Přejít k obsahu webu

Rozhovor Michaela F. Strmisky pro Pohanský kruh (část druhá)

17 června, 2012

Předkládáme vám druhý díl rozhovoru s amerických religionistou Michaelem F. Strmiskou. V něm, dle vlastních slov, předkládá silné názory, které mohou na jedné straně vyvolat uznání, na druhé straně hněv a nenávist. Možná budou překvapivými i pro ty, kteří se s ním nedávno sešli v Brně a Praze. Ačkoliv se vidění pohanství a vůbec světonázor p. profesora se  zaměřením Pohanského kruhu spíše rozchází, než aby sdílelo společné body, rozhovor zveřejňujeme, protože se domníváme, že spíše stojaté vody  českého pohanství je třeba občas rozvířit diskusí. Osobně mne rozhovor inspiroval k mnoha myšlenkám, které zde v dohledné době zpracuji ve formě  úvahy. Věříme, že v tomto smyslu bude rozhovor přínosným i pro další z vás. 

W.

Ve střední Evropě se lze někdy setkat se striktně rekonstrukcionistickou podobou pohanství. Pokud někdo přijde na pohanský obřad, nemusí být připuštěn kvůli svému modernímu oděvu. Jaká je v tomto ohledu situace v Severní Americe?

Nenavštívil jse mnoho různých shromáždění, nicméně bych řekl, že mezi americkými pohany neexistuje  striktně předepsaný oděv. Staré, tradiční či středověce vypadající oblečení může být vnímáno jako „cool“ , není však vyžadováno.

Domnívám se, že důraz na aspekt oblečení souvisí spíše s akademickým kopírováním historie, než se zkušeností s živoucí vírou. Jakými neduhy obecně dle Vás současné pohanství trpí?

Myslím, že jsem své vidění dostatečně osvětlil v předchozích odpovědích. Starosti mi dělá hlavně rasismus, xenofobie, lidé využívající pohanství k úniku před tlaky moderního světa, aby se uchýlili do pohádky, která nikdy neexistovala, a z některých variant pohanství, tendence dělat idoly z bojovníků a vojska, což dle mého názoru zavání fašismem a nacismem. Rád bych viděl více důrazu na přírodu a ekologii.

Pokud jde o živoucí víru, zaujala mě vaše informace v úvodu ke knize Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives, že indo-evropské náboženství lze přivést od čistě akademického bádání k moderní zkušenosti a aktivitě spoluprací s hinduisty. Jakou podobu by mohla mít tato spolupráce v praxi?

To nelze přesně předvídat, protože se jedná o tvořivý proces. Uvažoval bych, že pohané by mohli nalézt inspiraci v pokročilejší náboženské filosofii, již lze v hinduismu nalézt. Toto by mohlo napomoci pohanům sofistikovaněji rozvíjet své myšlenky. Hindské formy uctívání a náboženského umění by možná také obsahovaly elementy, které by pohané rádi převzali. Bude se jednat o proces experimentování. Některé elementy vypůjčené z hinduismu či jimi inspirované by se mohly ukázat nevhodnými či nefunkčními, ale takové byly odloženy. Některé výpůjčky či přizpůsobení by se mohly ukázat oblíbené a stát se zavedenými a akceptovanými. Neměli bychom zapomínat na to, že tradice se stále vyvíjí a mění. Dávní Evropané uctívali v různých dobách různými způsoby různé bohy,  jak  dosvědčuje archeologie, a my bychom měli přijmout, že naše způsoby uctívání, víry a koncepty atd. se také  s časem  měnit a lišit. Potřebujeme  mít dobré podklady a podporovat pokračující výzkum historických pohanských tradic, abychom rozuměli počátkům našich tradic, neměli bychom se však cítit otroky tradic minulosti. Vnímám minulost jako něco, k čemuž bychom měli mít respekt a s čím bychom měli vést dialog, bez toho, abychom si tím nechali uzavřít své mysli a představy. Inspirováni minulostí, ale otevřeni budoucnosti – toto je dobrý princip, jímž by se měli pohané řídit. Je dobré chodit do muzea, ale nechtěli byste tam žít, že? Myslím si, že pohanství by měl být jako strom s kořeny sahajicími hluboko, hluboko do černozemě, ale také se tyčící k obloze.

Když už se bavíme o jiných náboženstvích, ve stejné knize zmiňujete také křesťanské nepřátelství vůči pohanství. Sledujete genocidní povahu tohoto náboženství až ke Starému zákonu a uvádíte příklady takového nepřátelství v křesťanské literatuře a běžném životě i dnes. Pohané jsou někdy kritizováni za snahy křísit „mrtvé“ pohanství místo toho, aby podporovali stávající křesťanské náboženství, jež absorbovalo mnohé tradice z pohanské víry.  Dovedete si představit, že by taková spolupráce mohla být vůbec reálná?

Mé názory na křesťanství během let trochu změkla. Samozřejmě, stárnu a všechno mi měkne: mozek, žaludek i jiné věci, takže ze mě možná mluví počínající stáří, nicméně mě to pohanské nadávání na křesťanství trochu unavuje. Ano, křesťané nás v minulosti utlačovali a kradli od nás, ale teď jsme v pozici, kdy můžeme usilovat o uznání a získat rovnocenný statut, jaký mají křesťanské církve a jiná zavedená náboženství jako judaismus, islám, budhismus atd. K tomu přirozeně dojde, pokud se prokážeme dobrými občany, budeme se dobře chovat a ukážeme, že jsme hodni respektu. Hnutí Hare Kršna se velmi zdařilo zlepšit svou pozici ve společnosti opatřováním jídla pro chudé a podobnými aktivitami. To s sebou přináší vděk a respekt. V rozporu s tím, norští idioti, kteří před lety zapalovali kostely, udělali pohanům velké problémy. Vím, že ve státech, jako je Řecko či Rusko, má církev velkou politickou moc a může být pohanům zdrojem velkého útlaku. Způsobem, jak se bránit, je nicméně lepší organizace, pozitivní veřejné akce a inteligentní používání legálních postupů, ne  uchylování se k násilí, které pouze dává anti-pohanům více síly pohanství utlačovat jako „nebezpečné“ náboženství či kult.

Pokud jde o spolupráci s křesťany, je proto dobrým polem oblast charity.  Pokud pohané vyjádří ochotu pracovat s křesťany při zajišťování  služeb pro chudé,  potřebné, nezaměstnané atd., bude pro křesťanské autority obtížné to odmítnout, i když někteří by mohli. Dalším příkladem by byly ekologicky zaměřené projekty jako čištění parků  či znečištěných řek. Nalézáním způsobům, jak trávit čas společně s křesťany bez dohadování se o náboženství, jim můžeme dokázat, že nejsme zlí lidé, a  můžeme dokonce získat i nějaké sympatie či se spřátelit. Ne všichni křesťané jsou netolerantní zealoti, i když někteří skutečně ano. Měli bychom se soustředit na získávání přátel a spojenců, na snižování nedůvěry a podezíravosti, které vůči nám mnozí možná pociťují. Nepotřebujeme si dělat více nepřátel, když jich máme víc než dostatečnou zásobu!

Od práce na společných projektech a vytváření osobních vazeb by bylo možné pokročit k intelektuálnějším a teologickým diskusím. Je nepravděpodobné, že by někdy velká část křesťanů  přiznala pohanství náboženskou validitu, ale alespoň bychom je mohli přimět redukovat jejich odhad, jak zlé a  scestné pohanství je,  což by byl dobrý krok k toleranci a vzájemnému respektu. Samozřejmě musíme opustit ideu, že křesťané jsou hloupí, zlí a podlí. Nemůžete žádat lidi, aby vám otevřeli svou mysl, pokud sami nechcete rozšířit svou slušnost i na ně.

Váš osobní blog má název The political Pagan.  Zjevně nemáte obavu komentovat politické události z pohanského pohledu, zatímco mnoho pohanských skupin striktně prosazuje apolitičnost. Dle mého názoru by se pohané, jakožto lidé se zájmem o historii svého lidu, měli o to více zajímat o přítomnost a budoucnost. Jak vnímáte spojitost duchovního a politického přesvědčení?        

Mnoho lidí nerado přemýšlí o politice a možná se jim líbí využívat duchovno či náboženství jako oblast bez politiky, v níž se zotaví z bolestných pocitů a zkušeností a dosáhnou inspirovanějšího stavu mysli. Je mi to sympatické, protože není špatný nápad zklidnit se a dosáhnout vyšších stavů mysli, nicméně se domnívám, že duchovno, které se izoluje od jiných lidí a širšího světa,  není v nejlepším případě schopno umožnit nám dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, protože jsme součástí světa, ne od něj odděleni. V nejhorším případě se takové náboženství může stát způsobem, jak se před světem skrýt jako dítě, které se natolik cítí v teple a dobře v děloze, že nechce pryč.

Pokud nás má náboženství vést k myšlení i cítění, a já si myslím, že takto by pohanství mělo fungovat, pak naše náboženství musí v jistém bodě zahrnout stav světa a to, co s ním můžeme udělat. To znamená určitý stupeň zájmu o politiku. V tuto chvíli se zdá, že pohanská politika přitahuje buď pravicový, nebo levicový pohled. Je možná snažší vnímat a pochopit  hledisko pravicového pohanství, protože do jisté míry recykluje myšlenkové formy konce 19. a počátku 20. století, které také poskytly oporu hnutím, jako je fašismus a nacismus. To znamená, že pravicový pohled se týká ochrany a zachování idealizované verze předmoderního zemědělského života, s pohanstvím převážně zaměřeným na venkovský folklór a etnické tradice. Moderní svět  a zvláště míšení národů a etnik je vnímáno jako  zapeklitý problém či dokonce nebezpečná hrozba. Nacisté to přivedli do příšerného extrému, a já tím nechci říct, že pravicoví pohané dneška jsou stejní jako nacisté. V tomto jsem byl v minulosti nepochopen při svých diskusích s přívrženci Ásatrú, tudíž musím vyjádřit tuto věc docela opatrně. Nemyslím si, že dnes existuje mnoho pravicových pohanů, Ásatrú či jiných, kteří skutečně chtějí užít násilí proti etnicky či nábožensky „jiným“. Problém je, že jejich idealizace venkovského či středověkého života směřuje k představám společnosti, kde nemají etnicky odlišní místo, což pro změnu nechává otevřené dveře nepřátelství a brutalitě vůči Jiným, což se v dobách společenského tlaku může stát něčím skutečně hrozivým, přesto ale velmi oblíbeným, což je ještě větší hrůza. Naléhavě žádám své pravicové pohanské přátele, prosím, zavřete a zatlučte hřeby ony dveře, jako by šlo o víko rakve upíra. Ukažte prosím světu, že se skutečně vážně chcete vyhnout minulosti brutálního nepřátelství tím, že oznámíte, jak se tomuto vyhnete a proč. Pak lidé jako já nebudou cítit potřebu vás již obtěžovat s takovými protivnými otázkami.

Jak to vidím, levicový přístup k pohanství se zaměřuje na odlišné záležitosti. Týká se respektování a pokračování starých tradic z předmoderních dob, bohů, rituálů, lidových zvyků, vzorů atd., avšak s uvolněnějším vztahem  k modernímu světu míšení a rozmanitosti, který není vnímán jako cizí či hrůzné místo, ale náš domov,  jenž musíme co nejlépe využít. Z tohoto pohledu nejsou největším problémem etnické míšení a ztráta kulturní či rasové čistoty, ale ekologické ničení a sociální a ekonomické bezpráví. Levicoví pohané se nechtějí od světa separovat a vytvářet oázy etnické čistoty, ale aplikovat svou náboženské hledisko a duchovní energii k tvoření lepší společnosti pro všechny, ne pouze pro příslušníky té či oné etnické identity.

Protože mnoho starých pohanských tradic sahá zpět do dřívějších a jednodušších dob a homogennějších společností, levičáci mají za úkol vytvořit interpretace a nástavby starých pohanských tradic, které zahrnou celý svět, ne pouze ten či onen jeho kus. Abych uvedl jeden příklad.  Zdá se, že mnoho pohanských bohů minulosti bylo místními bohy, bohy konkrétních vesnic a malých komunit. Pravicový pohan se na to podívá a řekne: „Ano! Přesně! Vidíte, nemáme žít ve velkých komunitách jako Praha či Budapešť! Jenom vesničky, hurááá!“ Levicový pohan se na to podívá a řekne: „Dobrá, svět se změnil. Toto musíme aktualizovat. Podívejme se na to, co tito bohové představují, a pak vytvoříme verze, které jsou v souladu s realitou dnešních dnů: bohy pro města, pro velké oblasti, pro celý svět.“ To by mohlo také znamenat prolnutí či překrytí bohů či jiných tradic, afrických, asijských, původních amerických či nevím jakých. Pokud mám boha hromu z evropské tradice a vy máte boha hromu z tradice africké, můžeme jim snad projevovat úctu oběma, uznávat jejich  zřetelně odlišnou minulost a kulturní původ, ale vzdávat jim hold jakožto odrazu  podobné duchovní reality. Samozřejmě, k tomu je potřeba být flexibilní ve svém smýšlení o bozích. Pokud zastáváte druh fundamentalistického názoru, že bůh může být pojímán pouze v liniích dávných pramenů či folklorních sbírek 19. století, může být trochu obtížné představit si bohy různých regionů jako sobě navzájem alternativní verze. Pokud věříte, že bohové jsou rasisté a vztahují se pouze na tu či onu rasovou či etnickou skupinu, pak je to poněkud obtížné. Pokud vnímáte bohy mýtů a folklóru jako představitele vyššího lidského potenciálu – čehosi v našem nitru – či vyšší duchovní reality – čehosi mimo nás – pak je to mnohem jednodušší.

Obecně vzato, lze říci, že Severoameričané určité politické orientace mají k pohanství blíže?

Myslím si, že v různých obdobích převládaly v severoamerickém  pohanství různá politická hlediska. Nejprve byly hlavním vlivem v 70. a 90. letech minulého století pohané typu wiccanů či uctívačů bohyní. Velmi feminističtí, velmi ekologicky zaměření, velmi antirasističtí a antimilitarističtí. V nedávné době začala růst důležitost Ásatrú a jiných rekonstrukcionistických hnutí, která jsou více pravicová , militaristická, méně ekologicky zaměřená a ne tolik feministická.

Tyto postoje skutečně odpovídají širším trendům v americké společnosti. Jsem dost starý, abych si pamatoval konec 70. let, kdy si většina Američanů opravdu myslela, že vietnamská válka je chyba a chtěla, aby naše země přestala být válečným štváčem. Nyní se postoj posunul a mnoho, jestli ne většina Američanů vojsko miluje a nestará se o to, kolik lidí zabijeme našimi invazemi, zbraněmi atd. Čekám, až se kyvadlo zase zhoupne na druhou stranu, ale uvědumuji si, že za mého života k tomu možná už nedojde.

Před několika týdny jste završil svou cestu po Evropě. Jak ji hodnotíte a co vás nejvíce překvapilo?

Opravdu na mne zapůsobila rozmanitost forem pohanského rozvoje v České republice. Sešel jsem se s pohany u piva v Brně a Praze a ohromilo mnevidět tak živou scénu. Tolik experimentování a zkoumání. Je to báječné! Věřím, že z toho vzejde něco ohromného. Naposledy jsem byl v Česku v roce 2004 a tehdy se toho v pohanství moc nedělo. Přátelím se s profesorem Giuseppem Maielloem již od roku 1998, kdy jsme se poprvé potkali na Světovém kongresu etnických náboženství v litevském Vilniusu. Když jsem ho viděl v Praze, oba jsme se zmiňovali o této explozi pohanské aktivity.

Největší zklamání se netýkalo konkrétně pohanství. Kvůli knize, kterou nyní píši o nekřesťanských národech a náboženstvích východní Evropy, jsem se začal zajímat o historii Romů, a tak jsem se párkrát sešel s romskými aktivisty a vzdělanci. Také jsem diskutoval s pohanskými přáteli a badateli pohanství. Překvapilo mne nepřátelství vůči Romům a ohromilo mne, že tolik negativních myšlenek, které mají Češi o Romech, jsou přesně ty, které říkají a myslí si rasističtí bílí Američané o barevných či Afroameričanech.  „Jsou líní… hloupí… beznadějní… zazlívám vládě, že na ně utrácí peníze.“ To mne přivedlo k přemýšlení nad tím, že v lidské společnosti a psychologii spočívá nějaký problém, slabost či choroba, kdy se zdá, že lidé vždy rádi vytvoří či potřebují vytvořit nějakou podřadnou či negativní skupinu lidí. Pak se stane přijatelným či dokonce radost přinášejícím je nenávidět, zesměšňovat, ponižovat anavěky zachovat situaci, kdy „podřadní“ jsou nuceni zůstat na dně společnosti, což samozřejmě „dokazuje“, kam patří. Je to, jako když někomu palicí zlomíte nohu a pak řeknete: „Co je s tebou? Proč nemůžeš chodit jako normální člověk? Ty hloupej kriple, já vždycky věděl, že lidi jako ty neumí chodit. Vlastně si ani nezasloužíš chodit, tak ti přerazím taky druhou nohu. A když se odvážíš stežovat si, tak ti zpřerážím i ruce.“ Všiml jsem si téhož postoje i v Maďarsku.

Je zde také specifický vztah mezi pohanstvím a situací Romů. Nejranější pohanské tradice, jména, bohové, rituály mají analogie k dávným tradicím hindské Indie. Pohanství není výlučně evropské: je na indo-evropské bázi. A odkudže to Romové přišli? Odkud pochází jejich tmavší pokožka, jejich způsob oblékání, barva, hudba? Z Indie, můj příteli. Z Indie. A doufal bych, že každý hloubavý pohan, který přemýšlí o původu pohanství dospěje k většímu ocěňování Romů a jejich pochopení, a bude je vnímat jako příbuzné, ne cizáky či nepřátele.

Také proto, že pohané byly často oběťmi předsudků a netolerance, by si člověk myslel, že budeme mít soucit s vážnou situací Romů. Nicméně, lidská hloubost a krutost zřejmě nezná hranic a pohané se v tomto ohledu od ostatních neliší.

Většina běžných lidí si pravděpodobně myslí, že pohanství je cosi staromódního a pro dnešek neaktuálního. Jak dle vašeho názoru může pohanství zapůsobit na moderního člověka a co mu může nabídnout?

Domnívám se, že nejlepším způsobem, jak mohou pohané vytvořit u veřejnosti pozitivnější obraz, je zapojit se do ekologických záležitostí. Uctíváme Zemi, uctíváme přírodu. My bychom měli vést po cestě ochrany přírody a zachování této křehké pavučiny života, na níž všichni závisíme. Pak lidé uvidí, že naše duchovnost stojí za víc než jen źa tancování ve starých kostýmech a opíjení se o slunovratu.

Na závěr tohoto rozhovoru bych se vás rád zeptal, na jakých tématech nyní pracujete. 

Jak jsem zmínil výše, pracuji na dvou knihách. První se jmenuje Unchristian Eastern Europe: Pagans, Jews, and Gypsies [Nekřesťanská východní Evropa: pohané, židé a cikáni] a pravděpodobně bude zahrnovat i diskusi o muslimech, Tatarech, Karaimech a Chazarech. Půjde o historickou a zároveň soudobou studii o tom, jak v evropské historii i moderní době nekřesťané výrazně přispěli k evropské kultuře, zvláště ve východní Evropě. V jiném smyslu se jedná o historii východoevropské náboženské rozmanitosti. Takže, pokud jste pravicoví či etnicky orientovaný pohan, může vám tato kniha způsobit trochu starosti, protože nemluví pouze o pohanech, ale zaujímá širší pohled na  mnoho různých náboženských anebo etnických skupin, tvořících východoevropskou kulturu kombinací všech svých snah, tradic a střetů. Objeví se v ní mnoho o Litevském velkovévodství a polsko-litevské unii jakožto multietnických, multináboženských státech, které skutečně předběhly svou dobu. Nicméně v ní pravděpodobně bude i pár slov o Čěších, Maďarech a dalších! Také nějaká diskuse o Rusku, ale hlavně o raném státě Kyjevská Rus.

Dalším projektem je studium pohanské víry v posmrtný život. Z pohledu badatele je na moderním  pohanství  jednou z nejzajímavějších věcí to, že zahrnuje snahu oživit víru a tradice, které se odvozují z velmi odlišné, starověké či středověké sociální reality, a snahu přizpůsobit je modernímu životu ve zcela odlišné sociání realitě. Kniha se zaměří na různé evropské etnické pohanské tradice ohledně smrti a životu  po ní, víru i rituály. Nejprve se zaměřím na starověké víry a praktiky původních předkřesťanských pohanů. Jedna kapitola o posmrtných vírách a praktikách starověkých Řeků, jedna kapitola o starověkých Keltech, jedna o Germánech, jedna o Baltech, jedna o Slovanech atd., a možná budou mít další podkapitoly. Pak v ní budou kapitoly, které se zabývají moderními slovanskými, keltskými, řeckými a dalšími pohany, kteří dnes vytvářejí nové víry o posmrtném životu a příslušné praktiky, které jsou ovlivněny starými tradicemi, avšak obsahují rovněž nové ideje. Myslím, že se titul bude znít The Afterlife in Paganism, Past and Present[Posmrtný život v pohanství, minulosti a současnost]. Kniha bude také zahrnovat část věnovanou pozadí  indo-evropského pohanství, v níž ukážu, že mnoho pohanských věr o posmrtném životu a příslušných  praktik vykazuje podobnosti s raným hinduismem. Tato kniha je návratem k tomu, na čem jsem pracoval při mé doktorské disertaci, tudíž jsem velmi rád, že jsem nalezl cestu, jak ji aktualizovat a přivést k životu v podobě knihy.

Také budu žádat o Fullbright Fellowship stipendium, americkou vládou podporovaný program výuky na Masarykově universitě v akademickém roku podzim 2013-jaro 2014. Pokud stipendium získám, budu se těšit na strávení mnoha nocí v mnoha hospodách s mnoha českými pohany!

Díky za vaše laskavé odpovědi a váš drahocenný čas. Na samotný závěr nyní můžete něco vzkázat svým českým čtenářům.

Je mi potěšením využít tuto šanci ke komunikaci a věřím, že budu mít v budoucnu ještě více příležitostí o těchto záležitostech diskutovat. Vím, že mnoho lidí možná nebude souhlasit s tím, co jsem v tomto rozhovoru vyjádřil, ale to je v pořádku. Je dobré vést širokou diskusi, souhlasit, nesouhlasit, analyzovat, syntetizovat a pak se posunout dál povzbuzen novými a jinými myšlenkami. Vždy celý život je experiment, že?

komentářů 22 leave one →
 1. Myslič permalink
  19 června, 2012 2:22 pm

  Dorian:

  Máš recht, nenech si radit, já si taky musel hubu nabít sám 🙂 V jedné historické fantasy jsem četl, jak jistý ugrofinský šaman radí vikingovi: „Dospělým bojovníkem a lovcem se staváš až tehdy, když po roce společného života nezabiješ svou první ženu“ 🙂

  Ttygr: Já se těm Abům nedivim. Stran toho rasismu například u „Původních Američanů“ v Kanadě: Indiáni a Eskymáci k sobě chovají doslova rasovou nenávist (někteří), zvlášt‘, když obě větvě Žluté rasy čerpají dávky od kanadské vlády. Stačí narodit se jako Eskymák nebo Indián a hned máte nárok na nějaký důchod, či rentu. Copak o to, běloši jim tak nějak vzali zem. Jenže když začli do Kanady před „rasismem“ utíkat z Čech a Slovenska Cikáni, začli tam čerpat dávky takovým způsobem, že „Původním Kanad’anům“ jejich dávky ukrutně zkrouhli. No a to se jim pochopitelně nelíbilo. Zapoměli na vlastní tisíciletou nenávist a šli demonstrovat proti této, z jejich pohledu, nežádoucí emigraci. A tak se stalo, že na demonstracích proti této emigrantské vlně v jednom šiku stáli tak naprosto nepravděpodobní spojenci, jako skinheads, quebečtí frankofoní separatisté, zastánci úplné nezávislosti Kanady na anglické koruně, obyčejní Kanad’ané, Indiáni a Eskymáci. Kanadská vláda musela couvnout. No není to hezké, když pro společnou věc bojují tak rozdílná etnika a uskupení ? 🙂

 2. Ttygr permalink
  19 června, 2012 11:04 am

  Stran toho rasismu je třeba zajímavé, že se všichni strašně ohrazují když se vymezuje bílý evropan, ale když aboriginci vadí že používáme digeridoo v naší duchovní praxi tak spousta lidí chápavě kýve hlavou, začne vysvětlovat a napravovat 🙂 (aboriginci přece nemůžou být rasisti, stejně jako afroameričani a pod…). Na druhou stranu mě osobně nevadí jiné etnikum sdílící mou víru, jen bych uvítal kdyby to bylo upřímné a trvalé…

  • Wolos permalink
   19 června, 2012 7:10 pm

   Příklad toho, když se začnou bránit Lakotové, Dakotové a Nakotové proti vykořisťování své spirituality:

   „vzhledem k tomu, že naše Posvátná dýmka je znesvěcována prodejem catlinitových dýmek na bleších trzích, pow-wow a v „New Age” prodejnách;

   vzhledem k tomu, že jsou zakládány pseudonáboženské spolky za tím účelem, aby vydělávaly na lidech peníze pořádáním falešných „obřadů potní chýše” a „hledání vizí”;

   (…)

   vzhledem k trapnému shovívanému postoji veřejnosti k této ostudné sebrance pseudoindiánských šarlatánů, rádobyindiánů, šmelinářů, sektářů a „New Age šamanů”, který tvoří závažnou překážku v zápase lakotského lidu o přiměřené uznání legitimních politických, zákonných a duchovních potřeb skutečných Lakotů;

   vzhledem k tomu, že toto exponencionálně rostoucí vykořisťování našich lakotských duchovních tradic vyžaduje, abychom podnikli bezodkladnou akci na obranu naší nejdrahocennější lakotské spirituality před dalším poskvrňováním, znesvěcováním a zneužíváním.
   Proto jsme rozhodli následovně:

   1. Tímto a od této chvíle vyhlašujeme válku všem osobám, které setrvávají ve vykořisťování, zneužívání a zkreslování posvátných tradic a duchovních obřadů Lakotů, Dakotů a Nakotů.

   2. Mobilizujeme naše lakotské, dakotské a nakotské bratry a sestry z rezervací a tradicionálních komunit ve Spojených státech a Kanadě, aby aktivně a hlasitě čelili tomuto děsivému vykrádání a systematické destrukci našich posvátných tradic.

   3. Vyzýváme náš lid, aby ve spolupráci se svými soukmenovci žijícími ve městech identifikoval případy znesvěcování našich posvátných tradic a poté kladl odpor tomuto zneužívání, používaje přitom jakýchkoli specifických taktik, které budou nezbytné a účinné — např. demonstrace, bojkoty, tiskové konference a akce přímé intervence.“

   viz: Deklarace o vyhlášení války uživatelům lakotské spirituality
   http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2009090016

   Zavinili si to sami. V dobré víře svoji víru sdíleli s cizinci.

   • Gryf permalink
    19 června, 2012 9:15 pm

    „se svými soukmenovci“ – no tohle, jaký náckovský termín to ti Indiáni používají 🙂

 3. Wolos permalink
  18 června, 2012 5:35 pm

  Pan profesor je Američan z New Yorku, a podle toho nazírá svět. Vyrostl v universalismu. Těžko u nás prosazovat zhoubné ideje „melting potu“, likvidujícího jednu kulturu za druhou. V Americe ať si to prosazuje (Ásatristi se mu stejně vysmějou), ale zde je stará dobrá Evropa, a ethnos, jazyk i tradice v ní bude vždy mít své místo, navzdory různým globalistům, usilujícím o šedivou homogenní a v posledku ideově bezbrannou směs všeho možného – new age.
  New Age není, a nebude pohanstvím. Neboť si na něj vždy bude jen hrát, připodobňovat se k němu, a jak vidno, snažit se jej i pervertovat. Pro zblblé masy je možná receptem, jak žít v iluzi a duchovno zaměňovat s psychoterapií. Ale pohanství, které se drží jak bohů, tak i předků (na které je dnes tendence zapomínat), jde jinými cestami, a je svébytnější. Tato svébytnost pana Strmisku dráždí – na jedné straně se mu líbí, na druhé straně schopnost si své hájit (obranyschopnost) odsuzuje.

  Pohanství se nesmí stát zbožím v supermarketu, jak by si leckteří liberálové přáli. Protože je exkluzivní – každý rod a každý národ má svůj, nezaměnitelný pantheon (hromovládci z dvou různých tradic NEJSOU totéž) a svoje předky, jejichž odkaz se nedá koupit – člověk se s ním rodí. Tak jako nejde prodat svoji DNA a přenést na někoho jiného, nejde skutečné pohanství prodat ani koupit. Člověk se v něm buď rodí, nebo se k němu navrací, ale nikdy nebude sám sebou, když si z katalogu zboží vybere „tu pravou a jedinou seriózní duchovní stezku“ z cizí kultury.
  To se týká nanejvýš náboženství monoteistických, misijně pojatých, které jsou ochotny přetvořit k obrazu svému kohokoliv (udělat z něj ovci do stáda). Jejich duchovní macdonaldizace (katolizace) je však zhoubná, jak ukazuje množství zaniklých kultur od nástupu těchto monoteismů.

  I v té zmíněné Indii má každý bráhmanský rod svůj duchovní odkaz (přístup k Védě), děděný z otce na syna (z úst do ucha). Proto tam také existuje více (rodových) redakcí stejných textů (třeba Bhágavadgítu jsem viděl v originále ve třech verzích). Kdo je mimo kastu, či rod, nemá nárok. A je to tak v pořádku. Respekt k jiným duchovním směrům nelze směšovat s ochotou je znehodnocovat jejich výprodejem.
  I proto apeluji na všechny, kdo mají podobný názor:
  Nezveřejňujte nic, co považujete za cenné, a co je třeba nechat v rodě (duch. linii). Sdělujte si to podstatné jen mezi sebou, tvořte tradici. Do linie přijímejte jen ty, kteří jsou ochotni se s vámi spojit pokrevně (zplodit a vychovat v duchu vaší tradice, krve a jazyka potomka či potomky). Jen tak mohou být naše pohanské kultury zachovány. Lidé bez hlubšího vztahu k nim je časem odhodí do koše jako odpad, který už splnil svoji úlohu, a jejich znuděnému životu dal načas „smysl“. Jsou pro ně zbožím, nikoliv závazkem.
  Zveřejnění (knižně i internetem) se často může zvrhnout v prostituování svých poznatků se vším co k tomu patří – lid slintá po té nejrozkošnější kurvě, za kterou rád zaplatí. K ostatním se však bude chovat jako k courám. Na copyright nespoléhejte, vykrádá se dnes leccos, a duchovní scéna není výjimkou.
  Kýčovitost duchovních knihkupectví i privatizace náboženství zadupává veškeré posvátno do bláta. Nenechme si jej vzít vulgárním amerikanismem a neochotou stát si za svým, i kdyby to mělo být nepříjemné.

  Šintó Japonec, taoistický Číňan, slovanský Ukrajinec, germánský Nor, šamanský Evenk. Ať se přátelí, setkávají se a eventuálně spolupracují. O tom žádná. Ale u všech bohů, ať dobrovolně společně nelezou do mlýnku na maso, kterým otáčejí novodobí řezníci ducha! Být gulášem ze všeho možného ve vývařovně je sice sexy, ale jenom pro jednou. Pak už jen na konci tohoto procesu komusi čouháte z prdele.

  • Tomas permalink
   18 června, 2012 7:52 pm

   Naprostý souhlas s Tebou! „Pohanství“ a zejména to etnické skutečně není zboží v supermarketu. A jak neustále zdůrazňuji, myšlenkově by mělo být v opozici vůči myšlení současné společnosti, jejíž myšlení je křesťanské a stádní. Jinak se samozřejmě nebude jednat o „pohanství“ ale o nějakou jinou formu čehosi, jak ostatně sám píšeš. Samozřejmě, že pokud budeme „pohanství“ takto prezentovat veřejně, můžeme být napadáni za špinění obrazu „pohanství“ v očích všeobecné veřejnosti. Ale právě proto, že nejde o zboží v hypermarketu, je třeba tak činit. Není to o nějaké nenávisti vůči většinové společnosti, té je stejně nějaké „pohanství“ u prdele. Je to o cestě pro naše potomky a potomky jejich potomků, protože aktuální světová cesta vede do šedivé pasti…V různorodosti, ať už etnické či jiné, spočívá ona krása života, nikoliv v šedivé mase tvorů velmi navzájem podobných a stejných. Jsme ještě stále pouhou součástí přírody, i když spousta lidí má asi pocit, že už ne. Že jsme snad i něco víc…

   • Wolos permalink
    18 června, 2012 8:25 pm

    „Samozřejmě, že pokud budeme “pohanství” takto prezentovat veřejně, můžeme být napadáni za špinění obrazu “pohanství” v očích všeobecné veřejnosti.“

    Je-li spor pouze o termín, vzdávám se označení pohan. Na mých aktivitách v tradici to vůbec nic nemění 🙂 Koneckonců, je to terminus technicus, a byť od křesťanů, poměrně výstižný.
    Je-li však ohýbán (namnoze měšťáky označujícími se takto jako „vesničané“ což je velmi pikantní :-))) ), není třeba na něm trvat.
    Naopak! Každá linie si může zvolit vlastní sebeurčující výraz (helén žijící ve městě se asi také těžko bude prsit „vesničanstvím“), anebo (a to je také mocná zbraň) jakékoliv pojmenování odmítat.
    Na obsahu to nezmění ani zbla, a veřejnost ať si je krmena čím chce. K tradici odkazující se k již existující kontinuitě (generační posloupnost) se stejně dostane (ono si ho to spolehlivě „zavolá“ je-li připraven) jen ten, kdo v ní byl zrozen, nebo se k ní navrací.
    Síla předků není iluzí. Je mohutným rezervoárem energie, síly a moudrosti (podle toho co kdo z nich byl, zažil a dokázal). V kombinaci s bohy, jejichž je příroda projevem, je to pak slušný potenciál.
    Nešlapejme po něm jenom proto, že současná kryptokřesťanská euroamerická civilizace nenávidí jinakost a svébytnost, a svůj faktický morální fašismus zakrývá nálepkováním našich renesančních snah jako „fašismus“. Snaha zalíbit se těmto okupantům = duchovní kolaborace a zánik.

 4. Huja permalink
  18 června, 2012 2:42 pm

  Hele Doriane, nedělej si starosti, oni ti tady stejně neporadí, koho si máš vzít, vezmi si prosím tě, koho ty chceš. Oni tady ustavičně řeší ty světové problémy a nedají si říci, že svět si je tak či onak, třeba i blbě, rozřeší jinak a že o tom oni rozhodovat vůbec nebudou. Nevšiml sis, že to je dnes móda, vytvořit si nějaký blog, zveřejnit tam světoborný program a vést tam hospodské debaty, jak to my Češi opravdu umíme. A když si někdo přečte pár nebo i více knih, tak už si myslí, že má patent na řešení úžasných společenských a náboženských otázek a že bůhví co objevil a přitom většina těch věcí je importovaných právě od těch „cizáků“. Ale jedno ti ještě poradím, neber si ani českou vudúistku ani moravskou šintoistku !

  • Dorian permalink
   18 června, 2012 9:11 pm

   Hele já si myslím že mi nikdo z PK nebude do toho s kým budu žít nebude mluvit, a proto mi prosím neraď ani ty

 5. Huja permalink
  18 června, 2012 2:32 pm

  Co je to za debila ? Otázka je, kdo se tak prezentuje. A nemáš náhodó strach, že ti muslimové vlezó na Špilas a zalijó ti ho voskem a že ti zmermomocnijó tvó líšensko–ochozskou manželku a že taky budó jezdit šalinou a chodit do Štatlu (hrůza). Hele pobóchanče, uklidni se, eště se moc nerozmnožujó, asi pořád chlastáš a vidíš vidiny,

 6. Dorian permalink
  18 června, 2012 1:43 pm

  K tomu míšení ras, není trochu zvláštní že podle některých z vás by pro vyznavačku Ásatrú byl lepší partner americký evangelikál („Germán“) nebo bosenský muslim („Slovan“) než třeba nigerijský vodounista nebo japonský šintoista ? Ten chaotický přístup k rozdílu mezi etnicitou, jazykem a genetickým původem je docela děsivej

  • Myslič permalink
   18 června, 2012 6:34 pm

   Tak jsem nějak Doriane nepobral, co se nám snažíš sdělit… Že je lepší vzít si černého animistu, než bílého křest’ana? No, ono není dobré ani jedno. Až se zkusíš oženit (případně žít v dlouhodobém vztahu), zjistíš nejspíš to, co celá pokolení před tebou : V tomto se protiklady rozhodně nepřitahují 🙂

   • Wolos permalink
    18 června, 2012 8:00 pm

    Vřelý souhlas.

    Osobně pro svoji linii trvám dokonce na čtyřech, nikoliv jen dvou premisách: ethnos (předkové), tradice (bohové, jejich kult, etika a zvyky), jazyk a prostor.
    Protože i ten společný jazyk je důležitý – bez něj se nedomluvíš, v nějakém je třeba vychovávat děti, a je také nástrojem pro strukturování myšlení, i jeho odrazem (jinak člověk přemýšlí v angličtině, jinak v čínštině, jinak v ruštině…). Jazyk je tedy také nezrušitelnou součástí tradice.
    V jistém smyslu sem patří (a s jazykem souvisí) i premisa čtvrtá: prostor (specifická kombinace biotopu a podnebí, jejímž odrazem je podoba, energie a etický odkaz božstev) a s ním spojený životní styl (způsob obživy plus trávení volného času).

    Jiný je v norských údolích a na březích oceánu, s většími teplotními extrémy (odtud „násilnější“ povaha severských božstev), jiný v středoevropských luzích a hájích, s lepšími podmínkami pro zemědělství („zemědělštější“ povaha božstev slovanských), jiný v helénském, sluncem zalitém subtropickém pásu. Ale netřeba tento náčrt vykládat doslovně. Třeba u Keltů zas (jako laik, neb jsem slovan) tuším důraz ve spojení s lesem, bez ohledu na podnebí (od Hercynského lesa, Hallstattu až po Irsko).
    Každý však má své specifikum, a měl by si jej chránit a rozvíjet jej.

   • Dorian permalink
    18 června, 2012 9:06 pm

    Mysliči, já nepopopírám že celá věc je složitější (jak dobře naznačil Wolos), ale spíš že je absurdní jak někteří pohané bazírují na tom co odděluje lidské „rasy“ spíš než na tom co rozděluje „bílou rasu“ samu o sobě. Uvozovky proto že stále nevim kolik těch ras je a jak je rozlišit.

 7. To co je za debila? permalink
  18 června, 2012 1:20 pm

  Větího vola svět neviděl!!!!Vždycky sem věděděl že američani jsou pobóchaní ale takovým způsobem??stydím se za něj jako za pohana…..Multikuluturní blbeček!!!Že dneska se člověk obává co se s ním stane až se to rozmnožej přistěhovalci a další havěť a von těmto lidem ještě nadává,,, xenofobie je pouze strach z cizího a já opravdu nestojím za to až se tu cizáci rozmnožej to pak bude zánik duchovna jako celku uplně, stačí se podívat na radikální muslimy jak chcou v egyptě zalít pyramidy voskem nebo je uplně zničit….a ještě tu bude nadávat do rasismu o dalších nesmyslných věcech ani nemluvě….ať si przní svou černoško cigánskou manželku tam u sebe doma a sem netahá takový bláboly!!! Hauk domluvil jsem

 8. Myslič permalink
  18 června, 2012 11:23 am

  Profesor Strmiska má jednu velkou chybu… Je teoretik. Posledně jsem se ho zapoměl zeptat, jestli někdy spal v lese. Nebo jestli tráví víkendy ve srubu, kde není elektřina. Samozřejmě by mě mohl odpovědět, že Řekové a Římané už hezkých pár stovek let nebydleli ve srubech a stejně byli bohany. Jenže pan Strmiska mluví a píše většinou jen o Ásatrú, případně o Baltech a Slovanech, takže by si ten život předků měl vyzkoušet. Tedy by se měl vcítit třeba do toho germánského zemědělce, kterému zdevastovali úrodu Hunové, nebo Slovana z Kyjevské Rusi, kterrému ztrpčovali život Chazaři. Ono se to moc neliší od situace dnešního Evropana a hord „azylantů“, kterým se moc pracovat nechce, po integraci s námi stejně netouží a naší kulturou pohrdají. Viz hořící Londýn a Paříž. Evropské národy se mísily vždy, už v Římě rádi přijímali Řeky, nebot‘ dobře věděli, že jsou jejich příbuzní. Míšení Árijců (Indoevropanů) s neárijským elementem (Baskové, Finové, Estonci,…)není nijak na škodu, dnes jsou to Samozřejmě Evropané plně sdílející naši kulturu a hodnoty. Ovšem mix těchto Árijců a jejich neárijských bílých Spoluevropanů s cizí rasovou skupinou, která rozhodně nesdílí a nehodlá sdílet naši kulturu a tradice – to je čisté zlo…. Pan Strmiska není v situaci, kdy jako obyčejný dělník (například) musí čelit náporu mongolské (například) invazní hordě, která kašle (spolu s těmi, co je sem „pozvali“)na naši kulturu a zákony.

 9. Kaj permalink
  17 června, 2012 11:14 pm

  Souhlas s Gryfem. A ode mě něco málo z Vargsmålu od Varga Vikernese (volný překlad):

  „Krev a půda

  … Již velice dlouho jsme pod ochranou „matky-svině“. Ano, vystavovat sebe nebo jiné značnému ohrožení je trestuhodné. Žít však pod zostřenou ochranou znamená vzdávat se schopnosti projevovat odpor ve chvíli nebezpečí. Já neumřu, ale jestli nebudu stimulovat svoji lidskou přirozenost a svoje instinkty, tak zdegeneruji !

  Za tisíc let cizácké tyranie jsme už pomalu zdegenerovali !

  Teď už stačí jenom zodpovědět, proč je stále více a více alergií, více a více kriminality, více a více nepokojů, větší a větší množství slabých a nemocných, více a více fyzického utrpení, zkrátka více a více bídy a ubohosti. Jsme umírající národ. Brojíme proti své unikátní germánské přírodě. Je úplně jedno, jestli se Germáni považují za židokřesťany, ať chtějí nebo ne, jsou to Germáni s „pohanskou“ krví.

  Patříme k „norské státní církvi“, ale přitom neexistuje žádná norská státní církev. Je to tak nesmyslný výraz jako třeba norský Francouz. Křesťanství je židovské náboženství, Jehova je židovský bůh a křesťanská kultura-to je židovská kultura. Nikdy se nemůže stát norskou! Abyste pochopili, jak je komické, když je Nor křesťanem, tak Vás prosím, abyste si představili Žida, jak se klaní Ódinovi nebo černocha v přilbici Vikingů či jarla Mohameda.
  To je neslučitelné a zrovna tak je neslučitelné to, že se hrdý norský národ musel stát křesťanským.

  Já – jsem čistokrevný Germán, z 1/16 švédské a z 15/16 norské krve a uráží mě, když ne-Germáni používají symboly a historii mojí rasy. Např. když bylo organizováno turné pod názvem Midgard, několik umělců byli černoši. To je urážka mého národa a mé rasy, urážka Ásů a Ásynjí. Žádný ne-Evropan se nikdy nemůže stát skutečně věřícím v Ásy a nemá tedy co používat naše jména a symboly. Je naprosto bezvýznamné, za koho se považují.
  Pochopitelné je, když jsou jiní uchváceni germánskou kulturou a chtěli by být Germány-ale není tomu tak, nikdy to tak nebylo a nebude. A to samé se týká i Germánů-křesťanů; nejsou z „vyvoleného národa“, nikdy k němu nepatřili a nikdy se jim nemohou stát!“

  A když bude chtít, může si k tomu pan profesor i zahrát a zazpívat:

  • 18 června, 2012 7:35 am

   Názor pana Strmisky, že je třeba nové národy, které se stěhují do Evropy vyloženě vítat (viz.1.část rozhovoru) je jeden extrém a militantní postoj Vikernese ten druhý. Dle mého názoru neevropan, který uctívá Ásy, naše bohy neuráží. Udělal by ale lépe, kdyby hledal spiritualitu svého vlastního rodu. Netřeba to tak hrotit, ono těch černochů, kteří by chtěli být germánskými pohany zas tolik nebude.
   Také se vším co pan Strmiska říká nesouhlasím, ale tak jak je psáno v úvodu, je to inspirace k mnohému zamyšlení a rozhodně nejsou všechny Strmiskovy názory špatné. Děkuji Pohanskému kruhu za zveřejnění tohoto rozhovoru. Myslím, že tím, že dokážete vyslechnout a zveřejnit i názory se kterými nejste úplně ve shodě, ukazujete všem vašim kritikům, že zas takoví extrémisti, jak se o vás říká, nejste.

   • Kaj permalink
    18 června, 2012 8:55 am

    V tom posledním slově máš pravdu, nejsou extrémisté. Proto se také skladba jejich kritiků zvolna obměňuje.

 10. Gryf permalink
  17 června, 2012 9:50 pm

  Kult bojovníků a vojska že je fašisticko-nacistický? Dejme tomu, ale Héraklés byl kdo? Cúchulain byl kdo? Božský Caesar byl kdo?

  Jak máme předvést, že jsme dobrými občany? Jak by to předvedli staří Řekové a Římané, kteří pojem „občan“ vymysleli? Zlepšovali by svoji bojovou připravenost a svrhli nehodnou vládu, kdyby takovou měli. Opravdu nám pan profesor Strmiska doporučuje zrovna tohle? 🙂

  Nesouhlasím s tím, že bychom měli provozovat nějaké společné akce s křesťany, aby na nás změnili názor. Jejich názor na nás je irelevantní; a obecně prospěšné akce můžeme provozovat sami pod vlastní vlajkou.

  Míšení bílých etnik tady nikomu v zásadě nevadí. Narozdíl od míšení ras.

  Pravicový pohan není trotl, takže slyšel o starověkých velkoměstech jako Veset, Řím a Athény, takže nemá automaticky potřebu se vracet na vesnici.

  Naše pohanství stojí vesměs na indoevropské neboli ÁRIJSKÉ bázi 🙂 Staří Árijci, kteří ovládli prostor od Atlantiku po Brahmaputru, byli v zásadě homogenním a jednoznačně bílým lidem. Árijské pohanství se nešířilo Z Indie, ale DO Indie.
  Černoši v USA taky hovoří germánským jazykem (nepoužívají-li různé hatmatilky), ale se starými germánskými kmeny nemají nic společného.

 11. 17 června, 2012 8:17 pm

  Velmi inspirativní čtení. Díky. Pan Strmiska má vzácný dar prezentovat své názory formou přístupnou a zároveň sofistikovanou. Můžu jen tiše závidět. Mimochodem, ani překlad není špatný. Trochu se mi příčí ta šablona ‚wicca = levicová orientace‘, ale v Americe to tak holt asi je.

  • Myslič permalink
   17 června, 2012 9:06 pm

   Já Ti to psal 🙂 Se spoustou toho, co pan profesor říká, nesouhlasím. Ale ten ekologický akcent beru.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: