Skip to content

Kulturní vandalismus (2. část)

Září 14, 2013
well_dressing

Jedno z tisíců pohanských míst v Británii, dnes křesťanských

Tak jako všude na keltském severozápadě Evropy, byla božstva spojovaná s prameny přeměněna na místní světce. Stovky dnešních místních bohů, onálepkovaných jako „svatí“, se vyznávají pouze v místě jejich konkrétního „posvátného pramene“.

Často se připomínají každoročním zdobením pramenů. V Peak District je obřad žehnání pramenům mnohdy signálem k začátku týdne oslav (či ‚smutečních slavností‘) mezi koncem května a počátkem září, s řadou událostí, jež často na konci týdne vrcholí karnevalem.

men_marz

Menhir známý jako Men Marz v Brignogan Blages, department Finistere, v Bretani, byl pokřesťanštěn umístěním kříže na vrcholku. Tisíce dalších neznámých bylo zničeno tam, kde křesťané znali postup, jak toho docílit

Starověcí Římané praktikovali přejímání bohů jiných národů. Ve formálním obřadu (exoratio) přemlouvali  své  „nepřátelské“ bohy, aby před bitvou změnili svou stranu, a slibovali jim větší oběti a lepší chrámy. Když dobyli nová území a  získali nové bohy, poslali jejich zpodobnění zpět do Chrámu kapitolského Jupitera. Tato sbírka, jež měla být největší sbírkou dědictví moderní Evropy antického světa, zmizela v časech křesťanství. Za vlády křesťanů zmizel bezpočet dalších uměleckých děl z celého známého světa. „Zmizelo“ je konvenční eufemismus k vyjádření čehokoliv od svéhlavé ledabylosti po záměrné hledání a ničení. Některá antická díla se zachovala ve Východní říši, zvláště v Konstantinopoli. Když však západní křesťané roku 1204 město oblehli a dobyli, okamžitě tyto starověké poklady ukořistli a ty, které nemohli odnést, zničili. Nicetus, soudobý řecký spisovatel, některé poklady vyjmenoval:  sochy Juna, Parida a Venuše, Bellerophona, Herkula, Heleny, Sfing a mnoho dalších. Některé tyto sochy byly obrovské: čtyři koně měli potíže odtáhnout hlavu Junovy sochy.

Herkulova socha byla (dle Lysimacha) objemem tak velká, že palce sochy se rovnaly mužskému pasu. Bronz byl rozbit a roztaven, aby se lépe převážel; mramor byl jednoduše zdemolován. Množství kořisti skončilo v bazilice sv. Marka v Benátkách, která je dodnes pokladnicí byzantského umění – od zlatých pohárů a reredosů (oltářních obrazů) po císařské rytiny v porfyru a čtyři nádherné pozlacené koně odlité z mědi.

Mnoho z toho přežilo vandalismus západního křesťanstva díky péči pohanů či křesťanské nevědomosti. Kapitolská Venuše, římská kopie Praxitelovy Afrodity z Cnidusu, byla dle všeho ukryta, aby se zabránilo jejímu zničení křesťany. Byla zazděna a k jejímu nalezení došlo až v sedmnáctém století.

venusdmDalší Afrodita, vykopaná roku 1820 na řeckém ostrově Milos,  se nyní oslavuje jako Afrodita z Milosu, či častěji jako Venus de Milo. I přes chybějící paže (které byly ulámány po jejím nalezení) patří k nejznámějším sochám světa. Nyní se nachází v Louvru a vidíte ji na obrázku vpravo.

Paže a původní podstavec se ztratily po svém nálezu. Mramorová socha byla vytvořena někdy mezi lety 130 a 100 př. n. l. Z nápisu na jejím podstavci, zapsaném předtím, než zmizel, vyplývá, že má jít o dílo Alexandrose z Antiochie. Dle moderních odborníků se nejedná o stejnou třídu jako Praxilovu původní Afroditu, která se samozřejmě „ztratila“.

Další sochy, jako Laocoön a jeho synové, a Apollón belvedérsky, obě nyní ve Vatikánském muzeu, se znovu objevily za renesance. Stejně tak Hercules Farnese od Glycona, znovuobjevený roku 1540. Některé sochy byly poničeny, ale ne zniženy. Např. socha Ísis v Římě vede svůj druhý život jako štědře obdařená „Madama Lucrezia“.

augustus

Tuto sochu Augusta, nalezenou v Efezu, téměř s určitostí poničili křesťané – stejně jako uřezali nos a rozbili tělo, vyryli na čelo kříž

Křesťanům nepadly za oběť pouze náboženské  sochy. Raní křesťané ničili sekulární sochy a nápisy. Významný církevní historik Eusebius měl škodolibou radost, že Caesar Maximian byl „první, jehož pochvalné nápisy a sochy a vše ostatní, co se obvykle tvoří, bylo  svrženo jako připomínka ohavného monstra“3. Jeho poničené sochy byly ponechány jako objekty vtipů a dovádění pro každého, kdo je chtěl pohanit a urazit. Jeho portréty i jeho rodiny byly zničeny – některé se shodily z výšky a rozbily se, jiným byly začerněny tváře a poškozeny tak, že je už nebylo možno opravit. Podobný osud potkal rovněž další, kteří dostatečně nesympatizovali s křesťanskou věcí. Nesympatizující lidé byli popraveni a všechny připomínky jejich existence se zničily.

Dědictví antických dob Západu je jen nepatrné ve srovnání s tím, jaký mohlo mít rozsah, kdyby rané křesťanské autority nechaly uměleckému vkusu vmísit se do jejich náboženských předsudků4. To málo, co zůstalo, se zachovalo navzdory snahám horlivějších křesťanů. Sochy se zakopávaly nebo zadívaly, nebo se házely do moře, aby unikly křesťanským krumpáčům a sekerám. Kdyby byli křesťané schopnějšími detektivy a méně neznalí ohledně sledované problematiky, pak by bylo „ztraceno“ celé dědictví. Jezdecká socha Marka Aurelia na Campidogliu v Římě se zachovala proto, že křesťané si ji spletli se sochou svého hrdiny Konstantina..

livinia

Socha Livie Drusilly, manželky císaře Augusta, rovněž nese stopy po křesťanských vandalech, včetně kříže vyrytého na čele

Často můžeme říci, že za poškozování soch byli v prvé řadě zodpovědní křesťané proto, že se zaměřovali na znetvoření tváře (jak často činí rovněž muslimští vandalé) a v druhé řadě proto, že často vyrývaly na tváře kříže, nejčastěji kříž doprostřed čela, aby nějakým způsobem sochu pokřesťanštili. Dělání křížů na čelo je běžná křesťanská praxe. Stále se provádí vodou v průběhu křtů, popelem na Popelečnou středu a barvou na lebkách mrtvých mnichů. Kdysi se provádělo do ruda rozžhaveným cejchem na čelech domnělých kacířů. Obrázek vlevo ukazuje sochu Livie Drusilly (58 př. n. l. – 29 n. l.), manželky císaře Augusta, jež nese stopy po křesťanských vandalech, zvláště kříž vyrytý na čele.

Tato socha bohyně Afrodity, nalezené v Agoře v Aténách, nese stopy po křesťanských vandalech, včetně křížů vyrytých na čele a bradě.

Tato socha bohyně Afrodity, nalezená v Agoře v Aténách, nese stopy po křesťanských vandalech, včetně křížů vyrytých na čele a bradě.

Tato socha Germanika (Germanicus Julius Caesar (15 př.nl. -19 n.l.) nese stopy po křesťanských vandalech, včetně kříže vyrytého na čele.

Tato socha Germanika
(Germanicus Julius Caesar (15 př.nl. -19 n.l.) nese stopy po křesťanských vandalech, včetně kříže vyrytého na čele.

zeusNábožensky inspirované šosáctví se rozšířilo do všech úrovní života. Křesťané byli zodpovědní za ukončení původních olympijských her, s nimiž nesouhlasili. Známá socha Dia v Olympii, vyvedená ze zlata a slonoviny, jeden ze sedmi divů světa, byla odvezena do Konstantinopole, kde ji později zničili. (Předpokládá se, že vypadala jako na obrázku vlevo). Dílny Feidiáse, tvůrce Diovy sochy, byly přeměněny na kostel.

Podobně trpěly i další divy světa. Dianin (Artemidin) chrám nedaleko Efezu, byl zničen spolu se sochou bohyně. Kameny se použily na „hrobku“ sv. Jana a lázně. Na místě, kde stála Dianina socha, se vztyčil kříž. Další div světa, mauzoleum v Halikarnasu, bylo rozkucháno na stavbu křižáckého hradu, jenž dodnes stojí u přístavu dnešního Bodrumu v Turecku.

Jeden ze sedmi divů světa, Mausoleum (vlevo), než bylo rozebráno křesťanskými křižáky pro vybudování křižáckého hradu (vpravo)

bodrumcastlemausoleum

Budování Dianina (či Artemidina) chrámu v Efezu byl 120 let trvající projekt, který započal lýdský král Kroesus. Popsal jej Antipater Sidonský, který sestavil seznam sedmi divů:

„Upřel jsem zraky na zeď pyšného Babylónu, na níž nachází se cesta pro vozy, a na Diovu sochu u Alphea, na visuté zahrady, sluneční kolos, a obrovskou práci na vysokých pyramidách, a ohromnou hrobku Mausolovu; když jsem však uzřel Artemdin dům, jenž stoupal k mrakům, ty ostatní zázraky ztratily svůj lesk, a já pravil, „Pohleďte, krom Olympu Slunce nikdy neshlédlo na nic tak velkolepého.“ (Antipater, Řecká antologie [IX.58])

Zničili jej křesťané a nyní je to už jen prázdné místo. Některé kameny se použily na stavbu nedalekého kostela, jiné se odvezly do Konstantinopole. Některé sloupy v Hagia Sophia pocházejí z Artemidina chrámu a sochy a další ozdobné prvky skončily v křesťanském hlavním městě….

Nápis v Efezu potvrzuje roli křesťanů  při vandalismu, konkrétně křesťana jménem Demeas:

„Zničiv falešný obraz démona Artemis, Demeas vztyčil symbol Pravdy, Boha, jenž zahání modly, a Kříž kněžích, nesmrtelné a vítězné znamení Kristovo. „

Rekonstrukce, jak by vypadal Artemidin chrám, a fotografie místa dnes (sloup rekonstruován z kamenů ponechaných na místě). Kvalitní kameny byly odvezeny do Konsantinopole, jiné na stavbu kostelů či budov jako těch v pozadí.

artemisartemisephesus

AlexandriaLibraryBurning

Malba zničení Alexandrijské knihovny

Za vlády křesťanského císaře Theodosia I. došlo ke spálení Alexandrijské knihovny. Léta se skupiny křesťanských mnichů vydávaly ze svých pouštních klášterů ničit svatyně a chrámy. Prohledávaly domy a ničily všechny nekřesťanské náboženské předměty. Roku 391, kdy spálily Serapův chrám, se jim rovněž podařilo podpálit nedalekou knihovnu – největší knihovnu západního světa. Některé odhady uvádějí množství zničených svazků na 700,000 (ačkoliv zbylo ještě dostatek svazků, jejichž spálením se mohli potěšit muslimové, když tam roku 642 dorazili).  Jako konec rozvoje starověké matematiky se tradičně uvádí rok 415, kdy za vlády následujícího biskupa byla v témže roce křesťany zavražděna Hypatia. Velká tradice vzdělávání v Alexandrii skončila rokem 517, kdy byla uzavřena světoznámá Filosofická škola.   Jinde musely být eliminovány i konkurenční křesťanské školy. Roku 489 císař Zeno uzavřel školy v Edesse. Konec starověké filosofie lze ztotožnit s uzavřením Akademie a dalších filosofických škol v Aténách křesťanským císařem Justiniánem roku 529. Jakákoliv možnost intelektuální opozice byla nyní vyloučena.

hypatia_01

Hypatia, jak ji ztvárnila herečka ve filmu Agora

Filosofie se považovala za nebezpečnou křesťanství. Filosofové byli pronásledováni a jejich knihy páleny. Pronásledování dosahovalo takové úrovně, že učení muži  byli nuceni ničit vlastní knihovny, než by riskovali, že byť jen svazek zahlédne křesťanský udavač. Těch několik křesťanských intelektuálů, kterých existovalo, muselo být opatrných, aby neurazilo vnímavost méně intelektuální většiny. Filosofa Boëthia např. v šestém století zabil zbožný křesťan Ostrogót Theodorik. Údajně skončil tak, že mu byl kolem spánků omotán provaz, utahovaný tak, až mu vystoupily oči z důlků. Jeho smrt označuje konec antické tradice vzdělávání.

salvatore

Kněžiště kostela sv. Salvátora, Spoleto, Itálie, obklopující svatyni římského chrámu. Kostel z pozdního 4. století se vyznačuje znovuvyužitím římských architektonických prvků a středověkým zdivem, napodobujícím antický styl

Každé pohanské dílo odkazujícící na Ježíše, všechna díla křesťanů, kteří nedokázali akceptovat teologii v souladu s posledním církevním koncilem, byly potlačovány. Jediná přípustná literatura byla ta, jež se podřizovala v dané chvíli oficiální křesťanské. Sbory, které nárokům nevyhovovaly, byly rozpuštěny a jejich existence popírána. Jiné spisy se kreativně upravovaly. Díla vzdělaných pohanských autorů se ničila spolu s těmi křesťanským, jejichž názory se zrovna nepovažovaly za pravoslavné. Dějiny se buď „ztrácely“, nebo upravovaly, aby se staly  přijatelné.

Během prvních církevních staletí byla známa četná díla pohanských autorů a mnoho z nich  Church, a mnoho z nich se následně zničilo či jinak „ztratilo“. Víme např., že bylo napsáno  několik biografií Pythagora. Všechny se „ztratily“. Jeden z nejslavnějších římských spisovatelů, Aulus Cornelius Celsus, napsal De Artibus — dílo, o němž je známo, že pojednávalo o zemědělství, teorii vojenství, filosofii, zákonu a lékařství.  Jednalo se o vysoce považovaného myslitele, jenž měl o křesťanech velice nízké mínění, a není překvapením, že jeho dílo zmizelo. Části jeho lékařských spisů byly objeveny ve středověku a z nich lze odhadnout rozsah toho, o co jsme přišli.

Mnohdy víme, že v raných dobách křesťanství tato díla ještě existovala: např. o sv. Augustinovi se ví, že četl Ciceronova Hortensia, pak část školního životopisu, ale od té doby jsou „ztraceny“. Některá pohanská pojednání se dočkala křesťanských úvodů a závěrů, a takto se prezentovala jako původní dokumenty. Dopis Požehnaný Eugnóstos tak byl přeměněn na zprávu o moudrosti zjevené Ježíšem po jeho smrti svým učeníkům. Vše, co nemohlo být podobným způsobem vykucháno, bylo znehodnoceno. Z řeckých sekulárních děl se tudíž v originále nezachovalo žádné. Sekulární učení a sekulární umění, jakož i sekulární vzdělání téměř zmizely. Některá díla byla znovu objevena v renesanci. Např. Petrarka objevil některá díla Cicerona. Básně Catulla prý sloužily jako zátka v mantuanském sudu na víno. V devatenáctém století Robert Curzon nalezl „ztracená“ díla Euklida a Platóna, která fungovala jako špunty v nádobách na olejový olej v jednom koptském klášteře (v Deir el-Suriani ve Wadi Natrum).

archimedes

Archimédův palimpsest

Pergamen byl tak drahý, že si středověcí duchovní občas nějaký vzali, seškrabali existující text a znovu list použili –  jako tzv. palimpsest. Pohlížejíce na díla pohanů starověkého světa jako na bezcenná, zničili, nebo si alespoň mysleli, že zničili, díla největších myslitelů v lidských dějinách tím ,že z nich udělali modlitební knížky. Moderní věda dokázala z těchto křesťanských modlitebních knížek několik důležitých děl obnovit. Např. roku 1229 byly pergamenové kopie sedmi Archimédových pojednání vymazány a přepsány modlitbami a poté je svázal kněz jménem Johannes Myronas do byzantské modlitební knihy (euchologionu). Myronas řecky uměl, tudíž určitě věděl, co dělá. Ze sedmi Archimédových pojednání jsou dvě jinak neznámá (Metoda mechanických rovnic a Stomachion) , a o jednom (O plovoucích tělesech) v původní řečtině, jazyku, jímž Archimédes psal, není nic známo. Za svého působení v Jeruzalémě kněz nezničl jen Archimédova pojednání, aby z nich udělal modlitební knížku, ale i 10 listů aténského řečníka hyperida ze čtvrtéko století př. n. l., z nichž jeden obsahoval mimořádné důležitou řeč, která se jinak již nezachovala.5 Tato kopie Archimédovy Metody byla nalezena roku 1906. Je zbytečné říkat, kolik existovalo takových palimpsestů, na nichž křesťané zapracovali lépe a již se nikdy nenajdou.

Ztráty způsobené křesťanským vandalismem – záměrným i náhodným – jsou nevyčíslitelné , avšak jejich měřítko lze odhadnout z útržků, jež se zachovaly. Tacitovy Dějiny a Letopisy jsou obě neúplná. Jeden rukopis Lucretiovy De Rerum Natura, „o povaze vesmíru “ se zachovalo ve středověku. Liviovo ztracené dílo zahrnuje jeho 142 dílné Dějiny Říma, z nichž se dochovala jen malá část. Plinius Starší napsal množství děl, z nichž se zachovala jen Historia Naturalis. Samozřejmě není jak zjistit, kolik stovek či tisíců důležitých děl zcela zmizelo,  aniž po sobě zanechalo odkaz v nějakém zachovalém díle. Nebyla ničena jen antická díla. Pokud měli křesťané příležitost, pálili rovněž židovské a muslimské knihy. Když se roku 1109 muslimské město Tripolis vzdalo křižákům, byla do základů spálena s celým svým obsahem velká knihovna Banu Ammar , nejlepší v muslimském světě.

Některá díla se zachovala, protože se dostala mimo dosah pravoslaví. Když pronásledovaní nestoriáni utekli na východ, vzali si s sebou starověké knihy. Pod zoroastrisjkými a muslimskými vládci si užívali mnohem větší svobody a zřídili v dnešním Iránu a Iráku významné komunity. Spolus s dalšími uprchlíky přeložili spisy řeckých filosofů. Na 1000 let byla tato díla pro Západ ztracena. Když byla konečně z arabštiny znovu přeložena do latiny, zažehla obrození vzdělanosti, kterou známe jako renesance. Právě touto cestou se zachovala Aristotelova díla. Další díla se zachránila jinými způsoby. Roku 1895 staré odpadní jámy v egyptském Oxyrhynchus vydaly mj. zapomenutou píseň básnířky Sapfó a fragmenty „ztracených“ her Aeschyla a Sofokla.

sackrome

Drancování Říma barbary roku 410, autor Joseph-Noël Sylvestre, 1890.
Nezmiňuje se často, že tito barbaři byli křesťany.

Běžně křesťany uváděný argumentem bývá, že křesťanství samo ve středověku udržovalo tváří v tvář nájezdnickým divokým barbarům plamen uhasínající vzdělanosti. Pravda je téměř přesně opačná. Církev byla ve velké míře zodpovědná za to, že západní Evropa upadla do nevědomosti a temna. Ke konci čtvrtého století např. Gótové zničili  mnoho ze Západní říše, včetně velkých měst jako Delfy a Atény. Tito Gótové však nebyli pohanskými barbary z tradičních historických knih, jednalo se o křesťany. Tito barbaři pochodovali s biblemi v čele svých armád. Když obléhali Řím, nejednalo se, jak se často míní, o pohany obléhající civilizované křesťany, ale z většiny křesťany obléhající civilizované pohany. Jistě, ve městě se nacházeli nějací křesťané, ale není důvod předpokládat, že jejich víra byla silnější než víra jejich biskupa. Jejich biskup (dnes považovaný za papeže) svolil k obětem na oltáři sv. Petra, za účelem záchrany města před křesťanskými hordami stojícími před jeho branami.

Vizigóti ve Španělsku a v jižní Gálii, a Ostrogóti v Itálii byli rovněž ariánští křesťané. Tudíž Vandalové, kteří drancovali Gálii, Španělsko a severní Afriku patřili také k bibli nosícím křesťanským věřícím. Populární příběhy o pohanských barbarech rabujících Řím jsou čistě fantazie. Řím byl stále v dobré forme až do poloviny šestého století, kdy se křesťanský císař Justinián pokusil znovu připojit Itálii k Říši. Město bylo opakovaně obléháno a vydrancováno křesťanskými silami. Křesťanský císař Konstant II. dovršil zničení roku 664, kdy odstranil poslední cennosti, včetně všeho kovu, co šlo pobrat rukama, nejen sochy, ale i bronzová kování a olověné střechy –  dokonce kovové svorky a pásky, které držely pohromadě kamenné zdi. Déšť a počasí napáchaly další škody, ale stále toho zůstalo dost na to, aby křesťané snahy svých předchůdců překonali.

Přeloženo z:  http://www.badnewsaboutchristianity.com/

– pokračování příště –

Poznámky:

3. Eusebius, The History of the Church, 8:13 rovněž 9:11.

4. Ne všechny sochy byly zničeny hned. Z některých se tvořily sbírky. Např. eunuch Laosos shromáždil  úžasnou sbírku v Konstantinopoli, jež zahrnovala Phideaova Dia z Olympie, Athénu z Lindosu a Praxitelovu Venuši, od té doby všechny „ztracené“.

5. „Archimédův palimpsest“ byl napsán v druhé polovině desátého století, téměř s určitostí v Konstantinopoli, a poté zničen Johannesem Myronasem, pravděpodobně v Jeruzalémě před dubnem 1229. Archimédova pojednání, která obsahuje, se nazývají Rovnováha ploch, O spirálách, O měření kruhu, O kouli a válci, O plovoucích tělesech, Metody vytváření mechanických teorémů a Stomachion. Rukopis se uchovává v The Walters Art Museum v Baltimore, Maryland.

Reklamy
komentářů 70 leave one →
 1. kristian permalink
  Říjen 31, 2016 3:15 pm

  Mohli by ste napísať aj niečo o filme Agora ,ktorý presne toto popisuje?

 2. Vladislav permalink
  Září 23, 2013 1:58 pm

  A ještě k té „nejnižší indické kastě“. Naše zkušenosti s nimi, jak se zdá, ukazují, že staří Indové, když je takto klasifikovali, měli pravdu. Pokud by byla pravda to, co říkáš, Rushwolfe, byli by po už více než půltisíciletí pobytu v Evropě Romové dokonale asimilováni, a to i bez míšení s bílými. Klima tu na nás působí na všechny stejné, o celkových podmínkách k životu nemluvě.
  Jak je tedy možné, že Romové, kteří se s bílými nemísí, mají i dnes, po tolika staletích, prakticky stejné problémy s integrací, jako jejich předkové? Jak je možné, že téměř všichni „úspěšní“ Romové jsou ti, kteří se smísili s bílými (nebo se aspoň odstěhovali z tradičních komunit), zatímco ti, co zůstávají v „tradičním“ prostředí, jsou problémoví?
  Právě Cikáni jsou nejlepším důkazem faktu, že KULTURA A GENY JSOU (téměř) VŠECHNO. Žádné jiné klima, žádné obklopení těmi či oněmi sousedy nezmění charakter národa či rasy, dokud se její příslušníci nezačnou mísit se svými sousedy.

  • Rushwolf permalink
   Září 23, 2013 2:20 pm

   měls to tam napsaný, jen si to přečíst… navíc oni tu jak si můžeš všimnout, nejsou vystaveni prostředí,a le v první řadě společnosti… neobhjevili se v panenské divočině s kterou by se museli vypořádat,a le v civilizobvaném světě, který je zavrhl… nevím jestli máš takový problém porozumět psanému textu, ale očividně ano. navíc nevím co do toho stále taháš to míšení, pokud máš nějaký obavy, nebo spíš touhy týkající se míšení s cikánama je to tvoje věc, proč to ale ventyluješ tady, kde to evidentně nioho nevzrušuje…?

 3. Vladislav permalink
  Září 23, 2013 1:47 pm

  Rushwolfe, nějak ti docházejí argumenty. Vysvětlím ti to tedy polopatě, snad to konečně pochopíš. Jižní Amerika byla podmaněna španělskou conquistou z větší části už do třetí čtvrtiny 16. století. V době, kdy se na středoamerických ostrovech stavěly obří katolické kostely, které si svou pompézností mající za cíl především legitimizovat zločiny a nově nabyté bohatství dobyvatelů, ničím nezadaly s těmi evropskými, nebylo po kolonizaci Severní Ameriky ani vidu, ani slechu. Ještě o 100 let později prosili Virgiňané „divochy“ o pomoc a ochranu, bez nichž by nebyli schopni přežít v nové zemi jedinou zimu. Století poté, co většinu jihoamerického bohatství vykradli Španělé a Portugalci, a toto zmizelo v jejich mateřských zemích.
  Ale co to? Uběhlo několik set let a USA se staly vedoucí světovou mocností, zatímco státy typu Argentiny zápasí na hraně skupiny „rozvojový svět“.
  Připomínám, že třeba Argentina má přitom obrovské nerostné bohatství, a celá její jižní část leží v mírném oceánském klimatu, ne nepodobném klimatu Anglie či Francie. Desítky či stovky nejen severoamerických, ale i jihoamerických dřevin je možné pěstovat i v oceánské Evropě.
  Jak to,že to tedy v USA „šlo“ a v Argentině nikoliv?
  Důvod je stejný, jako pro skutečnost, že ze zemí EU, které jsou dnes ohroženy bankrotem, snad všechny (asi s výjimkou Lotyšska) leží v jižní části našeho kontinentu: odlišnou krví podmíněná horší pracovní morálka, korupce ve spojení s neefektivním katolictvím, nedostatečné sociální cítění a nesvoboda, zakořeněné v nejhlubší povaze těch lidí. Například v dnešním Španělsku,sužovaném 24% nezaměstnaností, je problém sehnat k prácu na poli (!) jiné lidi, než přistěhovalce, a to většina prací probíhá od podzimu do jara, tedy v mírném období roku!
  K tomuto se připojil ještě další zajímavý fakt: zatímco Evropané, kteří přišli do Severní Ameriky, měli děti téměř výlučně sami se sebou a původní obyvatele likvidovali, Španělé a Portugalci se hojně mísili s indiány.
  Výsledkem je naprostá inverze původních hodnot, španělsko-incko-černošský paskvil na jedné straně vs. (teď už mnohem méně) anglosaská pracovitost, zodpovědnost, šetrnost a neokázalost na straně druhé.
  Obě tyto skupiny vlastností neslo něco, čemu říkáme RASA. Podnebí Itálie nebo Španělska není o nic méně příznivé, než podnebí Kalifornie či Nového Zélandu. Rozdíl je „pouze“ v tom, že na jednom místě vybudovali civilizaci lidé, kteří uvykli těžké práci a šetrnosti, a tyto aspekty dávno zabudované do genů si přenesli i za oceán, zatímco na druhém místě byli ti, kdo se naučili žít z minulosti a případný nedostatek řešit pouze agresemi či válkami, přičemž po staletích křížení s rasami vyznávajícími spíše kořistnický způsob obživy se jejich schopnosti vyhrabat se z problémů vlastní prací výrazně snížily.
  Křížení je konec, poslední hřebík do rakve. Je to jako u zvířat – pár kapek cizí krve rasu oživí, ale litr či dva ji zničí, a s ní zanikne všechno, čím se ta rasa vyznačovala. Budeme-li mít štěstí, možná vyšlechtíme rasu novou, ale to spíše ne.
  Řím nezanikl proto, že by se „najednou“ objevily odkudsi hordy tzv. barbarů, ale především proto, že Římané v 5. století už dávno nebyli těmi Římany ze století 2. nebo 3. Byla to masa lidí desítek kultur, bez hodnot, které by je spojovaly. Ti lidé se bránili jen chabě, každý myslel především na sebe, země neměla „motor“ a žila v podstatě z minulosti. Pohanské kulty přestaly být za této situace pojítkem, což usnadnilo nástup spasitelského křesťanství, které dílo zkázy dokonalo.
  Zkus si dokonaleji nastudovat vliv historie vs. klima, a možná ti to časem dojde. Argentinské pampy nemají o nic nepříznivější klima než severoamerické prérie, a přesto to na jednom místě „šlo“ a na jiném ne. Ať se na to díváš, jak chceš, ničím jiným než rasou to nevysvětlíš…

  • Rushwolf permalink
   Září 23, 2013 2:17 pm

   argumenty mě nedošly, ale když je někdo ignoruje, tak mě už moc nebaví si plácat játra… to co píšeš nevyvrací má tvrzení a ani to nedokazuje tvojí tezi o krvi jako nositelce víry a kultury… čili že víra je geneticky podmíněná, jinými slovi… navíc ty tu poukazuješ na důsledky multikulturalismu, což je něco absolutně jiného než o čem sem hovořil. Jinak k rozdílům mezi USA a Jižní Amerikou… když budu ignorovat, že si ignoroval obsah výše psanéhoa tak argumentuješ vůči něčemu naprosto odlišnému… je rozdíl nějakou zemi vyrabovat, a pak se kulturně smísit (o čemž má teorie opravdu nebyla) a v tom nějakou zemi obsadit a kolonizovat tak aby byla plnohodnotnou lidskou občinou, ne jen zásobárnou zlata a otroků… Navíc obyvatelstvo USA jak sám píšeš se nekřížilo, a mělo vazby s mateřskou zemí a dostávalo kulturní impulsy z evropy po celou dobu své existence… Jižní amerika byla obsazena, lidé se vpodstatě asimilovaly, kulturní impulzy i zájem Evropských kolonistů byly výrazně slabší… oboje ale popisuje úplně jinou situaci i problém, než který sem nastínil… ani v jednom případě nešlo o genetický materiál nechaný napospas působení prostředí, bez vazeb na původní kulturu a tradice… čili argumentuješ pěkně,a le úplně o něčem jiném…

 4. Amateratsu permalink
  Září 23, 2013 12:26 pm

  Já dříve hledal taky etnikum a řešil jsem vnitřně jestli se spíše klonit ke Germánům a Keltům k těm Slovanům mám nějaký odpor ani nevím proč. Nakonec jsem se na to vykašlal je to zbytečnost řešit. Věnuji se Antické filozofii o ctnosti, morálce, ideálu a duchovní naplnění a jsem spokojený člověk.

  Místo bohů takhle uctívám přírodu co se týče boha nevím jestli tomu říkat bůh věřím nebo vím že je něco mocného kolem nás a ve vesmíru. Nevím co to je nevím jak se jmenuje ani nevím jak vypadá ale mám k tomu respekt.
  Jsem si to takhle ulehčil mě to takhle vyhovuje. Nemusím už řešit etnikum ani národnosti a vyznání či jména bohů :).

  Celkem je únavné pořád řešit minulost co kdo odkud je místo toho aby se řešila přítomnost pohanství. Pohanství v podstatě nemá ani nějaké pevné zásady. Pohanství se může vyložit tolika způsoby od objímání stromů po agresivní nacionalismus. Nikde není nějaké duchovní praxe nějaké duchovní vedení filozofie a podobně. . . . . . proto se všechno takhle matlá přes sebe.

  • Myslič permalink
   Září 23, 2013 12:33 pm

   Ale di ty brebto 😀 „Nikde není nějaké duchovní praxe nějaké duchovní vedení filozofie a podobně. . . . . . proto se všechno takhle matlá přes sebe“ To snad nemůžeš myslet vážně?! To, že ty nic takového neděláš a neznáš, neznamená, že to tak někdo jiný nemá 😀

  • Tyrfing permalink
   Září 23, 2013 12:56 pm

   Nejak mi tenhle Tvuj prispevek vyzniva jako kdyby ho rekla jista Ezopova liska. 😉

  • Anton Antonovič permalink
   Září 23, 2013 3:57 pm

   Je to jednoduché-nehledejte tam, kde se to matlá přes sebe a vyložte si to svým vlastním způsobem.
   Možná asi máte zdravý kořen; bylo by škoda, kdybyste přírodu uctíval tak, že by Vás to zavedlo k „animálnímu ideálu“ a to „něco mocného“ k židu Jehovovi.

 5. Vladislav permalink
  Září 23, 2013 11:10 am

  No prave. Jak to, ze třeba Cikani nejsou ani po desítkách generaci v Evropě stejni, se stejnými hodnotami, jake máme my? Jak to, ze v Severni Americe nevznikla v místech kolonizovanych Anglosasy, s identickými klimatickými podmínkami, stejna civilizace jako v Americe jižní? Jak to, ze Austrálie a Novy Zéland jsou civilizované země, zatímco par set km na sever se nacházející Nova Guinea neni? Jak to, ze kolonizace Amerik prováděna prevazne Španěly a Anglosasy měla zcela jiny průběh a dopady na původní obyvatelstvo, nez kolonizace Sibiře prováděna Rusy?
  Kdepak, mas to nějak slunickove pomichane. Klima je jiste dost dulezite – jinak se buduje civilizace v miste, kde v zime témeř nemrzne a v lete je příjemných 25, nez tam, kde půl roku lezi sníh, puda je hluboko promrzla a v krátkém lete nastoupí mračna komárů. Nicméně, to, o čem píšeš, nefunguje, to ani nema cenu dal rozvádět.

  • Rushwolf permalink
   Září 23, 2013 11:25 am

   přečti si co si napsal…
   „Jak to, ze v Severni Americe nevznikla v místech kolonizovanych Anglosasy, s identickými klimatickými podmínkami, stejna civilizace jako v Americe jižní? “

   hádej… právě proto že tam stejné podmínky nejsou ne? severní a jižní amerika to je diametrální rozdíl… každopdáně dále je ten faktor co sem zmiňoval… kolonizace. Mnoho lidí hnaných mateřskou zemí, kteří nemají přetrhané kulturní a společenské vazby… to je něco jiného než vývoj malé oddělené populace bez styků s původním základem… Vpodstatě je to trochu jako „pán much“. navíc taky zapomínáš že doba kdy vznikala náboženství byla civilizačně a mírou entropie trochu někde jinde, než doba kdy nastala vlna kolonialismu…

   • Vladislav permalink
    Září 23, 2013 11:39 am

    Neni tam zádný podstatný rozdíl pro to, co nastalo: světová supervelmoc c.1 na severni polokouli vs. rozvojové země na polokouli jižní. Nastuduj si zeměpis, nauc se klima třeba Argentiny, to je dole na jihu mírný pas podobne jako v Evropě.
    Důvod pro ten rozdíl je jediny: charakteristické vlastnosti Anglosasu vs

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 11:53 am

    naprosto špatně… nejde jen o klima al ei geografii… středomoří a Evropa kde proudily civilizační impulsy x pouští izolovaná jižní afrika, nebo od jakýchkoli jiných kulturních vlivů izolovaná jižní amerika je rozdíl… Vždyť se podívej na čínu… kam se na její civilizaci hrabala ve 2. století před naším letopočtem Evropa? pak došlo k umělé izolaci a celá země zaostala o 1000 let, když tam pak přijeli první evropané, mohli tvrdit, že číňané sou hloupí, páč sou na jiné civilizační úrovni… ale důvod byl jinde… Je třeba na věci nahlížet v souvyslostech… změna klimatu, geografie, pohyb lidských skupin… to vše se stalo různě po světě jinak, právě kvůli jiné morfologii kontinentů, vlivem klimatu, etc. takže neboj se že se pletu… jen nemám čas a náladu na to dávat tu někomu lekce klutrurní antropologie. Za to nejsem placenej a očividně ta námaha ani nestojí za to 😉

  • Rushwolf permalink
   Září 23, 2013 11:28 am

   očividně si vůbec nepochopil co sem před tím psal… naschvál sem tem ještě upozorňoval na to že v případě kolonizace to je o něčem jiném… navíc již nežijeme ve světě kde jsou od sebe jednotlivé populace izolované… a kdy nejsou na přírodě tolik závyslí… v době parních strojů a střelného prachu, se přecijen tlak prostředí projevuje jinak, než v době pazourků.

  • Vladislav permalink
   Září 23, 2013 11:35 am

   Rushwolfe, ale Romové uz tech par tisíc let meli – připomínám, ze uz tehdy, jeste v Indii, byli považováni za „nedotknutelné“. Jinak pleteš hrušky s jabkama. Kříženci různých ras mohou mít, stejne jako u psu a dalších zvirat, výborne vlastnosti: krasu, inteligenci, silu…problém ovšem je jinde: ztrati původní kulturu, puvodni rysy obou typu, specificky typ duchovnosti a hodnot charakteristický pro obe původní rasy…a tím to v nich i v jejich potomcich skončí. To je zakon.

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 11:46 am

    neměli… vem si jen to co přišlo k nám? přišla k nám nejnižší kasta, skupina lidí, kterým bylo po generace vštěpováno, že sou nízkákasta, zloději, čističi kanálů… nic moc pro rozvoj inteligence… došli do Evropy, a protože jiné návyky zatím nezískaly uplatnily ty co si sebou přinesli… začaly krást a podvádět… výsledek? další pronásledování, čili ani v Evropě neměli a to až do příchodu komunismu šanci se asimilovat. J eto smutná pravda. Tím se jich nechci zastávat, ale tak to je… no a bohužel 40 let komunismu byla velice krátká doba, nemluvě o tom, že ani tahle doba nebyla ideální co se pracovních návyků týče a to ani u bílé populace…
    Jinak duchovnost neztratí, tvůj problém je ten že vycházíš stále jen z určitého panteistického modelunáboženství, který byl příznačný pro období kmenových svazů,a le ignoruješ vše co bylo před tím… kdy kmeny stejné etnické skupiny, i jednotlivé rody měly své předky, ke kterým se modlili a přesto se mezi sebou musely navzájem křížit, protože jinak by degenerovali… a zanikla snad duchovnost rodů? stratilo snad dítě počaté z takového svazku kontakt se svými předky? Když si vezmeš němku, přestane tvoje dítě navštěvovat svojí babičku a dědečka? skus si ty svoje teorie promyslet ad absurdum do důsledků 😉

 6. Rushwolf permalink
  Září 23, 2013 10:38 am

  Haploskupiny a národy:

  R1B: Celtic, Germanic, Alpine
  R1a : Slavs, Kurgan
  I1a: Nordic- Viking
  I1c: Germanic / Central-Nordic
  I1b: South Slavic
  J : Mediterranian (Ancient Greeks and Romans)
  N : Uralic- SIberian
  E3b : Balkanic
  G : Caucasian
  Q: Hunnic

  pro zajimavost… Jinak kultura kurganů co vím, je geneticky spřízněná se slovany, ale je to zároveň příklad toho jak dvě geneticky příbuzné a až totožné skupiny se kulturně a nábožensky značně odlišují… ať už jde o pohřební ritus, společenské uspořádání, spůsob života etc. prostě zřejmě nebyl rozhodující vliv krve, ale prostředí a spůsobu života… abych svou myšlenku rozvedl… když bych vzal skupinu číňanů, s vygumobvanou pamětí, skupinu, germánů, keltů, slovanů, indiánů etc. a postupně je vsadíme do stejného prostředí, třeba step a necháme působit po x generací, věřím, že všechny tam vzniklé kultury budou svými vnějšími znaky i náboženskými představami či sociálním uspořádáním téměř identické… proto takíé můžeme v závyslosti na prostředí nacházet na světě velice přesné analogie mezi geneticky naprosto odlišnými skupinami lidí… vysaď skupinu slovanů v tropické džungli a krev nekrev po několika málo generacích bude jejich výra i kultura naprosto odlišná… stejně tak pravděpodobně i hodnotový systém a sociální uspořádání… Samosebou, se to nedá srovnat např. s kolonializmem, kdy skupina lidí za podpory mateřské země, přetvářela krajinu a prostředí na základě svých vštípených hodnost… záleží na tom co převládne, zda počet lidí nad tlakem prostředí či zda naopak… modelově by však krev jako nositelka kultury podle mě neobstála. Ale to by bylo na další dlouhou debatu 😀

  • Shaman permalink
   Září 23, 2013 11:02 am

   Rushwolf: Z mého pohledu máš i nemáš pravdu. Samozřejmě, že víra by byla přizpůsobená místnímu prostředí. Pokud jsou v dané oblasti projevy bohů jiné (tropický prales, tundra a pod.), bude to mít vliv i na náboženství místního obyvatelstva. Ale ne tak úplně. A to proto, že kultura bude velice podobná. Proč? Navzdory současnému oficiálnímu diktátu, totiž mentalita a inteligence JSOU DĚDIČNÉ. Nejsem psycholog, no psycholožka se kterou jsme s manželkou při adopci spolupracovali a která se snažila nám „podstrčit“ dítě jiného etnika, mi to na rovinu řekla. Takže to beru jako fakt. A jelikož něco takového tvrdit oficiálně je rasizmus, šovinizmus a nevím co ještě, neradostným výsledkem je, že si dívky od nás, berou různé africké (a jiné) přistěhovalce. Co na tom, že svému dítěti sníží IQ a že mu ztěží budoucnost? Hlavně že je to cool 😦

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 11:17 am

    s tím souhlasím… popravdě sem tak trochu zastáncem eugeniky… každopádně opět je třeba si uvědomit co je to inteligence a jak vzniká, popřípadě co dává podněty k jejímu rozvoji… je otázkou, zda by určitý spůsob života, složení stravy etc. nemělo za následek i snížení nebo naopak rozvoj intelektu té dané skupiny… homo sapiens také prodělal vývoj po stránce intelektu z důvodu tlaku prostředí a protože i to se lišilo, opět s eto muselo někde projevit…. nikde není psáno, že mít romové pár tisíc let a odpovídající prostředí nedošlo by u nich k rozvoji intelektu a nikde není psáno, že naše etnikum nemůže zhloupnout… každopádně sou to změny, které trvají mnoho generací a proto třeba nejsem zastáncem přílivu cizinců… protože budeli jich moc, nebudou nuceni přispůsobyt se prostředí a společnosti, ale pokusí se ho přetvořit… a pokud sou to sprominutím bude plebs z třetího světa (větší podíl než imigrantů inteligentních), tak to bude změna k horšímu…

   • Vladislav permalink
    Září 23, 2013 11:19 am

    To je přesne ono, to je důvod, proc nefunguji a nikdy nebudou ve větším měřítku fungovat adopce. Par, toužící po dítěti, si v duchu slunickove propagandy mysli, ze si adoptuji cikánka a vychovaji přesne tak, jak budou potrebovat. Roky plynou a oni zjisti, ze to nefunguje, cikanek se odmítá učit, nechodí do skoly, krade. Zklamaní rodiče se cítí podvedeni a hledají chybu u sebe. Bezvysledne.
    O tomto se nesmi příliš psát, nějak to nestymuje k vnucovanym pokryteckym hodnotám společnosti, jejiž členové pojídaji preslechtenou, preselektovanou potravu, procházejí se v umělých monokulturních „lesích“ a chovají zvirata neschopna samostatne existence, ale o tom, ze človek je soucasti přírody a stejna pravidla tudíž plati i pro nej, odmítají uvažovat.

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 11:36 am

    jenže to už je úplně jiná pohádka, než to co bylo původem našeho sporu. každopádně sem rád že aspoň an něčem se domluvíme…

 7. Shaman permalink
  Září 23, 2013 8:29 am

  Amateratsu: Ptáš se mě jak se dívám na víru v bohy. No, bohy chápu jako určité síly, které vládnou přírodě a jelikož jsme součástí této přírody, mají vliv i na naše životy. Člověk se učí pozorováním. Či už přírody, kde je možné pochopit její fungování, tak i svého života, kde je možné pochopit příčinu a následek svého konání a chování. Tady se dostávám k vlastnostem bohů. Když uctívám hromovládce, o kterem vím, že byl i ručitelem smluv, je mi jasné že porušením svých slibů ho zrovna nenadchnu a vím, že můžu čekat nepříjemnosti. Když vím, že podle mých předků Perun zabíjí démony, směle se na něj můžu obrátit o pomoc při likvidaci „démona kouření“ a můj bůh mi pomůže (resp. pomohl) tohoto démona přemoci. Moudrost předků mě posouvá vpřed a nevidím důvod, proč z této studánky vědění nepít. Mohl bych zjistit to samé metodou pokus-omyl, ale to by na to můj život nestačil a bylo by to hloupé. Nebudeme se přece učit číst jako Tarzan, čuměním do knížky dlouhé roky, když ve škole nás to naučí za krátkou dobu.
  Co se týče jmen bohů, chápu to tak, že jméno je vlastně přívlastek. A tak jak se vyvíjí jazyk, může se měnit i znění jména. Ale pokud znám tradiční jméno svého boha, nemám důvod vymýšlet jiné. Ve svých obřadech nazývám Peruna i jinými jmény, třeba Strážce čestného slova, ale to už se týče mého vlastního pohledu a samozřejmě nebudu tohle jméno prosazovat u jiných jeho uctívačů. A taky nemám nejmenší problém s tím, když ho někteří nazývají Thorem. To všechno je ale pouze můj osobní pohled.

  • Vladislav permalink
   Září 23, 2013 8:54 am

   Shamane, výborně napsáno. Přijdu k dubu, Perunovu stromu, a vyslovím slib nebo přísahu.
   Perun, strážce slibů, který byl tímto požádán o svědectví, se v případě nedodržení mého slibu stane i mým soudcem.
   Neřeknu „slibuju“, ani „přísahám“. Naši předkové dokonce ta slova nesnášeli, protože měli za to, že jsou „navíc“, vždyť už jenom místo slibu a Perunova přítomnost dostačují.
   Na stejném místě muž, obviněný z vraždy, vyslechl obvinění a prohlásil, že vraždu nespáchal. Žrec přikývl a prohlásil, že tedy nebude potrestán. Tím se pomsta za případné lhaní stala věcí Perunovou.
   Toto je pravá čest, pravá moudrost našich předků.

   • Shaman permalink
    Září 23, 2013 10:39 am

    Suohlasím. Ne jedné straně je smutné, že naše současná společnost má k tomuto způsobu života ještě daleko, na druhé straně je ale potěšující, že alespoň v rámci PK a blízkého okolí spolu můžeme komunikovat otevřeně a zachovávat zákony čestného slova bez obáv ze zneužití vyslovených skutečností. Myslím si, že semínko pochybnosti alespoň vůči cizincům a „novým pravdám“ v nás už asi zůstane. Minimálně do té doby, dokud si budeme pamatovat, jak dopadli naši předkové, když v čistotě svého jednání pokládali přivandrovalce z pouště za stejně čestné.

 8. Rushwolf permalink
  Září 23, 2013 7:09 am

  Ano Vladislave, nelíbí se mě především ty lži a manipulace… proč bych měl obdivovat náboženství/tradici, která má sice v něčem pravdu (to má kde kdo, žeano…) ale nestydí se využívat lží a výmyslů… vždyť dělají svým předkům ostudu, stydí se za ně a tak to maskují falešnou hrdostí opřenou o falešné dějiny. Já se nestavím proti předkům ani proti slovanské kultuře… nenašel sem se v ní nábožensky, ale nepatřím ani k těm co by se cítili být indiánem a měly potřebu navštěvovat dvakrát do roka amazonii a na slovany se dívaly skrze prsty… vyrostl sem v této zemi a jsem ovlivněn její pamětí a ta sahá do dob, kdy o nějakých indoevropanech není ani řeč, ale samosebou nese vzpomínky i na kelty, germány, slovany… nejen krev, ale i krajina se podílí na kultuře a víře. A já věřím, že zaniknout veškeré odkazy a vzpomínky na víru našich předků, další generace, opět naleznou v této krajině bohy a ideály z ní vzešlé, budou mít jiná jména, jiný vzhled, třeba i jiný jazyk, ale budou domácí, ne importovaní odněkud z asie a proto každá víra, která zde má kořeny, je stejně hodnotná pro obyvatele této země, jako ta, která se dědí po krvi. Tolik můj názor. Předky beru takové jací byli, ani ti slovanští nebyli dokonalí ale i když by to byly jen otroci mongolů, budu na ně hrdý, protže já tu dnes jsem díky nim, nyvyskytl sem se ani sem nevyskočil z vejce… nebudu ale přejímat jejich víru, jen proto, že je mám v krvi… stejně jako první slovanští uctívači slovanských bohů neřešili, že jejich předkové byly na úrovni šamanismu, nebo měly jinou víru… být krev dogma Vladislave, a byloli by správné lpět jen na víře svých předků, bez ohledu na vlastní duchovní zkušenost a vývoj pak všichni sedíme v jeskyních a uctíváme velké tajemství kmene habebe… a i naši slovanští předci nejsou nic jiného než odrodilci kteří zavrhli víru předků… je rozdíl mezi úctou a lpěním…
  Každopádně myslím, že tu už bylo všechno řečeno…

  • Vladislav permalink
   Září 23, 2013 8:44 am

   Rushwolfe, krev předků ti především pomůže pochopit rychleji souvislosti, což ale neznamená, že musíš striktně vyznávat jejich víru, tím spíš, že to po vynucené křesťanské přestávce už ani není možné.
   Líbí se mi tvá poznámka o tom, že i další generace naleznou své bohy a své ideály. Ano, chce to jen nastavit „podmínky bohů“, tedy podmínky, za nichž víra předků vznikla. Nejprve je třeba co nejdůsledněji demontovat ze sebe vše abrahamistické: víru v osud, strach ze smrti, lhaní a křivé přísahy, odposvátnění přírody,vzhlížení k penězům a jejich hromadění, ale i slova nebo nadávky: ježišmarja, krucinál, himlhergot… U všeho je třeba důkladně zvážit, jestli je to aspekt daný křesťanstvím, nebo aspekt původní, protože vše nevhodné tu cestu ztěžuje. Slova mají obrovskou moc, stejně jako jména – to, že nedám synovi jméno David, nebo dceři Marie či Sára, by mělo být samozřejmostí.
   Je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy jakékoliv hnutí získává sílu, propukne snaha buďto o jeho likvidaci fyzickou, tj, zákaz nebo znemožnění, nebo o jeho infiltraci mainstreamem. Takto se např. může stát, že k balíku pohanských zásad toho či onoho hnutí přihodí šikovný insider nějaké židovské bohy, či „pohansky zaměřenou“ křesťanskou sektu. Výsledkem je, že hnutí ztratí „koule“, zesluníčkovatí a stane se součástí mainstreamu, je de facto zneutralizované, a už nikdy nic neovlivní, nezmění. Ba co víc, každý nový upřímný hledač na něj narazí a je mu vsugerováno, že PRÁVĚ TOTO je pohanství, což zneutralizuje i jej. Takto pracuje tzv. globální prediktor už tisíce let – a my mu to tisíce let baštíme.
   New Age, tebou tak nenáviděné, je přesně toto – kdysi průlom a reálná šance na návrat k pravé duchovnosti, později po infiltraci velkým bratrem už jenom spolek koníčkářů se zájmem o alternativní duchovní obory, dobře sloužící Systému.
   Je to pořád to samé! Jako u toho radhoštského hřebene: na jednom vrcholu se postaví kaplička, na druhém poustevna, a o zbylých dvou se mezi lidem rozšíří báchorky, že na nich straší.
   Jsou to pořád titíž lidé, titíž vyvolení členové „toho správného klubu“. Dříve zotročovali jako misionáři, křižáci a conquistadoři, teď jako banksteři a jejich věrní vazalové. Vždy říkají totéž: přijďte k nám do klubu, jinak zahynete. A my, nejednotní, plní pochyb a nejistot, máme tendenci zapomenout na své blízké a tisíce let zkušeností, a ovládnutí strachem to uděláme. Proto je tak důležité obrátit se na předky a jejich moudrost, proto je tak důležité být, jak říkal tuším Švejk, „přímo odněkud“. Co nemá konkrétní a nesmlouvavé obrysy, zahyne nebo je zneužito, a v konečném důsledku tak posílí nepřítele stejně, jako čs. tanky německou armádu v roce 1939.

  • Vladislav permalink
   Září 23, 2013 9:12 am

   Rushwolfe, ke tvému dnešnímu příspěvku. Dejme tomu, že máš v životě tři velké a naprosto rovnocenné zájmy: historii, stroje a atletiku. Skončíš základku (nebo střední) a rozhoduješ se, jak dál. Co uděláš? Budeš studovat tři školy současně? Nebo si vybereš tu, kterou budeš z hlediska dalšího života považovat za nejlepší, a druhé dva zájmy budeš vyznávat jen jako koníček?
   Pokud to neuděláš, nedostaneš se nikam. Budeš mít i nadále tři velké koníčky, budeš „od každého trochu“, ale jinak nic. Kdekdo tě v každé z těch tří věcí předběhne a ty budeš cítit marnost.
   Ono je velkým štěstím a výhrou moct dělat něco konkrétního a nebýt „tak trochu“ ve všem, ve skutečnosti ale pořádně v ničem. Když se pak na ty roky díváš zpátky, považuješ je za promarněné. Když ale „omylem“ vstoupíš třeba ke Keltům, začneš se považovat za druida a pak ti dojde, že to byla idiotština, řekneš si: dobře, byla to slepá ulička, ale aspoň jsem si to ošahal a teď vím, že tudy cesta nevede.
   Pokud jsi geneticky Slovan a neprobudila se tvá rodová paměť, může se to stát později, nebo i nikdy. To probuzení je dar bohů, stejně jako všechna další probuzení a iniciace z nich pocházející: probuzení mužem, probuzení otcem, probuzení bojovníkem. Je to okamžik věčného času, kdy si v jeho jasném záblesku uvědomíš: dělám to, co dělat mám, a je to tak správně!
   Člověk není trochu mužem, trochu ženou (ty, co to tak mají, známe a je nám jich asi oběma líto). Není trochu mužem a trochu dítětem, trochu člověkem a trochu zvířetem – ne, je vždy něčím konkrétním, tady a teď. Pokud to tak nemáš, nemůžu pro tebe udělat nic lepšího, než ti přát, aby ti bohové pomohli.

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 9:26 am

    Ale notak… mít něco jako koníčka, nevylučuje dělat to pořádně… znám veskutečnosti jen málo jednostraně zaměřených lidí a rozhodně si nemyslím, že to je výhra… abych převzal tvůj příklad… budu mít rád sport, bude to můj koníček, vrhnu se na něj profesionálně… pak si zlomím nohu a sem v prdeli jak baťa s dřevákama… navíc koníčky dělám pro radost a poučen, jako doplněk, ne jako něco kvůli čemu budu studovat a čím se chci živit, víra a práce je o něčem jiném, to už je otázka samotné mé existence a přežití. Nevidím naprosto problém v tom aby to nefungovalo… Možná nikdy nebudu mít tolik vědomostí jako studovaný archeolog o té době kterou dělám, ale on zas nemá a nebude mít tolik praktických zkušeností bez ohledu na to jak je jednostraně zaměřen… navíc se tím neživím a přesto ale poznatky z toho můžu využít i zhodnotit… prostě i přez tvoje tvrzení, že to tak fungovat nemůže to funguje a dokonce lépe… ono to není o tom, být ve všem nejlepší, ale umět si poradit a i v přírodě se ukazuje, že přílišná specializace a jednostranost je z hlediska evoluce spíše nevýhoda a málokdy se takto založené organismy vypořádají se změnami… to ti můžu zase říci jako člověk co na tomto poli studoval 😉

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 9:40 am

    Ale prostě asi nemá cenu se o to přít a snažit se přesvědčit jeden druhého o něčem v čem má každý z nás trochu jinou životní zkušenost. Krom toho moje víra je beztak věcí mou a bohů, které uctívám a ke kterým sem našel cestu a nevzdal bych se toho jen proto, že budu někým označen za sluníčkáře 😉

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 10:54 am

    „To probuzení je dar bohů, stejně jako všechna další probuzení a iniciace z nich pocházející: probuzení mužem, probuzení otcem, probuzení bojovníkem. Je to okamžik věčného času, kdy si v jeho jasném záblesku uvědomíš: dělám to, co dělat mám, a je to tak správně!“

    No vidíš a já třeba tenhle pocit znám… chceš mě tvrdit že je milný, jen proto že mě nepřivedl ke slovanství? Vím co to je probudit se z dětství a začít se učit a přijímat autoritu, vím co to je založit rodinu, živit jí a být hlavou rodiny a k autoritě se propracovat, vím jaké to je stát se otcem na plný úvazek se vším co k tomu patří, vím, že až třeba jednou pomine má zodpovědnost vůči dětem a nebudu muset svou energii plně soustředit na rodinu, budu moci vykročit na dráhu třeba duchovnější… Nejsem Vladislave 15 letej kluk plnej ideálů co má hromadu snů,a le ještě po něm nic nezůstalo a nejsem ani věčnej 30 letej student co ani za pět let nebude vědět co se sebou, mám důvěru v sebe a svá rozhodnutí, svou intuici i v to že dokáži rozpoznat vnuknutí bohů, ono probuzení, stejně dobře jako si ho dokázal rozpoznat ve svém případě ty. Co já vím, možná převládly nějaký recesivní geny z hluboké minulosti, každopádně pocitem že sem ve slepé uličce sem si už prošel a bylo to právě v dobách, kdy sem koketoval s vírou založenou na etnicitě. Věřím, že bohové ke kterým se my pohané obracíme tu byly ještě dřív než na svět přišel první člověk obdařený řečí a abstraktním myšlením… že jejich podstata nebyla stvořena krví národů, ale že národy se obrátily k uctívání takových bohů,kteří odpovídali jejich naturelu a spůsobu života, který byl dán čím? prostředím… možná v tom je zásadní rozdíl v našich pohledech a důvod proč se nemůžeme dohodnout… ale s tím s ebudeme muset naučit žít 🙂

 9. Září 23, 2013 5:41 am

  Vladislave, já se velice rád hlásím ke všemu slovanskému, co je postaveno na skutečných historických základech. I ti védisti mají samozřejmě v pár věcech pravdu, ale celkově jsou to fantasmagorie, založené na nepravých spisech (Velesova kniha atd.), kterým je připisována nezpochybnitelná autorita. Ti lidé se chovají, jako typičtí sektáři. Jen oni mají pravdu, okolní svět je plný jejich nepřátel a pokud jim někdo říká to, co nechtějí slyšet, tak ho prostě smažou. Hele, já už mám jednu zkušenost se sektou (křesťanskou) za sebou a nehodlám si znovu vygumovat mozek jen proto, že se tahle sekta tváří pohansky a slovansky.

  • Vladislav permalink
   Září 23, 2013 7:32 am

   Ano, máš pravdu, védisté se chovají jako sektáři, ani mně jejich dogmata (např. http://www.vedy.sk) k srdci nepřirostla. Stačilo mi přečíst si pozvánku na jednu z jejich akcí, kde jako snad nejvýznamnější bod zdůraznili, že si mají účastníci s sebou vzít nemasitou stravu. Ano, tito lidé to vzali za špatný konec, nahrazují jednu militantní monoteistickou věrouku věroukou jinou, i když polyteistickou.
   Védy je ale třeba analyzovat a dávat do souladu s tím, co známe a co jsme si schopni ověřit. Proto nás bohové nadali rozumem. A doufat, že tak časem pochopíme, co je pravda a co jen fabulace. Naštěstí, ruské jazyčnictví (a ani třeba polské) není zdaleka ve své většině „védické“. Pokud se my pohané v budoucnu někdy dokážeme spojit ve smyslu získání vlivu proti post-židokřesťanství, musíme hledat to, co nás spojuje – a myslím, že se přitom bez tzv. slovansko-árijských véd dobře obejdeme.

 10. Září 22, 2013 9:54 pm

  Vladislav: Mě se nelíbí lhaní Slovanskoárijských véd a příbuzného LevaNetu…. Myslím si, že pravda by měla patřit i u slovanských pohanů k uznávaným hodnotám. Všechny staré civilizace založili (pra)Slované a pak jim to vždy všichni ostatní ukradli. No jistě 🙂 Taková ignorace historie, archeologie a upírání ostatním příbuzným indoevropským etnikům jejich vlastní kulturu se jen tak nevidí… Českou identitu, kde zmiňuji i Kelty jsem shodou okolností okomentoval na Délském potápěči, takže to nebudu psát znovu, ale hodím sem odkaz. Připomínám jenom, že pokud máme v zemi hodně předslovanských jmen v krajině, nemohli patrně Slované přijít do prázdné země. Zároveň pokud jsou ti hodní, nemohli ani nikoho vybít a trvale zotročit, že? Takže tedy asimilovali zbytky předchozích etnik, v tomto případě Germánů a ti šest století před nimi zase zbytky Keltů. Takže naše jazyková identita je jedna věc a etnická (dá se to tak nazvat?) je věc druhá. A ještě bych napsal jedno, to že se člověk zajímá o svojí identitu i jinak než obrozenecky vůbec neznamená, že je odrodilec – to jen pro pořádek.

  http://deliandiver.org/2013/09/generace-identity-kdo-jsme.html

  • Vladislav permalink
   Září 23, 2013 7:58 am

   Fíbo, není to tak jednoduché, jak se snažíš prezentovat. LevaNet se od Levašova cca před rokem a půl odtrhl (což se mně osobně nelíbí, protože nejdřív z něho dělali pomalu nadčlověka, a pak najednou řekli, že to byl lhář a že s ním nechtějí mít nic společného). Souhlasím s tím, že do ruského jazyčnictví se významně vsunul i tradiční ruský nacionalismus, který za Putina začíná zase nabývat na síle (byli jsme to my, Rusové, kdo všechno vynalezl, založil, byl všude první a všechno věděl dopředu). Tvůj komentář na Délském potápěči si rád přečtu, ale je naprosto naivní domnívat se, že naši identitu tvoří ve větším než doslova stopovém množství třeba Keltové (to už mnohem, mnohem víc Germáni). Ano, v zemi je řada předslovanských jmen, ale JAKÁ to jsou – a KDE jsou? Vltava, Otava…co dál?? Keltové tu byli a je jasné, že pojmenovali to hlavní – velké řeky, snad některá pohoří – ale zkus najít ve větším množství keltské názvy měst, obcí, tedy důkazy, že jejich osídlení mělo skutečně podstatný význam na vývoj tzv. české kotliny! Česká identita je tak dána především slovanským osídlením, zhruba od Přemysla Otakara II. doplněným pozdějšími zejména německými a částečně románskými a židovskými vlivy. Vědci post-multikulturní budoucnosti snad budou schopní nezaujatě určit, při kolika % krve Germána se např. Slovan přestává chovat a cítit být Slovanem a začne jednat jako Germán, nicméně tyto věci fungují a nelze je jinak než např. pořízením si dětí s Němkou a čekáním na „další generaci“ změnit.
   Pokud mluvíš o etnické identitě – mapy haploskupin jsou dostatečně známé (nemám teď po ruce odkaz) a opravdu z nich není zřejmé, že bychom byli ve své převážné většině něčím jiným než třeba Poláci nebo Rusové (nebo dnešní východní Němci, na kterých (i v jejich projevech a charakteristických charakterových vlastnostech) je dodnes vidět výrazný vliv krve polabských a pobaltských Slovanů).
   Pokud jde o slovanské násilí: zde je třeba zaujmout nekompromisní postoj, naprosto odmítající relativizaci, ke které se uchyluješ. Pravda, tisíckrát doložená dějinami, totiž skutečně potvrzuje, že Slované nemají ve zvyku zotročovat jiné národy, neřkuli je vyhlazovat, naopak mají v povaze (bohůmžel) stávat se otroky a slouhy národů jiných, od Sáma a Avarů až po VŘSR (Židé), WW2 a nynější EU. Informace o holubičí slovanské povaze, která se stane povahou bojovníka až teprve ve chvíli, kdy je útlak už neúnosný (přičemž předtím na sobě ti lidé nechají dlouho narozdíl třeba od Germánů doslova dříví štípat), je pravdivá.
   Potom se ovšem začnou spojovat, nacházejí společné hodnoty a stávají se neporazitelnými…
   Na závěr: mýlíš se, pokud mi vytýkáš, že se o svou identitu zajímám obrozenecky. Obrozenectví tu bylo, odvedlo obrovský kus práce, přežilo se a skončilo, nicméně to neznamená, že všechny jeho myšlenky byly špatné – jen díky němu tu náš národ je a vůbec existuje, a nejsme žádnými „severními Rakušany“. Nicméně: neznamená to, že v „pohanství“ (či „hledání identity“) budoucnosti žádné obrozenecké prvky nebudou. Naopak, musejí tam být – varianta, která by je nezahrnovala a přitom fungovala, neexistuje a existovat nebude. Tápání většiny současných pohanů právě v těchto základních otázkách „kdo jsem a co chci“ je právě toho nejlepším důkazem.

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 8:29 am

    Prosímtě a kdo tápe? To, že se někdo duchovně nestotožní se slovanskou vírou znamená, že nemá jasno v co věří a tápe? Jinak tyhle etnické teorie sou naprosto absurdní… už caesar, vzal pytel kmenů a řekl, před rýnem keltové, za rýnem germáni… kulturně i nábožensky to bylo naprosto svévolné rozdělení a současné rozdělování na základě haploskupin je to samé… to že skupina lidí má stejné geny, neznamená, že mají a měli stejnou víru, to že mají stejnou víru, neznamená, že mají stejné geny… tak to bylo a bývá… svět neuznává umělé hranice, vždy byly zóny, které se prolínaly, je to stejně přirozené, jako oblasti, geneticky čisté, nebo geneticky čisté až tak, že dochází k degeneraci… ani slovanské etnikum, nebylo jednotné… geneticky možná byla oblast která se shodovala, kulturně a nábožensky byla i tato genetická masa roztříštěná a pestrá… Podle mě jedinej kdo tu tápe, nebo něco ohledně své identyty hrotí seš především ty. Jen teda doufám, že sis nechal udělat genetické testy abys věděl, jestli si játra neplácáš za jinou kulturu a krev, než ti je vlastní… ono slovanské jméno často neznamená slovanské předky… Jinak Fíbovo reakci na potápěči sem četl a můžu se s ní naprosto ztotožnit… osobně třeba z hlediska svého koníčka obdivuji germány, snažím se v rámci LH rekonstruovat jejich život v 2 století našeho letopočtu… ale taky to neznamená že bych hned začal věřit v germánské bohy a pokládal se za germána. Ale neexistuje pro mě důvod se hlásit ani k víře slovanů… proč? není pravda, že jiné systémy nejsou funkční, není pravda, že bez slovanské víry nejsem schopný posoudit negativa a hrozby multikulturalismu, islámského přistěhovalectví etc. Stejně tak tvoje teorie o tom při kolika procentech jaké krve bude mít člověk cit na určité náboženství je směšná… Trochu mě to připomíná zmateného nacionalistické mladíka, který horoval za čistotu rasy a verdl dokonce jednu neonacistickou buňku a pak na něj prásklo že má dědečka žida… do té doby ale úplně přesně věděl jaká krev ho k obhajobě bílé rasy volá 😀

   • Rushwolf permalink
    Září 23, 2013 8:51 am

    jinak ale nic proti tobě, nebo tvojí víře, občas mám trochu nabroušenou dialektiku,ale to je zvykem… jen to prostě vidím jinak 😉

   • Září 23, 2013 11:21 am

    Jenom bych ještě doplnil pár věcí ohledně potýkání-stýkání Slovanů a Germánů, když tu zazněla ta holubičí povaha. Chování Slovanů na Balkáně a v Řecku, zdá se mi, nebylo nějaké mírové, byli to krutí dobyvatelé 🙂 Tak jako národy hovořící germánskými jazyky expandovaly třeba na Západ do Ameriky, expandovali Rusové (tedy slovansky hovořící) na východ. Nebo mám snad věřit tomu, že rozšíření Ruska až na dálný východ bylo naprosto v klidu a sibiřské národy byly rády, že byly připojeny k Rusku? To se mi poněkud nezdá, i když uznávám, že chování k porobeným národům Sibiře asi bylo lepší než chováni k Indiánům v Americe…. Baltské národy by také mohly hovořit o své historii a zkušensotech s Rusy. Polabští Slované přišli do Polabí v Německu jako dobyvatelé, předtím to bylo domácí území Germánie. Kdybych žil jako příslušnik nějakého germánského kmene v 6. století, musel bych přeci vidět, že zatímco jsme si předtím tak nějak rozumněli se svými sousedy (germánské jazyky), tak během několika desetiletí na těchto území dnešního Slovenska, České republiky, Polska a zčásti Rakouska a Německa.najednou sídlí jiní lidé, kterým už nerozumíme. Některé starogermánské příběhy se snad vztahují až k území Ukrajiny (Ermanarich), ti lidé prostě nebyli blbí a viděli co se v jejich době děje. Taková byla situace na konci doby stěhování národů, když Slované přišli na tehdy cizí území do Polabí, do střední Evropy a na Balkán v rámci svojí expanze (podobně jako mnozí jiní před nimi, takže to neposuzuju z hlediska práva, morálky a pod.). Byli tam ale menšinou, vědělo se, že jsou přistěhovalci a tak prostě později jako samostatné slovanské etnikum zanikli. Byli asimilováni v prostředí kde se většinově hovořilo germánským jazykem. To samé se stalo v Korutanech v Rakousku, kde byli Slované také. Co jsem si tak pročetl dějiny Polabských Slovanů, tak tam nebyla jednotná fronta mezi Germány a Slovany, ale uzavírala se výhodná spojenectví. Mám dokonce dojem, že Polabští Slované jeden čas bojovali na straně Franků proti pohanským Sasům. To si ale teď nejsem úplně jistý, musel bych se podívat. Germánské národy v podobě Gótů procházely přes Ukrajinu a četl jsem v jedné staré knize, že v této době se dostalo několik gótských slov do slovanského jazyka a naopak i několik slovanských slov do gótského jazyka. Takže docházelo k vzájemnéhmu mírovému ovlivňování mezi Germány a Slovany už před rozšířením Slovanů na západ. Slovansko-germánská byla možná tzv. Przeworská kultura z Polska. Gótové následně došli až do dnešní Itálie a Španělska – nevšiml jsem si nikdy, že by například Němci plakali nad tím, že tito Germáni v těchto jižních zemích nakonec zanikli. Spíš byli hrdí na to, že došli až tam. Naopak slovanští obrozenci plakali (viz Kollár), kdy došlo v podobné situaci k rozšíření Slovanů a následnému zániku některých dobytých slovanských území. Můžeme dokonce najít, podle mého názoru, podobnost mezi zaniklými Polabskými Slovany v Německu a zaniklými Krymžskými Góty na Ukrajině:
    http://cs.wikipedia.org/wiki/Krymsk%C3%A1_g%C3%B3t%C5%A1tina

 11. Amateratsu permalink
  Září 22, 2013 9:39 pm

  Vladislav: Tohle už jde mimo mě ,ale tak proč si vymýšlet pohádky. Co potom bude Pohanství neustále plakání nad křesťany a minulostí jako černoší pořád brečí jak jim kdysi bílí muž ublížil. Snuska vymyšlených a idealizovaných polopravd.

  Proč si pořád idealizovat předky jako by byli svatí nedotknutelní jedinečný jak psal Wolos tohle úplně zavání křesťanstvím v jiném kabátě.
  My už nebudeme jako kdysi lidé máme jinou dobu jiné myšlení jiné pojetí světa nemusíme být ti samí pohani abychom následovali odkazy předků ,když to mám tak nazvat.
  Vždyť doposud celá naše civilizace v podstatě vychází z Antického poznání a moudrosti co více si přát ???
  A lide jací jsou dnes byli takoví vždycky to se nemění náš život se spíše podobá Řekům a Římanům jako Germáni nebo Keltové nikdy nebudeme.

  Když Římané postavili města Germánům „Agripinna“ jak hned zapomněli na tvrdý život a z města se jim nechtělo 🙂

 12. Září 22, 2013 6:21 am

  Rushwolf :
  /ruské jazyčnictví i se všemi jeho demagogiemi a podvrhy… je to stejný paskvil a konstrukt, vzdálený realitě, jako třeba Wicca kontra keltské pohanství…/

  /Ono tu jazyčnictví možná upadá z jiných příčin, nikdo tu možná není zvědavej na takovéhle falešné vlastenčení, podmíněné správnou krví…/

  Tady se myslím Rushwolf trefil do černého. Já sám sebe, i přes všechna možná teoretická křížení, vnímám, alespoň jako 90% Slovana. Také se mi líbí fotografie a videa z obřadů ruských jazyčním, s účastí desítek, i stovek lidí. Když ale potom vidím, jak Rusové prezentují Slovany, jako ten nejšlechetnější a nejlepší národ na světě, který všechno vynalezl a všude byl první, tak dávám zpátečku. Nedávno jsem se přel se stoupenci Slovansko-Árijských Véd na jedněch jejich FB stránkách. Tvrdili, že bůh Svarog zakázal jíst maso a proto prý Slované byli vždy vegetariáni a nikdy neobětovali bohům zvířata. Když jsem jim vypsal několik archeologických a historických pramenů, které této jejich teorii odporují, tak všechny moje komentáře pro jistotu smazali. Tak jsem vám docela rád, že jsem z té zaprděné české kotliny, kde v sobě máme zdravou dávku skepticismu.

  P.S. Shamane, pošli mi prosím tě na sebe telefoní číslo. Rozbil se mi mobil a nemám na teba kontakt. dík. 🙂

  • Září 22, 2013 8:06 am

   Ty Slovanskoárijské védy jsou otřesný spolek, taky už jsem s nimi měl nějaké debaty. Někdy se mi zdá, že ten spolek pracuje pomocí svých užitečných idiotů na zničení slovanské kultury – jak jinak si vysvětlit ty jejich fantasmagorické představy šířené do světa? O tom, že podle nich Slované nejedli maso jsem nevěděl, ale o tom jejich překrucování historie a archeologie vím. Všichni prý lžou a toto spiknutí probíhá už stovky nebo snad tisíce let a jeho smyslem je zatemnit skutečnou velikost starých Slovanů. (Pra)Slované založili Římskou říši, protože jedna část Venetů sídlila na konci doby bronzové i v Itálii (Venezia). Skandinávští vědci lžou, na runových kamenech nejsou germánské nápisy, ale praslovanské atd. Holt poloblázni…. 🙂

   Celkově:
   Co se týče toho pohanství: Tak já když začal tesat ty runové kameny v kruhu, tak jsem vlastně byl ateista se zájmem o historii a mytologii, k tomu přepnutí do duchovna došlo až po několika letech. Takže člověk prostě má nějakou formu víry v bohy a nebo jí nemá. Přijde mi přirozené a svodomyslnější mít více bohů než mít jednoho do kterého se mermomocí „všechno nacpe“. Co se tam pod toho monoteistického boha nevejde, tak to se projeví kultem svatých, který je kolikrát téměř stejný jako předchozí kult nějakého pohanského boha nebo bohyně. Uváděl jsem už víckrát jako jeden z nejlepších příkladů irskou bohyni Brigid (srovnej se sv. Brigitou, Brigita irská).
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Brigid
   Přijde mi přirozenější mít v úctě originály (bohy), než kopie (kult svatých) 🙂
   Pokud ještě jde o pohanství: Přijde mi naprosto normální, že člověk touží po tom, být lepší, být první, být vítězný, takže případný růst pohantsví je prima. Neměl by se z toho ale stát běh za účelem získávání příznivců a nebo misionářská činnost. Smyslem pohanství je snad „žít pohanstvím“ a ne „bojovat za pohanství“. A pokud by se člověk měl věnovat boji za pohanství, tak snad jen v podobě „obhajoby pohanského žití“ – bude-li to nutné. K historickým souvislostem jsem se už vyjadřoval mnohokrát: Je tu víra v bohy a je tu nějaká pohanská historie. Mám doma splachovací záchod, pohanští Germáni ho neměli, jsem špatný pohan? 🙂 Myslím, že o to tu nejde, takže nemám potřebu řešit doslova co snad dělali naši dávní předci (indodoevropští obecně). Náboženství se vyvíjí a například vyznavač boha hromovládce z doby kamenné si asi sotva dokázal představit tohoto boha s kovovou sekerou a nebo kladivem. Takže jeho hromovládce měl kamenný sekeromlat a nebo nějaký kyj. Jaká je dnešní podoba tohoto boha? Je pořád oblečený podle vikinské módy, když k zapsání mytologie došlo po konci vikinské doby a ty příběhy jsou celkové řazeny k této době? Myslím, že jednou z předností pohanské víry je to, že na rozdíl od „náboženství knihy“ nebere svojí mytologii v nějaké knize za „písmo boží“, ale pouze jako případnou inspiraci a pod. Líbí se mi jak to napsal Joseph Campbell, když psal o dvou protikladných druzích nábožnosti, a tím bych to zakončil. Kam patří pohanství je, myslím, jasné:
   „Ale jisté výlučně západní komplikace vyplývají z faktu, že kde dva takové protikladné pojmy jako Bůh a člověk stojí proti sobě, jednotlivec nemůže být plně loajální k oběma. Na jedné straně se může jako v knize Jobově zříci svého lidského osudu v přítomnosti toho co považuje za majestát Boha: „Hle, na mě málo záleží; co ti mám odpovědět?“ (Job 40:4.) Nebo může na druhé straně jako Řekové zůstat věrný svým lidským hodnotám a soudit podle nich charakter svých bohů. Prvnímu typu zbožnosti říkáme náboženský a poznáváme jej ve všech tradicích Levanty: zoroastrismu, judaismu, křesťanství a islámu. Druhý typ nazýváme obecně humanistický a poznáváme jej v původních mytologiích Evropy: řecké, římské, keltské a germánské.“

   • Vladislav permalink
    Září 22, 2013 8:09 pm

    Miky, Rushwolf, Fiba: co se Vám nelíbi? Ze mají rusti jazycnici v rade věci pravdu, která Vám nevoní? Jistě, občas je to trochu prehnane, ani já nevěřím, ze stari Slované byli vegetariáni (fuj), a nezdají se mi například ani přikázání jednotlivych bohu. Slovansko – árijske vedy jsou minimalne zčásti podvrh… Ale: to, ze byli Slované kdysi pravděpodobně mnohem mocnější a jejich kultura silne ovlivnila kulturu dalších skupin narodu, je fakt. To, ze tady tisíc let funguje nenavist vůči Slovanům a snahy o jejich zatlaceni a likvidaci, je fakt. Staci se podivat napriklad uz jen na slovanske jazyky a srovnat je s podstatne chudsimi jazyky germanskymi nebo romanskymi. To, ze Slovane nikdy nezotrocovali jine narody, ze i otrokum ziskanym koupi nebo v boji casem umoznili zaclenit se do spolecnosti, je fakt. To, ze se vira a hodnoty dědí po linii krve, rovněž. Je sice mile, ze se rada našich lidi po stovkách let ředění kdysi slovanské krve dnes necítí byt nikým konkretnim, ale to neznamená, ze to nefunguje, ale pouze to, ze to tito lide mají celkem blbe, protože o tom, co mnozí vycíti instinktem a povazuji za samozřejmost, mohou oni pouze nekonečne prázdne tlachat a stejně se žádného závěru nedoberou.
    Úvahy o tom, jaci ze jsou naši bohové, úvahy, které nekončí a nic konkrétního nepřináší, si myslím ze by mely byt uz dávno ve větší míře za každým, kdo se dele než par let povazuje za pohana, jinak je to k pláči. Jak říkal nás stary známy Ježíš, strom poznáte po ovoci. Jake ze je ovoce pohanstvi a jake křesťanství? Podívejme se do uz dobře zdokumentovane doby a míst – Čechy, Morava, Polsko, dolní Polabí, 10.-13. stoleti. Fakta: mezi lety 900 a cca 1250 klesla průměrná výška populace o 10 cm. Proč? Ze svobodných lidi se stali poddaní, nevolnici, čímž drasticky klesla jejich životní úroveň. K té svobode a zbožnosti: jak to, ze rodovým soudům jako dostatečný dukaz neviny stačila přísaha obviněného, ze zločin nespáchal, zatímco křesťanskym soudům nebyly dost ani jasné dukazy? Jak to, ze naši předkové neznali valky z důvodu odlišné viry? Jak to, ze oni mezi sebou vetsinou tolerovali křesťany, ale naopak to nefungovalo?
    Nebudu unavovat dlouhým příspěvkem, ale je zřejmě, ze pohanstvi poskytovalo našim předkům kvalitativně zcela jiny život, než pozdější ovcí přežívání pod křesťanskym jarmem. Pohanstvi i krestanstvi byly/jsou presne takove, jaci byli/jsou jejich bohove…to je cista logika… A co jsou to vlastne bohove? Vzorce hodnot, ktere zkratka fungovaly, protoze vyvratit je bylo treba nasilim a ihned pote, co niva vira prestala byt vnucovana, ji nasi lidi moc radi opousteji … Po vice nez 1000 letech!
    Slované odolavali z důvodu typicky slovanských povahovych rysů nejdéle – a i dnes platí, ze pokud se tato zidocivilizace na uvervněkdy odněkud zachrání a pohanstvi získá zpět aspoň čast ztracených pozic, tak těžko to bude z muslimské zapadni Evropy, buzerantske Skandinávie, o vyspě Izraele jmenem USA nemluvě – bude to jedine ze slovanského světa, a z toho světa těžko vyloucite Rusko, i když spousta českých blouznivcu typu „vždyť Češi jsou vlastně Keltové (Nemci apod.) by to ve své odrodilosti a strachu nejraději udělalo.

 13. Amateratsu permalink
  Září 21, 2013 12:40 pm

  Já přemýšlím často nad tom co se tady píše o pohanství, jednotě a podobných věcí. Hodně lidí tu chce změny od tradic po mezilidské vztahy a myslí si ,že pohanství to může změnit podle mě v tom vidí něco romantického.
  Když si vezmu třeba to pohanské období tak naší předci neustále bojovali proti sobě nedokázali se semknout ani proti společnému nepříteli „myslím viz dobývání Galie“. Káceli lesy ve velkém drancovali lesy dolovaly kde se dalo takové město a provoz třeba oppida něco spotřebuje. Římané a Řekové měli kolem měst znečištěné a otrávené řeky odpadky a splašky v chudých částech se všechno vylévalo na cestu.

  Pořád by mě zajímalo kde je v tom to souznění s přírodou jak často slyší nebo respektování přírodního řádu co si pod tím pojmem mám vůbec představit. A co je to pohanská jednota ? Vždyť se pohané brutálně vraždili navzájem a i dnes něco jako jednota neexistuje všechno je roztříštěné na kousky které jsou neslučitelné.

  Co potom takové pohanství člověku může nabídnou kromě nějakých bohů ? Respekt k přírodě a k lidem či obrana státu není podmíněná náboženstvím jak dobrými mravy a ctnosti ,která pochází z antické filozofie viz „Řecko“.

  • Tyrfing permalink
   Září 21, 2013 10:20 pm

   Reknu to jednoduse – nerika-li Ti to nic, nedava-li Ti to nic, nedelej to. 🙂

  • Shaman permalink
   Září 22, 2013 12:20 am

   Amateratsu: Řeknu Ti svůj názor. Co se týče vztahu jednotlivce k přírodě, to si musí každý ujasnit sám. Drancování přírody se totiž podobá tomu, když si nepřizpůsobiví spoluobčané rozdělají doma oheň aby se ohřáli a jako palivo použijou dřevo tvořící střechu a jiné spalitelné části jejich chatrče. Přesně tohle děláme my s přírodou, akorát s tím rozdílem, že my nemáme za zadkem nikoho, kdo se postará o nápravu.
   Pokud jde o „průmyslovou ochranu přírody“ viz organizace typu Greenpeace, spíš v tom vidím něčí mocenský nástroj, resp. způsob jak pod záminkou ochrany přírody ještě víc přiškrtit člověka. Nemám na to žádnej důkaz, jen mám ten pocit. Vnímám to jako náhražku za dědičný hřích, resp. další import pocitu viny. Všimni si, že není dokumentu o přírodě, kde by nebylo alespoň na konci zdůrazněno, jak námi produkované skleníkové bla bla bla…
   Obrana státu? Určitou výhodu pro uctívače Peruna, Thora apod. zde vidím. Ne v tom, že by snad takový člověk bojoval líp, nebo že by víc pohrdal smrtí než ten, kdo uctívá alaha, či ježíška. Výhodu vidím např. v tom, že může včas spatřit hrozbu i tam, kde ji sfanatizovanej monoteista nespatří.
   Mravy a ctnosti bych asi nesrovnával. Myslím, že vždy záleží na konkrétní době a situaci.
   Takže co může pohanství nabídnout kromě těch bohů?
   Mě osobně nabízí jiný pohled na svět kolem mě. Otevírá mi dveře, které mi křesťanství, nebo současná společnost založená na principech křesťanství otevřít nechce, neumožňuje, ba přímo otevřít zakazuje. Pohanství mi nabízí klíč ke svobodě a vědění a záleží pouze na mě, zda se naučím tomu klíči rozumět a zda v sobě najdu vůli a odvahu ho použít.
   Má odpověď tedy zní: uctívej bohy, uctívej je ne pro mě, ne pro nějakou organizaci, která se označí za pohanskou, ale pro sebe. Pro sebe a pro své předky i potomky.

   • Amateratsu permalink
    Září 22, 2013 5:40 am

    Shaman o přírodě mi moc vykládat nemusíš já chápu ,že se musí chránit. Spíše jsem chtěl poukázat ,že lidé se v drancování Země moc nezměnili jediný rozdíl je v technologii že nám umožňuje takhle katastrofálně vše vydrancovat.

    Mě se právě libí Řecká mytologie od ní jsem přestoupil k Etruskům a nakonec po Germány a Kelty.
    Nechci to moc nazývat pohanství líbí se mě staré kulty ale věřit v bohy tam to u mě skřípe. Věřím že je nějaká mocnější síla to je tak všechno jakou má podobu, jméno nebo co dělá nemám ani tušení.
    Já hodně čerpám s Antické filozofie která mě dokázala poskytnout duchovní naplnění.

    Když se to tak vezme pohanství co se týče tady nás Germáni a Keltové ak moc odkazu pro nás nezůstalo (myslím duchovních).
    Zajímalo by mě jak třeba nahlížíš na víru bohů ? Bereš to jako přírodní úkaz nezávislé na lidech nebo věříš že třeba Wotan je starý muž sedící na svém trůně bez oka a s kopím ?

    Malí dodatek: Babička se mě snažila vychovat jako křesťana a já se vzpíral jak o život nesnášel když mě někdo něco diktoval o bohu. Proto mám problém i s bohy pohanů kdybych je uctíval byla by to jenom hra pro mě uvnitř sebe nevěřím hlavně když mě někdo začne vykládat jak bůh vypadá a co všechno dělá jak se jmenuje a podobně.

   • Září 22, 2013 6:03 am

    Amateratsu, to jak to cítíš s těmi bohy je v pohodě. Vedle vztahu k přírodě se totiž často idealizuje i vztah našich předků k duchovnu a bohům. Každý pohan nebyl hned šamanem, nebo nějakým knězem, odjakživa tu byli lidé kteří duchovní věci a uctívání bohů prožívali více a pak lidé, kteří to prožívali méně. Někteří prostě spoléhali více na sebe a svojí sílu, než na bohy. Například Bósimu ze Ságy O Bósim a Herraudovi nabídla jeho macecha, čarodějnice Busla, že ho zasvětí do kouzel a on to hrdě odmítl s poukazem na to, že by se pak mohlo říkat, že to, čeho dosáhl svou zmužilostí, získal pomocí nějakých triků. 😉

 14. Amateratsu permalink
  Září 19, 2013 3:16 pm

  Stejně je to úsměvné při sčítání lidu se přihlásilo k pohanství 800 lidí a to je složení (Metalisté, Wicca, vysokoškolácí – huliči a objímačí stromu po living history) a k vyznání hodnot rytíře JEDI 15 000 lidí. 🙂
  Když se řekne Pohanství to je takový široký pojem ,že každý pod tím vidí něco jiného.

  Hlavně by mě zajímalo jak chcete vybudovat nějaké zázemí vybuchli na tom v 16. století v 19. století a něco podobného se pokoušel Hitler různé kulty ve 20. století bych řekl ,že je to už momentálně nemožné.

  Dříve byli různé kulty pak přišlo to takzvané pohanství to vystřídalo křesťanství a teď se rozmáhá Ateismus. Staří Řekové taky spěli k Ateismu uznávali bohy ale nelpěli na nich viz různí filozofové Antiky kde více než bohy upřednostnili moudrost. My bychom taky k tomu časem dospěli.

  • Září 19, 2013 3:54 pm

   Číslo rozhoduje? Jak musí být velké, aby už to nebylo úsměvné? Mě naopak přijde úsměvné řešit podobné věci. 🙂 Příště to bude možná o něco víc, možná méně. Co se z toho vyvodí? Větší část mých pohanských známých, pokud vím, se k pohanství nepřihlásila, protože se jim nelíbí sčítací akce jako taková a nemají potřebu být v nějaké státní škatulce. Lidi se budou organizovat a už se organizují minimálně druhé desetiletí na různých úrovních od rodiny po kamarády, přes společné kulty (např. ti Vlci), společné tradice, shodné náhledy na konkrétní božstva, nebo třeba jenom na osobních sympatiích mezi lidmi atd. Pokud jde o Pohanský kruh, tak zde je sjednocujícím prvkem – dá-li se to tak nazvat – důraz na etnickou podobu. Tedy něco jako je folkiš Asatru na Západě.

   • Amateratsu permalink
    Září 19, 2013 4:19 pm

    Ano já mám za to že čísla rozhodují a to hodně. V množství a jednotě je síla ale tady není ani jedno.

   • Rushwolf permalink
    Září 19, 2013 4:42 pm

    Amaterasu: množství možná občas rozhoduje v bitvě, ve volbách… ale ne vždy je kvantita měřítkem kvality… zvlášť to paltí u víry a zvlášť to platí v případě podobných výzkumů… sme národ recesistů do značné míry, těch 15000 jediů je 15 tisíc srandystů co měly sčítání lidu v patě… a 800 pohanů? jak řekl Fíba taky znám spoustu lidí co to tam prostě neuvedly… nebo uvedly svojí konkrétní tradici páč nechtěly v té nicneříkající kolonce pohanství být… takže když bys ty materiály mohl fyzicky číst, třeba by si tam našel další stovky pohanů uvedených třeba pod asatru, keltské pohanství, wicca, etc.

   • Září 19, 2013 5:18 pm

    Amaterasu: Tak mi tvá argumentace někoho nápadně připomíná 🙂 O co ti vlastně jde? O pohanství jako takové? Ostatistická čísla, která vlastně nikomu nic neříkají, protože při sčítání lidu spousta občanů odpovídala záměrně špatně? Možná zkus trochu srozumitelněji zformulovat, co po nás vlastně chceš?

 15. Vladislav permalink
  Září 19, 2013 1:37 pm

  K těm Židům: židovství se dle Tóry dědí po mateřské linii. K tomu sloužil tzv. institut židovských nevěst – Židé pomocí svých žen infiltrovali v Evropě a Americe nejprve do šlechtických, později do podnikatelských a dalších vlivných kruhů, čímž je ovládli. Dítě Židovky a ne-Žida je z hlediska tradičního pohledu rabínů podpořeného Tórou a Talmudem vždy považováno za Žida, zatímco dítě Žida a ne-Židovky nikoliv. Nenech se zmýlit tím, že Židé v dnešním pojetí nejsou geneticky 100% tímtéž, čím byli Židé bibličtí – to totiž není pravda, protože židovskou strategií přežití je diaspora, rozptýlení, takto je učí jejich víra a diktují cíle, jaké si tento národ už dávno stanovil. Striktně geneticky jsou dnešní Židé především potomci Židů chazarských, kde byl institut židovských nevěst poprvé úspěšně a ve velkém měřítku vyzkoušen.
  Křesťanství i islám jsou opět výhradně židovskými produkty – narozdíl od judaismu určenými ne-Židům. Je to velmi rafinovaná strategie, s jejíž pomocí mohl sotva několikamiliónový národ postupně ovládnout (resp. poštvat proti sobě a pak ovládnout) stamiliónové masy lidí do té doby vyznávajících své bohy a své předky, tedy SVOU a PRAVOU VÍRU. A my jsme jim to dovolili…
  Univerzalismus, liberalismus, ne-vyhraněnost i v otázkách duchovna, to je ta nejlepší živná půda pro „sjednocující“ ideje, u nichž později zjistíš, že je vymyslel a dovedně řídí nějaký pán se zahnutým nosem.
  Není nic jako „univerzální pohanství“ – to je jen pokus Izáka, jak to zkusit duchovně „ponovu“, když mu nevyšlo „univerzální spasitelství“. I když si to neuvědomuješ, vede tato cesta přímo sem a nikam jinam.
  Běž a zajímej se o Velese, Odina, Thora, Svantovíta…Zjišťuj, kým byli a kým jsou! Dostaneš konkrétní odpověď a ucítíš svou konkrétní cestu! To je pohanství, vše ostatní je jen pokus kohosi výše zmiňovaného nás ovládnout, pokus x-tý, nový a zatím neodzkoušený, ale jako ve všech předchozích případech, opět pokus s nezaměnitelným rukopisem příslušníka vyvolené rasy.

  • Rushwolf permalink
   Září 19, 2013 2:10 pm

   ono z hlediska obsahu je už sám pojem Pohanství univerzální… pakliže chceš mluvit o něčem neuniverzálním co nezastřešuje soubor mnoha rozličných veličin, mluv prosím o „víře“, lépe pak o konkrétní víře… věřím, že univerzální Asatru, nebo univerzální rodnověří, stejně ale jako univerzální Vlčí kult, prostě opravdu neexistuje 😀
   Jinak tvoje historické zdroje sou koukám opravdu velice precizně vyselektované, říkáš opět jen půl pravdy. Judaismus uznává i konverzi bez ohledu na původ po matce a to už od starověku… navíc to že matka je židovka, přeci nic nemění na tom, že půl krve je stále nežidovská a čistotou krve ty se oháníš nebo ne? Ke konspiračním fantasiím s evyjadřovat nehodlám, ale přidám si jí do sbírky… koukám pod položkou „velký bratr Izák tě sleduje“ to bude už 365 teorie 😀

  • Rushwolf permalink
   Září 19, 2013 2:16 pm

   jinak si taky skus uvědomit kdy vznikla tóra a kam až sahá historie židů jako národa a jejich víry… archeologicky ne mýtycky…

 16. Vladislav permalink
  Září 19, 2013 1:19 pm

  Rushwolfe, je mi líto, ale mé zkušenosti jsou zcela jiné. Krev je (téměř) všechno, dokladů jsou tisíce, jen je chtít vidět! 100x můžeš naučit psa lecjakým kouskům, stejně, když uvidí náhle kočku, zapomene na „výcvik“ a – věrný své přirozenosti – ji bude pronásledovat…Existuje o tom i povedená arabská bajka, nevím, jestli ji znáš. Hezky je to vidět například na případu pozice jazyčnictví u nás versus v Polsku nebo Rusku. Zatímco například Rusové (ale i Poláci) jsou v převážné většině mnohem čistší Slované, jsme my Češi silně geneticky ovlivněni zejména německými, zčásti románskými národy. Proto i v jinak silně katolickém Polsku získává jazyčnictví rostoucí počet příznivců, zatímco u nás zatím skomírá. Co ale bohůmžel neskomírá, je takové to „univerzální pohanství“, kam tě rovněž řadím.
  Promiň, ale to je paskvil. Souhlasím, že pokud se budeme chtít POUZE vymezit vůči křesťanství a jeho odkazu, je to snad dobrý odrazový můstek. Potom už ale nic. Jak chceš vytvářet unifikované pohanské hnutí, kde budou desítky různých typů božstev, protože jiná božstva budou preferovat germánsky se cítící členové, jiná božstva pseudokeltové a další Slované? Každé hnutí, pokud má uspět, potřebuje SILNÝ JEDNOTÍCÍ PRINCIP, a proto nestačí, pokud bude deklarovat ne-přijímání něčeho (křesťanství), musí deklarovat i adoraci něčeho jiného (čeho??). Říct: jsem pohanem neznamená prakticky nic, pokud nevím, co tento pojem obnáší.
  Řešením je tzv. jednota v pestrosti, jak se o to snaží členové Pohanského kruhu, které znám. Tedy: tito lidé jsou slovanští pohané, tamti zase třeba germánští, apod. Spojuje nás společný prapůvod, řada principů a vzájemné neprotivení se našich bohů navzájem. Princip je obsažen v samotné přírodě a přenášen tradičním rodovým (=pohanským) uspořádáním společnosti: větší množství rodů, spájejících se svobodně dohromady dle potřeb jednotlivých rodů a aktuální situace. Je to princip vytvářející a adorující přírodní mnohotvárnost a pestrost, už v podstatě jeho dodržením říkáme: ctíme řád, jehož jsme součástí, A ROZUMÍME MU … Jako se neprotiví liška vlkovi, ale žijí vedle sebe a ze stejných principů. Každý ale jsme někým konkrétním, ne jakýmsi pohanem bez konfese, liško-vlkem, tedy v podstatě nikým…Takto to nikdy nefungovalo a nikdy fungovat nebude. Jiný princip NENÍ z historie znám a nevěřím, že může fungovat.
  Pohanští i jiní bohové jsou navíc navýsost OSOBNÍ. Židovský Jehova, třetiřadý démon, jak ho trefně označili ruští jazyčníci, je démon židovský. Židovi může přinést snad i jakýsi prospěch, ale pokud ho začne vyznávat Slovan nebo Germán, potom je mu určen osud, zmiňovaný pro góje v Talmudu: bolestivá smrt.
  Křesťanská trojice je to samé, snad jen v méně drsném provedení. Jde o bytost našemu člověku NEPŘÁTELSKOU, která ničí všechny ty, kdo v ni uvěří. Křesťanští kněží si toho byli vědomi, proto to nazývali pozemským utrpením, odplatou za hříchy apod. Ničím takovým to ale není – jen dokladem, že jdeme po špatné cestě.

  Běž a zjisti, kdo jsi! Najdi své bohy – a oni ti pomůžou! Hledej bohy univerzální – a zůstaneš buďto sám, nebo ve spárech nějakého boha-šmejda. Právě takto to totiž funguje, ať se nám to líbí, nebo ne.

  • Rushwolf permalink
   Září 19, 2013 2:01 pm

   Vladislave, neměj péči já své bohy našel, respektive oni si našly mě, nevím jak to máš ty, zda ses na základě svého národního příslušenství někam zařadil a oháníš se tu určitým výsekem předků, kteří pár staletí vyznávaly slovanské pohanství, nic před tím, nic potom… docel aby mě zajímalo jak ty osobně vycházíš s rodinou se svým otcem a matkou, prarodiči s dětmi, pokud nějaké máš… protože znám hodně lidí co s eohání předky, ale s vlastní rodinou se nejsou schopni vyrovnat ani najít společnou řeč. Pak je ale přesvědčení, že o takové potomky nějací předkové stojí možná dosti milné. Moje víra se ti může zdát jako paskvil… netajím se tím, že se nejedná o žádnou po předcích zděděnou tradici, proč taky, nehodlám své předky selektovat na ty vhodné a ty méně vhodné jak židy před dobytčákem. Ani moji slovanští předci neměli žádné ucelené náboženství a je dost možné, že co generace to trochu jiný názor, byť vím že tohle nerad slyšíš jako někdo kdo obdivuje ruské jazyčnictví i se všemi jeho demagogiemi a podvrhy… je to stejný paskvil a konstrukt, vzdálený realitě, jako třeba Wicca kontra keltské pohanství… co s etýče čistoty ruské krve… já sem v rusku nějaku dobu žil. Pár km od moskvy, ano byl sem tenkrát malej smrkáč, ale nikdo mě nenamluví žádnou báchorku o čisté slovanské rase dnešních rusů, s tím si choď na někoho kdo tyhl ekončiny neviděl ani z rychlíku 😉 Já svou víru stavím a odvozuji od krajiny v níž žiju, protože ta je daleko méně proměnlivá, nežli lidé, jejich populace i genofond. Možná neuctívám tak vysoko postavené bohy, přecijen, nemám tu potřebu, stačí mi místní duchové, bůžci vod, míst, skal, lesů… nemám ani potřebu žádného unifikovaného pohanského hnutí a nejsem ani žádného takového hnutí členem, naopak sem s evždy proti tomu vymezoval. Možná že si mě ale s někým pleteš. Každopádně tvůj postoj mě přijde stejně jalovej, tak češi mají smíšenou krev, takže vlastně nemají na výběr? nemůžou vyznávat bohy a předky Germánské, nemůžou vyznávat předky a bohy slovanské…. 😀 mají snad nejprve na genetické vyšetření a pak teprve uposlechnout volání bohů? Nebývá to snad naopak? nejsou to bohové a předkové, kteří si vybírají kdo je hoden? Kdo seš ty že jim fušuješ do řemesla? No a paskvil je taky nepřijatelný, ok. takže si vlastně odsoudil střední Evropu k ateismu? 😀 Ono tu jazyčnictví možná upadá z jiných příčin, nikdo tu možná není zvědavej na takovéhle falešné vlastenčení, podmíněné správnou krví… hele aseš si opravdu 100% jistej, že nemáš třeba židy v rodokmenu, abys nemusel vracet bohům členský průkaz. A co když by se to stalo, propadl by ses pod zem a chodil kanálama? Nezlob se na mě, ale je to naprosto absurní… pakliže s eoháníš poutem krve, pak ho ber se vším všudy, třeba i s habešským dědečkem. Jakákoli živá bytost, má právo následovat ty bohy, kteří na ní zavolají. S toho co jsem pochopil (viz ještěr) věříš určitým spůsobem na převtělování… i tady platí že duše slovana se opět převtělí jen do slovana? Pokud ano nehaprují nějak počty? pokud to neplatí, tak co je víc? ta duše, která se může zrodit v libovolném těle či formě, bez ohledu na genetiku, nebo to tělo? A modlíš se pak tedy k čemu k duším předků, nebo jejich prachu? Pokud k prachu, pak ti vyvstane trochu potíž s teritoriem, přecijen kosti našich předků leží ledaskde a ledasčí kosti leží na území kde žijeme… pakliže jde o duši co záleží na tom, kd ejí kdo uctívá… máme pak právo někomu říci vrať se do krajiny své víry? Kdo ví, já vím kdo jsem i v co věřím, tyhle otázky řešit nemusím, páč má výra je spojená s krajinou kde žiji s prostředím, které je pro mě posvátné, bez ohledu zda tu moji přímí předkové žili či ne… já vím kdo jsem a mám víru takovou jaká se ve mně probudila. A protože k víře nepřistupuji jako ke spodnímu prádlu, nehodlám jí měnit každý den, jen proto, že tobě se zdá zaprděná 😉 Jinak opět ukazuješ že v pojmu univerzální bůh tápeš… moji bohové vyžadují určitý spůsob života, určitá tabu, zkrátka rozhodně nic pro každého, což by u univerzálních bohů mělo platit i můj ritus je pro mnoho lidí naprosto neslučitelný s jejich spůsobem a přesvědčením, čili opět to je všechno jen ne víra do které bych mohl hnát ovečky po zástupech… Já a moji souvěrci si jedeme tu naší víru když to vezmu od těch nejstarších už dobrých 20 let? za tu dobu s náma vydržely krok opravdu jen někteří a spočítám je na prstech… další věc, nikdy sem si nevšiml že by mě tu někdo odsuzoval ze sluníčkaření… vždy to bylo spíš naopak a sluníčkáři mě odsuzovaly jako extrémistu a i vzhledem ke své náboženské praxi bych pakliže teď sem sluníčkář, musel asi začít řezat hlavy oponentů a nápadníků mé sestry abych došel na další level pohana bouřkového 😀 Jinak pojem pohan je asi opravdu nešťastný, já ho používám z nutnosti, ale myslím, ež nepatří ani tobě ani mě. takže ani ty asi nemůžeš začít tvrdit že víš co to obnáší… já vím co obnáší moje víra, ty víš co obnáší víra tvoje, ale nechtěj být za troubu s tvrzením, že víš co obnáší pohanství obecně 🙂

 17. Vladislav permalink
  Září 18, 2013 2:33 pm

  Rushwolf: naivní hlupáci a telátka byli, jsou a budou vždycky, ve všech hnutích a „náboženských“ směrech. O ničem jiném tvé zážitky s Vlastou Plamínkem nevypovídají. Právě proto je pravá pohanská víra, resp. skutečný život podle ní, vždy závislá na iniciaci. Jsi-li hoden seznámení s pravdami bohů, budeš iniciován a získáš zkušenost, která je nepřenositelná. Nebudeš-li k tomuto vyvolen, nezbyde ti nic jiného, než některým teoretizujícím knihomolům, kteří bohůmžel přispívají i sem, a budeš pouze klábosit, klábosit a zase jen klábosit. Ovce se nestane vlkem tím, že začne předstírat, že vlkem je, ale tím, že se probudí ve vlčím kožichu a s vlčími drápy, a bude cítit, že je takto sama sebou. Na Plamíncích oceňuju to, že se aspoň snaží, zatímco „standardní“ křesťan má vymalováno, vše je mu jasné, protože to tak přece říkají praví křesťané a uvádí křesťanská literatura doporučovaná nebo i nucená jeho pastorem.
  Velký kus práce v tomto směru odvedli ruští jazyčníci. Oni už dávno nejsou jen v poloze „my nejsme křesťané“, ale už našli, po krvi svých předků, svou podstatu ve své duchovnosti, která je i duchovností naší. My, lidé z Čech a Moravy, máme jednu obrovskou nevýhodu: naše krev je naředěna krví Němců, Italů a bohůmžel často i Židů, takže velice často končíme u nějakých „všeobecně pohanských“ deklarací, což je sice dobré z hlediska bratření vyznavačů Odina s vyznavači Peruna, ale už nás to zeslabuje v našem snažení, kterým KONKRÉTNÍM směrem se vydat.
  Je tu ještě jeden aspekt, který právě oni zmiňují, a ten je docela zajímavý. Existuje obrovské množství nevtělených bytostí různého typu. Např. takový veleještěr, který x životů prožil jako veleještěr, teď už nemá tělo, ve kterém by mohl žít, takže často parazituje na žijících lidech (omlouvám se za skoro new-age příklad). Problém je v tom, že pokud se upřímný hledač-začátečník „otevře kosmické energii“, „rozvibruje svoje čakry“ apod. (v duchu new-age pojmologie), tak ho neprostoupí božská energie a očistnou meditací nedojde osvícení, jak si ve svém blouznění často myslí, ale jeho životní sílu začnou požírat právě tady tito a další parazité, pro které často není problém vydávat se za někoho jiného. Křesťanství lidem skutečně nabídlo „spásu“, ale pouze ve smyslu „ochrany“, výpalného poskytovaného jednou skupinou mafiánů před skupinou jinou. I ve vězení můžeme být přece v bezpečí, a pokud z toho vězení utečeme, jsme často tak zmatení a dezorientovaní, že nás srazí první auto. Nevíme kam jít, a tak děláme hlouposti – to je New Age. Nicméně i tak na nich oceňuju, že našli odvahu z toho vězení vůbec utéct – a věřím, že aspoň některé z nich to auto nesrazí a oni najdou pravou moudrost a ochranu.

  • Rushwolf permalink
   Září 19, 2013 7:10 am

   já to vidím tedy podstatně jinak (i co se týče té krve na které já svoje duchovno apriori nestavím). Každopádně abych využil tvého příkladu s vězením… křesťanství bych mohl vnímat jako vězení, New age pak spíš jako kliniku pro duševně choré. Ale jak říkám, je to věc názoru 😉

   • Vladislav permalink
    Září 19, 2013 7:19 am

    Osobní otázka: máš děti? Máš bratra, sestru, rodiče? Zkus se někdy podívat na to, kolik (naprosto klíčových) věcí se dědí po linii krve. Jak říká klasik: krev není voda…Nic jako „univerzální pohanství“, neboli sluníčkové, z něhož jsi mnohými na těchto stránkách právem obviňován, neexistuje. Dokonce i abrahamistická náboženství (minimálně judaismus a křesťanství) byla stvořena pro lidi konkrétního národa, konkrétní krve. Češka s Mexičanem mohou mít hezké děti, ale duchovně to nebudou ani Češi, ani Mexičané, dokonce ani nic „mezi tím“ – bude to NIC. Nic, které se pak snadno stane obětí monoteismu. Je hezké, co hlásáš, ale je to jen teorie – nefunguje to a nikdy nebude.

   • Rushwolf permalink
    Září 19, 2013 7:46 am

    Mám dvě děti,a velice rozvětvenou rodinu… každej má ale jinou víru… to že svou víru nestavím na krvi a že nehrotím to zda sem germán nebo slovan, neznamená, že nemám úctu k předkům… ale nehodlám si kvůli tomu dělat půpínky ohledně nálepek, slovan, germán, žid etc. Když se modlím k předkům, pronáším, A´t jste byli jací jste byli ať jste věřili čemu jte věřili, zachovejte me a mé rodině přízeň… v tom spatřuji pouto krve, ne v tom v čem ruští jazyčníci 😉 Pokud by platilo to že duchovně bude člověk se smíšeného manželství nic, pak seš stejná Nicka jako kdokoli na této planetě, protže lidský rod a linie předků nesahá jen někam k praotci slovanovi, sahá mnohem dál, bohové i víra se měnily. Když se žena či muž přiženili do jiného kmene často přijali tamní víru, občas si sebou přinesly své bohy… pro pohany to bylo normální a pro mnoho přírodních národů je to normální dodnes… proč bych pak měl řešit umělý koncept tvrdící, že když neprokáži 100% čistotu své krve nebudu moci věřit v to co věřím? nebudu moci rozmlouvat s bohy? Tvoje myšlenky nemají nic společného s pohanským vnímáním světa… nezlob se na mě… rod a krev přeceňuješ. Jsou národové, kde byla příměs cizí krve i žádoucí pro zachování zdravé populace, byly pohanské národy, kde adoptivní syn byl po duchovní stránce roven synu pokrevnímu a to i před předky… chceš snad zlehčovat tohle všechno, pak ale nevím na jaké předky na jakou krev s eodvoláváš 😉

   • Rushwolf permalink
    Září 19, 2013 7:50 am

    Jinak ještě bych dodal, že moje víra není ani zdaleka univerzální 😉 je moje a pro mne… znám pár lidí kteří mají víru podobnou, ale rozhodně není aplikovatelná pro každého ani jí tak nevnímám. Očividně sám termínu univerzální víra nerozumíš 😉

   • Rushwolf permalink
    Září 19, 2013 8:14 am

    Jinak k Judaismu… stačí si přečíst starý zákon a uzříš, že ani u židů s emoc o čistotě krve bavit nedá, že už od dob nejstarších proroků docházelo kmýšení lidí z různých měst, a kmenů, že ani za Šalamouna ještě neexistovalo nic jako přesně definovaný židovský čistý Judaismus… že i k židovství bylo možné konvertovat a že i většina současné praktikující židovské populace, má všechno jiné, jen né kořeny v zemi Izraelské 😉

 18. Rushwolf permalink
  Září 17, 2013 6:04 am

  Článek super! ten by stál za téma na přednášku na některých školách. jen bych měl určité výhrady k tomu kdo ničil antické památky a řím… v článku se tvrdí že pokřesťanštění germáni… ano ti ho dobily, ale to co pohřbilo pohanskou antickou vzdělanost nebyli ani tak tihle germáni, jako spíš hordy nevzdělané domácí nemajetné lůzy, která se lehce nechala zfanatizovat. Krásně to je ukázáno na příkladu právě té události, která byla zfilmována ve filmu Agora… šlo o lůzu o žádné dobyvatele, o lůzu, která se zašti´tovala křesťanstvým, vedli je biskupové, ale která často ani nevěděla o čem to křesťanství je. V současné době tato lůza existuje také, jsou to hordy tupých lidí posedlých konspiračnímy teoriemi, následující různé guru z řad newage, kteří jdou jako ovce za každým kdo řve proti systému, ohání se směskou východní mystiky, vesmírnejma bytostma, fenoménem UFO atd. kam se na tuhle lůzu hrabou kardinálové a biskupové… tohle je lůza, která když nabude pořádného počtu, stačí jim nakukat, že pohané jsou ilumináti a to uvidíte teprve kácení posvátných hájů…

  • Vladislav permalink
   Září 17, 2013 7:28 am

   Mýlíš se. Právě tato „lůza“ vznikla jako reakce na prázdnost, lživost a manipulativnost křesťanství. Kdyby před 1000 lety nepřišlo křesťanství a pod trestem smrti všem nepřikázalo stát se křesťany, nevznikl by v lidech o uvolnění z křesťanských pout hlad po vědomostech typu new age, protože prakticky na všechno by jim odpověděl předkřesťanský hodnotový systém – jen k němu mít přístup:-(
   Kromě toho, tato hnutí jsou prvním krokem vymanění se z egregoru křesťanství-ateismus (který je nutným souputníkem křesťanství). Ano, jsou nedokonalá, ale užitek přinášejí – otevírají mysl a nastolují otázky, což pro začátek úplně stačí.

   • Rushwolf permalink
    Září 17, 2013 7:46 am

    já tu netvrdím, že ta lůza byli pohané… ta lůza byli právě ti první křesťané, šlo al eo domácí obyvatelstvo provincií, ne o pokřtěné barbary… Jinak s tím otvíráním mysli se mýlíš ty. Ono sou dva druhy lidí, lidi co víru přijmou, ale přemýšlejí a lidé co si nechají vymít hlavu, v něco věří, ale zda to má smysl, nebo zda vůbec rozumí tomu v co věří je netrápí… to bylo a je a je jedno, jestli tenkrát, nebo dnes. Tohle prostě není o alternativě,a le o lidech, o lidech, kteří sou ovce a je jedno čemu věří… A naivní fanatická ovce není alternativa ke křesťanství ani v případě že vyznává new age, to s ena mě nezlob, od toho já se distancuju a užitek v tom absolutně žádný nevidím… napotom jsou to úplně stejní andělíčkáři co hlásají ty samé podivné idee, všeobjímající lásky, pozityvna etc.

   • Rushwolf permalink
    Září 17, 2013 8:23 am

    jinak abych ti upřesnil o čem hovořím, vložím ti sem citaci na zážitek kamaráda: „A to jsi nezažil Vlastu Plamínka – nevim co to bylo za nápad, ale na nedávném malém festivalu (hudebním) byl se svým kolegou a nějakou ženskou. Takovou směs hovadin a instantního ,,šamanismu“. když pak po jeho šššš štěněěěcím vystoupení byla diskuse, kde mluvil mimo jiné o runách ,,jak přišli na svět díky vyslancům hvězdných …. uff. Když jsem se zeptal jestli používá k runám i runové zpěvy mi bylo řečeno-že se runy nikdy nezpívali, galdry a seidh patří k temné magii a Odin je jen lidskej výmysl, protože původní jméno toho kdo přinesl runy je pro nás nevyslovitelné. největší gól byl, když řekl, že- původně runy vymy. “

    ted mě tu prosím ukaž nějakej přínos, nějaký vymanění se z křesťanství… vždyť to je ještě horší…

 19. Vladislav permalink
  Září 16, 2013 2:24 pm

  Vše, co mohlo jakkoliv poukazovat na velikost předkřesťanského světonázoru, bylo buďto záměrně zničeno, dezinterpretováno, nebo přelakováno křesťanskou symbolikou. Byly vymýšleny a mezi lidem distribuovány zastrašující báchorky, které měly zamezit pokračující uctívání starých posvátných míst. I u nás jsou takových míst stovky, ne-li tisíce. Například známá beskydská hora Radhošť a hřeben, jehož je součástí. Na Radhošť byly pořádány pouti spojené s uctíváním Radegasta – jeho idol byl tedy zničen a na vrcholu postaven kříž a později kostel, takže lidé, zvyklí chodit na to místo, museli nově chodit buďto k těmto křesťanským pasymbolům, nebo tam přestat chodit vůbec. Následuje sedlo Pustevny, kde zcela „náhodou“ byla založena křesťanská poustevna (přesto, že z jiných míst Beskyd informace o podobných zařízeních nemáme). Na další vrcholy uvedeného hřebene (Tanečnice a Čertův Mlýn) už ovšem vyznavačům judejského jedu nezbyli lidé, takže se rychle vymyslely zvěsti o čertech snášejících balvany, sletech čarodějnic, sebevrazích apod.
  V podstatě lze říci, že čerti se scházeli na skoro každém významnějším vrcholu či hradisku našich předkřesťanských předků, a to výlučně tehdy, pokud se tam z nějakých důvodů nepodařilo vztyčit kříž nebo postavit kapličku:-)
  Uvedené báchorky jsou zajímavým propagandistickým výtvorem ještě z jednoho důvodu – jako každá černokněžnická lež neoplývají velkou promyšleností. Např. na Radhošti údajně idoly našich velkých slovanských předků s Radegastem v čele osobně zničili Cyril s Metodějem – přitom kult Radegasta (Svarožice) je dokladován teprve od 11. století, s kulminací na jeho konci, a těžko lze předpokládat, že byl Veletům přinesen z oblasti Beskyd – mohlo to být pouze naopak, zbytky lutických lidí pevné víry se po definitivní likvidaci svých domovů zachránily cestou proti proudu Odry, a skončily v Podbeskydí, kde jsou práve z 12.-14. století zmínky o střetech křesťanů s vyznavači Radegasta a Svantovíta – ne dříve a ne později.
  Tyto informace už dva roky pečlivě shromažďuji a pokud bohové dají, už za pár měsíců dostanou mnohem důstojnější a obsáhlejší podobu. Naši slavní předkové si to zaslouží!

  • Michael permalink
   Září 17, 2013 9:55 pm

   Tak to jsem velmi zvědav a moc se na to těším. Jelikož žiju kousek pod Radhoštěm, všechno spojené s onou horou a s Radegastem mne zajímá.

 20. reg permalink
  Září 15, 2013 6:41 pm

  Poněkud smutné čtení, i když zajímavé. Díky za něj.

Trackbacks

 1. Kulturní vandalismus (2/4) | Atlara's Blog

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: