Skip to content

Etnické pohanství dnes

Červen 27, 2012
tags:

Často se můžeme setkat s názorem, že pohanství je čímsi archaickým, přežitou formou duchovna, která nemá současnému člověku co říci. V tomto článku bych chtěl rozebrat důvody, jež mne vedou k tomu, že s tímto názorem nejen nesouhlasím, ba se odvažuji tvrdit, že podstata pohanství má obecně k člověku blíže, než je tomu u zavedených světových náboženství.Elementární podstata pohanství se odvíjí od tohoto světa, konkrétně od prostředí, které nás bezprostředně ovlivňuje – přírody, v níž žijeme, a lidí, s nimiž tvoříme komunitu (ať už jde o rodinu, rod, národ). Tyto vazby nahlížely starověké kultury a na jejich základě vytvořily duchovní směr, pro který se používá vžitý a občas hanlivě vnímaný termín pohanství. V pohanské praxi se projevují  např. vyznáváním bohů ztělesňujících síly přírody, ale i vyjadřující naturel konkrétního lidu, slavením svátků kopírujících přírodní cyklus, uctíváním předků apod.

Ony primární vazby můžeme zkoumat i my dnes a vzhledem k jejich neměnnosti a  platnosti, je pravděpodobně budeme vnímat stejně či podobně jako původní pohané. Důležitým faktorem je i to, že se jednalo o naše předky, kteří žili na stejném území jako my dnes, tudíž nás s nimi pojí i pouto etnické a geografické. Tento princip, jenž bychom mohli nazvat (bohůmžel nacismem zprofanovaným)  poutem  krve a země, tvoří samotnou podstatu pohanství. Lze jej vysledovat v  podstatě ve všech původních náboženstvích světa, jež byla svou podstatou etnická, než došlo k jejich vykořenění během nesmiřitelného tažení ve jménu jediného, univerzálního a tedy „pravého“ Boha. Dodnes můžeme vidět, k jakým koncům vede, když misionáři nějakému domorodému kmenu přinesou evropskou civilizaci, jinými slovy, zbaví jej jeho původního duchovního dědictví – náboženství a kultury.  Multikulturalisté však nad takovým prolnutím civilizací patrně nadšeně tleskají. Vedle domorodých náboženství si však etnickou formu dodnes udrželo i pohanství, a to v zemích, jako je např. Island či Litva, kde nedošlo k přerušení tradice rušivými vlivy či původní víra s nimi existovala souběžně. Naproti tomu pohanství založené na míšení různých kultur, jakým  je např. Wicca, čerpající učení z různých kultur a mísící je se středověkou magií, je až zcela novodobým, ve 20. století vytvořeným konstruktem, jehož charakter se od původního pohanství poněkud liší. Jedná se však o koncept oblíbený zvláště u vyznavačů multikulturalismu.

Právě z jejich strany někdy směřuje kritika ohledně neopodstatněnosti etnického pohanství, protože etnická čistota neexistuje. Ano, neexistuje 100% Čech, Němec ani Rus, vědecké výzkumy však dokládají, kolik toho máme dodnes společného se svými předky, obývajícími tento kontinent již v době kamenné. Jak uvádí profesor Bryan Sykes ve své knize The Seven Daughters of Eve, která vyšla v českém překladu roku 2004, 95% dnešních Evropanů má za společnou matku jednu ze sedmi žen, evropských pramatek, které zde žily před 10 000 – 45 000 lety. Z toho vyplývá, že obyvatelstvo Evropy je dodnes geneticky konzistentní a nejedná se jen o nějakou divokou směsku. Ať už tedy vyznáváte jakoukoli linii evropského pohanství,  napojujete se na duchovní proud víry svých předků. Díky této vazbě má pohanství potenciál skýtat hlubší duchovní prožitek, než v případě víry zvolené náhodně či bez ohledu na její původ. Vodítkem v tom, jakou linii evropského pohanství si zvolit, může být znalost svého rodokmenu, výsledek genetického rozboru nebo jen pouhá intuice či náklonnost k panteonu a mytologii konkrétního  lidu. Vzhledem k promíšení evropských národů se v tomto smyslu při výběru prakticky nelze splést. Navíc indoevropské pohanství vykazuje hodně podobných rysů, tudíž lze jeho jednotlivé formy vnímat jako různé větve jednoho stromu. Tuto podobnost si patrně uvědomovali už dávní pohané. Např. Tacitus ve své Germanii na základě podobných kompetencí bohů římských a germánských ztotožňuje Tiwaze s Martem, Wotana s Merkurem, Donara s Jupiterem a Frigg s Venuší.

Vedle pouta etnického však nelze podceňovat ani důležitost pouta geografického. Když čteme dávné mýty, dýchne na nás nejen něco z naturelu daného lidu, ale i z  prostředí, které jejich tvůrce obklopovalo a otisklo se v jejich nitru. Mýty ze Skandinávie,  země chladnějšího klimatu a trvalé vlhkosti, se tak nesou v poněkud temnější atmosféře než příběhy olympských bohů ze sluncem prozářeného Řecka. Toto spříznění s přírodním cyklem daného území se samozřejmě odráží i ve formě a načasování pohanských obřadů, které naši předkové vytvořili a mají samozřejmě dodnes souvislost s místem svého  vzniku. Můžete se tedy považovat za sebevětšího slovanského pohana, ale pokud žijete např. v Brazílii, bude v tam panujících klimatických podmínkách působit poněkud nepatřičně, když budete v březnu v souladu s tradicí vynášet Morenu. Jednak tamní „zima“ trvá od června do srpna, kdy teploty klesnou max. na 13-18 C, přičemž sníh je samozřejmě vzácností. Vynášet tam tedy na konci takové „zimy“ obrazně ze svého bydliště mráz, smrt a noc v podobě Moreny, se prostě jeví jako nesmysl. Osobně se domnívám, že uctívat božstvo spjaté s určitým územím např. na jiném světadílu, může  být projevem neúcty nejen ke geografickému charakteru oné bytosti, ale i k původním bohům daného místa a tamního lidu.

Ať se nám to tedy líbí či ne, pohanské ideje a jejich božstva jsou  vázány etnicky i geograficky. Ignorace těchto dvou základních principů tak může v praxi vyznívat v lepším případě směšně, v horším trapně. Jakožto vyznavači etnického pohanství se domníváme, že tato idea krve a země je neodmyslitelnou podstatou pohanství, a měla by jí být i dnes o to více, kdy je světovým trendem platnost etnického konceptu popírat či jej dokonce diskreditovat. Setkat se tak lze s názory, že etnický pohled obecně v sobě nese zárodek rasismu a xenofobie, které z něj mohou kdykoliv vyklíčit, či dokonce, že i zaměření se na tradici pouze jednoho lidu může podobným tendencím poskytovat  pasivní podporu, tudíž je etnický koncept třeba zavrhnout ve prospěch syntézy. Takové vnímání pohanství je nejen v rozporu s jeho již zmíněným základním kořeny, ale navíc chápe etnicitu obecně jako potenciální hrozbu, zatímco ideál míšení nekriticky glorifikuje, přehlížeje negativní důsledky takového procesu, jímž je např. ztráta etnické a kulturní identity či rozklad původních tradic.

Etnický koncept a priori  neznamená hlásat jakoukoliv nadřazenost, a pokud je vyrovnaný, tj. prost šovinismu, je v každém případě přínosem. Taková náklonnost k lidem, kteří člověka od narození obklopují a s nimiž sdílí stejný původ, jazyk a kulturu,  je člověku zcela přirozené. Považovat takový pohled za negativní je stejně pošetilé jako tvrdit, že ctěním rodinných vazeb se projevuje netolerance či xenofobie, protože všichni lidé si jsou přece rovni a je třeba je ctít rovnostářsky, aniž by kdokoliv z nich měl požívat nějaký statut výlučnosti. Absurdnost podobného smýšlení je snad evidentní, pokud však tuto přirozenou platnost pokrevní  spřízněnosti posuneme jen o stupeň výše na úroveň národnostní, už je téměř jisté, že narazíme na protiargumenty o propagaci etnické nesnášenlivosti, xenofobii, rasismu, fašismu a kdoví čeho ještě.

Smutnou realitou dnešní doby je tedy ignorace etnického pohledu i na duchovní úrovni, projevující se mj. tím, že Evropané dávají přednost např. exotickým  náboženstvím  indiánským či asijským, a naopak lidé neevropského původu jsou zváni k uctívání bohů evropských. Stejně jako by si jedinec měl v první řadě osvojit svůj mateřský jazyk a umět ho správně používat, měl by se snad snažit poznat a ctít především kulturu svého lidu, jejíž součástí je i duchovní rozměr. Pokud totiž nebudou kulturu svého lidu ctít a rozvíjet jeho příslušníci, nikdo jiný je v tomto procesu plnohodnotně zastoupit nemůže a taková kultura pak čelí reálné hrozbě, že dopadne stejně jako ta zmíněných domorodců  – bude „obohacena“ zvnějšku a její výjimečnost se rozplyne v šedivém mraku multikulturní stejnosti. Evropská kultura celá staletí expandovala, dnes však nejen pasivně vstřebává vnější vlivy, přičemž hlasy, které volají po zachování jejího původního ducha, zůstávají nevyslyšeny či ještě hůře diskreditovány a perzekuovány. Samotná multikulturnost naproti tomu bývá zcela mylně vydávána za projev tolerance a oceňování rozmanitosti, protože v praxi se tato tolerance projevuje v podstatě neúctou k jednotlivým vírám světa jakožto tradičním celkům, které jsou dle libosti vykrádány, a ona rozmanitost právě bere za své tím, jak se z jednotlivých náboženství vypreparované aspekty uměle mísí v nesourodou kaši, která je vším a zároveň ničím konkrétním. Takto spíše něco vzácného nenávratně zaniká, než se vytváří. Ona rozmanitost, kvůli níž lidé rádi cestují po světě, když chtějí poznávat různé civilizace,  kultury, národy a tradice, jež, jak očekávají,  se budou lišit, a nebudou stejné v Orientu, jako u nich v doma.

Co tuto jedinečnost stírá je právě multikulturalismem prosazované míšení ras,  národů, civilizací, kultur a tradic. Naopak v praxi můžeme vidět, že oni „netolerantní“ či „xenofobní“  etničtí pohané nemají problém s akceptací jedinečnosti jiných kultur a vyznavači různých linií spolu vycházejí většinou bez problémů,  nepřou se o nějakou nadřazenost svých bohů či nadřazenost etnickou, protože vyznávají stejný pohled na svět a mají v unifikaci společného nepřítele. Stejně tomu bylo i v minulosti, kdy by se možná logicky spíše očekávaly náboženské sváry mezi pohany vyznávajícími různé bohy, nicméně čistě náboženská válka přišla až s příchodem náboženství jediného Boha. Uvědomme si však, že pohanství není světonázor, který má universální platnost pro všechny a všude, jak tomu bývá u náboženstvích monoteistických, a není ani New Age slepencem různých nauk, nicméně slíváním nesourodých tradic v rámci pohanství se z něj v podstatě něco takového vytváří, čímž se popírá jeho původní charakter. Pohanství vzniklo a fungovalo jako náboženství etnické, opomíjet či dokonce tento jeho základ i etnický aspekt popírat, znamená přetvářet ho v něco, čím nebylo, a dle mého názoru by být nemělo ani dnes.

Pokud tedy evropští etničtí pohané přistupují zdrženlivě k přijímání neevropských členů do svého středu, není to z důvodu rasových či xenofobních, ale proto, že od jedince primárně očekávají náklonnost ke kultuře vlastní, duchovní vyznání z toho nevyjímaje. Jsou to tedy oni, ne multikulturalisté, kdo SKUTEČNE toleruje a oceňuje rozmanitost pohanského fenoménu, tvořenému jednotlivými a svébytnými tradicemi. Ptají se snad multikulturalisté vyznavačů domorodých náboženství, zda souhlasí s tím, aby jejich tradici volně přebírali lidé napříč světadíly?  Ne. Jedná se o stále tentýž pohled postrádající úctu k víře původního lidu a ignorující etnický koncept, ať jde o pohanství evropské či původní náboženství  kdekoliv na světě. Přitom právě domorodci jsou na své tradice často velmi citliví a považují je výlučně své dědictví po předcích. Multikulturalisté tak v podstatě po evropských pohanech chtějí, aby svou víru zředili s vírami jiných etnik a přijali mezi sebe její příslušníky, kteří však často vyznávají vlastní původní etnickou víru a  kteří ani nestojí o to, aby jejich tradici někdo zvnějšku sdílel.

Přemýšlejme tedy o těchto otázkách hlouběji a nenechme se zmást líbivým obalem, zaštiťujícím se pozitivními frázemi o toleranci a vzájemném obohacování kultur, které však v důsledku znamenají opak. Na závěr se vrátím na začátek tohoto článku a shrnu v jedné větě, proč se domnívám, že  má pohanství, jímž mám na mysli zvláště jeho etnickou podobu, i dnes potenciál nalézat své stoupence. Vzhledem k tomu, že pohanství se opírá o nadčasový koncept zakotvený v realitě a řádu tohoto světa, vytvářený s námi pokrevně a územně spřízněnými lidmi, jedná se o duchovní směr i pro dnešního člověka aktuálnější a přirozenější, než náboženství založená na dogmatických svatých knihách, psaných před tisíci lety, na druhém konci světa, lidmi cizího etnika a jiných potřeb, vycházejících z odlišných životních podmínek, kteří výchozí bod své víry umisťovali mimo člověka, přírodu  a tento svět.

Právě návrat k přírodě, středobodu pohanského světonázoru, od níž nás moderní civilizace vytrvale vzdaluje, může být jedním z hlavních důvodů, proč v současnosti roste zájem duchovně orientovaných lidí o pohanský fenomén, zatímco čistě ideologické formy duchovna přírodu  a vůbec přirozenost spíše popírající, ale zato se opírající o dogmatické články víry a totalitární formu, své příznivce dlouhodobě ztrácí.

Jako by historie člověka probíhala v kruhu a navzdory hmotařské orientaci dnešní civilizace se konzumem neuspokojení lidé stále častěji  vydávají na duchovní cestu. Ta je někdy přivádí k původní víře jejich předků a, stejně jako oni kdysi, navazují vztah s jejich bohy. Vztah založený na partnerské rovnocennosti božstva a jeho vyznavače,  o níž si zvláště přívrženci monoteistické víry mohou jen zdát. Ano, zdá se až neuvěřitelné, že po tolika staletích vznikají stále nová posvátná místa pohanů a přírodou se znovu rozléhá chvála dávným bohů. Čekali dlouho, ne však marně. Živoucím dokladem toho jste mnozí z vás, kteří právě dočítáte tento článek.

Reklamy
komentářů 140 leave one →
 1. Jára Marková permalink
  Červenec 16, 2012 11:37 am

  Já jsem se sem dostala vlastně „zástupně“, ale když jsem si tady leccos přečetla, došla jsem k dost skeptickému závěru : křesťané, komunisté, pohané – pořád mluví vlastně všichni stejně, stejné floskule, stejný mesianismus, stejná řevnivost, atd., takže ty ideologie, staré a prý nové nebo vlastně zase prý „původní“ jsou vlastně „na draka“. To Vám říkám pánové na závěr, jako „přízemní ženská“. A měli bychom o tom možná přemýšlet !

  • Frostík permalink
   Červenec 16, 2012 1:33 pm

   Milá paní Marková, (milá za ten přístup, v tom vidím určitou odlišnost od kolegů) samozřejmě, že o tom budeme přemýšlet, já se třeba stále sebe ptám: „Co když se mýlím?“ a pokud mám pochybnosti, hledám.
   Je pravda, že moje pohanství se od většiny liší (Miky ví proč),ale mesianismus? My na nikoho nečekáme, ani nechcem nikoho spasit. Mě už naštěstí spasila manželka. O určitých floskulích se dá debatovat a řevnivost bude vždy tam, kde jsou lidi. Je to zase jen a jen o lidech. Jaký si to uděláme, tak takoví to budeme mít.

  • Gryf permalink
   Červenec 16, 2012 10:45 pm

   Ještě řekněte, milostivá paní, že v akademických kruzích nepanuje řevnivost. 🙂

 2. Jára Marková permalink
  Červenec 16, 2012 11:25 am

  Pane Mysliči, ponechávám stranou Vaše oblíbené „exkurze“ do sfér psychiatrie. Ale i přes svou nepochybnou bystrost, o které tu byla také řeč a technické a další znalosti, máte to trochu popletené. Jméno Napellus mi momentálně nic neříká (podívám se do slovníku) a pokud se zmiňujete o panu doktoru Morellim (jestli je to on), je to skutečně náš známý a přenechal nám nedávno, když jsme zařizovali naši novou kancelář, část svého zařízení, jelikož svou kancelář rovněž stěhoval.
  V další návaznosti Vám sděluji, že počítač, na kterém nyní skutečně píšu, jak jste také důvtipně dovodil, si pan profesor s sebou do zahraničí skutečně nevzal. Nemohu se ovšem ubránit jistému úsměvu při představě, že byste se, ať sám nebo prostřednictvím Vámi zmíněných „prostředníků“, na pana Morelliho obrátil, s jeho identitou nejsou sice problémy, je to jeho rodové a literární jméno, ale v „civilu“ je to (mimo jiné) bývalý soudce, myslím tedy, že spíše byste se na něj mohl obrátit v případě, kdybyste se v důsledku svého již notoricky rychlého vyjadřování dostal (to víte, to je někdy bohužel hned) do nějakého maléru. Rozhodně bych se za Vás přimluvila, aby Vám pomohl, nejméně jednoho takového už ze situace, která mi tane na mysli, „vysekal“, že dostal jenom podmínku. Dnes skončím, protože v nepřítomností šéfa odjíždím také na dovolenou, nu myslím, že to s tou návštěvností nestálo ani za řeč, stejně se ozývali zase ti, co tady píšou a ani my jsme žádné nové hlasy nevyvolali. Vaše pozvání panu profesorovi vyřídím, ale obávám se, že bude znovu v Itálii, protože mu právě pan doktor Morelli pomohl získat pozvání na nějaký seminář, také o Casa Pound, pane Mysliči, kde Vám chci připomenout, aniž bych Vás nějak poučovala, že ti „mládenci“ nejsou takoví, jak se o nich píše na našich naivních webech (dost idealizovaně a účelově). A jestlipak jste četl skutečného Pounda ? O něm by Vám mohl vyprávět hodiny právě pan Morelli, který znal jeho dceru. Nic dalšího „ideového“ tu řešit nebudu. Jen bych ještě poznamenala, omlouvám se za určitou kousavost: pane Gryfe, já bych byla, přes veškerou snahu, kterou mi doporučujete, asi taková čarodějka, jako Vy první důstojník – a co že ten velitel položil funkci po tak krátké době ? Nechcete to přece jen vzít ? Aspoň to zkusit ? Jako obvykle přátelskému panu Mikymu chci jen říci, aby se na druhé straně nenechal mýlit, já tu celou „galerii kritických postav“ také neznám, ale oni skoro všichni píšou víceméně stejným „žargónem“, leccos jsem některým z nich přepisovala, myslím přednášky a tak vím své. Tady na těch webech jsou také ta (zdánlivě)různá, zejména negativní vymezení, docela stejná, stereotypní. Vymyká se pan Woles, ten používá opravdu sugestivní obraty, např. sekulární kryptokřesťané… a možná by mohl být kazatelem, samozřejmě pohanským. Svého času mi také pan profesor předčítal páně Wolesovy úvahy o návratu ke kmenové společnosti, neuměla jsem si to sice představit, ale říkala jsem si s Italy, není-li to pravda, je to dobře vymyšleno, ale tím nechci snižovat jeho originalitu. Jen se trochu bojím, že tu „běžnou společnost“ nebude tak snadné ignorovat, dnes už ani ne v šumavském národním parku. A že také nejde, jak říká pan Miky, jen o pěkný mediální obraz, jde o ty tisíce běžných lidí.

  • Červenec 16, 2012 11:44 am

   Děkuji slečně asistence za vskutku obsáhlé vysvětlení situace 🙂 Ten pan Morelli musí být opravdu dobrák od kosti, že přenechal „panu profesorovi“ celou kancelář i s počítačem. Gratuluju k tak levnému zajištění kanceláře. Slečno, Pounda jsem zkoušel číst, ale to víte, jsem jen obyčejný proletář a tak jsem ho nepochopil. O ldech z Casa Pound toho vím patrně dost, ale jstě nejsem takový intelektuální Gigant a Titán jako Vaši páni profesoři. A ted‘ mne prosím omluvte, musím totiž roztočit soustruh na plné obrátky, živím se totiž prací. Je ovšem převeliká škoda, že si na naše setkání „pan profesor“ nenajde čas, já se tolik těšil… Přeji příjemnou dovolenou a přijd’te zas 🙂

   • Jára Marková permalink
    Červenec 16, 2012 12:35 pm

    Bylo by to sice třeba i lichotivé, ale slečna už dávno nejsem, ale na tom nezáleží. Ale opravdu nevím (v dobrém), proč Vás může zajímat jakým způsobem jsme převzali ostatně jen část zařízení, a samozřejmě, že jsme za to zaplatili, není snad potřeba uvádět kolik ? Jinak se nepodceňujte, oni Vás nepodceňují ani ti páni profesoři, zejména když mají vesměs smysl pro humor. To se tady vůbec nechápe, že dokud budete mít co do činění jen s takovými a třeba i nějaké ty „třenice“, nebudete na tom nejhůř, a bude to vlastně „idylka“, protože nakonec jsou možná jen trochu jinými „exoty“ než vy tady i jinde, a mají, ať chtějí nebo nechtějí, jakousi náklonnost k tomu, co studují, mnoho „běžných“ lidí je daleko víc netolerantních a často i nepřátelských. A oni se „ti naši páni „za žádné Giganty a Titány nepovažují, ale je pravda, že hodně vědí, proto je také naivní představovat si, že by někdo jediný, jak se tady také fantazíruje sám zvládl sumu znalostí a vědomostí, které v polemikách prezentovali. Vy budete také za čas vědět zase více, ale je třeba dosažené vědomosti také rozumně a uvážlivě, kriticky interpretovat, ne jen podle toho, co se nám líbí. „A neohromujte mě“, že musíte pracovat. my musíme pracovat všichni, někteří i při důchodu a někteří i v několika povoláních, a někteří ti vědci v mládí museli pracovat právě i s tou lopatou. Nu, já si myslím, že ve skutečnosti o setkání s profesorem ani tak nestojíte, že Vám spíše jde o to usvědčit ho , „že neexistuje“. Jistě chápete, že kdyby tomu tak bylo, že kdokoliv z jeho kolegů či známých ho může zastoupit nebo se za něj vydávat, ale to už se pohybujeme v absurditách. Nevím, jestli ještě přijdu, protože i když se nerozcházíme přece ve zlém, mne zase tyto věci tak nezajímají a nemyslím, že bych tady byla zase extra moc vítaná. Díky za přání.

   • Červenec 16, 2012 12:50 pm

    No, jen aby vám to neuletělo 🙂 Jinak je vážně škoda, že se se mnou nechcete sejít. Dali bychom Pivko (Vy byjste si mohla dát třeba čokoládu( „pan profesor“ by vytáhl nějaké grafy a bylo by nám fajn. No, co, vždyt‘ ještě není všem dnům konec, 6e? 🙂

 3. Červenec 16, 2012 6:45 am

  Paní Marková, já IP adresy nevyhledávám, ani to neumím, a ty různé identity jsem odvodil pouze z naprosto stejného vzorce vyjadřování. Toho si ostatně všimlo více lidí. U některých osob jsme se mohli splést, ale kdyby mi to stálo za tu námahu to dohledat, mohl bych Vám napsat tak 3-4 jména, u kterých jsem si skoro jistý. Ono vlastně o tolik nejde, máte pravdu, že neznám totožnost spousty lidí se kterými diskutuji, kdyby se ale pan profesor hned představil třeba pod přezdívkou, které by se ovšem potom držel, neměli by ostatní diskutující pocit, že jsou součástí jakési podivné hry nějakého blázna.
  To, co píšete o čarodějkách, jak je vnímá veřejnost apod. je jistě pravda. Nedá se popřít, že existují puberťačky, které si na čarodějky pouze hrají i starší potrhlé dámy, které se cítí být čarodějkami, ale jsou spíše jen případy pro psychiatra. Existuje ale také spousta čarodějek, které sice provozují „divné“ věci, ale jinak jsou vyzrálé a inteligentní a já se od nich nebudu distancovat pouze proto, abych se zalíbil veřejnosti, která jim nevěří. Stejně tak se nebudu distancovat od Mysliče, který občas reaguje v diskusích zbytečně prudce a někdy i přestřelí, protože jsem ho poznal osobně a vím, že v jádru je to dobrák. „Černá garda Lindy Dragonari“ – to se jim bude líbit, ale i to je nafouklá bublina. Já jsem spíše ten „mírotvůrce“ a mám raději hnědou, než černou (doufám, že mě teď kvůli té hnědé někdo nenařkne z fašismu 😉 ), ale lidi kolem Lindy mi připadají v pohodě. Všechny je neznám a se všemi bych si možná kolem krku nepadl, ale žádní démoni to nejsou.
  Ujišťuji Vás, že zdaleka ne se všemi, kteří tu diskutují, se na všem shodnu, takhle svorná ta naše pohanská scéna rozhodně není. Názor Vašich kolegů, že “ v zájmu hnutí“ budu hájit cokoliv za každou cenu je nesmyslný. Budu jistě hájit právo každého vyjádřit svůj názor a žít si své pohanství po svém, ale fanatik, který by šel „v zájmu hnutí“ přes mrtvoly, opravdu nejsem. Už dávno nevěřím v jedinou Pravdu s velkým P a nemám potřebu obracet lidi na víru a utvářet nějaký pěkný mediální obraz svého spolku. Žiju si své pohanství, tak jak mu rozumím a tak jak to umím. Nejlépe je mi v přírodě, mezi stromy a kameny a na názorech veřejnosti a internetových debatách moje víra bohům díky nestojí.

  • Gryf permalink
   Červenec 17, 2012 11:52 pm

   Opravdu by mě překvapilo, kdyby víra někoho z nás stála na názorech veřejnosti. 🙂

   Jinak, mohou být i nadané čarodějky, kterým třeba ani osmnáct nebylo.

   • Tomas permalink
    Červenec 18, 2012 12:02 pm

    „Moudrý muž se nechlubí mnoho, spíš každé slovo váží. Chytrý a mlčenlivý kdo mezi lidi chodí, jistě úhoně ujde. Neboť nikdy spolehlivějšího nenajdeš přítele než rozum a rozvahu“

 4. Jára Marková permalink
  Červenec 15, 2012 8:02 pm

  Ubezpečuji Vás pane Miky, že nejsem „klonem“ pana profesora, jsem sice jeho blízkou spolupracovnicí, ale trochu odlehčujícím způsobem řečeno, pokud jsem se asi před půl hodinou řízla do ruky, nebyla to věru ruka pana profesora, která se myslím nachází už v Římě, on sám se ještě ani neozval. Všechno také nevím, ale o tom, že by na těch webech vystupoval pod několika identitami, docela pochybuji. Je mi naopak známo, že určitým průzkumům se věnovalo více našich kolegů, nejméně jeden navíc z pracoviště, se kterým oborově moc nesouvisíme. Asi by bylo celkem zjevné, kteří to byli, jeden před určitou dobou odjel do Dánska, kde se účastní nějakých terénních výzkumů a druhý se zdržuje dlouhodobě v Rakousku. O event. dalších nevím. S nejméně s jedním z nich o tom pan profesor asi dvakrát hovořil. Rozhodně však nelze říci, že jste „v jeho očích na tom asi podobně jako pan Myslič“, o Vás vesměs hovořil s dost velkou úctou, ačkoliv je pochopitelně starší než Vy a dokonce Vás poněkud hájil, když zmíněný kolega argumentoval, že jste jistě slušný, tolerantní člověk, ale že v „zájmu hnutí“ obhajujete cokoliv za každou cenu. Naproti tomu o pana Mysliče projevovali sice(zpočátku) dost velký zájem, myslím, že zejména vzhledem k jeho „římským sklonům“ , ale pochopitelně velmi brzy je odradily jeho jiné sklony a projevy, o kterých opravdu už nechci hovořit,vždyť každý nepředpojatý člověk si to tady všude může přečíst sám a dokonce i Vy pane Miky jste ho několikrát korigoval (viz shora). A mluvit o tom, že by snad měl krotit jen své „nacionální“ vášně, je sice také kamarádské, ale je to opravdu silný eufemismus, to si musíte přiznat. Manipulace… víte, je sice pravda, že tito mužové mají určitý sklon lidi poučovat, je to dáno tím, že skoro všichni také vyučovali, ale oni mají na druhé straně dost velké životní zkušenosti, jsou ve styku s mnoha lidmi a znají dost podrobně reakce veřejnosti. Možná že některých jejich rad či doporučení byste přece mohli využít, nežijete ve vzduchoprázdnu a otevřeně řečeno, ono skutečně moc nezáleží na tom, jestli se budete líbit či nelíbit jen nějakým profesorům… A je možná i bohužel, ale jinak dost věrohodně známo, že řada věcí, pro které třeba i upřímně horujete, je širší veřejností vnímána bez zájmu (v lepším případě), s předsudky nebo i nepříznivě (a všechno nelze svést „na křesťany“), ale často i s pochopitelným odporem, jako výstřednost, překonaná záležitost apod. A zrovna ty čarodějky obecně nejsou přijímány nijak pozitivně, u mladých se řekne, že jsou to praštěné puberťačky, u těch zralých se naopak ťuká na hlavu, sama jsem se s tím vícekrát setkala a co chcete, v nejstarších českých pohádkách s ještě předkřesťanskými kořeny jsou čarodějnice a čarodějové vždy zlí a odporní.
  Že nevíte s kým mluvíte, to přece asi není jen problém s nějakými údajnými „vetřelci“, pochybuji že i u těch ostatních znáte identitu všech, myslím, že moji kolegové poznali identitu četných diskutérů, zejména také z toho, co o sobě všechno řekli a ostatně je zajímal jen sociální status, věk a pod. Ale identitu např. pana Kaje, mimo věk a několik dalších jednotlivostí, také neznáme, byť leccos napoví i to, že si úsilí mých kolegů, ačkoliv mají také smysl pro humor, plete s nějakou cimrmanovštinou, dost by se ovšem divil, co z toho všeho naučně vyplývá.
  Již bych chtěla dodat jen to, že o nenávisti – jako k nacismu – se nedá hovořit, spíše o odporu, a pokud ho profesor ventiloval i na těchto webech, myslím že důvodně mínil některé konkrétní inklinace, kdo je chce vidět, může si je ještě najít.
  Nebyl by to ovšem pan Myslič, kdyby místo třeba věcných (a třeba i sebekritických) poznámek neutrousil zase něco o „teroristické organizaci“, na rozdíl od něj jsem některé ty muže viděla a opravdu to žádní „teroristi“ nejsou. Obávám se, že k násilí především přece jen inklinuje on, jednou to tady také zmínil, že nakonec rozhodující byla a je síla, ne argumenty. A když už jsme u toho všeho, doufám že jste si pane Miky všimnul „černé gardy“ jisté dámy, kterou také hájíte a kde je jeden z nedávných zdejších diskutérů „prvním důstojníkem“, jiný tam pózuje s pistolí (na těch webových fotografiích). Není otázkou, jestli kdy důstojníkem vůbecbyl (na rozdíl od těch „teroristů“), ale spíše, jaký je skutečný smysl této organizace, kterou jistě zase budete hájit jako „sportovní“. Mohu Vám říci, že o tom bych vůbec nevěděla, kdyby se o tom lidé nebavili a ne zrovna na webu.

  • Červenec 15, 2012 8:18 pm

   No, ještě štěstí, že máte plné svolení mluvit jménem „pana profesora“ 🙂 Člověk by si jinak mohl myslet něco o jeho schizofrenii. Ale „pan profesor“, co si občas říká třeba „G.Morelli“ nebo „Napellus“ je již profláknutá osoba a tak začínám dumat, zda bych neměl jeho identitu prozradit třeba nějaké „černé gardě“ 🙂 Každopádně doufám, že u nás ještě nekončíte a zase nám něco hezkého napíšete, protože jste nám s „panem profesorem“ zvedli celkem slušně návštěvnost. Je celkem fajn, že Vám „pan profesor“ po dobu své nepřítomnosti svěřil svůj počítač, IP adresa nelže, že? Jinak doufám, že s „panem profesorem“ dorazíte i na Mystiku, moc rád bych Vás oba poznal osobně 🙂

  • Kaj permalink
   Červenec 15, 2012 10:02 pm

   Ó tak pardón, slečno nebo madam. Zkuste tu moji poznámku o Cimrmanech brát jako lichotku. Až na pár vyjímek mám jejich humor docela rád.

   Pan profesor bude jistě náramný šprýmař, když si jako asistentku vybral zrovna vás. 🙂

  • Gryf permalink
   Červenec 16, 2012 1:25 am

   Nám je úplně jedno, co si myslíte o našich kamarádkách čarodějkách nebo co si o nich myslí „širší veřejnost“. Zajímá nás jen to, jaké jsou doopravdy. Můžete být také taková, když se budete snažit. 🙂

   • Wolos permalink
    Červenec 16, 2012 2:25 am

    Paní se odvolává na normativ „běžné společnosti“, vyrostlé v postkřesťanském myšlení a hodnotách, společenskou autocenzuru, vyjádřenou souslovím „co tomu řeknou lidi“. Ignorovat.

    Naše zkušenost a cesty k jejímu nabytí jsou jiné. Namísto slepé poslušnosti zkušenost. Namísto autocenzury experiment. Namísto víry trans. Namísto sebetrýznivé askeze orgasmus. Namísto společenského Prokrustova lože (normalizace), expanze tvořivého potenciálu jedinců i skupin. Adorace maloměšťácké průměrnosti a stádnosti myšlení je pro nás pasé, neboť jsou člověku v důsledku nepřátelské, na rozdíl od moudrosti vědem a léčivé moci čarodějek, z kterých až duální křesťanský koncept udělal představitelky zla a palivo pro hranice.

    Jak už pregnantně vyjádřil Raven Kaldera:
    „Žili jsme příliš dlouho ovlivněni křesťanskou ideou, že církev je strážce mravnosti a pravých hodnot. U předkřesťanských kultur to tak nefungovalo. Tam to byli lidé a ne církev. Lidé žili v uzavřených, kulturně homogenních komunitách, mezi kterými byla omezená komunikace. Křesťanský koncept církve jako hlavního zdroje morálky zapříčinil nejen to, že církev mohla kontrolovat lid, ale také šíření víry napříč mnoha kulturami.“

    „budeme-li upřímní, asi těžko lze čekat od současné společnosti, že by nám mohla vštípit pravé pohanské hodnoty“.

    Měli by nad tím popřemýšlet i sekulární kryptokřesťané se sklony k liberalismu -produktu kř. osvícenství- hrající si na pohany.

 5. Jára Marková permalink
  Červenec 15, 2012 2:14 pm

  Mohla bych tu také vystoupit pod označením „z jarmarku“, když něco podobného je tu dobrým zvykem, ale zůstanu raději u svého jména. Mám tu nějaké vzkazy pro pana Mysliče od pana profesora B., jehož jsem asistentkou a který se opravdu podepisoval velmi podobně svému skutečnému jménu a jak je i mně skutečně dobře známo, s nějakým Lordem Lukášem a dalšími neměl nic společného, i když má značný smysl pro humor. Chtěla bych ale odstranit některá jiná nedorozumění, která zbytečně vznikla. Prof. B. se pochopitelně k tomu chystal sám, ale musel náhle odcestovat do zahraničí, právě v související záležitosti, o níž se dále zmíním, takže vycházím z jeho poznámek. Abych vše uvedla na pravou míru, prof. B. byl spolupracovníkem zesnulého profesora Vladimíra Boreckého, známého také jako „filosof komiky a ludismu“, právě pod jeho vlivem se začal zajímat o řekněme „bizarní, groteskní a obskurní projevy českého společenského a spolkového života“. V tom směru, snad se nedotknu jeho vědecké vážnosti, neznal opravdu mezí a stejně jako klasik profesor Vondráček, má ovšem již velkou kartotéku nejpozoruhodnějších zjevů a postav, v tom se sympatický pan Frostík opravdu nemýlí. Když pan profesor objevil na několika blozích současně pana Mysliče, kterého má v kartotéce i pod latinským označením, docela veselým, ale to zde z diskretnosti nebudu publikovat (ale není to nic špatného), prohlásil, že „získal“ exemplář, z něhož by se jeho věhlasný kolega entomolog radoval, jako když objevil zajímavý druh čeledi Geotrupidae. To mi sice blíže nevysvětlil, ale na tom teď zase tak nezáleží. Chci jen říci, že pan profesor přes veškerý smysl pro humor, bral pana M. dost vážně a nechtěl mu nijak ublížit, akorát se asi úplně neovládl, pokud se týče polemik o neofašismu a jeho málo dovedně skrytých formách, to je slabá stránka pana profesora, protože jeho příbuzného, který ani nebyl židovského původu, utloukli v nacistickém vězení. Je pak jistě pochopitelné, že ho znechucovali lidé, kteří takový režim nezažili a příliš snadno „operují“ s takovými idejemi, ačkoliv to více nebo méně popírají. Chci ujistit pana Mysliče, že pan profesor publikoval řadu prací, které zejména v zahraničí byly příznivě přijaty, ani prý se u toho moc nepotil. Nemůžeme však očekávat, že by psal zrovna sem do tohoto elektronického časopisu, což je snad pochopitelné, má už o tak, stejně jako zesnulý profesor Borecký, dost problémů se svými kolegy, kteří mu vyčítají, jak jsem slyšela, tak podávám, že „postupně klesá na úroveň zkoumaného materiálu“ a neudržuje si náležitý vědecký odstup. Pan profesor je však podle mého názoru docela lidumil a dokonce získal svým vlivem od jisté mezinárodní společnosti pozoruhodný grant, údajně ve výši cca 40 000 euro, který měl být poskytnut zejména podle jeho doporučení nějakému zajímavému českému spolku, spíše ne křesťanského zaměření, protože ty jsou již podporovány dost, tato částka měla být věnována na jeho rozvoj a činnost, včetně financování jeho setkání, propagace, případně vydávání aspoň nějakého občasníku, atd. Rozhodně to nebylo žádné „kupování duší“ a nemělo to prakticky nic společného se strukturami EU. Ačkoliv se pan Myslič diví, že pan B. mluví o tom, co slyšel a četl, je to právě v důsledku toho, že má bohaté informace a ovšem i kontakty. Onen styk s důstojnickou organizací je pochopitelný, protože ti prakticky všichni jsou potomky za nacismu perzekuovaných osob. Připoouštím, že jinak humorem oplývající pan profesor jednou v návalu zlosti řekl, že by přál těm „hlupákům, co melou něco o fašismu a nacismu, aby aspoň 24 hodin jenom stáli na appelplatzu v Terezíně a nesměli se hnout a ani na chvíli usednout a nejlépe za silného severozápadního větru“, ale nechtěla jsem se ani takto nikoho dotknout.
  Musím trochu sarkasticky říci, že pokud se někdo domnívá, že ti důstojníci jsou imaginární, ať si to klidně myslí, tím spíše, že nějaké úvahy o jakémsi vyhrožování byly zcela mylné, stačí si jen tu pasáž v klidu přečíst, pana X., který se opakovaně vrací „z čundru“ chci ujistit, že hlavu mu za to nikdo řezat nebude. Jaksi imaginární (v tom je právě ta trocha sarkasmu) jsou nyní ale ty shora zmíněné peníze…
  Podle pana profesora není pan Myslič žádný chudák, je to docela inteligentní člověk docela obdivuhodné sečtělosti, o němž si pan profesor jednu dobu myslel, že by mohl docela vykonávat jakéhosi „předáka“ PK, kdyby si ho členové zvolili, ale bohužel pan Myslič mluví nebo píše rychleji než myslí a je někdy zbytečně ne ani tak asertivní jako agresivní, o dalších věcech není již třeba mluvit. Omlouvám se, že jsem tady byla dost obšírná, ale chtěla jsem celou věc vysvětlit, protože jinak pan profesor prohlásil, že plně respektuje právo pana Mysliče, pokud řekl, jak to pan profesor trochu vesele posunul, „aby mu sem na ty hrušky nelez´“. Hodlá mu v tom pochopitelně vyhovět. Přesto si však neodpustil připomínku, že by pan Myslič možná měl od toho PC (jak někde i říká) na chvíli zase odejít do lesa a tam o sobě přemýšlet, dokonce by se mohl i na chvilku chytit za nos.
  V neposlední řadě mám prý vyjádřit uznání pana profesora panu Polákovi, u něhož jak je evidentní, není rozhodná nějaká politická příslušnost, ale přece jen vyšší úroveň přemýšlení a jeho závěrů.

  • Červenec 15, 2012 3:20 pm

   Děkuji Vám paní Markové za vysvětlení, začíná mi to všechno alespoň trochu dávat smysl. S tím Lordem Lukášem to byl zřejmě opravdu trochu přehmat, ale jinak mi nevymluvíte, že pan profesor nevystupoval na pohanských webech pod několika různými identitami. Jeho komentáře byly většinou obsáhlé, někdy i podnětné, avšak často vyvolaly bouřlivé diskuse, až hádky. Ne ovšem proto, že si chceme všichni, jak pan profesor tvrdí klepat uznale po ramenou, ale proto, že nám chtěl pan profesor až příliž často radit, co máme nebo nemáme dělat, na co se zaměřit a které myšlenky či lidi zavrhnout, protože nám škodí a pan profesor to s námi myslí dobře. Na indexu se tak objevila např. Linda Dragonari, wicanské čarodějky a teď Myslič. S Mysličem jsme na tom v očích pana profesora asi podobně. Nejsme úplně hloupí, ale Myslič by měl krotit své nacionální vášně a já bych se měl distancovat od těch „trapných“ čarodějek, pak bychom se možná panu profesorovi líbili. Mám z toho pocit, jakoby měl pan profesor tendenci opouštět místy svou pozici nezávislého pozorovatele a snažil se o manipulaci s pozorovaným objektem. Možná, to bylo v rámci výzkumu, jak se bude objekt chovat, ale mě to celé připadá divné a je mi to nepříjemné, a to zvláště proto, že vzhledem k častým změnám identit nevím s kým mluvím. Dokonce ani teď si nejsem úplně jistý s tím, jestli paní Marková není jen dalším profesorovým „klonem“.

   • Červenec 15, 2012 3:30 pm

    Tak je jistě velmi dobře, že se paní asistentka vyjádřila a já jí tímto děkuji 🙂

   • Tomas permalink
    Červenec 15, 2012 4:05 pm

    No já jsem si celkem jist, že „paní asistentka“ je jen dalším klonem „pana profesora“, i když je to v podstatě úplně jedno. Chápu nenávist „pana profesora“ vůči nacismu, část mé rodiny za tohoto režimu také trpěla a někteří i zaplatili životem. Ovšem na stranu druhou část mé rodiny trpěla i za komunismu, kdy platili životem i majetkem. Nemá smysl řešit nějaké ideologie či politické směry, všechno je pouze v lidech a jejich přístupu. „Panu profesorovi“, bych tudíž doporučil aby si tuto svoji nenávist vůči nacismu ventiloval na jiných stránkách či webech.

  • Kaj permalink
   Červenec 15, 2012 4:39 pm

   🙂
   Náhodou….mně se vystoupení „Járy Markové“ líbí. Takhle nějak začínali i Cimrmani.

   Mysliči, a co ty prachy, to je necháš jen tak ufujazdit ?

   • Červenec 15, 2012 4:46 pm

    No, at‘ je radši pan „profesor“ dá oné teroristické organizaci důstojníků, ti je jistě využijí lépe, než pohani. IRA a ETA prý zrovna pořádají výprodej arzenálu 🙂

  • Červenec 15, 2012 7:30 pm

   paní asistentka a vyhrožující berg píší minimálně ze stejného pořítače 🙂

 6. Frostík permalink
  Červenec 14, 2012 7:53 pm

  Kdyby jen to, i vyhodnocováni a evidováni :o)))

  • Kaj permalink
   Červenec 14, 2012 10:38 pm

   njn, je vidět, že některé věci se od komunistických časů nezměnily, jsou holt stále legální a po právu. 🙂
   Ovšem tento systém nelze akceptovat , to bychom klesli na dno.

 7. Kaj permalink
  Červenec 14, 2012 2:42 pm

  Kojote, je laciné a podlé označovat někoho za zbabělce, když velmi dobře víte, že jsou vašim demokratickým režimem trestně stíháni lidé za své názory.

  Zařiďte, abych se jako antidemokrat směl vyjadřovat se stejnou mírou svobody slova jako vy komunisté a demokraté. Pak se vám mile rád představím.

  • Pavel Ungr permalink
   Červenec 14, 2012 4:16 pm

   Takže jak já tomu rozumím z posledního komentáře zde, je tedy vaše osobní filosofie v rozporu se zákony a právním systémem České republiky? Díky, to je dobré vědět.

   • Kaj permalink
    Červenec 14, 2012 5:50 pm

    Máte zajímavý způsob komunikace. Nejdříve se mě zeptáte a pak za mě i odpovíte.
    Ale pokud vás to skutečně zajímá, tak některé části mého světonázoru jsou patrně s něčím takovým v rozporu. Právním systémem bych to ale nenazval. Zdůrazňuji, že jde o můj světonázor, protože k PK nepatřím.

   • Červenec 14, 2012 5:52 pm

    Cody už skoro našel důkaz a jakou radost z toho měl :-)))))

   • Kaj permalink
    Červenec 14, 2012 6:45 pm

    R: Koukám, že jste tady sledováni ostřížím zrakem
    🙂

   • Pavel Ungr permalink
    Červenec 14, 2012 9:16 pm

    Myslím, že poté co jsme tu měl tu možnost vidět se drobná spekulace ztratí. Nicméně potvrdil jste mi, že má spekulace nebyla daleko od pravdy. Pokud to co považujete za správné není považováno za legální, pak je to v rozporu s právním systémem České republiky, jakkoliv si myslíte, že to právní nebo systémové není. Pokud vám to nevyhovuje existují v zásadě několik možnosti. Akceptovat to, změnit to nebo změnit působiště na takové kde to v rozporu není.

   • Kaj permalink
    Červenec 14, 2012 10:25 pm

    Nežádal jsem vás o možnosti, sám vím nejlépe, co mám dělat.
    A k tomu ostatnímu, co píšete -asi se nebudu opakovat. Vše podstatné jsem už napsal v mojí první reakci na vás.

 8. Z čundru permalink
  Červenec 14, 2012 7:12 am

  Teď jsem si všiml, že tu pan Berg vyhrožuje řezáním hlav …. prima, takže možná nejsem daleko od pravdy s tím mordováním. Stejně si budu žít po svém, tedy „etnicky“.

  • Červenec 14, 2012 10:54 am

   A ještě mi to nedá:
   Na jedné straně Jaroslav A. Polák, nar. 5. 3. 1975, brněnský spisovatel a esejista, provozovatel blogů kojot.name a jaroslavpolak.blog.idnes.cz Osoba s tváří (uznávám, že nijak oslnivou), výskytem, osoba, kterou je možné potkat, osoba, kterou doknce může nějaký fantatik dokonce i fyzicky napadnout, osoba, která o sobě sama prezentuje informaci o členství v politické straně.
   Na druhé straně: „Z čundru“

   Neboli: Je snadné vést osobní útok z anonymity do neanonymity. Je to tak snadné, že je to přímo laciné. A samozřejmě podlé.

   • Červenec 14, 2012 1:06 pm

    Tak my se trochu na „magické scéně“ pohybujeme, takže není třeba se představovat 🙂 ani mluvit o svém zdraví apod.

   • Červenec 14, 2012 1:37 pm

    @R. – Jenže pokud vstupujete do diskuse otevřené i „nezasvěceným“, je slušné se představit, není-liž pravda? Já opravdu nejsem povinen vědět, co je zač „Z čundru“ či „R.“

   • Červenec 14, 2012 2:36 pm

    Nezlob a vem si prášek 😉

 9. Červenec 13, 2012 10:04 pm

  Bravo, pane Bergu:-) Mě je uplně šumák, co ty si myslíš. Nebo vlastně není, já se tím docela bavím. Čekal jsem, že vypotíš nějakou konstruktivní kritiku, jak to tady všichni děláme blbě… No, to jsem se přepočítal. Ale ten článek fakt napiš, at‘ teda víme, na čem jsme, jo? Hele, je to jednoduchý: Pokud se ti tady nelíbí, tak sem prostě nelez. Je to jednoduchý. A přestan’strašit nějakou imaginární organizací a radši se zkus pokaždé podepsat stejně, to velký chlapové, běžně dělají. Pořád nám tu píšeš, jak si někde něco slyšel, četl, jak ti někdo něco povídal, jak si dělal nějaký výzkum atd.. No, tak to hod‘ do wordu a pošli. Když i já, podle tebe takový chudák (asi) dokážu napsat „článek“, tak to snad zvládneš taky, ne? A přestan‘ vyhrožovat.

 10. J.Berg permalink
  Červenec 13, 2012 9:37 pm

  Takže nevím, jestli jsem tě, Mysliči, jak píšeš potěšil („budeme se těšit“), ale když už jsme u toho, chci ti říci ještě jednu věc. Poznal jsem v životě skutečně velmi mnoho lidí všech možných společenských vrstev a skupin a vlastně po celé Evropě. Ale ne zase tak často jsem poznával lidi, kteří svou činností a svými projevy tak výrazně poškozují věc, kterou mají rádi a ke které se hlásí, ačkoliv na druhé straně přece jen mají určité „potence“ dost jiné, ale je jim to „houby platné“, protože se nakonec stejně neovládnou a řeknou zase to, o čem tady máme přímo „haldy“ dokladů. Nechci tě rozhodně urážet, a říkám ti to jako chlapovi, měl by ses nad sebou zamyslet a přestat dělat „ostudu i těm Římanům“. Já vím, že to od tebe za to zase „schytám“, ale holt to musím unést – a že se budeš třeba dovolávat zase svých soukmenovců, to je k ničemu, oni ti odkývou, co se ti bude líbit, nebo ti to neřeknou.

 11. J.Berg permalink
  Červenec 13, 2012 9:14 pm

  Hlavně že jste se zase všichni shodli, to je ten známý „stádní princip“. Dokonce i Kojotovi nevadilo, že místo skutečné argumentace proti jeho názorům byl prostě „vyřazen“ jako komunista. To je ta absolutní svoboda ! A o nějakém vyhrožování nebyla řeč, jen poznámka, že ti, kteří docela otevřeně hlásají víceméně neofašistické a podobné názory a sami vytvářejí různé militantní organizace, musejí počítat s určitou občanskou sebeobranou, kterou nemusejí hned označovat „za zednářskou“, to je ovšem také výmluvné, víme, kdo takové „argumenty“ používal a používá… A opravdu nevím, co zase myslíte nějakým „humoristou“, „básníkem“ nebo dokonce Lordem Lukášem, už jenom stupidita tohoto posledního označení by mi bránila v tom ho použít. Článek bych vám napsal, ale pochybuji, že byste o něco skutečně kritického měli zájem, celý princip těchto blogů spočívá v tom, že si všichni vzájemně přizvukují a poklepávají si na ramena, z kritických příspěvků se potom soustředí jen na okrajové, nepodstatné věci (viz shora), to je podle mne na nic. Jakmile někdo něco vážněji kritizuje, hned se na něj několik soukmenovců (však i tento termín je příznačný !) vrhne a začnou ho vyřizovat údery pod pás a ideologickými nálepkami a že je zbabělec a já nevím co ještě.
  Protože mi vrtalo hlavou, co je to za kravinu s tím „básníkem“, tak jsem to – dost obtížně- hledal a už se „dovtipuji“ a musím ovšem říci, že ačkoliv nemám povědomí, kdo to tam psal, že ta „inkriminovaná“ báseň je opravdu ubohá, stylově i obsahově – nu a už mám jistě zase na krku nějakou nálepku, o Zdeńku Nejedlém a pod.,že ? Řeknu vám všem jednu věc: možná že PK a podobně si chce hrát na svém písečku, pak má pravdu Kaj, že se i já „mám starat o své“ – a zařídím se podle toho. Možná však by chtěl trochu nebo více působit na veřejnost, nevím, třeba se mýlím. Potom ovšem by patrně měl používat „ideje“ a výrazové prostředky, které by neodrazovaly zejména i potencionální stoupence a příznivce. Můžete ze mne dělat, co chcete, já to unesu, navíc jsem starší, než řada z vás, tak nějaké ty urážky a stupidity mám jaksi „na háku“, zažil jsem horší věci, ale zúčastnil jsem se různých průzkumů apod. a vím docela dobře, co lidem vadí ( a nejsou to žádní fanatici nebo předem předpojatí lidé) a které postavy jsou zejména „proslulé“. Nedávno jsem se dozvěděl, že ten jinak milý hoch, který čert už ví na kterém blogu tady psal o svých zkušenostech „zahraničního pozorovatele“, protože tu byl tuším na postgraduální stáži a o tyto věci se víceméně profesionálně zajímal, napsal nějaký článek do časopisu „římských novopohanů“, který není sice nijak útočný, ale je velmi skeptický k celé české „pohanské scéně“, právě na základě skutečností, které jsem zmínil. Chci si ten článek schválně sehnat, čistě pro svou informaci, ale pochybuji, že bych ho tady „vytahoval“, při tom „klimatu“ zde panujícím. Ale myslím, že Kaj nebo někdo jiný řekne, že co „je nám do cizáků“ a jiní řeknou, ať jsem „na svém písku“ a vezmu si na noc ze dva prášky, že jo ?
  A ještě jeden malý „detail“, milý Rushwolfe, tvoje představa, že někdo (kdokoliv z nich) půjde do ulic, aby se ti předváděl, je opravdu dětinská a nebudu ji z určité ohleduplnosti blíže psychologicky charakterizovat. Ale aspoň jsi pochopil, o co v tom „střetu“ jde.

  • Červenec 13, 2012 9:27 pm

   Není pravda, že nevadilo – jsem na ad hominem alergický a považuji tento druh argumentace za neakceptovatelný a sprostý, což jsem myslím v komentářích prezentovat možná až příliš důrazně. Co se občanské sebeobrany týče: Nebýt loňské protináckovské demonstrace/blokády v Brně, abyl bych asi skeptičtější, ale takto si říkám, ů i naši občané toho schopni jsou. Jediné, ohledně čeho se ohrazuji, je forma odporu – za normální situace (tedy ne během válečného stavu, revoluce, nějaké velké přírodní katastrofy apod.) by se mělo odporovat adekvátním způsobem: Myšlenkami proti myšlenkám, (přiměřeným) fyzickým násilím proti fyzickému násilí atp., právem proti bezpráví. Prostě za normální situace nepokládám za adekvátní dát někomu, kdo zastává myšlenky, jež pokládám za hloupé nebo i za nebezepečné, přes hubu, to je celé. Nicméně pokud by se stav společnosti změnil na mimořádný, pak uznávám, že respektování takového pravidla může odporovat principu sebeobrany. Tož tak.

  • Kaj permalink
   Červenec 13, 2012 10:37 pm

   Možná řeknu, možná ne, to záleží na obsahu toho článku. Tak ho sem hoď, beztak se na to třeseš. Ať to posoudíme.

  • Z čundru permalink
   Červenec 14, 2012 6:39 am

   Pokud se v zemi nahání lidi za skutečný nebo uměle vymyšlený nacismus, je správné si připomínat, že komunisti mají na svědomí víc lidí než nacisti, nemýlím-li se. Pokud se dotyčný sám ke komunistům hlásí, tak se ho to prostě týká. Dneska je budeme omlouvat a demokraticky jim pokyvovat a zítra nás zase začnou mordovat, nemám zájem. To jen k tomu vyřazení z diskuze. Nacisty, komunisty a církev hážu do jednoho pytle, i když se s konkrétními příznivci všech tří ideologií občas bavím.

   • Červenec 14, 2012 10:48 am

    Nestačím čumět. A jen připomenu, že pravdisla korektní diskuse říkají, že je legitimní pracovat jen s tím, co v rámci diskuse zazní, nikoli s tím, co o druhých víme nebo si myslíme, že víme. Nicméně chápu, že někteří lidé jsou prostě příliš hloupí na to, aby pochopili, že je to nezbytné, protože pokud by toto pravidlo neplatilo, skončil by JAKÝKOLI názorový střet v rovině osobních urážek, čehož je místní diskuse krásnou ilustrací.

   • Červenec 14, 2012 10:49 am

    Pro ostatní o mně (není to míněno jako argument do této diskuse, debatu lze vést nanejvýš pod odkazovaným článkem):
    http://kojot.name/2012/07/13/tu-mas-a-vyber-si-z-levicove-sceny-v-cesku/

 12. J.Berg permalink
  Červenec 12, 2012 8:46 am

  Ano, milý Kaji, tihle Bergové jsou celkem zábavné figurky, ale znám jiné, které jsou docela k popukání, jistě tušíš které. Horší však je to s těmi, se kterými vlastně moc sranda není a kteří pořád mluví o druhých, že mají papíry na hlavu nebo jim doporučují prášky, asi na praní.
  Mysličovi tedy – aby to bylo pohromadě – bych ještě řekl, že já žádnou organizaci nemám, ani jsem to netvrdil,to jiní mají „organizace“, na některé dokonce zapomněl… A moc bych se netěšil, zbytečně na sebe upozorňuje, už je „profláklý“ dost a aniž mu to přeji, i když každý svého štěstí strůjcem, jednoho dne možná šlápne vedle, takže ani nebude třeba žádné „svémoci“, jak fantazíruje. Já jsem možná také zábavná figurka, já jenom píšu, ale jsou i jiní, kteří dobře vidí a slyší a dobře si pamatují. A pak ta sranda přestává. To ovšem není můj problém.

  • Kaj permalink
   Červenec 12, 2012 10:50 am

   Nediv se, že jsi/jste k popukání, když takhle píšeš. Se strašením tu opravdu neuspěješ. Nevím, co bych ti na to víc napsal.
   Snad jen kratičká reakce na tvojí poslední větu: když to není tvůj problém, tak se starej o své.

  • Rushwolf permalink
   Červenec 12, 2012 11:58 am

   Týjo… popravdě v týhle debatě mám názorově asi o dost blíže ke Kojotovi a i od zahrady sem už dlouho nečetl nic z čím bych se mohl takto ztotožnit… každopádně tenhle spůsob debaty, kdy vystoupí ze stínu nějaká eminence a začne vyhrožovat nějakou tajnou grupou co likviduje jinak názorově zaměřené… to je ubohost. Ať sou kluci z Pohanského kruhu jaký sou, a maj názory jaký mají, pořád je mi jejich přímost a to že se nebojí říct svoje názory nahlas daleko sympatyčtější než podobný bohové vědí zda vůbec existující „tvrďáci“. Ono snaha zastrašovat je asi oblíbená zbraň zbabělců, protože žijí v dojmem, že když se bojí oni, druzí se z výhrůžek položí taky… až ti vaši důstojníci vyjdou otevřeně do ulic a sejmou třeba veřejně Vandase na nějakým pochodu, pak uznám že mají koule… ale obávám s eže tohle asi nebude metoda boje těchto „hrdinů“….

   • Červenec 12, 2012 12:26 pm

    To se to tu rozjelo! Za sebe dodávám, že se od jakýchkoli výhrůžek taky distancuji. S myšlenkami je třeba bojovat myšlenkami, ne fyzickým násilím či jeho pohrůžkou.
    Osobně zastávám tezi, že svoboda projevu by měla být abolutní, pakliže jde o názor a nikoli pokyn (pokud někdo zpochybňuje holokaust, je to názor, pokud někdo vyzve k zabíjení… kohokoli, je to pokyn). Současně se domnívám, že by nikdo neměl být imunní vůči kritice (třeba proto, že „kritizovat náboženství se nesluší“) a že pokud někdo napíše nějakou krávovinu, případně zastává názor, jehož morální důsledky se jeví jako nepřijatelné, by měl být bez obav kritizován. Kriminalizace hloupých názorů dělá z hloupých názorů lákavé zakázané ovoce.

   • Červenec 12, 2012 1:02 pm

    Tak jsem celkem rád, že jsme se tu všichni, tedy až na pana Berga – co si občas taky říká „básník“, „Lord Lukáš“, Humorista“, KSM a podobně – shodli na tom, že strašení tajným bratrstvem (asi zenářské spiknutí, že?)uvědomělých důstojníků je docela směšné. No, budeme se jistě všichni těšit na další příspěvky. A pokud by nám pan Berg chtěl taky napsat třeba nějaký článek (nejen o těchto spiklencích), redakce ho jistě zveřejní. Spiknutí vládnou světem. Žádný Bleideberg, ale spiknutí důstojníků. 🙂

 13. Kaj permalink
  Červenec 11, 2012 12:21 pm

  Nakonec je to zajímavá debata, i když to občas zajiskří. Sám nemám co dodávat, souhlasím s Z čundru.

  • Červenec 11, 2012 12:41 pm

   A já se už moc těším,až začne ta „organizace“ pana Berga brát zákon do vlastních rukou. Hlavně demokraticky 🙂 Doporučil bych panu Bergovi ještě jeden prášek. Nebo radši dva 🙂

   • Kaj permalink
    Červenec 11, 2012 9:50 pm

    🙂
    jj, tihle bergové jsou celkem zábavné figurky

 14. J.Berg permalink
  Červenec 10, 2012 8:50 pm

  Milý čundro, měl jsi raději zůstat na čundru, když jsi přišel jen na to, že Polák „je komunista“. Že tady argumentuje nakonec nejvíce inteligentním způsobem a že tu rozptyluje četné „mýty“ „pohanských tradicionalistů“, kteří převracejí světovou historii, jen aby ukojili své komplexy bezvýznamnosti a folklorismu docela legračním megalomanstvím, ti jaksi ušlo, je jasné proč. To je nejjednodušší „vyřídit“ někoho vhodnou ideologickou nálepkou, než přijít na nějaké protiargumenty, zejména když na to jeden hlavou nestačí. A jinak se zdá, aspoň co jsem také slyšel od jiných, co čtou tyto různé blogy nejen pro pobavení, že brzy dojde i na ty ne moc polepšené nacisty, tedy pardon fašisty, stačí když se budou ještě trochu producírovat. Ona prý existuje také docela národovecká organizace důstojníků, kteří prohlásili, že jakmile ten „černý řád“ jenom zvedne hlavu, že půjdou a rychle mu ji uříznou. A co je známo, nejsou to žádní pupkatí mladí strejcové, co si hrají na vojáčky.

 15. Z čundru permalink
  Červenec 10, 2012 4:33 pm

  Kojot: Omlouvám se, že jsem na Vás reagoval. Nevěděl jsem, že jste komunista. To víte, já jsem jen obyčejný pohanský tradicionalista co má trochu rád i svůj národ. Za nacionalistu se ale nepovažuji. Nehlásím se k žádné politické ideologii. Nikoho jsem nezabil, jenom si chci žít po svém a bez těch multikulti experimentů. Stojím poněkud jinde než Vy, na úroveň té Vaší komunistické ideologie, co má na svědomí miliony lidí, se sotva kdy dostanu. Je ale jistě dobré vědět odkud vítr fouká, jak se říká. Hodně štěstí v permanentní revoluci a nebo něčem podobném….. a nebo radši ne.

  Nemám čas to tady pořád sledovat, než zase na chvíli zmizím, tak ještě tohle: Pokud si myslíte, že představujete nějaký lepší lidský komunismus, tak já jen dodám: to by potom mohl tvrdit každý, i polepšený (?) nacista.
  Toť vše.

  • Červenec 10, 2012 4:37 pm

   OK, jen bych se rád zeptal, zda se opravdu jmenujete či jste oslovván jako „z čundru“ nebo máte nějakou jinou identitu. To abych v případě, že se potkáme, měl také já jasno, že toto je to hovado, které se dopouští nejhoršího svinstva, jež může v jakékoli diskusi zaznít, tj. argumentum ad hominem. Pak si před sebou budeme moci oba spokojeně oplivnout a bude klid.

 16. Tomas permalink
  Červenec 9, 2012 5:31 pm

  neodvolám! 🙂 🙂

 17. Tomas permalink
  Červenec 8, 2012 8:33 pm

  Diskuse se pěkně zvrhává, všichni jsou chytří jako absolventi nejlepších gnostických univerzit :-)) Jdu raději provést oběť Vlkovi, jsa přitahován jeho strašlivou temnou silou 🙂

 18. Wolf Solent permalink
  Červenec 8, 2012 8:06 pm

  Milý Gryfe, nevím, co Tě tak rozčililo, já myslím, že něco jiného, než ten had,oba asi víme co. Ale jinak Ti chci říci,bez samolibosti, že se vyznám v severské mytologii přinejmenším stejně dobře jako Ty, jinak bych o tom nemluvil, ale celkový smysl mého komentáře byl dost jiný a toto už byl jen a spíše dovětek k tomu, co načal Kojot. Jistě je na Tvém uvážení, zda příště půjdeš do astrálu na lov těch slonů, co podle jiných mýtů podepírají svět a nám všem ostatním do toho opravdu nic nebude, ale jistě pochopíš, že zase my budeme mít právo si o tom myslet své a byla také řeč o věrohodnosti jistých směrů, a v tom jsem zastával celkem vstřícné stanovisko, takže nevím, co Tě tak rozlítilo. Jenom možná „lehce“ dokazuješ, že tady nějaká kritická slova není radno moc říkat, to se člověk se zlou potáže
  ( a to mi smutně připomíná jiné směry), lépe křičet nadšením a poklepávat Ti po rameni. Až toho slona tedy skolíš, dej vědět, určitě Tě pak pochválím a nebudeš mít důvod se zlobit. Zbytek řekl za mně dost přesně Tyrfing, ačkoliv se vůbec neznáme. Ono je opravdu leccos postavené na hlavu.
  A když už jsi u toho poučování, tak ve druhém pádě i „toho hada“ se nepoužívá nominativní koncovka ie. jazyků !

  • Gryf permalink
   Červenec 8, 2012 10:04 pm

   O evokacích, jaké různí lidé provádějí (což zatím není můj případ), a o bytostech, jaké uctívají, si můžeš myslet cokoli. Můžeš si o nich cokoli i psát, ale pak se nediv, že se to někomu nelíbí. Na Mystice bude spousta lidí, kteří se o tom s Tebou budou schopni bavit zasvěceněji než já.
   Ať jsem pasáž o placatosti Země pochopil správně nebo nesprávně, naštvala mě taky.

   Co všechno považuješ za příměsi, které současnému pohanství škodí? A jak budou podle Tebe škodit ne dnes, ale zítra, až se poměry u nás a hlavně jinde v Evropě vyostří? Nebude to tak, že zásady, které dnes nejsou populární, nám budou v budoucnu naopak prospívat?

 19. Wolf Solent permalink
  Červenec 8, 2012 3:38 pm

  Řekl bych, že článek je přece jen zajímavý důrazem na etnickou podmíněnost, která je nesporná, to pěstování vúdú, indiánství a já nevím čeho, tady ve střední Evropě prostě nemá smysl a základ, ať si říká kdo chce co chce. Důležitá je také sebereflexe pohanství, která tady nyní silně zazněla, předtím celkem jakékoliv kritické poznámky, že pohanství nejspíše „nezvítězí“ ani v Čechách ani v Evropě, vzbuzovaly spíše velmi nervózní až nepřátelské reakce. Přesto by „pohané“ mohli sehrát určitou zajímavou roli, ne snad jen folklorní, ovšem to by museli dát i na některé poznatky sympatizantů, že určité příměsi nebo dokonce určité postavy jim sympatie nezískávají. Zde bohužel (nebo bohůmžel, chcete-li) tyto sympatie nezískávají také již dost „tradiční“ divoké hádky, které u jakéhokoliv pozorovatele vzbuzují pocit úsměšku nebo i lítosti, že pohanů je hrstka a ještě se mezi sebou pěkně rvou. Je třeba zamyslet se nad tím, že to dost často jsou tytéž „postavy“. A fašismus a nyní patrně i jakési paramilitaristické bojůvky to je také „cesta do pekel“.
  Poslední poznámka, musel jsem se zasmát, když Kojot hovoří o těch mýtických představách a o zemi jako placce, je ovšem dost tristní, že někteří soudobí pohani se dokumentovatelně zabývají např. evokací hada Jörmunganda, ledaže by tím mínili, jak už tady někde také někdo poznamenal „symbol globalizace“, ale stejně, proč ho pak vyvolávají ?

  • Červenec 8, 2012 3:51 pm

   To se musíš nějakého zeptat 🙂

  • Tomas permalink
   Červenec 8, 2012 5:02 pm

   Jörmundgandr jako „symbol globalizace“?

  • Červenec 8, 2012 5:59 pm

   Co je špatného na evokaci hada Jörmundgandra?

  • Gryf permalink
   Červenec 8, 2012 6:43 pm

   Když něčemu nerozumíš, vzácný pane Wolfe Solente, tak se nech poučit. Pro Tvoji informaci, nikdo z nás si nemyslí, že tahle Země je placatá. Úplně jiná věc je, jak to vypadá v astrálu. Tam Jörmundgandra hledají a nalézají.
   A proč ho evokovat? Obepíná svět a chrání jej před chaosem zvenčí. Dává lidem sílu kráčet po jejich cestě. Nese runy, do jeho kompetence spadá léčitelství. Jasné? A i kdyby tyhle důvody nebyly, je na uvážení každého z nás, koho a proč evokuje, a Tobě do toho ale opravdu nic není.
   Pověz nám, koho evokuješ Ty, že to není tristní.

   • Tyrfing permalink
    Červenec 8, 2012 7:24 pm

    Hmmm, Jormungandr jako nositel run? To je docela upgrade. Fenrir asi bude mit dar basnictvi, Hati prinese pravo a Skoell zrejme nabidne plodnost… 😉 Mam pocit, ze Rokkr’n’roll docela stavi Aso+Vanocentricky svet skandinavskych mytu uplne na hlavu. Fakt nechapu, proc jsou lide tak moc pritahovani tou „temnou stranou sily“, i kdyz neni pro ni zadny realny podklad z minulosti a Rokkr je vec pred par lety odstartovana strankou http://shadowlight.gydja.com

 20. Červenec 8, 2012 12:18 pm

  „4) Lidé, kteří dnes hlásají evropskou kulturní identitu a uzavřenou Evropu v drtivé většině vnímají tuto identitu jako křesťanskou. Viz aktuálně dění v Maďarsku. Podobně v případě autoritářských vládců (nebudu se hádat, zda je či není vhodné použít v této souvislosti pojem „fašistických“ – to konec konců není podstatné) Franca, Salazara a Pinochetta bylo propojení s konzervativním katolicismem do očí bijící. No, a co se Mussoliniho týče (snad se alespoň v tomto případě na fašismus shodneme, ten pán jej přece založil!): Ten měl nadstandardní vztahy s Vatikánem a pyšnil se Kristovým řádem. Pokud se tedy někomu podaří nastolit nějaký takový druh diktatury, bude to nejspíš katolík a nebude mít příliš mnoho pochopení pro své pohanské soukmenovce, kteří sice chtěli to samé, ale uctívají nikoli Krista

  ale „nějaké modly“.“ Tak si to shrneme: Mussolini skutečně fašismus vynalezl. Ovšem Lateránských dohod později litoval a prohlásil je za svou největší chybu. Italská sociální republika (skutečný fašismus) byla už jasně antikatolická, byla zde zavedena i pracovní povinnost pro černoprdelníky. To by si ctiteléčernoprdelníků Franco a Salazar nikdy nedovolili. K řádům, které Duce dostal by bylo dobré neopomenout také 5ád bílého lva, který dostal od Masaryka za knihu „Jan Hus, muž Pravdy“.“ Zajímavé, což? Italská sociální republika měla být podle Duceho, Farinacciho, Pavoliniho a dalších fašistů jasně antikatolická budováná na „pohanských římských základech“. To je lehce dohledatelný fakt. Vydávání Franca a Salazara za „fašisty“ je skutečně oblíbený komunistický výmysl. Franco skutečné fašisty z Falangy odstavil a znemožnil jim působení. Francistická ekonomika neměla s tou fašistickou nic společného, pokud by skutečného fašistu a zakladatele Falangy nezavraždili komunističtí bandité, jistě by ho nechal popravit Franco sám. Salazar došel tak daleko, že fašistickou stranu v Portugalsku dokonce uplně zakázal (Národně syndikalistické hnutí). Šéf oné strany působil dokonce v protisalazarovském odbojo, za což dostal po pádu salazarismu od nového presidenta dokonce vyznamenání. Salazarovo Portugalsko rovněž nepůsobylo v ekonomice nijak fašisticky. Tzv. „křest’anský korporativismus“ nemá s fašistickým syndikalismem a ni korporacemi nic společného. Fašismus ve své pravé a jediné podstatě není nijak černoprdelnický, naopak. Pánové jako Franco, Tiszo, Salazar, Pavelič a další černoprdeláči nebyli žádní fašisté. To je klasická komunistická propaganda. Propaganda, která ma pošpinit alternativní formu nemarxistického socialismu, kterou je právě fašismus.

  • Červenec 8, 2012 12:22 pm

   Pardon: mělo být „..pokud by skutečného fašistu a zakladatele Falangy de Riveru nezavraždili komunističtí bandité….“

  • Červenec 8, 2012 2:25 pm

   Jak jsem řekl, o vlasní pojem „fašismus“ se hádat nehodlám, z hlediska diskuse, jež se tu vede, to není podstatné, stejně jako interpetace Mussonilino. Klidně Mussoliniho i fašismus vynechme. Na skutečnosti, že lidé volající po návratu k evropským kořenům a bojující proti „multikulti“ jsou povětšinou konzervativní křesťané a že tito lidé mají sklony propagovat autoritářské režmi to nemění vůbec nic. Viz u nás např. Joch.
   Nicméně nyní už chápu, že jsem urazil tvé milované soukmenovce a proto ses tak rozhohnil. Nuže, zapomeň na to. O tvé fašistické idoly se zde zase tolik nejedná a veškerá má argumentace se bez nich dokonale obejde.

 21. Červenec 8, 2012 11:10 am

  Omluva a shrnutí

  Rád bych se ostatním na tomto serveru omluvil za svou vášnivou hádku s Mysličem. Hned v okamžiku, kdy místo argumentu k věci použil ad hominem k věci se nevztahující (opravdu nechápu, jak v té souvislosti s mými argumenty závisel můj zdravotní stav a politická příslušnost), jsem měl tuto linii debaty uzavřít, protože jedinou možností bylo upadnutí do téže sprostoty, s jakou přišel můj oponent. Bohu žel mne přemohlo ego a pokračoval jsem v té nesmyslné činnosti, jež zdejší diskusi zaplevelila a za to se všem, které to obtěžovalo, omlouvám.
  Jsem ochoten věcně a seriózně odpovědět na jakékoli námitky týkající se mých reakcí na článek, tj. na:
  1) Irelevantnost sedmi dcer Eviných (kdyby sem přitáhla armáda tvořená zcela jiným etnikem, znásilnila všechny ženy a zase odjela, pořád bychom byli potomky sedmi dcer Eviných. Nicméně si uvědomuji i možnost stopovat původ podle Y-DNA).
  2) Pojem multikulturalisté je v článku používán VELMI pokřiveným způsobem a jejich údajné intence jsou absurdní. Pokud někdo má sklon smíchat kultury a rady do nějakého amalgámu, nejsou to multikulturalisté. Kdo to tedy je? Netuším. Ale mám takové podezření, že existují ve společnosti i procesy, které nikdo intencionálně neřídí, a není jich málo.
  3) Etničtí pohané nejsou jediní, kdo usilují o návrat k původním evropským hodnotám. O totéž se snaží i Římskokatolická církev, která to ústy Papa Ratziho deklarovala zcela jednoznačně. Oním kulturním tmelem by podle ní samozřejmě mělo být křesťanství a to nejlépe katolické, jak ostatně jinak. Navzdory tom, že ŘKC má na takový pokus na rozdíl od etnopohanů mnohořádově více materiálních i lidských zdrojů a má vliv na politiku, přesto myslím, že neuspěje. Myslet si, že v takové situaci uspějí pohané, pokládám za bizarnost. V této souvislosti doporučuji tuto zajímavou polemiku Václava Bělohradského: http://www.novinky.cz/kultura/salon/182051-vaclav-belohradsky-doba-ratzingerova.html
  4) Lidé, kteří dnes hlásají evropskou kulturní identitu a uzavřenou Evropu v drtivé většině vnímají tuto identitu jako křesťanskou. Viz aktuálně dění v Maďarsku. Podobně v případě autoritářských vládců (nebudu se hádat, zda je či není vhodné použít v této souvislosti pojem „fašistických“ – to konec konců není podstatné) Franca, Salazara a Pinochetta bylo propojení s konzervativním katolicismem do očí bijící. No, a co se Mussoliniho týče (snad se alespoň v tomto případě na fašismus shodneme, ten pán jej přece založil!): Ten měl nadstandardní vztahy s Vatikánem a pyšnil se Kristovým řádem. Pokud se tedy někomu podaří nastolit nějaký takový druh diktatury, bude to nejspíš katolík a nebude mít příliš mnoho pochopení pro své pohanské soukmenovce, kteří sice chtěli to samé, ale uctívají nikoli Krista ale „nějaké modly“.
  5) Pohanství nemůže získat na evropské duchovní scéně významnou roli proto, že mýty, které nabízí, jsou z podstaty věci již interpretací (asi jen málokterý novopohan věří, že země je placka, prorůstá jí strom, na jiných fyzických lokalitách žijí ledoví obři…). Novopohanství se chová jako víra v úpadku a jako taková nemá dle mého názoru naději oslovit významné množství lidí. To víc rozvedu na přednášce na Mystice.
  6) Bohové se v minulosti samozřejmě stěhovali na různá místa odkud původně nepocházeli, a nebyl to problém. Ale samozřejmě existovaly i komunity, které si svá božstva žárlivě střežily. Není důvod, proč by člověk nemohl pracovat s entitami z druhého konce světa, děje-li se tak k vzájemné spokojenosti.

  • Červenec 9, 2012 11:33 am

   Byť nesouhlasím se vším, co píše Kojot a i v publikovaném článku si najdu pár věcí, které mi nepřijdou úplně ulítlé, musím konstatovat, že Kojotova snaha vnést střízlivý pohled do zdejší alternativní skutečnosti je hodna respektu. Rád bych v této souvislosti poukázal zejména na bod 2,3 a 4 tohoto komentáře.

   A ačkoliv mám k etnickému pohanství pozitivní vztah, článek mi rozhodně nepřipadá jako obhajoba, která by jej byla hodna. Místo toho aby článek oslavoval a rozebíral to, co je na etnickém pohanství krásné a proč má smysl jít cestou, která je spjata s určitou kulturou, etnicitou a zemí, věnuje se vlastně mnohem víc úplně jiným tématům. Na začátku je lakonicky zmíněn odkaz krve a země, je zmíněno cosi o neměnnosti, ale místo aby autor nabídl svůj vhled do toho, proč zrovna tohle je dobrá a krásná cesta, věnuje cca 80 procent svého článku jakési vlastní agendě plné zkratek s politickým podtextem. Jakoby nechtěl oslovit čtenáře po linii hledání podstaty tématu, ale po linii hledání domnělých nepřátel číhajících na každém rohu. Jsou tyhle články určeny těm, kdo hledají cestu? A nebo jsou určeny těm, kteří mají ve všem naprosto jasno a autora pochválí, jak to všem zase natřel, aniž by je napadlo, že článek vlastně postrádá podstatu sdělení?

   V tomhle všem mi tento článek vyznívá coby odpověď na Strmisku tak trochu nechtěně ironicky.

   Doufám, že si tu jednou přečtu něco o pocitech a zkušenostech vyznavačů etnického pohanství, co se obejde bez potřeby neustálého vymezování se proti všemu možnému. Vím dobře, že zkušenost maximálně kulturně homogenního obřadu je krásná a těžko přenosná. A věřím tomu, že taková spiritualita má hloubku a smysl. Dokonce i přes to všecko, co si tady čas od času přečtu. Připadá mi to tu občas jako nějaká válka s neexistujícími chimérami. Kdybych to chtěl říct expresivně, asi bych nenašel lepší sousloví, než anglické „Get a life“. Jenže to není úplně ono a navíc nechci diskutovat konfliktně. Snad pochopíte, jak to myslím, bohužel to líp napsat neumím.

   Zároveň bych si dovolil ohradit se proti tvrzení, že Wicca a její koncept jsou oblíbené zejména u stoupenců multikulturalismu. Vůbec nerozporuju to, že Wicca se hodně liší od původního pohanství a Gardner rozhodně žádný kulturní purista nebyl, ale v životě jsem se v tradici Wicca nesetkal s člověkem, který by nějakou multikulturalistickou ideologii vyloženě vyznával. Když teda pominu to, jak zmateně a iracionálně na mě celý tento poněkud paranoidní konstrukt ‚multikulturalistů‘ působí. Především jsem se ve Wicce setkal s celkem normálními lidmi s pozitivním vztahem ke své zemi a její vlastní kultuře. Liberály i konzervativce. Já chápu, že se tam obecně dá dosadit cokoliv a pro někoho to vždycky bude „banda zfetovaných hipíků“, akorát s tou Wiccou už to začíná být poněkud staré. Co třeba příště pro změnu druidy? 🙂

   • Červenec 9, 2012 1:10 pm

    Tak na „druidy“ jsem se zaměřil zde: https://pohanskykruh.wordpress.com/2012/06/20/otazka-druidu/

    🙂

   • Wolf permalink
    Červenec 10, 2012 6:35 am

    Zahrada: Článek má v podstatě 2 roviny. Jednak se snaží vysvětlit nadčasovost a platnost pohanského konceptu, jednak vysvětlit podstatu etnického vnímání pohanství. V tomto druhém ohledu má být reakcí na myšlenky p. Strmisky, které ve zde uveřejněném rozhovoru vyslovil. V nich byl etnický koncept v podstatě napaden jako již od základu špatný, proto na něj reagující článek na vás mohl oprávněně působit jako vymezování se proti něčemu. Pokud jste v něm nenašel hodnotnější myšlenku, škoda. Pohanský kruh od počátku čelí pro svůj kladný vztah k etnickému pohledu obviněním z extremismu či radikalismu, tudíž patrně podobně laděné „obhajoby“ na těchto stránkách naleznete častěji. Může vám to tedy zvnějšku připadat, jak sám píšete, jako „válka s neexistujícími chimérami“, nicméně pro nás v Kruhu se z osobní zkušenosti o chiméry nejedná.

  • Wolf permalink
   Červenec 10, 2012 6:33 am

   Něco k Tvému shrnutí, Kojote

   1) Chápu, že pro Tebe možná není důležité vědět více o svých kořenech, nicméně některé lidi možná zajímá i to, k jaké skupině patří po mateřské či otcovské linii. Vzhledem k tomu, že mateřských je několik desítek, dle mého názoru svědčí těch 7 evropských o určité homogenitě tohoto kontinentu, s otcovskou linií je to podobné. Tento fakt se jakožto argument dokládající genetickou stálost evropské populace uvádí i v literatuře a já jej s dovolením převzal.

   2) Je pěkné vysvětlovat nějaký fenomén odkazem na jeho výklad dle slovníku, jenže svět dle pouček nefunguje. Navzdory svému proklamovanému zaměření na zachování jednotlivých kultur, multikulturalismus v praxi funguje opačně, takže výtku vůči pokřivenému používání pojmu multikulturalismus v článku neberu. Pokřivené je možná vůči slovníkové definici, ale ne jeho praxi. Je to logické. Jednotlivá etnika, kultury či náboženství mají dle multikulturalismu spolu v rámci státu koexistovat. Protože multikulturalismus popírá etnický koncept, mají být rozdíly, ona jedinečnost každé skupiny, sdílena dle libosti všemi skupinami populace.Vzniká tak určitý paradox multikulturalismu, kterého si všiml sociolog Blau, jehož postřeh volně cituji – čím úspěšnější je multikulturalismus jako sdílený způsob života příslušníků nějaké společnosti, tím méně je pravděpodobné, že by rozdílné kultury mohly zůstat rozdílnými. Sdělené rozdíly jsou sdílené rozdíly a ty nerozdělují, ale sjednocují.

   3) Původní evropské hodnoty vnímají etničtí pohané pravděpodobně trochu jinak než křesťané. Tudíž každá z těchto dvou skupin se chce vracet k něčemu poněkud jinému. Nicméně, vždy by se mělo u takového návratu jednat v první řadě o záležitost individuální, ne masovou. Nemyslím si, že by se z pohanství měla stát nějaká masivní záležitost, takto snad článek nevyznívá. Na rozdíl od křesťanství pohanství si nehraje na univerzální koncept, platný pro všechny a všude.

   4) Na rozdíl od okolních zemí v České republice lidé na křesťanství slyší o hodně méně, to však týká i pohanství a duchovního smýšlení vůbec. Víc k tomuto bodu nemám co dodat, o pohanskou diktaturu tu snad nikdo neusiluje, snad a ni o to, aby se k pohanství hlásilo co nejvíce lidí. Kvantita je někdy spíše na škodu.

   5) Článek měl vyjádřit to, že základ, z něhož vychází pohanství je trvalejší, než by se na první pohled mohlo zdát, a člověku bližší než je tomu u monoteistických náboženských vyznání. Díky tomuto potenciálu může pohanství zůstat přitažlivé i pro současného člověka. Nesouhlasím s tvrzením, že by se jednalo o duchovní směr v úpadku. Přednášku na toto téma bych si rád přečetl, pokud ji dáš po Mystice k dispozici. Naopak mám pocit, že tento duchovní koncept vstává z prachu. Nevím, co si mám představit pod tím Tvým „významným množstvím lidí“, jež prý pohanství nemá naději oslovit. Vypovídá snad kvantita o něčem? Už to, že „moderní“ lidé mají zájem o předkřesťanské náboženství a snaží se jej vyznávat, a to i v našem státě, kde duchovno obecně strádá , vnímám jako úspěšné „tažení“ pohanství. Pokud jde o mýty, tak jsou vždy záležitostí výkladu. U všech náboženství.

   6) Ano, četl jsem u jiného Tvého komentáře, že máš dobrou zkušenost s duchy bez ohledu na geografický původ tradice, nicméně článek pojednával o pohanství, ne magii, čarování apod. Tvrdím jen, že pokud v rámci pohanství někdo v Austrálii uctívá slovanského boha, může to být vnímáno jednak jako neúcta k „evropskému“ původu božstva i jako neúcta k původním bohům tamního lidu a území. Je to můj pohled a netvrdím, že jediný správný. U vúdú si však podobné starosti asi dělat nemusíš. To je prostě jiný model práce s entitami.

   • Červenec 10, 2012 9:19 am

    Díky za seriózní redakci bez nadáve, na takovou vždy rád odpovím 🙂

    ad 1) Přečti si doslov k té knížce 7 dcer Eviných. Pro mě je důležité vědět o svých kořenech, ale plně si uvědomuji, že jsem měl 2 rodiče, 4 prarodiče, 8 praprarodičů, 16 prapraprarodičů atd,přičem v hlubší minulosti se už samozřejmě mí předkové pprolínají s předky spousty dalších lidí. Linie mitochodnriální DNA o kořenech z mého pohledu nic zvláštního neříká, už proto, že je to jedna z nespočtu dalších a mDNA nemá na nic vůbec žádný vliv (a protože moje matka a teta z matčiny strany neměly dcery, tak mnou, mým bratrem a mým bratrancem tato konkrétní linie mDNA definitivně končí, což opravdu není žádná škoda). To, že je evropská DNA (ta jaderná) celkem homogenní, je důsledek masivního mísení v minulosti. Netuším, co by na tom nějaké další mísení mohlo zlepšit nebo zhoršit, zda Evropanům ublíží trocha arabské, židovské, indické či středoafrické DNA. Je ostatně prokázáno, že kultura je přenosná bez ohledu na DNA – mnou jinde zmínění Baskové, stejně jako evropské ugrofinské národy se kulturně nijak významně neliší od evropských kultur původně indoevropských. Prostě a jasně: Evropan je Evropanem pokud navazuje na kontinuální proud evropské tradice, kam patří i křesťanské dědictví a dědictví osvícenského sekularismu. Odstín barvy jeho pokožky či tvar jeho nosu je oproti tomu z mého pohledu zcela nepodstatný.

    ad 2) To pak ovšem mluvíš opravdu o přistěhovalecké politické praxi. Multukulturalismus v praxi totiž opravdu neexistuje, protože jej nelze zrealizovat právě proto, že multikulturalismus etnický koncept nepopírá. Neboli: Blau má pravdu, ale tím pouze dokazuje, že multikulturalismus je idea, která může fungovat jako metodologický nástroj v kulturní antropologii, ale ne jako rpaktický nástroj v politice. Otázka ovšem zní jinak: Nelíbí se ti přistěhovalectví a mísení kultur a říkáš tomu poněkud zavádějícím způsobem „multikulturalismus“. Já se ptám: To je podle Tebe evropská kultura tak slaboučká, že – i když dříve v minulosti úspěšně asimilovala nespočet kultur – se musí bát kultur nesených přistěhovalci?
    A co tou ohroženou evropskou kulturou vlastně míníš? Totiž poku to, čím skutečně je (antika+židovský vliv+křesťanství+osvícenství+trauma holokaustu+sociální stát), pak si musíš uvědomit, že kultura naní, a aby přežila, tak ani nemůže být, něčím statickým, zakonzervovaným v čase, ale naopak neustálým pohybem. Nebo snad považuješ za autentickou evropskou kulturu to, co zde bylo před příchodem křesťanství a co bylo dávno překryto? Jenže co s tím? Mezitím se Evropa proměnila jak geneticky (což podstatné moc není), tak duchovně. Jsme jiní lidé než před patnácti sty lety. Pokud bude někdo praktikoval pohanský revival, ať si to klidně dělá, rozhodně nejsem proti, ale nepokládal bych to za autentickou evropskou kulturu víc než středověkou hudbu za současný hudební trend.

    ad 3) Viz výše. Je to v pořádku, ale je sporné mluvit poté, co odřížneš více než tisíc let dalšího vývoje, o evropské kulturře. Konec konců už sama skutečnost vedení této naší polemiky je produktem současné, nikoli archaické evropské kultury (starý Slovan či Germán by vůbec takto nediskutoval, ani by k tomu neměl vhodné pojmy). Znamená tedy etnické pohanství nějaké přepínání mezi starým a novým modem myšlení? To nemyslím ironiciky, ale jako zvědavost.

    ad 4) To jsem rád, i když samozřejmě pohanská diktatura je nereálná. Česká republika je předvojem nové formy pojetí duchovna, budu o tom mluvit na té přednášece, duchovna, které je synkretické, stavebnicově uspořádané, nedogmatické a místy hodně zmatené.

    5) Úpadkem jsem nemyslil vnitřní kvalitu, ale potenciál oslovit větší množství lidí a mít nějaký podstatný kulturní vliv. Můžu se mýlit, ale pochybuji. S těmi mýty je to složitější – ano, vždy jsou záležitostí výkladu, ale ten je zpočátku doslovný. Něco na to téma píši zde: http://jaroslavpolak.blog.idnes.cz/c/232930/Mimozemstane-konspirace-a-prozreni-Gnosticky-mytus-nasi-doby.html
    Nicméně pokud je ambicí pohanů tvořit destitisícinu až tisícinu populace, tak je to samozřejmě v pořádku. Na druhou stranu mi pak připadají podivná slovo o tom jak nějací tajemní „multikulturalisté“ usilují o zředění pohanské spirituality. Tak malý počet lidí tvořený ještě menšími skupinkami by snad měl proti libovolným „zřeďovacím“ tendencím zcela bez problémů odolat, 😉

    6) To asi záleží na tom božstvu. Buď se mu to líbí, nebo je mu to lhostejné, nebo se takové snaze směje nebo se rozzlobí. To poslední pokládám za nejméně pravděpodobné. Myslím, že je třeba docela dobře možné kdekoli na světě pracovat s nějakým konceptem indiánského „Velikého ducha“, na druhou stranu uctívat nějakého specifického ducha amazonského pralesa by bylo nejspíš podivné. Na druhou stranu jsem se trochu zabýval tím, jak to domorodí lidé vnímají, a opravdu jim vadí především to, když se někdo označí za nositele jejich tradice, třeba šamana, aniž by k tomu od nich dostal oprávnění. To, že uctívá jejich duchy jim povětšinou samo o sobě urážlivé nepřipadá, možná spíš podivínské.

   • Červenec 10, 2012 10:03 am

    Jo, ještě poznámka k otázce imigrantů: Pokud se nestane zázrak a Evropané se nezačnou množit, tak se nám to může a nemusí líbit, ale bez imigrantů se v budoucnu neobejdeme. Ještě to nehoří a ještě nějakou dobu to hořet nebude, ale opravdu doufám, že někdo při smyslech pracuje na koncepci kvalitní imigrační politiky, která umožní přežití evropské kultury. Já mám totiž evropskou kulturu převelice rád, hlásím se k ní a jsem s ní srostlý, jen ji vnímám jako kontinuitu a současný stav jako čelo vlny. V tomto směru je mi pak opravdu jedno, jestli budou Evropané v budoucnu třeba tmavší, podstatné pro mě je, aby byli součásté stejné vlny.

   • Červenec 10, 2012 2:13 pm

    „A co tou ohroženou evropskou kulturou vlastně míníš? Totiž poku to, čím skutečně je (antika+židovský vliv+křesťanství+osvícenství+trauma holokaustu+sociální stát).“
    Antika-beru bez debat. Helenismus+Impérium, samozřejmě beru.
    „židovský vliv“: Neberu, zrovna jako křest’anství (to už tam rovnou můžeme dát i islám, at‘ máme Jehovu komplet).
    Osvícenství: To už je lepší.Ještě lepší by byla Francouzská revoluce (ano, tu beru a považuju ji za základ všech „nacionalismů), která zatočila s aristokratickou degenerovanou monarchií.
    „trauma holokaustu“: Nic takového necítím a ani netuším, proč by to mělo být stigma celé Evropy (i pokud přistopíme na sci-fi číslo 6 000 000), ale aby bylo jasno, NEJSEM popírač, jsem revizionista.
    Sociální stát: Ano, vždyt‘ jsem socialista 🙂

    „Slovan či Germán by vůbec takto nediskutoval, ani by k tomu neměl vhodné pojmy“— Ten by skutečně nediskutoval, použil by jediný konečný argument: sílu. 🙂

   • Červenec 10, 2012 3:07 pm

    Identitu chápu jako sdílenou zkušenost. Pokud například přežiješ vážné zranění a nějak se s tím vyrovnáš, je součástí tvé identity. Snažit se to vytěsnit, vymazat, zapomenout, je nejkratší způsob, jak dospět k těžké neuróze. Evropskou identitu tvoří sdílená zkušenost Evropanů, zkušenost dobrá i špatná, zkušenost, která může být interpretována tak či onak, ale je tady. Je třeba ji reflektovat, pochoipt, jak nás utvářela, co jsme se díky ní naučili, nikoli si myslet, že ji můžeme prostě jen tak škrtnout a vrátit se k nějakým mýtickým kořenům. Tohle velice dobře chápal Jung.

   • Červenec 10, 2012 3:20 pm

    Samozřejmě, že historickou skutečnost Evropy je třeba reflektovat… Ale proč reflektovat něco, co tam není? Skutečně si nemyslím, že „židovský vliv“ (kam počítám i křest’anství) je něco, co nějak kdy prospělo Evropě a mělo na ni trvalý vliv. Pouštní mentalita je prostě Evropanům cizí. A právě proto je třeba vyzdvihnout Antiku. TO JE pravé dědictví Evropy. Pravda, jisté židovské osobnosti (La ssalle,…) stály u zrodu moderní Evropy i v pozitivním slova smyslu, ale nejednalo se o věřící židy (judaisty). Onen zmíněný Ferdinand Lassale byl například otcem národního socialismu a jeho spolupráce s Bismarckem měla dalekosáhlý vliv právě na koncept „sociálního státu“. Ale šlo skutečně o naprosto sekularizovaného Žida (pravda, Marx mu nadával do „negrů“) bez vztahu k judaismu (naopak jím pohrdal jako „náboženstvím otroků“). Ale kde je ten vliv židovství-judaismu? Já ho nevidím.

   • Červenec 10, 2012 3:42 pm

    Aha, pokud myslíš, že křesťanství nemělo na evropskou civilizaci trvalý vliv, tak si to pro mě za mě mysli. Já ti to vyvracet nebudu. Sice bych řekl, že praktická likvidace vyšších forem pohanství a transformace jeho lidových forem do podoby lidového katolicismu patrně představuje cosi na způsob vlivu když ne trvalého (co je trval?), tak minumálně více než tisíciletého, že když se projdeš jakýmkoli starším městem, narazíš na stopy křesťanství na každém rohu, ale budiž, jasně, to můžeme směle pominout, vyškrtnout, zapomenout a vrátit se k ryze antickým kořenům. Bereme i otrokářský systém? Sorry, ale to je vážně k smíchu. Přeji příjemnou neurózu a noční můry o trestajícím Hospodinovi!

   • Červenec 10, 2012 3:23 pm

    Oprava: mělo být „identitu“, ne „skutečnost“.

   • Červenec 10, 2012 3:49 pm

    Tak co se týká stavebnictví, přiznávám, že určitý vliv jistě křest’anství má 🙂 Otrokářský systém? Nebylo snad lepší být otrokem u Alkibiada, než nevolníkem u Řehoře I.? 🙂 🙂 O mé neurózy se skutečně starat nemusíš, k „odborníkům“ chodím, jen když mi to nařídí soud a potřebuje můj psychoprofil 🙂
    Ještě k tvému vyšímu komentáři: Podle G. Sorela nebylo třeba logického zdůvodňování, ale mýtů, systémů představ, jež ohromí imaginaci. A v tomto s ním souhlasil i Jung, lze to samozřejmě dohledat.

   • Červenec 10, 2012 3:55 pm

    Hádat se o tom s tebou nebudu. Nejsi-li schopen pochopit tak prosté (výše uvedené) sdělení, že lidentitu – jak individuální, tak i kulturní, neutvářejí jen věci dobré a které se nám líbí, o čem pak hovořit? Pokud tvou identitu utváří jen to dobré, co jsi prožil, a nic špatného, obávám se, že jsi velmi nebezpečný člověk a ne, to není míněno jako lichotka, i když ti to tak může připadat.

   • Červenec 10, 2012 4:04 pm

    Přece nikde netvrdím, že mou osobnost utváří jen „dobré věci“ 🙂 Jen mě zaráží, co nechápeš na myšlence Georgese Sorela? Můžeš s ní sice nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Citoval jsi Junga, já taky a právě v souvislosti se Sorelem (mám rád i jiné jeho myšlenky). Mýtus tu prostě je. A může docela dobře nahradit to, čemu „intelektuálové“ říkají „racionalita“. Mimochodem, něco podobného tvrdil i G.Gentile? S jeho pojetím mýtu a „historické identity“ snad také nesouhlasíš? A proč?

   • Červenec 10, 2012 4:23 pm

    Mysliči, křesťanství neovlivnilo pouze stavebnictví, ale zcela určitě i myšlení lidí a tedy i jejich identitu. Mnoho Evropanů se proto také s křesťanstvím indentifikuje a považuje ho za své dědictví. Asi máš pravdu, že někde pod tím je ještě nějaká starší, pohanská vrstva, nicméně kam moje paměť sahá, tak všichni moji předkové prababičky a pradědové byli křesťany. Tohle se opravdu vymazat nedá. A kdybychom to vymazat chtěli, byla by to neúcta k těm našim prabábám, které se křižovali a drmolili růžence. Sám jsem křesťanství vědomě opustil a obracím se k pohanským bohům a k těm starším vrstvám v sobě, při rituálech se ale s úctou obracím i ke svým křesťanským předkům a na každé své cestě za mohylami či posvátnými stromy a prameny si rád prohlédnu i místní kaple a kostelíky.

   • Červenec 10, 2012 4:34 pm

    Proti Sorelovi nic nemám, i když jej po pravdě řečeno nemám nastudovaného, kdybych měl, třeba bych s ním v něčem polemizoval. Ale protože se nepokládám za vševědoucího, nevyjadřuji se k věcem, o kterých nevím dost na to, abych tak mohl zodpovědně učinit. Ohledně mýtů mě zajímá to, jakým mýtům lidé věří, jak s tím souvisí daná doba a proč lidé mýty opouštějí. A protože jsem zaměstnaný člověk který má jiné věci na práci než se snažit zorientovat v této diskusi, dovolím si nyní říci, že už jsem tady ztratil času dost a k tomuto tématu se v budoucnu bezpochyby ještě několikrát vrátím v najé sevřenější formě, než je tato, protože prostě řeším něco jiného a nemám už aktuálně fondy na to, abych řešil dvě intelektuálně náročné věci souběžně.

   • Červenec 10, 2012 4:36 pm

    Miky: Ale jo, já vim o čem mluvíš… Třeba jistý soukmenovec z PK pochází z Východního Slovenska z pravoslavného okruhu. A to lidové „pohanství“ je tam přítomno i v tom pravoslaví. Tedy nikdy tak uplně nezmizelo. bylo tu vždycky a žádná církev, která ho „obsorbovala“ ho nezničila. Vždycky tu byl nějaký vývoj: Nejdřív tu byli naši pohanští předkové (lhostejno, jakého etnika, prostě nějací IE), pak k nim přišlo křest’anství (není důležité, pod jakou záminkou), které se časem stalo středověkým katolictvím. Potom jejich potomci poslechli Husa, Jeronýma a spol. a začla reformace, kdy to katolictví zase odvrhli (já jim to nemám nijak zazlé, vybrali si menší zlo, nebylo moc TEHDY z čeho vybírat), pak přišla zase rekatolizace a znovu se moji předkové stali později protestanty. No a na kruh uzavíráme my, když se vracíme k pohanství. Nemůžu se nijak zlobit na svou prababičku, že chodila zpívat do Husova sboru, proč bych se zlobil? Tehdy skutečně na výběr nebylo… A ted‘ si já vybírám volím radši „mýtus“, jak tomu říkal Sorel a Jung. Nepotřebuju si to zdůvodn’ovat racionálně.

   • Červenec 10, 2012 4:42 pm

    Mimochodem: Nikdy jsem nic neříkal o nutnosti racionálního přístupu k mýtům, nota bene vlastním, nicméně pokud hovoříme o takových věcech, jako je kulturní identita Evropy, pak je třeba, aby šla osobní „dojmologie“ stranou, protože iracionálně může věřit kdokoli čemukoli a pak není možné hovořit, ale jen deklarovat osobní postoje, což je poněkud neproduktivní záležitost.

   • Červenec 10, 2012 4:42 pm

    Kojot: Beru na vědomi. Ale rozhodně stejně nijak neřeším „intelektuální věci“. To přenechávám vysokoškolákům, jsem jen lopata a právě proto mám rád Sorela a jeho definici mýtu. Mýty mne zajímají, „acionalita“, jak ji chápou intelektuálové, už opravdu méně. Nejsem moc „racionální“ člověk. Možná žiju v jednom velkém „Mýtu“ 🙂

 22. Lucie permalink
  Červenec 7, 2012 9:10 pm

  Rozhodne je to clanek zajimavy a podnetny, asi bychom se meli zamyslet sami nad sebou:o)

 23. Červenec 7, 2012 7:24 pm

  Je poznámka na okraj: Pokud vás zajímá opravdu původní obyvetelstvo Evropy, geneticky i jazykově, tak jsou to Baskové. Všichni ostatní jsou indoevropští přistěhovalci z Asie. Ne snad, že by takové úvahy měly nějaký význam. Lidé migrovali a mísili se po celou dobu své existence. Patrně (dle nejnovějších studií) jsme cestou nabrali také nějaké neandrtálské geny (asi něco kolem 2%), které obyvatelé rovníkové Afriky nemají (tudíž opravdu čistou lidskou rasou jsou černí Afričané). Mimochodem – právě kolem rovníkové Afriky je největší genetická variabilita mezi populacemi – což značí, že tam moderní člověk opravdu vznikl.
  Jak jsem napsal v jiném komentáři: Mitochondriální DNA „dcer Eviných“ je DNA, která: 1) Nemá vůbec žádný vliv na utváření organismu, je to zbytečný relikt z doby, kdy mitochondrie byly ještě samostatnými organismy, 2) přenáší se pouze po mateřské linii, tedy dcera ženy, jež pochází z této linie, a třeba australského Aborigince, bude mít opět tutéž mitochodnriální DNA (syn taky, ale nepředá ji). Tudíž vyvozovat na základě mDNA cokoli o rasové čistotě je naprostá ptákovina.
  Také je třeba říci, že lidé jsou geneticky nesmírně homogenní druh, jeden z nejvíce homogenních. Většina ostatních zvířat má mnohoktát větší genetickou variabilitu, což mj. dokazuje, že naši předkové jen tak tak přežili nějakou katastrofu a rozmnožili se z velmi malé počáteční skupiny.
  Takže doporučuji studovat biologii, paleontologii, genetiku a podobné obory…

  • Červenec 8, 2012 4:51 am

   Já tedy také nejsem žádný odborník, ale vím že u mužů se zase určují praotcové podle tzv. Y chromozomální DNA, která se dědí z otců na syny. V časopise Koktejl 3/2009 je tabulka, která z „otcovských“ testů vychází a která znázorňuje, jak je na tom česká populace je :
   40% Čechů má praotce pocházejícího ze střední a východní Evropy, 25% z jihozápadní a západní Evropy, 11% z jihovýchodní Evropy, 10% ze Skandinávie, 3% z Pobaltí a Skandinávie, 1% z Britských ostrovů, 5% Středomoří, Balkán, severní Afrika, 4% Středomoří, Blízký východ, Asie, 1% Kavkaz a méně než 1% Indie, Pákistán, Asie. Nejvíce toho máme prý společného s Poláky a Ukrajinci.
   Y chromozomální DNA asi na vzhled určitý vliv má, protože autor článku z Koktejlu si nechal udělat test a patří do 1% lidí, kteří u nás mají prapředka z Kavkazu. Nechal se pak vyfotit vedle portrétu Stalina a ty rysy jsou fakt dost podobné. 🙂 Autor s pousmáním vzpomíná, že mu spolužáci ve škole říkávali „Avar“.

   Kojot – Myslič : Trošku vás oba znám a troufám si tipnout, že z očí do očí byste si docela rozuměli. Internet je hrozná věc. 😉 Myslím, že ten Cimmeřan a Ohňodárce bude asi taky určitá forma omluvy.

 24. Myslič permalink
  Červenec 7, 2012 10:01 am

  Kojot:

  „Prosím, než zase budete blábolit, mrkněte se třeba na Wikipedii a seznamte se s pojmy, které používáte.“

  Aha….Takže tento canc někoho, kdo má (měl) papíry na hlavu, je opravdu výstižný. Tady radíš, aby se někdo koukl na Wikipedi a sám blábolíš nesmysly o tom, že Franco a Salazar byli nějací fašisté…. Člověče, prý jsi komunista, takže bych se tvé demagogii měl i zasmát, ale vtipné mi to nepřijde, protože duševně nemocný člověk by neměl vyprávět takovéto lži.
  Na Mystice si my dva budeme mít jistě co říci.

  • Červenec 7, 2012 10:55 am

   Nehodlám se hádat o pojmy. Klidně říkejme režimům Franca, Salazara a Pinochetta „autoritářské“, když se ti nelíbí slovo „fašismus“. Na tom nesejde. Byly to autoritářské režimy a byly silně provázané s katolicismem. A to je fakt.

   Ohledně použitých ad hominem: Inu, ta prozrazují něco o duševní úrovni jejich autora, nikoli o mně. A jsem si skoto jist, že se s lidmi používajícími podpásovky nebudu bavit ani na Mystice, ani jinde.

   • Červenec 7, 2012 2:36 pm

    Kážeš tady cosi o Wikipedii a pletení si pojmů a pak nám tu předvedeš ukázkový prototyp toho, jak někdo plete pojmy. Na Mystice se můžeš třeba zavřít na záchodě, když se ti nechce bavit s lidma, co si dovolí s tebou nesouhlasit. 🙂

   • Červenec 7, 2012 6:47 pm

    Myslčovi: To je obvyklá strategie lidí, jako jsi ty: Nejprve na člověka použijí neplatnou argumentaci (obvykle ad hominem) a když jsou následně označeni za sprosťáky, kteří neumějí diskutovat a nimiž tudíž nemá smysl se bavit, žvatlají cosi o tom, že dotyčný odmítá diskutovat s tím, kdo s ním nesouhlasí. Ne, opravdu nejsem povinen bavit se s každým kreténem, který mi nadává,

   • Červenec 7, 2012 9:42 pm

    Milý Kojote, pokud v diskusi nasadíš konfrontační kurs, neměl by jsi být proto překvapen, že ho nasadí i někdo jiný. Mimochodem, ta kniha o Conanovi, co jsi kdysi spoluvytvořil, patří mezi mé oblíbené. Od autora takové věci bych tedy očekával, že bude mět koule na to, aby si si s oponenty vyříkal jisté věci z očí do očí. Ale v prostorách, kde se letošní Mystika bude dít, je jistě záchodů spousta, neboj, já tě ve všech hledat nebudu 🙂 . Odvahu! 🙂

   • Červenec 7, 2012 10:23 pm

    @Myslič: Tobě tak akorát plivnout do ksichtu jako každému jinému zmrdovi, kerý místo argumentace umí jen nadávat. Já jsem zcela jasně zformuloval své námitky vůči článku. Ty jsi opáčil, že jsem komunista a léčím se s duševní nemocí, uznej, že na to lze reagovat jedině tak, že ty jsi totální argumentační loser. Na Mystice, pokud se jí zúčastním (asi jo), se před tebou schovávat nebudu, ale opravdu nevím, o čem bychom se tam zrovna my dva měli bavit. Běž si dál snít své vlhké sny o rasově čisté pohanské Evropě, pakliže tě to tolik uspokojuje, a co se mě týče, opravdu nemám sebemenší potřebu přesvědčit o platnosti svých argumentů každého. Vím, že někteří prostě nejsou schopni je pobrat.

   • Červenec 7, 2012 10:36 pm

    Kojote, neboj, dostaneš možnost mi plivnout do ksichtu 🙂
    To ty jsi tady začal s nesmyslným tvrzením o Salazarovi a Francovi, jako o fašistech. Když jsem po tobě chtěl vyjádření o tom, jak jsi na to přišel, vzteky jsi se nejspíš pomočil. Takže abych to shrnul: Chceš mi plivat do ksichtu? Nazíváš mne zmrdem? Fajn, takže jistě nebudeš překvapen, jaká reakce bude na tvůj chrchel následovat. Jo, hovno patří do hajzlu.

   • Červenec 7, 2012 10:48 pm

    Pardon: Mělo být „nazýváš“.

  • Červenec 7, 2012 10:46 pm

   @Myslič: Nikoli. Jasně a srozumitelně jsem napsal, že nemám potřebu trvat na slovech a řešit zde definici fašismu, tutdíž jsem ochoten o vládě těch třech mluvit jako o autoritářských. Zcela zjevně jsi nejen nadmíru stupidní, ale máš i problém s pochopením psaného textu. Následně jsem se ohradil co se tvých ad hominem týče. A sice nevím, jestli jsi zmrd a ksindl, ale v této diskusi ses takto projevil měrou vrchovatou. K dalšímu studiu doporučuji: http://blisty.cz/art/39049.html Měj se jak chceš a opravdu nepočítej, že se s tebou budu nadále, tady, na Mystice a vůbec kdekoli, bavit. Nestojíš mi za to.

   • Červenec 7, 2012 10:52 pm

    Takže na mne tedy odmítáš plivat? No to jsem rád, už jsem se vážně bál, že mne budeš třeba mlátit. 🙂 Ostatně, pokud bys měl zájem o fyzickou konfrontaci… Pokud někoho nazveš tak, jak jsi nazval mne, měl bys zákonitě počítat i s touto možností.

   • Červenec 7, 2012 11:00 pm

    @Myslič: Já nezačal a oba to víme. Myslím, že – na rozdíl od intelektuální – bys fyzickou konfrontaci se mnou patrně vyhrál. Budiž ti to útěchou.

   • Červenec 7, 2012 11:09 pm

    Aha. Už jsem se fakt bál, že na mne hodláš plivat. Ale měl by jsi skutečně zvažovat, koho hodláš veřejně urážet. Dobrá, pokud tedy je tvůj poslední příspěvek něco, jako omluva, beru. A ted‘ jsi du zase číst „Cimmeřana a Ohňodárce“, protože tuhle záležitost mám fakt rád.

   • Červenec 17, 2012 1:10 pm

    Nebavit se opravdu umíš. Pamatuji si, jak jsem pod Tvůj status na fb o tom, že marihuana není škodlivá, napsal svůj názor. Ty jsi jako odpověď mě dal do ignorace. A to jsem Tě neurážel a psal jsem slušně

 25. Červenec 5, 2012 3:25 pm

  Wolos : “Ideální by bylo respektovat druhé, ale držet se svého.”
  Což při požadavku na společné hodnotové jádro (zakuklený křesťanský centralismus?), akceptující pouze nekolidující hodnoty (což by znamenalo “osekat” kolidující prvky tradic a výsledný pahýl prezentovat jako svůj politicky korektně nezávadný pohanský směr), jednoduše nejde.

  Wolosi, jaké konkrétní kolidující prvky pohanských tradic máš, prosím tě, na mysli? Lidské oběti? Co děláme pro společnost tak nepřijatelného, abychom to museli osekat až na ten pahýl?

  • Wolos permalink
   Červenec 5, 2012 8:57 pm

   Ty možná neděláš. Nevím, do jaké míry se držíš staré víry, a do jaké míry zůstáváš formován dnešní postkřesťanskou etikou.
   Ale existují staré zvyky a obyčeje, s kterými by dnešní společnost, vychovaná v postkřesťanské etice, mohla mít problém (i když např. u mnohoženství už se to společensky toleruje, viz ženatý Rath žijící s milenkou, zákonně však ne).

   Například vlastní kmenové (rodové) právo, kdy je nejvyšší autoritou sněm, nikoliv úřednický páprda bez vztahu ke kmeni. Kmen jako územně-rodová jednotka, s vlastní jurisdikcí (autonomie).
   Pak jsem se tu již zmiňoval o jiném pojetí času a prostoru, vyplývajícího z odlišné reflexe přírody.
   Něco jako měli kozáci v Rzezipospolité.

   Lidské oběti už jsou zřejmě pryč, odchod ženy za mužem na pohřební hranici také… Styk se zvířaty trestný není, takže až se Keltové zas někdy odhodlají nastolit svého právoplatného krále, neměl by být problém.

   • Červenec 6, 2012 7:18 am

    Takže, to co bychom museli osekat je kmenové právo? Něco takového by muselo ale nejdříve znovu vzniknout, dokud to neexistuje, těžko to budeme osekávat.
    Já myslím, že Kojot má pravdu v tom, že se tady tváříme jakoby u nás existovala nějaká silná tradiční pohanská společnost, kterou nám ohrožují „multikulturalisté“. Z ČUNDRU s lítostí píše, že vlastní kultura už není tou první, ale jen jednou z mnoha. Co je ale dnes ta naše „vlastní kultura“? Ve skutečnosti je dnes naše společnost křesťanská či pseudokřesťanská a my dnešní pohané jsme hrstkou lidí, více či méně touto pseudokřesťanskou kulturou ovlivněných, kteří se vrací ke starým bohům a snaží se křísit staré takřka zapomenuté zvyky. Z tohoto pohledu jsme opravdu pouze jedněmi z mnoha a musíme si přiznat, že většina našich spoluobčanů s námi naši vizi nesdílí.

   • Wolos permalink
    Červenec 6, 2012 8:28 am

    Miky:

    Já s Tebou souhlasím. Ovšem celý proces je hledání styčných ploch mezi tím co je, a mezi tím, co by mohlo být. Osobně nemám recept na všechno- stále bádám, zvažuji, utužuji vazbu s bohy, hledám blízce uvažující jedince, … Ale to poslední, na co bych pomyslel, je vzdát to. Renesance starých tradic je tu, předkřesťanské dědictví možná bude brzy i IN jako seriózní světonázor (new age už s tím začalo způsobem sobě vlastním – alá supermarket), a my bychom měli umět nabídnout, každý za svůj směr, životaschopné a svým způsobem nadčasové koncepce, které budou lidi oslovovat. Je to těžké, ale nikoliv nemožné.
    I proto tu existuje tato diskuse.
    Kdybychom měli „hotovo“, diskutovalo by se patrně, že např. velká germánská komunita z okolí Ústí nad Labem vyslala několik adeptů k Norům na naučení se tajemstvím run a přitom pomoct se stavbou školky, že slovanský kančí kult z Vysočiny hledá několik dobrých žen pro rozhojnění rodu, nebo že Cernunnův kult má svoji většinu ve správě Šumavského národního parku, a tedy se rozhodl prosadit úplné zapovězení lovu jelenů na na tomto území…

   • Červenec 6, 2012 9:27 am

    Jo, to zní hezky. 🙂

 26. Z čundru permalink
  Červenec 5, 2012 1:45 pm

  Nebudu více zasahovat do diskuze, takže jen jedno stanovisko pro Kojoty a podobnou zvířenu:

  Žít po svém – být proti všem….
  Hm.

  Realita současné ČR je pořád ještě taková, že jsme opravdu, ale opravdu z velké části „jednorasová země“. Bylo by dobré, aby multikulturalisti přestali s „frankfurtskými“ experimenty s lidmi a přijali realitu – když už tu byla zmíněna realita.

  Multikulturní svět byl vždy, je ale rozdíl mezi multikulturním světem s mnoha kulturami na svém území a multikulturalistickou ideologií, která tyto kultury ve jménu multikulturalismu (ach jo) míchá a tím – mimochodem – zabíjí. Skoro z toho mám pocit, že každý správný multikulturalista je jako nacista a komunista. Jeden oslavoval rasu a pak rozpoutal válku, kde mimochodem nechal zabít nejvíc lidí vlastní rasy. Druhý oslavoval práci, ale pracovat se mu nechtělo. Multikulturalisti mají plná ústa všeobjímající celosvětové lásky všech se všemi, ale jejich politika směřuje spíš k „balkanizaci“ světa a zanikání jedinečných identit, než k míru a zachovávání pestrosti.

  Myslím, že prostě nepotřebujeme žádnou další inkarnaci nějaké spasitelské ideologie… Jednoho boha na Zemi – Jednoho lidu, Jednoho vůdce a Jedné říše – a teď po novu Jednoho světa pro všechny. Jeden prsten vládne všem?

  • Červenec 5, 2012 1:55 pm

   Prosím, bylo by možné tato tvrzení doložit nějakou relevantní argumentací? Jak jsem již řekl, multikulturalismus je idea možnosti soužití diametrálně odlišných kultur na jednom místě, přičemž úsilí na jakoukoli asimilaci je z hlediska multikulturalismu vnímáno jako špatné (což je právě to, co je multikulturalismu vytýkáno!). Jak jsi probůh přišel na tezi o míchání kultur ve jménu multikulturalismu? Vždyť je jde zcela proti duchu té nauky! Začínám si zde opravdu připadat jako Alenka v říši divů.

   • Z čundru permalink
    Červenec 5, 2012 3:34 pm

    Copak? Nevidíte masovou imigraci a tedy cíleně prováděnou etnickou změnu obyvatelstva v západní Evropě? To se divím, dost jiných lidí si toho všimlo. Pokud nevidíte co se děje na Západě, pak je zbytečné debatovat.

    První předpoklad pro smíchání je dovezení někoho – bez toho se to neobejde, že? Takže dovážíme do západní Evropy v masovém měřítku přistěhovalce. Až bude dovezeno, až bude rozmělněno Jednou univerzální kulturou šířenou oficiálními médii, pak přijde smísení, protože odkulturněným lidem bez vlastních kořenů je všechno jedno – to už se děje třeba v USA. Ve velkých městech je mnohým jedno kdo s kým. Masové smísení rovná se změna. Změna je ale vždy i zánikem původního – v našem případě zánikem evropského lidu (ve fyzickém slova smyslu).

    Abychom mohli masově dovést jiné lidi, musíme na to nejdříve připravit domorodé obyvatelstvo. Jak to ale okecáme? Někomu to tedy vysvětlíme „kapitalisticky“ a řekneme, že ty lidi prostě potřebujeme. Jinému to naopak vysvětlíme „socialisticky“ a řekneme, že chceme být hodní a rozdělit se o své vlastní „bohatství“. No a máme zde tu tak pěknou myšlenku multikulturalismu – toho hodného co pomáhá lidem celého světa. Kdo se o „svůj vlastní dům“ odmítne dělit, je označen za rasistu, extrémistu, neonacistu a nebo jen za pomýleného…. Dualita je přecejenom prima, ti křesťani to dobře vymysleli.

    Funguje to prima, máme všechno pod kontrolou, ideologii multikulturalismu cpeme do hlav už dětem ve školách, nejde nám ale o srovnávání (což by bylo prima), ale spíš o rozmělnění domácího. Vlastní kultura už není tou „první“, ale jen „jednou z mnoha“. Jenže potom se stane něco divného: Někdo má tu drzost, že si založí domácí pohanství a definuje ho jako „etnické“. On ten etnický pohan ani vlastně ve většině nebude nenávistný k druhým, to my multikulturalisti dobře víme, ale prostě se nám nelíbí, že nám někdo narušuje světlé zítřky. Takže začneme zpochybňovat ideu „etnického pohanství“. Tohle ale děláme jenom v případě domácích Evropanů. Že si zde třeba Vietnamci, Židé a nebo Rómové založí nějaký vlastní spolek, který je vlastně také etnický nám nevadí – jsme přeci multikulturní. Nevšiml jsem si, že by nějaký multikulturalista věnoval svojí péči zpochybňování jiných už dovezených identit – proč vlastně? Bojí se? Nebo je třeba nejdříve „rozpustit v šedi“ ty domácí? Toť otázka.

    Představa, že na nějakém území vedle sebe dokáže dlouhodobě fungovat více kultur jen tak samo o sobě je utopie. Ti nahoře to podle mého názoru ví moc dobře a ten zbytek dole víceméně hraje roli užitečných idiotů. Příkladů z historie je myslím dost. Dříve dělal pořádek třeba právě náboženský monoteismus, vždyť i ta starozákonní místa byla ve starověku původně polyteistická a zátroveň mnohonárodnostní. Dnes už to tam tak pestře nevypadá, že? Vždy to povede buďto ke změně-zániku a nebo ke konfliktu. V obou případech se to tomuto Systému může hodit. Lidi bez kořenů lze lépe OVLÁDAT a lidi co si své kořeny zachovali, ale jsou z naprosto rozdílného kulturního prostředí je přece nutné také usměrnit a tedy OVLÁDAT – ve jménu pořádku, míru a lepších zítřků. Proto se dováží do Evropy ve velkém a z naprosto rozdílných kultur. Jak se říká: všechny cesty vedou do Říma.

   • Červenec 5, 2012 4:31 pm

    ad „Z čundru“: Aha, takže vy chápete pod pojmem „multikulturalismus“ fakt imigrace? No, ale to jste úplně mimo mísu. Tím pojmem je míněna teorie, jak má vypadat soužití majority s imigranty, nikoli imigrační politika!
    Viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Multikulturalismus
    Ideou multikulturalismu je ZACHOVÁNÍ odlišností, nikoli jejich sloučení v nějaký amalgám. A protože je „multikulturalismus“ označením pro TEORII SOUŽITÍ, je naprosto absurdní používat ten pojem pro imigrační politiku. Ta je ovlivňována jinými koncepty – konceptem lidských práv (přijímání lidí pronásledovaných ve vlastní zemi z důvodu jejich přesvědčení), ekonomickými důvody (potřeba nové pracovní síly, proto se kupříkladu Německo dlouho nebránilo imigrantům z Turecka) atd. Ale to nesouvisí s multikulturalismem, který je, jak již bylo uvedeno, teorií soužití, nikoli imigračním politikou. Prosím, než zase budete blábolit, mrkněte se třeba na Wikipedii a seznamte se s pojmy, které používáte.

   • Wolos permalink
    Červenec 5, 2012 8:59 pm

    Z čundru:

    Vřelý souhlas!

    Jinak v otázce pojmového nedorozumění („multikulturalismus“) již chápu, co tím Kojot myslel.

 27. Červenec 5, 2012 4:29 am

  Tak, mě se zdá ten článek v podstatě dobrý a z větší části s ním souhlasím. Globalizace skutečně stírá jedinečnost, rozmanitost a krásu jednotlivých kultur a to je velká škoda pro všechny. Ideální by bylo respektovat druhé, ale držet se svého.

  • Wolos permalink
   Červenec 5, 2012 8:40 am

   „Ideální by bylo respektovat druhé, ale držet se svého.“

   Což při požadavku na společné hodnotové jádro (zakuklený křesťanský centralismus?), akceptující pouze nekolidující hodnoty (což by znamenalo „osekat“ kolidující prvky tradic a výsledný pahýl prezentovat jako svůj politicky korektně nezávadný pohanský směr), jednoduše nejde.

   • Červenec 5, 2012 11:34 am

    No, společným jádrem se v kontextu transkulturalismu míní to, k čemu dospěla Evropa od osvícenství a Francouzské revoluce, tj. koncept lidských práv, svobody vyznání, rovnosti práv všech občanů před zákonem atp. Neboli: Pokud žije třeba muslim v evropské kultuře, tak se prostě musí smířit s tím, že není privilegovaným občanem, jako v případě, že by žil v zemi, kde platí šaría, třeba v Saúdské Arábii. Lidé hovořící o návratu ke křesťanským hodnotám zde nechtějí minority, které budou respektovat lidská práva a rovnost před zákonem, a jinak si zachovají své vyznání. Oni zde chtějí co nejvíc konzrvativních křesťanů, to je snad evidentní.)
    Mimochodem: Takže v tvém pojetí, jakož i v pojetí článku, jsou vlastně pohané proti všem? Proti multikulturalistům i asimilacionistům, proti transkulturalistům, proti nacionalistům, pakliže nejsou pohany… Pozoruhodné! Tak vyjděte do ulic a spáchejte revoluci. Uvidíme, kolik lidí si tak patetického pokusu zlomku evropské populace vůbec všimne. Co tak raději příjmout realitu jaká je a dást si tu práci a zdjistit, kdo prosazuje jakou legislativu, kdo hlásá jaké vize, a identifikovat případné spojence, jimiž by neměli být lidé toužící o ovládnutí Evropy, protože vy byste byli dalčí na řadě, ale spíše lidé, kteří hlásají krédo „žít a nechat žit“.

   • Wolos permalink
    Červenec 5, 2012 9:33 pm

    Proč revoluci? Myslíš že jsou pro to podmínky? Dokud nebudeme mít vlastní instituce (školy, knihovny, internáty, restaurace, ap.), není kam pospíchat, a pak navíc už nemusí být revoluce třeba. Revoluce je stejně jako cokoliv jiného je jedním z mnoha druhů nástrojů k dosažení něčeho. A ve stávajících podmínkách existuje řada mnohem vhodnějších, než převrat.

    Stačí jen lidem dát možnost pocítit sílu a moudrost děděnou po staletí. Aby sami zažili, co jejich rod a předkové znamenali, a co dokázali. Kdo byli jejich bohové, zvyky, způsob myšlení. Dávat impulzy k tvorbě, obrodě tradic. Renesanci indoevropských předkřesťanských kultur. To vše s aktualizací (tedy v jisté míře akceptací křesťanského dědictví, s tím se nedá nic dělat) k dnešku. A to není na pár let.
    I křesťané tu budovali svoje pozice stovky let. Nejdřív pár kostelíků. Pak sem tam klášter. Pak kolej. Atd. Tyto změny se nedějí náhle, ale v čase.

    „jsou vlastně pohané proti všem? Proti multikulturalistům i asimilacionistům, proti transkulturalistům, proti nacionalistům“

    Záleží na tom kteří „pohané“. Jsou stejně rozmanití, jako kterékoliv jiné náboženské směry. Takže tuto otázku těžko zodpovědět.

    Poznámka:
    Nacionalismus je definován křesťanstvím. Předkřesťanská společnost byla rodová, nikoliv národní.
    Na našem území: Pšovanům, Děčanům, Doudlebům, Hbanům, Charvátcům, Lemuzům Litoměřicům, Lučanům a jiným nikdy ani na mysl nepřišlo, že by měli být jakýmisi Čechy. S tím přišlo až křesťanstvím a římským právem ovlivněné budování státu pod taktem Přemyslovců (vyvraždění Slavníkovců s tím úzce souvisí). Podobně centralizoval moc Ivan Hrozný masakrováním bojarů, zástupců tradičních rodů.
    Tedy s nacionalismem pohanství nemá co dělat, ač by se mnou řada vyznavačů starých tradic, tímto nacionálním myšlením již ovlivněná, nesouhlasila, zejména s názorem, že výraz „český pohan“(netýká-li se toto označení člena rodiny či rodu Čechů) je protimluv.

    “ jimiž by neměli být lidé toužící o ovládnutí Evropy, protože vy byste byli dalčí na řadě, ale spíše lidé, kteří hlásají krédo “žít a nechat žit”.“

    Mocenská centralizace i vodnářské komunismo-křesťanství (new age) jsou v mé optice stejně problematickými extrémy.
    Obrazně řečeno: To první tlačí na pilu příliš a zláme ji, to druhé na ni netlačí vůbec, tudíž dřevo nikdy nenařeže.

    Multikulturu, tak jak ji chápeš Ty, ano. Ale

   • Wolos permalink
    Červenec 5, 2012 9:35 pm

    Ale tak, že každý bude na svém.

   • Červenec 5, 2012 10:13 pm

    Wolosovi: Ad „proč revoluce?“ – pro pána krále, doufal jsem, že bude zjevné, že to míním ironicky! Jasně že zde nejsou podmínky, chtěl jsem naznačit, že pakliže novopohané tvoří cca desetitisínu (a to ješte řádně fragmentarizovanou) populace, znamená to, že ať si mezi sebou připadají výjimeční jak chtěji, jsou jen zanedbatelnou kulturní kuriozitou. Plky o tom, že se jimi někdo, třeba „multikulturalisté“, zabývá a osnuje proti nim nějaké plány zaměřené na rozředění jejich spirituality jsou pak už vysloveně paranoidně-megalomanský blud. Mediálně jsou pak novopohané zajímaví tak akorát jako téma sobotní přílohy novin v okurkové sezóně. Jediný způsob, jak by se pohané mohli skutečně zviditelnit, by byla zřejmě jen ta lidská oběť, ale i když by jich byla plná média, patrně všichni uznáme, že tudy cesta nevede. 😉

    Ohledně koncepce národů: Já si myslím, že v současném pojetí je to spíše novověká fikce spojená se vznikem národních států a nesouvisí s žádným konkrétním náboženstvím. Osobně se nehlásím k žádné národnosti, v dnešní době mi národní identita připadá stejně iluzorní jako sebeidentita fanoušků různých fotbalových týmů.

 28. Červenec 4, 2012 10:17 pm

  Kojot : Oproti tomu stojí představa jednotné evropské kultury bez příměsí – a fantazírujte jak chcete, ale pokud bude něco takového nějakým autoritářským režimem nastoleno, tak to NEBUDE pohanství. Bude to konzervativní křesťanství.
  Myslím, že tohle jsi řekl Kojote, dost přesně. Jestliže se u nás lidé obávají, že jim muslimští a jiní přistěhovalci převálcují jejich kulturu, měli bychom si uvědomit, že ta převažující evropská kultura je dnes křesťanská nebo alespoň pseudokřesťanská. Ať se nám to líbí nebo ne, mnohem více lidí bude tedy proti ztrátě evropské identity hledat spíše oporu v křesťanství než v pohanství. Kdyby k tomu autoritářskému křesťanskému režimu došlo, bude možná paradoxně ten „multikulturalista“, který chce dobře pro každého, pohanům nakonec spojencem.

  • Červenec 5, 2012 1:10 am

   Když tak čtu ty komentáře, říkám si, že možná jsem tady do toho neměl vůbec vrtat. Pokud někdo sní o etnicky čisté pohanské Evropě, pak asi není moc o čem diskutovat. Nicméně v rámci určité komunity se to může jevit jako něco možného, groupthink je mocný čaroděj. 😉

   • Wolos permalink
    Červenec 5, 2012 9:11 am

    „Pokud někdo sní o etnicky čisté pohanské Evropě, pak asi není moc o čem diskutovat.“

    Není důvod sem tahat kultury a civilizace (amerikanistický tavicí kotlík, islám,…), které svojí podstatou jdou proti nám.

    Etnický princip je složitější, nicméně pokud je pravdou, že „95% dnešních Evropanů má za společnou matku jednu ze sedmi žen, evropských pramatek, které zde žily před 10 000 – 45 000 lety“, je z čeho vycházet.

    U toho postačí dodržet princip kulturně-etnicky (Germáni, Slované, Keltové, Baltové, Italikové, Heléni….) orientované endogamie. Ve hře je zodpovědnost za budoucnost našich potomků. Za prostředí, ve kterém hodnoty našich dědů a tradic mohou obstát.

   • Červenec 6, 2012 10:42 pm

    Wolosovi: S pramatkami běž do háje. Tohle povrchní přejímání závěrů biologie je podobné, jako povrchní přejímání závěrů kvantové mechaniky. Jen dodám, že v případě „pramatek“ se jedná o mitochondriální DNA a o genofondu jako takovém (jaderné DNA) to neříká celkem nic. Je to taková bulvarizace a mytologizace přírodních věd a já o tom vím dost na to, abych se nenechal nachytat. (Neboli: Tipni si, jakou mitochondriální DNA by měla dcera zrozená v čisté linii evropských pramatek, jejíž matka by se „spustila“ s australským Aborigincem…)

    Co je podstatnější – jakékoli sny o pohnaské Evropě jsou nesmyslná fantasmagorie. Oproti tomu je snaha esperantistů zavést Esperanto jako světový druhý jzyk zcela zrealizovatelný podnik. Novopohanství nemá
    potenciál stát se většinovým duchovním fenoménem ani kdyby se rozkrájelo. Stačí se podívat kolem sebe a uvidíš, jaké mytologémy dnes frčí, jak to vypadá v kotli, v němž se vaří nové mýty. Píši o tom třeba zde: http://jaroslavpolak.blog.idnes.cz/c/232930/Mimozemstane-konspirace-a-prozreni-Gnosticky-mytus-nasi-doby.html

 29. Červenec 4, 2012 8:26 pm

  Miky na to téma napsal celý článek, já se k tomu vyjádřím poněkud pregnantněji. Mám samozřejmě na mysli tuto pasáž: „Dodnes můžeme vidět, k jakým koncům vede, když misionáři nějakému domorodému kmenu přinesou evropskou civilizaci, jinými slovy, zbaví jej jeho původního duchovního dědictví – náboženství a kultury. Multikulturalisté však nad takovým prolnutím civilizací patrně nadšeně tleskají.“
  WTF? Multikulturalisté jsou ex definitio lidé, kteří věří, že každá lidská kultura má svou hodnotu per se, a že není možné definovat některé kultury za horší či lepší než jiné. Tento postoj pochází z metodologického paradigmatu kulturní antropologie, v níž funguje výborně, v praxi už to tak žhavé není. Neboli: Multikulturalista je přesně ten typ člověka, který bude bojovat za to, aby byla uchována původní kultura kmene lidojedů a nebyla kontaminována evropskou kulturou, tedy ani křesťanstvím.
  Zde dochází k jakémusi podivnému, ba přímo bizarnímu, mixu konzervativního křesťanství, nacionalismu až nacismu a pohanství, přičemž by si autor měl uvědomit, že sice možná má s konzervativními křesťany (jako jsou ti, kteří dnes tvoří „hradní partičku“) společného „multikulturního nepřítele“, ale ve skutečnosti pro něj ten multikulturalista nepřestavuje žádnou hrozbu, zatímco fašista ve frankovském, salazarovském či pinochettově (ve všech případech tedy konzervativně-katolickém) stylu rozhodně ano. Viz také aktuální změny v náboženské legislativě současného Maďarska.
  Osobně si myslím, že koncept multikulturalismu v praxi nefunguje, což ovšem v žádném případě neznamená, že by jedinou alternativou byl fašismus.

  • RubyHexe permalink
   Červenec 4, 2012 9:14 pm

   Musím naprosto souhlasit s Kojotem. A jen dodávám: Možná koncept multikulturalismu nefunguje, nicméně to není důvod odmítat volání duchů, i kdyby to měli být duchové z druhého konce světa.

   • Červenec 4, 2012 9:42 pm

    Jo, ještě bych dodal, že věta „Multikulturalisté tak v podstatě po evropských pohanech chtějí, aby svou víru zředili s vírami jiných etnik…“ je rovněž velmi bizarní. Zní to, jako by „evropští pohané“ byli nějakou významnou menšinou či dokonce většinou. Ve skutečnosti jsou však aktuálně opravdu jen poznámkou pod čarou. Neboli: Multikulturalisté po evropských pohanech nic nechtějí a beze všeho jim dopřejí jakoukoli víru, nebude-li v rozporu s právním řádem. Problémem je, že multikulturalisté vůbec tak nějak od nositelů jiných kultur – a je jedno, jestli jsou to muslimové z Pákistánu nebo pohané z Prahy – chtějí až příliš MÁLO, že odlišnost respektují na úkor konzistence společnosti. Rozhodně bych jim ale nepřipisoval temné intence v podobě úsilí o to, aby evropští pohané ředili svou víru. To je fakt naprosto kouzelně paranoidní a megalomanské zároveň.
    Jo, ještě bych dodal, že „multikulturalismus“ je (nebo se stává) v podstatě „Straw man“, „Hastroš“ neboli stylizovaný nepřítel, který už ve skutečnosti neexistuje. Evropa si už velice dobře uvědomuje, že to není správná cesta a přešlo se na „transkulturalismus“, což je idea, že všechny kultury, jež spolu sou-žijí, musejí sdílet společné hodnotové jádro, přičemž je v pořádku, když si zachovají veškeré nekolidující tradice. Což je rozumný kompromis mezi multikulturalismem a asimilací. Nicméně jsme asi museli vyzkoušet oba extrémy, abychom ten střed postupně našli. Oproti tomu stojí představa jednotné evropské kultury bez příměsí – a fantazírjte jak chcete, ale pokud bude něco takového nějakým autoritářským režimem nastoleno, tak to NEBUDE pohanství. Bude to konzervativní křesťanství.

   • Červenec 4, 2012 9:45 pm

    Ohledně těch duchů z druhých konců světa: Mám s nimi dobrou osobní zkušenost. Ale je fakt, že některé kultury to nemají rády – nicméně to, co nemají rády, povětšinou je, když se někdo prohlašuje za šamana/kněze praktikujícího jejich autentickou tradici, nikoli to, když někdo vzývá jejich bohy či duchy. Neboli: Můžu pracovat s loa haitského vúdú a je to OK, ale kdybych se prohlásil za houngana, aniž bych prošel regulérní iniciací, zasloužil bych si výprask (a dozajista bych jej od loa i dostal).

   • Wolos permalink
    Červenec 5, 2012 8:52 am

    Prostitutka také lehne s kýmkoliv kdo zavolá, hlavně když zaplatí. 😉

  • Wolos permalink
   Červenec 5, 2012 8:51 am

   Možná bych zaměnil slovo multikulturalismus za „melting pot“. Ten je problémem. Může jít o záměr. Roztavit kultury v první vlně do neživotaschopné bizarní směsi a v druhé vlně je christianizovat.
   V Americe je sice propagován, ovšem za cenu, že vůdčím státotvorným náboženstvím je křesťanství, to ještě způsobem, že nekřesťan nebo nežid tam nemá do politiky šanci proniknout (už je znám případ, že kvůli tomu hinduista musel konvertoval ke katolictví, aby ho „vzali“).

 30. Červen 29, 2012 6:55 pm

  Dobře napsané. Snad jen by stálo za zamyšlení jestli místo dřevního konceptu několika národnostních náboženství(Germáni, Slované, Keltové, Řekové atd.) neobrátit pozornost k menším kmenovým kultům, které daleko více odpovídají realitě dnes i v oněch dobách. O stohlavých zástupech si lze dnes nechat jen zdát.
  Island bych též nepovažoval za ukázkový příklad. Genetické mutace ostrovních národů nejsou zrovna ideální. Příbuzenská plemenitba totiž, mimo jiné, prokazatelně oslabuje nervovou soustavu.

  • Wolos permalink
   Červen 29, 2012 10:46 pm

   „Snad jen by stálo za zamyšlení jestli místo dřevního konceptu několika národnostních náboženství(Germáni, Slované, Keltové, Řekové atd.) neobrátit pozornost k menším kmenovým kultům“

   Souhlas. Scéna může být o mnoho pestřejší, s mnohem více „specializacemi“.

  • Myslič permalink
   Červenec 1, 2012 10:40 am

   Ano. Etnické pohanství je natolik pestré, že si skutečně může každý „ethnhik“ vybrat, co chce. To rozhodně nevnímám jako problém. S těma ostrovama si taky nemyslím, že to z genetického hlediska může být vždy tak super. Nebo třeba Sparta, u některých tolik obdivovaná, u mne vzbuzující spíše alergii. Když se Filp Makedonský stal hegemonem Řecka, už mu nestála ani za okupaci. Když ještě později Řecko obsadil Řím, Římané se vyrazili podívat na tu kdysi tolik slavnou Spartu. Našli jen pár vnitřním křížením degenerovaných pasáků koz, často ze šesti prsty.

 31. Wolos permalink
  Červen 28, 2012 2:16 pm

  Výstižný článek. Děkuji za něj.

  Toto jsou pak majstrštyky, za které chválím, chválím, chválím:

  „Ptají se snad multikulturalisté vyznavačů domorodých náboženství, zda souhlasí s tím, aby jejich tradici volně přebírali lidé napříč světadíly? Ne. Jedná se o stále tentýž pohled postrádající úctu k víře původního lidu…“

  „Můžete se tedy považovat za sebevětšího slovanského pohana, ale pokud žijete např. v Brazílii, bude v tam panujících klimatických podmínkách působit poněkud nepatřičné, když budete v březnu v souladu s tradicí vynášet Morenu. Jednak tamní „zima“ trvá od června do srpna, kdy teploty klesnou max. na 13-18 C, přičemž sníh je samozřejmě vzácností. Vynášet tam tedy na konci takové „zimy“ obrazně ze svého bydliště mráz, smrt a noc v podobě Moreny, se prostě jeví jako nesmysl.“

  – – – – –

  Dodám, že ideál multikulti a new age je v podstatě novou, líbivou (forma vytažená z žánru fantasy a dokonce i scifi) a tím pádem pro nejrůznější masy přitažlivou formou novodobého křesťanství (dominantní úlohu v něm opět hraje pouhá víra, nikoliv empirie a transempirie).
  Tím, že je uchopována masově a nekriticky (nereflektovaně), se dříve nebo později stane opět součástí křesťanského proudu a může to být i plán jeho čelných inspirátorů či hybatelů, kterým tak mnozí mohli skočit na vějičku (u nás slovanů jsou to dnes takzvaní inglingové, páchnoucí pravoslavím a ruskými imperiálními tradicemi na sto honů).

  Pohané přijetím sebedefinujícího se označení „paganus“ naplňují představy křesťanů o předkřesťanských kultech. Zůstávají tak ovšem v zajetí cizí definice svých tradic, a tedy i na tomto vnějším činiteli svým způsobem závislí (rekonstrukcionisté a skanzenoví pohané pak ještě hůře – závislí na archeologických vykopávkách a vědních poznatcích).
  Proto jsem i za to, vzdát se této křesťanské nálepky, a najít lepší definici a sebeoznačení evropských etnicko-rodových kultů vázaných na konkrétní území (klidně i jednotlivě pro každý proud).
  Jinak se stále budeme potácet na periferii (tam nás totiž tato definice odkazuje-svazuje), namísto abychom opět zaujali společenské funkce, ze kterých jsme byli vytlačeni.
  Momentálně promýšlím impulzy, které ke mě v posledních hodinách přišly. Týkají se zejména renesance antiky, která se koneckonců odvolává na severské kořeny (Hyperborea) a spojuje tak neviditelným vláknem Jih a Sever (a „nadzvedávací“ úvaha, zda Slované -a s nimi možná další etnika- nejsou průnikem těchto dvou polarit – řecké a nordické), zatímco nám geopolitičtí činitelé uměle rozdělili svět na Západ a Východ ( = sféra vlivu západořímské říše – dnes atlantické impérium, a sféra vlivu východořímské říše – dnes byzantsko-ruské impérium). Jsou to ovšem jen obrysy, skládání obrazu, nikoliv hotové závěry.

 32. Myslič permalink
  Červen 28, 2012 12:41 pm

  Jasné, trefné, jednoduché a každému snad lehce srozumitelné… Odpověd‘ Strmiskovi a dalším podobným „liberálním pohanům“.

 33. Kaj permalink
  Červen 28, 2012 7:29 am

  „Elementární podstata pohanství se odvíjí od tohoto světa, konkrétně od prostředí, které nás bezprostředně ovlivňuje – přírody, v níž žijeme, a lidí, s nimiž tvoříme komunitu“

  Tahle věta se tváří, jakoby byla pohanská tradice lidského původu. Přitom všechny fragmenty z různých zdrojů symboliky a mythologie naznačují, že tradice byla zjevena shora a že bohové a hrdinové byli prostředníky tohoto zjevení. I pozorováním přírody je zjevováno vyšší, nadlidské.

  • Kaj permalink
   Červen 28, 2012 9:43 pm

   Ještě chci dodat, že jinak se mi ten článek velice líbí.

 34. Červen 28, 2012 6:15 am

  Přidávám se s pochvalou.Chtěl jsem zareagovat obsáhlejším komentářem, ale tak jsem se v tom psaní rozjel, že z toho raději udělám článek na svůj blog.

 35. Thorgils permalink
  Červen 27, 2012 9:23 pm

  Opravdu a opět parádní článek!!!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: