Skip to content

Křesťanství: Falešná historie falešného náboženství – 9.

Květen 13, 2012

„Dal se oslovovati pane, ale povězte mi – který z našich vlastních otců pro nás více vykonal?“

 (Antoninus Veturius, římský kněz, pohan)

„Věru, nic není těžší, než důstojně vládnouti.“

 (Diocletianus Augustus)

„Odporný vrah! Zničil okršlek zemský lakotou a strachem!“

 (Firmianus Lactantius, křesťan)

 
V minulém díle jsme opustili Římské impérium na začátku tzv. „Velkého pronásledování křesťanů“ za vlády císařů Diokleciána a Maximiana. Ukázali jsme si jak ono „pronásledování“ zveličili křesťanští autoři, jakými byli např. prospěchář, vychovatel Konstantina Velikého a rétor Firmianus Lactantius, anebo pábitel, fanatický biskup Eusebios z Kaisareie (Caesarea Maritima v Palestině). Nejenže dopady Diokleciánova ediktu z 24. února roku 303 n. l. zveličili a překroutili, ale uvrhli tak na tohoto velkého zákonodárce a ochránce chudých úmyslnou poskvrnu, neboť ačkoli spousta lidí u dvora, včetně císařovny Valérie Prisky (nikoli žádné Alexandry, jak císařovnu ve svých odpudivých legendách a sadomasochistických martyrologiích jmenují křesťané)  patřili ke křesťanům, vrchní augustus zůstával nadále tradicionalistou a k pohanství zavázal i své spoluvládce.

Již jsme si řekli, že zatímco nad Východem panoval Dioklecián se svým caesarem (nižším spoluvládcem) Galeriem, nad západními diecézemi (tento název pro správní jednotku pozdního impéria – DIOCESIS – křesťané později jednoduše ukradli)  vládl pevnou rukou augustus Maximianus Herkulius s caesarem Konstantiem Chlorem (Bledým). Protože na Západě nebylo křesťanství stále hojněji rozšířeno a křesťané zde tvořili menšinu, která se neodvažovala takového vzbouření proti vládě a systému jako na Východě, omezili se Maximian s Konstantiem pouze na vydání prvých dvou ediktů, tj. úředníci a státní hodnostáři, kteří neobětovali státním bohům byli propuštěni ze služby a křesťanští kněží byli uvězněni – zde podotkněme, že šlo většinou o fešácké domácí „kriminály“, v nichž se ocitali zejména biskupové. Neexistovalo žádné házení ubohých Galilejců lvům, žádné představení AD BESTIAS, jak líčí nenávistní církevní pisatelé – už vzhledem k tomu, že ač šlo o zatvrzelé a zpupné zločince, přece šlo o římské občany. Na Východě takové čekalo zmrskání a katova sekera. Za Diokleciánových nástupců se ujal trest, který přišel z Persie – upálení zaživa a zde uveďme, že nejvíce rozšířen byl až za křesťanských císařů (abychom byli objektivní – na hranici odsoudil některé zrádce i „poslední pohan“ Julianus).

Samozřejmě, že Maximian nechal uzavřít křesťanské modlitebny, baziliky a kostely a zkonfiskoval církevní majetek, který propadl státu (antičtí historici se zmiňují o tom, že jej císař zčásti použil pro výplaty armádě a zčásti na chystané oslavy vicennalia (dvacetiletí vlády). Caesar Konstantius neměl na podobné náboženské záležitosti příliš času, neboť tehdy vedl úspěšné vojenské operace v Germánii.

Dvacátého listopadu roku 303 vstoupil vrchní augustus Dioklecián v triumfu do Věčného Města, poprvé od svého nástupu na trůn (proto nemohl odsoudit k smrti žádného Šebestiána, ani Marka s Marcellinem a další vybájené mučedníky z roku 286/7). Byl zde uvítán kolegou Maximianem, římským Senátem a lidem v rámci oslav VICENNALIAE, tj. dvacetiletí úspěšné vlády – a pro to, že byla úspěšná, svědčil i fakt, že během stejně dlouhého období před Diokleciánem se císařským titulem honosilo cca 15 – 25 osob, z nichž však jenom tři za něco stály (Probus, Aurelián, Claudius Gothicus). Nejvznešešnější (honestiores clarissimi) a nejslovutnější z předních občanů Říma nejvyššího císaře pěšky doprovázeli na Capitolium, kde obětoval Jovovi Nejlepšímu Největšímu bílé býky, i když projížděl po Via Sacra i římskými fory do arény Colossea ve voze taženém slony. Odění a šat císaře éry dominátu se lišily od dob Augustových, či Trajánových. Císař nebyl navlečen v pancíři, nýbrž byl oděn v těžké, purpurové trabee (trabea:   http://zkracovatko.cz/N7NGWG), zdobené zlatými palmovými listy, perlami apod. Trabeu nosili kromě augustů a caesarů i úřadující konzulové – jenom ne purpurovou a méně honosněji ozdobenou. Na hlavě měl imperátor buďto zlatý věnec zdobený drahokamy, anebo, stále častěji perlový diadém perské práce. V rukou svíral kulaté, pozlacené jablko – symbolizující Zeměkouli a žezlo, nebo hůl ze slonoviny korunovanou pozlaceným římským orlem (aquila). Tehdy se již upustilo od zvyku natírat triumfátorův obličej suříkem. Rudá barva měla symbolizovat patrně krev poražených a šlo o dávný obyčej ještě z etruských časů. Triumf byl povolen pouze císaři a jeho rodině, vítězným generálům se dostávalo tzv. ovací (obětovali nikoli býky, ale ovce, a nejeli ve voze, nýbrž na koni), z čehož později, za křesťanských císařů také sešlo. Stále však triumfátorovi šeptal otrok do ucha prastarou formuli: „Respice post te, hominem memento te!“ = „Ohlížej se za sebe, pamatuj, žes jen člověk!“ – kvůli tomu, aby mu pýcha nestoupla příliš do hlavy a aby bozi nežárlili.

Jaký byl Dioklecián v soukromí? Jako jeden z posledních císařů nosil starořímskou tógu: http://zkracovatko.cz/KLu4xU.  Vlastnil obrovskou knihovnu (po jeho smrti v Aspalathu /Split/ byla křesťany vyrabována). Byl velmi přísný, málomluvný, ale dychtil po vědění a vzdělání, a měl-li možnost věnovat se učené diskuzi s přáteli, řečnil velmi příhodně a plamenně. Mezi jeho nejbližší spolupracovníky a přátele patřili kromě caesara Galeria přední pohané: novoplatonik Porfyrios, filozof (a císařův knihovník) Julius Sammonikus, lékař Valerius Antyllos, právník Tatius Tatianus, diplomat Sikorius Probus a mnohé další přední osobnosti kultury a vědy oněch pohnutých let. Víme, že měl velikou radost z nových, obrovských lázní (THERME DIOCLETIANI), které jeho jménem (a z jeho finančního daru Městu) postavil v Římě Maximian. Staviteli bohatě zaplatil a všechny otroky pracující na stavbě propustil na svobodu – tolik legendy: http://www.maquettes-historiques.net/R206.jpg

O to více nás zaráží, líčí-li tohoto všestranně vzdělaného, nebojme se napsat, že geniálního muže a stratéga některé prameny, víme všichni jaké, jako ukrutníka, démona, šílence, opilce (ano, také jako opilce: sabaiarius = illyrský piják piva). Zmínili jsme se o tom, že Diokleciánovy zásahy proti křesťanům přišly po mnoha upozorněních a varováních. Rovněž je známé, že Dioklecián byl k pronásledování doslova přemlouván Galeriem a kancléřem Hieroklem. Své želízko do ohně si zřejmě přiložil i Mithrův kult, reprezentovaný veleknězem Barsanem z Babylónu, který se bytostně nesnášel s nikomédským biskupem Anthimem. Zvláštní, že křesťané mlčí o spoluúčasti Konstantina při nikomédském tribunálu, i při některých dalších vyšetřováních. Ale až tak divné to není, když si domyslíme, co všechno tento člověk pro galilejský kult později vykonal.  A byl to Galerius, kdo v Diokleciánovi živil strach z galilejských kouzelníků, nutil vrchního císaře k perzekucícm a dával mu podepisovat rozsudky smrti. Galerius, jeho zeť, manžel dcery Valérie a nejbližší spolupracovník. Fanaticky vyznával Diův a Herkulův kult v rámci tetrarchie a velice často si dopřával vína i (jako Ilyr) piva (sabaia). Dioklecián musel zřejmě velmi dlouho vážit, zda svěřit státní kormidlo do rukou tohoto horkokrevného, tvrdého muže, milovaného a od vítězství v Persii (kde byl předtím poražen) respektovaného armádou. Ano. Tetrarchie znamenala dvacet let vlády augustů, kteří své místo postoupí svým mladším kolegům caesarům – přesně po oněch dvaceti letech. Než byl systém uveden v „chod“ uvažovalo se i o době mnohem kratší, ale potřebné reformy si vyžádaly daleko více času, než plánované pěti, či desetiletí.

Dioklecián se cítil unavený. Dosud žádný panovník neklížil stát natolik zkroušený vnitřními sváry a útoky zpoza hranic. Již na konci návštěvy hlavního města pocítil lehký otřes svého zdraví. Horečnaté návaly u něj vyvolávaly zimniční záchvaty a oslabený organismus císaře vrhl do náruče ubohé apatie. Také došlo k ochlazení citů vůči manželce Prisce – křesťance, zejména poté, co se prokázala její účast v nikomédském spiknutí křesťanů. Rozpory mezi manžely, o nichž si štěbetala celá říše, dospěly tak daleko, že se nakonec tiše rozešli. Co Dioklecián netušil bylo, že Prisca našla útěchu v objetí jeho starého spoluvladaře a přítele, západního augusta Maximiana.

Dioklecián věděl, že přemluvit Maximiana k zamýšlené rezignaci nebude lehké. Zvláště, když za Konstantiova nástupce v hodnosti caesara vybral nikoli Maximianova syna Maxentia, nýbrž osvědčeného vojevůdce Severa. Tím si nepolepšil příliš ani u Konstantia, který se sice podvolil, ale jehož syn Konstantin, nadále popichovaný křesťany viděl příležitost zasáhnout do dějin světa ihned poté, co Dioklecián abdikuje. Příště si povíme o tom, co tato nesnadná situace znamenala pro říši, pro císaře a pro křesťanství.

Reklamy
komentářů 18 leave one →
 1. IXOYE permalink
  Leden 28, 2014 9:39 pm

  Tady nechodím, takže zbytečně budete psát komentáře. Udělal jsem výjimku. Pokud jen mluvíte o křesťanství a nikdy jste se přitom ani nesetkali s někým koho Ježíš uzdravil a to myslím přímo třeba z rakoviny atd., nebo z drog a ostatního, tak co potom víte? Pak jsou to jen nenávistné hloupé řeči. Potom sami kritizujete křesťany a jste úplně stejní. Jen to nevidíte. Pak nic z toho tady nemá váhu. Poznej Ježíše a pak mluv. Žij s Kristem v nadpřirozenu a poznáš že On je Bůh. Že je Jeho Duch svatý který uvádí do všeliké pravdy a nedívej se na církev jako politickou stranu, ale na církev která je naplněná Duchem Svatým a dělá mocné činy uzdravování, vysvobozování, prorokuje a to se stane, vymítá démony a mnoho dalšího. To je pravá církev, tělo Ježíše. Protože přesně to dělal On a přikázal nám abychom dělali to samé. Jaká tragédie když se bere církev jako organizace, ještě hůř politická mrtvá organizace bez Boží moci!!!!!! Navíc mluvím jazyky, kterým nerozumím během mluvy, ale někdo v církvi má dar to překládat, nebo spíš vykládat. Pak to vyloží. Přišlo to tak zvláštně, prožíval jsem něco co nebylo ve mě, ale přišlo to z venčí. Prostě úžasné věci dělá Ježíš, tak živé že se toho můžeš dotknout konečky prstů. Přesně o jazycích mluví Bible a pak to můžeš prožít na vlastní kůži. A stovky dalších věcí takže se musím opravdu smát jak někdo řekne že je křesťanství falešné atd. To řekne jen člověk který nemá o opravdovém křesťanství páru, jen se setkal s pár duchovně mrtvýma ,,křesťanama,, co to berou jen jako jejich názorový proud ale nikdy nepřijali Ježíše a jeho Ducha Svatého do srdce a nejsou znovu narozeni. Nechodím tu, takže si můžete o mých příspěvcích psát co chcete. Snad až budu s Pánem, tak uvidím jestli ty příspěvky měly tady na zemi nějaký účel.

  • Shaman permalink
   Leden 30, 2014 7:56 am

   IXOYE: Рабiв до Раю не пускають 🙂

 2. IXOYE permalink
  Leden 28, 2014 8:48 pm

  Nic nového od vás ani nečekám. Fakta která může každý vidět na kanálech typu Nat. Geo. a k tomu si jen sami přidáváte nenávistné antikřesťanské věty. Uniká vám jediné. Že opravdové křesťanství je znovuzrození skrze přijetí oběti Ježíše kdy do nás vstoupí Duch Svatý a tím teprve začíná, nikoli končí náš zápas abychom se dostali do Božího království. Vše ostatní je neúčinné zpolitizované mrtvé křesťanství. Mít odpuštěné špatné věci a nevracet se k nim. To je pokání. Na vás nevidím nic jiného než jak se v pýše povyšujete nad křesťany a máte je za blbce. Nic nového.

  • Leden 28, 2014 9:52 pm

   Přesně tak, nic nového… Pořád ty stejné argumenty, jak je melete dokola 2000 let. Vůbec jste se nezměnili. Na rozdíl od vás máme tu hrdost, že k vám na stránky nelezeme provokovat se svými názory – netrpíme totiž tímhle pro vás typickým misionářským syndromem.
   Pochybuju, že jste si ten seriál vůbec pročetl až do tohoto 9. dílu, když tu tak zaníceně komentujete. Ale jen se tu pěkně producírujte dál, však celý svět už měl dost příležitostí poznat vás po ovoci 🙂

  • Vladislav permalink
   Leden 29, 2014 3:27 pm

   Milý Ixoye (netuším, jak se to skloňuje),
   kvůli lidem Vašeho typu se rád ozvu i já.

   Napíšu Vám pár pro Vás nepříjemných pravd.
   Ježíš Nazaretský, pokud vůbec kdy existoval, byl člověkem, nikoliv „Synem Božím“. Pokud byl „Synem Božím“, nebyl jím o nic víc, než Vy nebo já.
   Starý Zákon je pouze Židy převyprávěná Tóra, vynechávající pasáže, které by mohly ne-Židy natolik popudit, že by nepřijali jí indukované křesťanství. Křesťanství je n-tou reinkarnací předcházejících mesiášských kultů Dionýza, Seta, Mithry a dalších. Podobně jako jeho předchůdci, bylo i ono vytvořeno „na míru“ evropským „pohanským“ národům, s cílem jejich „sjednocení“ a následného duchovního i ekonomického zotročení, tedy 100% kontroly.
   Jde o ryze umělý konstrukt, který má na principu viny (= dluhu) vytvořit u „věřících“ hluboký pocit viny a bezradnosti, na jehož základě se stanou ovladatelným stádem ovcí, podřízených „centrálnímu velení“. Mimochodem, na stejném principu (a vytvořená stejným „zdrojem“, pouze pro reálie post-křesťanské éry) je i dluhová ekonomika…

   Pokud jde o nás Evropany (Slovany, Germány, Romány, Kelty), nepřineslo nám křesťanství nic, co bychom už neměli a co by přitom mělo jakoukoliv cenu. Naopak, to, co bylo výhodné či co nešlo zakázat/zrušit, se vykradlo, ať už se to týká principů, znalostí, praktik, ale i třeba posvátných míst či některých rituálů.
   Křesťanství má lví podíl na zániku původní morálky, cti a vznešenosti, na zotročení či likvidaci stovek miliónů lidí a zašlapání do země desítek kultur.
   Křesťanství je výlučně parazitický duchovní systém, vytvořený parazity pro ty, na nichž má být parazitováno.

   Nesloužíte Bohu, ale židovskému kmenovému bůžkovi Jehovovi, kterého „apoštolové“ podstrčili namísto autority, k níž se domněle, snad Ježíš Nazaretský (pokud existoval) obracel. Ani jeden z vás se nezřekl Starého zákona, v němž stvůra jménem Hospodin nařizuje Židům krádeže, styk s příbuznými, násilí i ty nejsprostší vraždy včetně genocidních, pro „Hospodinovu“ slávu a moc, která tímto má být Židům ve spojení s ním zajištěna.

   Běžte už k „čertu“ se všemi výklady, výklady výkladů, poukazy na omyly církve vs. údajnou čistotu „pravé“ víry, nálepkováním a dělením na ty „pravé“ a „nepravé“ křesťany, všemi lžemi a vykrucováním. Připomínáte mi komunisty, kteří také poukazovali na to, že „ti na začátku“ byli perfektní, ale „pak se to nějak zvrtlo“ a „je to jen v konkrétních lidech“ – ani oni neviděli, že chybná není aktuální forma či výklad, ale už samotná podstata.

   Zázraky, různá uzdravení apod., uměli především naši dávní žrecové, volchvové a praví druidi. Vaši Ježíšové a svatí nedokázali nikdy nic, co by nedokázali dávno před nimi iniciovaní vyspělí jedinci předkřesťanských kultur. Vy jste – pro jistotu – všechny doklady o tom, že dřív měli tyto schopnosti často nejen „pohanští“ knězi, ale i běžná populace, zničili (vaše velmi známé „přepisy přepisů“ originálů, jež se, jak na potvoru, ztratily:-)), a co zničit nešlo, jste ostrakizovali, lidi s těmito schopnostmi pak upalovali, vraždili, a to včetně jejich rodin.

   Na žádném křesťany ovládnutém území jste NIKDY nepřipustili existenci jiné než křesťanské, židovské či muslimské víry. Kdo toto neuposlechl, byl likvidován, a je zcela jedno, milá nevyslovitelná zkratko, jestli těmi či oněmi, tak či onak chápajícími či se mýlícími křesťany – dělali jste to tak VŠICHNI, byla to vaše univerzální doktrína, proti níž jste nikdy nic nenamítali. Dnes to už neděláte, protože vám to nedovolí dnešní společnost, společnost, která se k tomuto dnešnímu stavu dopracovala pouze na základě mnohasetletých tvrdých bojů proti vám…

   Nevím, co Vás osvěcuje, snad světlonoš, otec nepravé moudrosti, tedy Lucifer, po vašem Set, Amon či jeho blíženec Jehova, alias židovský Hospodin. Tedy Váš otrokář, pán vašich těl i duší, příjemce vaší energie a dračí upír vašich psychik.

   Užijte si ho, já osobně jsem svobodný člověk a zdrojem mého poznání není jediná lživá kniha (= Bible), ale TISÍCE nezávislých a nemanipulujících zdrojů.
   Toužíte-li s příslibem „spasení“ (pro Vaši informaci, „spasen“ bude i pes) odevzdávat svou životní sílu drakům a lízat nohy reptiliánům za to, na co máte nárok 1000x víc zcela automaticky, tak si to užijte, ale laskavě neotravujte slušné lidi, ano??

   Jinak by se totiž mohlo stát, že dostanete přes ústa – doba, kdy jste si toto mohli beztrestně dovolovat, už totiž skončila, dnes není na ta vaše „moudra“ opravdu už nikdo normální zvědavý.

   Sláva bohům!

 3. Květen 20, 2012 9:25 am

  Mě se tento seriál taky líbí…. A všimli jste si jedné věci? Galilejci ho nekomentují, oni ho ignorují! Když zde ještě „zasahoval“ ve svém evangelizačním běsnění Ramštajn, komentoval kde co… Ale tohle ne. A víte proč? Odpověd‘ je jednoduchá: Neměl argumenty. To, co zde Aurelius píše, si lze ověřit. A ověřené informace se vyvracejí velmi těžko, viz zde zmíněná „Konstantinova donace“.

  • Koukol permalink
   Květen 20, 2012 12:29 pm

   Njn, jenže co si nepřečtete, to nevíte. Co vlastní autorské texty?

   • Květen 20, 2012 1:59 pm

    I to se tady přece objevuje! Tyhle stránky ( a MIkyho) mají tři články týdně… Bez nadsázky, to jiné pohanské stránky v republice nemají…. Nebo si myslíš, že je lepší nedělat a nepsat nic?

   • Koukol permalink
    Květen 20, 2012 3:57 pm

    Aha, Miky… G.mit mich!, #

   • Tomas permalink
    Květen 20, 2012 4:46 pm

    Nerad se pouštím do podobného hašteření ale na tohle musím reagovat! Nemám zrovna pocit, že by Tvůj článek zde nedávno publikovaný byl moc autorský. Nemám vůbec nic proti konstruktivní kritice od lidí, kteří sami něco vytváří, což asi zrovna nebude Tvůj případ.

 4. Rowan Morrison permalink
  Květen 20, 2012 9:01 am

  Osobně považuji tento seriál za velice pěkný. Dozvídám se spoustu podrobných informací z přelomového období. Autorovi patří dík.

 5. Koukol permalink
  Květen 20, 2012 4:28 am

  A jaký je skutečný smysl tohoto seriálu? Zpověď oběti? :-/

  • Aurelius Nordenstern permalink
   Květen 20, 2012 6:21 am

   Mimojiné. Rád bych ale co nejpodrobněji popsal dobu, kulturu a civilizaci v níž křesťanství vzniklo a jíž zahubilo. Dále poukazuji na faleš církve, na její hamižnost a podvody (např. Konstantinova donace apod.) Jak je vůbec možné, že si tento falešný kult dovolí nárokovat „majetek“ který mu nikdy nepatřil?

   • Koukol permalink
    Květen 20, 2012 8:05 am

    To vše chápu, rekapitulovat historii a zamlčená fakta. Jen mi tím přístupem připomínáte Židy se svým holocaustem. Nikdo z vás to taky nezažil. Chybí mi celkově na těchto stránkách nahled, vlastní vize a nápady. Je to jak česká magická scéna žijící z prvorepublikových knih.

   • Aurelius Nordenstern permalink
    Květen 20, 2012 8:39 am

    Burcovat oblbnutou mysl a spoutaného ducha jde všelijak- i takto.

   • Wolos permalink
    Květen 20, 2012 1:38 pm

    Aurelius:
    Děláš to dle mého na výbornou. Směle pokračuj, a nechť Ti ve Tvém úsilí bohové žehnají!

   • IXOYE permalink
    Leden 28, 2014 8:56 pm

    Máš na mysli restituce. Tak jako je dávat požehnání je krást prokletí. Majetek nám patřil, kostely a nemocnice jsme postavili my, i když nejsem katolík. Neříkej stupidní věci o kterých nemáš páru. Stavěli je naši prarodičové za dary členů. Kdyby nebyly naše, těžko by je komunisti vzali. I když často byl v církvi zlořád, nějak mě unavuje jak tu kydáte hnůj na křesťany a vy jste naprosto dokonalí. Myslím že vás ten váš pán vymývá.

   • IXOYE permalink
    Leden 28, 2014 9:11 pm

    Že jsme kult? My jsme znovuzrození Duchem Svatým. A Ježíš změnil můj život jako je psáno v Bibli. V našich sborech se dělají ty samé věci jaké dělal Ježíš, sám jsem prožil to co je psáno ve Skutcích kde sestoupil Duch Svatý jako oheň a vítr. Prožil jsem na vlastní kůži oheň a vítr v uzavřené místnosti. To že se v naších církvích vyhání démoni, vaši páni, uzdravuje se prorokuje se a to se pak stane atd. No asi jsme těžko falešné náboženství. Podívej se na www : http://www.kvs.websnadno.cz/Uvodni-stranka.html?
    Asi jste se setkali pokud někdy, jen s mrtvými katolíky a některými ostatními. Ale asi ne s lidmi co maj Ducha Svatého a mají živý vztah s Ježíšem. Stačí se zeptat feťáků, kterým Ježíš, živý Bůh změnil život např. v Teen Challenge a dnes jsou pástory. Pak uvidíš jestli je tohle falešné!!

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: