty ostatní (legio Christi tvořená z prvu vojáky, vymezujícími se vůči „civitates“ či „paganos“), i ten juliánský kalendář držený dodnes orthodoxními katolíky (pravoslavnými-byzantinci) leccos napovídá. Existuje kniha „Jesus was Caesar“, a argumenty tam udané jsou nanejvýš zajímavé. I Caesarovo úmrtí a posmrtné pověšení na kříž (tropaeum – symbol vítězství či dominance) jako rituál zbožštění („divus iulius“, viz také Temple of Caesar), se dosti kryje s termínem křesťanských Velikonoc… (křesťanská mytologie to přeměnila do žida, který nikdy neexistoval- proto se od Starého zákona úplně nedistancovala, aby tak maskovala římskou skrytou agendu židovskou fasádou, která se pak angažovala v expanzi do celého světa- misiích, kolonialismu a romanizaci). Vatikán (Pahorek věštců) pak stojí na historických pozemcích rodiny Juliů, docela sranda.

    Žid v tom kromě náboženské fasády hraje roli zloducha, aby křesťan měl proti čemu bojovat (projekce vlastních fobií a obraz „nepřítele-supermana“, aby se stádo dostatečně bálo a ochotně souhlasilo s jakoukoliv prasárnou ve jménu křesťanstva v rámci boje proti „židovi“ nebo komukoliv, kdo je vydáván za jeho vazala) a pak nadšeně co holokaustovat jen krátce předtím, než vnutil světu jako celku „lidská práva“(1948), obsahující sekularizované křesťanství, a mohl tak už téměř pečetit svoje imperiální romanizované celosvětové panství – panství bílého křesťana, podpořené ještě jadernými zbraněmi ve všech svých třetinách (americká, evropská, ruská), kterým se v součtu nic nemůže rovnat, narafičili to pěkně (včetně stěhování Třetí Říše -nástupkyně Sacrum Romanum Imperium a Sacrum Romanum imperium nationis Germanicae- do USA. Operace Paperclip. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá).
    Najdeš je zejména mezi papeži a kardinály – stará římská šlechta, co to drží celé v chodu (najdi si „black nobility“, abys tak netápal a nehledal všude židy). Žid s imperiální expanzí a efektivitou k udržení obrovských panství nikdy zkušenosti neměl ani mít nebude, tudíž jak by takový kolos mohl účinně ovládnout, natož udržovat? (raději se podívej do katolických archivů, universit a klášterů – tam to dobývání kmene po kmeni a národa po národě mají pěkně pokupě, včetně matrik, které jsou také jejich dílem).
    Pokud se cítíš dědicem Niklotovým (máš předky z Polabí či Lužice?), tak nechápu, že nevíš, že jej dobyla Svatá říše římská (od 15.stol. s přídomkem „národa německého“, viz výše u Třetí říše), oživená v rámci „karolínské renesance“(renovatio imperii), s kterou si naopak máš tendenci notovat.
    Víru člověka poznám nikoliv podle toho, co o sobě prohlašuje, ale podle toho, jakým mýtům věří (!). Pokud věříš křesťanským a hlásáš je, není co řešit.

    (To platí i o víře ve sv. Václava, kterého si vymysleli křesťané k utvoření vazalské „české státnosti“ jako překrytí oslav podzimní rovnodennosti a vyvážení obrazu „pohana Boleslava“ – syna velekněžky Drahomíry. Stačí se podívat, jak o nich Kosmas píše.)

 38. morgarath permalink
  Září 29, 2013 11:18 am

  To je hnus velebnosti…

Trackbacks

 1. Kulturní vandalismus (3/4) | Atlara's Blog

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: