Skip to content

Křesťanství- falešná historie falešného náboženství – 5

Únor 19, 2012

V roce 284 se stal, po porážce neoblíbeného císaře Carina, jediným římským panovníkem Gaius Aurelius Valerius Diocletianus. Tato zajímavá osobnost, církví tradičně pomlouvaná a očerňovaná, představovala kupodivu ideál dokonalého vládce. Dříve ovšem, než přikročíme k bližšímu popisu Diokleciánovy vlády a jeho vztahu ke křesťanům, řekněme si něco o počtu církevních oveček v impériu, o organizaci a struktuře tehdejší církve.

Papež Cornelius, který nastoupil po sv. Fabiánovi a čelil vzdoropapeži Novatiánovi, píše ve svém listě z r.254 n. l. (vatikánský archív – nelze prokázat, zda jde o podvrh), že jenom v samotném Římě žije na 155 prelátů placených z církevních prostředků. Dále hovoří o počtu příslušníků obce hlavního města. Řím měl tehdy cca 2 000 000 a možná až 2 500 000 obyvatel (obvykle uváděný milión považuji za číslo velmi podsazené, neboť jinak by metropoli tvořily parky a poloprázdná fóra), z čehož křesťanů bylo (dle Cornelia) nějakých 30 000. Počet křesťanů v celé Římské říši, před rokem 400 n. l. stojí pouze na odhadech (dle zápisů císařských komisí pro pronásledování, z nichž čerpali pozdější historikové a podle méně důvěryhodných archívů samotné církve). Tak kolem roku 100 n. l. za Trajána, mohlo být na východě i na západě impéria nanejvýš několik tisíc křesťanů, z toho nejvíce ve větších městech Judeje, Sýrie, Kappadokie, Bithýnie, provincie Asie a pak nějaké obce v Egyptě, Africe a Itálii. Hospodářský rozkvět i kulturní rozmach impéria ve století Antoninů (100 – 200 n. l.) svědčil zřejmě i církvi. Zvětšuje se počet obcí, zejména v Egyptě a Africe. Křesťanství vyznávají desítky tisíc osob, kult proniká do Galie, do Hispánie, krátce po r. 200 i do Británie. Kristovi ctitelé se prozatím rekrutují spíše z řad otroků, nebo nemajetných. Vyšší vrstvy obyvatelstva novou vírou pohrdají, neboť se jim hnusí její židovský původ. Židé byli opovrhováni pro lichvu, nenávist k ostatním kultům, hašteřivost a neloajálnost. Proto během židovské války a později za bar Kochbova povstání, křesťanští duchovní upozorňovali státní úřady na to, že se Židy nemají nic společného a neschvalují židovské revolty proti říši a císařům.

V některých městech, jako v Antiochii, Tarsu (údajném rodišti  pisatele známého jako apoštol Pavel), egyptské Alexandrii, nebo v Edesse, se vytvářejí velmi početné křesťanské obce. Záhy po roce 200, za alexandrijského biskupa Démétria, existuje v egyptské metropoli křesť. teologická škola a provincie zahrnuje na 100 biskupství! Christianizace Egypta tedy již tehdy značně pokročila a historikové nevylučují, že tzv. „búkolské povstání“, vedené knězem Isidorem za vlády Marka Aurelia, nebylo ničím jiným, než první hromadnou výtržností křesťanů proti pohanské většině.  (Záznamy z Cassia Dióna. Ty se rovněž zmiňují o přivolání „zázračného deště v Germánii“ (  http://webspace.webring.com/people/ul/legioqc/rain.jpg ) egyptským kouzelníkem Ernufisem – křesťané rozšířili pověst, že déšť žíznivému vojsku přinesli svými modlitbami křesťanští vojáci XII. legie, původem z východu, načež císař zakázal pronásledovat církev a legii dal název LEGIO XII FVLMINATA = Hromová. FVLMINATRIX byl přitom přídomkem oné legie už od dob Augustových – dostalo se jí ho na počest nejvyššího boha Jova Hřímatele. Jde samosebou o pozdější výmysl. Poprvé je zachycen v Tertuliánově Apologetiku a po něm to opakuje… kdo jiný, než Eusebios z Kaisareie – s nímž se budeme dále často setkávat a který nám předloží ještě mnoho tendenčních pseudozpráv).

Na Západě se stal centrem křesťanství pochopitelně Řím, v těsném závěsu s Kartágem. Vždy „přesný a až hnidopišsky pravdymilovný“ křesťan Eusebios nás informuje, že v r. 241 se na římské synodě sešlo 60 italských biskupů (proklínajících vzdoropapeže Novatiána jako heretika). V Provincii Africa a v Kartágu musela také existovat velmi silná kř. obec. Jak píše Tertulián (Ad Scapulam) tak kartáginský biskup měl roku 220 shromáždit na 70 afrických biskupů a o dalších 20 let později dokonce 90! Na konci století nabyly afričtí křesťané vrchu nad tradicionalisty.

V Galii se křesťanství rozšířilo na konci I. století s kupci a otrokáři z Východu. První významná obec vznikla v Massilii (Marseille), další v údolí Rhony a v městečcích Provence (Gallia Narbonensis) až se zhruba v polovině století křesťané uchytili také v Lyonu (Lugdunum) a ve Vienně. Biskup Irenaeus (sv. Irenej) z Lyonu nás ze začátku III. stol. informuje o nepočetných obcích řízených presbytery v provinciích Germania Superior et Inferior, Belgica a Raetia. Archeologické nálezy v Bonnu, Trevíru, Kolíně nad Rýnem a v Augsburgu skutečně naznačují, že zde ve třetím století existovaly křesťanské obce. Podle nálezů v katakombech a primitivních svatyňkách však šlo o církev nepočetnou a ubohou, jejíž členové zřejmě patřili k otrokům. Ovšem již r. 313 figuruje jméno kolínského biskupa Materna př podpisech synodních listin v Římě a o rok později v Arles, kde se sněmu zúčastnili i tři blíže neznámí britští biskupové.

Při nástupu Diokleciána na trůn římských césarů existovala i bohatá biskupství, jichž bylo více než 20, za Tigridem. Arménie, christianizovaná za Tiridata II. (mimochodem bývalého Diokleciánova důstojníka) kolem r. 280, byla už před r. 300 pokládána za křesťanskou zemi. Křesťanství se z Egypta šířilo také do Núbie (zde velice pozvolna a to až do VII. století) a do Etiopie, která je přijala coby státní kult ve IV. století. Mapky šíření křesťanství od I. do XI. století:

http://www.zkracovatko.cz/05CXW8

http://www.zkracovatko.cz/xfShwB

http://www.zkracovatko.cz/Y3LarQ

Počet praktikujících křesťanů kolem r. 280 mohl být v celém impériu (po poklesu obyvatelstva za antoninovského a deciovského moru, kdy ještě v r. 200 měla říše nějakých 80 000 000 obyvatel, o 80 let později už pouze 50 – 55 000 000 ob.) cca 7 miliónů, tvořili tedy stále menšinu v multikulturním, polyteistickém celku. (Na začátku V. století, po perzekucích tradicionalistů a theodosiánských nařízeních se tento počet zvedl až na 18 – 20 miliónů, přičemž ¾ všech věřících zahrnoval Východ!).

Křesťanské komunity vedli presbyteři (z řec. Starší), nad nimiž stáli biskupové (z řec. Episkopos = Dohlížitel), vybíraní losem z místních obcí. Šířením víry, evangelizací „pohanů“ byli pověřování jáhnové (řec. Diákoni), mezi nimž se nacházelo, před vznikem úderných mnišských jednotek, nejvíc nepřátel a rozvracečů tradičních kultů.

Nyní si představme, jak to mezi těmi sedmi milióny křesťanů vře a kvasí. Biskupové proklínají jeden druhého, rvou se o moc nad ovečkami, presbyteři káží kacířství, diákoni vyvolávají půtky s heléniky a s filozofy, církev se rozpadá na sekty šířící zvěsti o konci světa, ničící umělecké památky (svatyně, chrámy, sochy bohů i lidí). Navíc si křesťané přisvojují prvky z tradičních náboženství; zejména parodují mithraismus (což podrobněji probereme v souvislosti s konverzí císaře Juliána), orfismus, zahrnují do své víry egyptský hermetismus, ba i zlomky učení Buddhy a indické védanty. Vzniklý mišmaš je naroubován na gnostické, zjevně essejské učení popraveného rabína Ježíše (pokud skutečně existoval a nešlo o gnostický mýtus: http://www.zkracovatko.cz/hUT4bP  ), okořeněn epištolami Pavla z Tarsu, vlastního tvůrce této víry (pavlinismus), mystickými bláboly knihy Zjevení – opět inspirovanými židovskou sektou Essejců atd.  Na Východě je rozšířena křesťanská sekta Montatistů (podle schizofrenika Montana, který nehledě na svůj mesiášský komplex, zaníceně studoval Zjevení až nakonec sám sebe prohlásil Spasitelem), k níž se nakonec přiklání i kartáginský církevní otec Tertulián. Montanista Bassus z Pisidie káže v Antiochii brzký příchod konce světa, přičemž mezi občany vyvolává lidové bouře. Egyptští křesťané tehdy poprvé, spoléhaje na fakt, že nová císařovna, Diokleciánova žena Valérie Priska je křesťanka, napadají v Alexandrii ctitele Serapida a Herma – neblahá předzvěst budoucích pohrom za vražedníka Kyrilla.

Mezitím proti bohům, vladaři i státu ostošest zlostně káže i samotný římský biskup Gaius – taktéž (sic!) příbuzný pohana Diokleciána! Jeho kázání jsou tak urputná, až ho musí krotit jeho vlastní lidé (např.nikomédský biskup Anthimos).

Nejvíce nenáviděn je novoplatonik Porfyrios, žák velkého Plotína, Diokleciánův přítel a dvořan, jehož kniha Proti křesťanům (Kata christianón) je církví hromadně skupována a ničena (později odsouzeno ke spálení – typické). Proč?  Protože Porfyriův břitký komentář kritizuje celé křesťanství jako snůšku gnosticismu, eklektických pověr a nesmyslů! Evangelisty označuje za šarlatány a uvádí důkazy z římského státního archívu o jakémsi Jakubovi, zélótském buřiči a Essejci, který měl být předobrazem Ježíše (srovnej zmínky o Jakubovi, bratru Ježíše u jiných autorů). Porfyrios vypočítává přes 64 výrazných rozporů a absurdností v NZ! Upozorňuje např. na to, že Marie a Josef nikdy neputovali do Betléma ke sčítání na Quirinův rozkaz – první soupis byl totiž v Judeji proveden roku 7 n. l., tedy 14 let po údajném zrození Ježíše (nebo 7 let po betlémské události dle NZ), týkal se výhradně majetku a byl proto pořizován na místě, atd.atd.

A mělo být hůř. Křesťané pohrdli velkorysostí, a blahovůlí nového císaře. Nestačila jim náboženská svoboda udělená císařem Galienem. Pronikli i na císařův dvůr v Nikomédii: jména jako Lucianus, Dorotheus a Gorgonius ještě uslyšíme v souvislosti s „Velkým Pronásledováním“. Křesťané jsou v přízni syna Konstantia Chlora Konstantina i jeho pletichářské matky Heleny – Chlorovy zapuzené souložnice, fanatické křesťanky. Nejvíce ovšem spoléhají na císařovnu, skrze níž chtějí pokřtít Diokleciána. Jak pravil křesťanský rétor Firmianus, známý později jako Lactantius, vychovatel Konstantinův, v dopise dalmatskému biskupu Severiánovi: „Ani my, nechceme být pouze trpěni, stále přikyvovat a uhýbat vůli druhých (=pohanů), našemu počtu přísluší vliv i moc!“

(pokračování příště)

Reklamy
komentářů 34 leave one →
 1. Únor 24, 2012 8:32 pm

  Dobrý den , ZOROASTER ,ZARATHUŠTRA mohlo by znamenat jako zřít hvězdy ? pozorovatelé hvězd ?

  • Wolos permalink
   Únor 24, 2012 11:11 pm

   Dobrý den,
   podle akademika Vavrouška je význam jeho jména přibližně tento: „ten, jenž má plavé velbloudy“.

   viz http://enlil.ff.cuni.cz/veda/publikace/vape/Zarathustra_v_Aveste.pdf

   • Koukol permalink
    Únor 25, 2012 7:56 am

    Ti velbloudi budou zjevně arijského původu… ;-))

   • Wolos permalink
    Únor 27, 2012 12:52 pm

    o jiných ani nemohla být řeč, jejich vůdčí úloha při budování světlých zítřků je nepopiratelná 🙂 🙂 🙂

    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwTa2HyKWVJ6cXhfWdqtGF_034NYjnebWJFKnt4TfZmdH0cE3fNg

   • Koukol permalink
    Únor 27, 2012 4:19 pm

    Jen, viz obrázek, jaká to náhoda, že je vede zrovna bílý velbloud! :-)) Ale vážně: předpokládám, že v tamnější kultuře byl velbloud ceněný, tj: jméno Zarathuštra zas tak běžné nemuselo být… 😐

  • Hlutwig permalink
   Únor 26, 2012 1:57 pm

   Dobrý den, na těch velbloudech se shodují všichni autoři. Zarathuštra má buď „plavé“ nebo „zlatavé“ či „staré“ velbloudy nebo velbloudy „vede“. Až se nechce věřit, že by takové postavě dali tak prosté jméno….
   Zajímavým doplňkem by mohlo být to, jak toho svého Zarathuštru chápal Niеtzsche. Jako ochránce, Fursprechera, přímluvce, zastánce, protektora. Ať už hovoří ke komukoliv, vždy drží slovo. Zarathuštra je též „uzdravující se „, Genesende. To může znamenat vracející se domů, do „vlasti“ (heimkehren), navracející se k víře v osud, uzdravující se cestou k sobě samému, aby si mohl odpovědět na otázku, kdo vlastně je. A tak říká: „Jsem Zarathuštra, zastánce života, zastánce soužení, zastánce kruhu“

   • Wolos permalink
    Únor 27, 2012 12:53 pm

    proč prosté jméno? na tehdejší poměry to mohl být ekvivalent dnešního Kellnera… majitel velkých stád velbloudů, velkopodnikatel 🙂

 2. Únor 24, 2012 11:35 am

  Aurelius: Tohle popisuje můj oblíbený komunista Alexej Pludek v románu „Rádce velkých rádžů“. Pěkná kniha, znáš?

  • Aurelius Nordenstern permalink
   Únor 24, 2012 8:25 pm

   jistěže- a vůbec mi nevadí,že byl komunista! mám i Faraonova písaře (i postava písaře Aniho skutečně existovala)….v tom Čanákjovi si to Pludek trošku přibarvil a nezmínil Hekataia

   • Únor 25, 2012 2:39 pm

    Jo, Pludek byl dobrej! Nejradši mám jeho knihu Nepřítel z Atlantidy.

 3. Únor 23, 2012 1:08 am

  Dobrý den , v těch kumránských svitcích je ten Pavel označován zřejmě jako Chrlič lží (jako že udělal z Ježíšova učení něco úplně jiného) a nějaký z prvních papežů pravil též : „dobře nám posloužil ten mýtus o Ježíšovi“ , tak zřejmě si toho byl vědom a vyhovovalo to všeobecně .

  • Aurelius Nordenstern permalink
   Únor 23, 2012 8:04 am

   Autor známý jako Pavel z Tarsu je vlastním tvůrcem galilejství-křesťanství, tzv. pavlinismu. S Ježíšem se nikdy nepotkal, neuvádí o něm žádné informace, životopisná, historická fakta apod. Pouze prezentuje vlastní myšlenky, které mají velmi blízko k mithraismu, védantě, hermetismu a buddhismu: http://www.zkracovatko.cz/MqA32D
   víme, že v Alexandrii existovala buddhistická misie už od doby Ptolemaiovců, vyslaná sem Ašókou Maurjou (indickým císařem). První zmínka o Buddhovi se v křesťasnkých pramenech vyskytuje kolem roku 200 n. l. za Klementa Alexandrijského, který chtěl prokázat nadřazenost křesťanského poznání nad jakýmkoli jiným (to je právě ta galilejská intolerance). Tady se zdá být nápadná náhlá konfrontace buddhistického a křesťanského
   spekulativního myšlení, které v Řecku dostalo formu „negativní teologie“, připomínající
   buddhistické tendence.

   • Wolos permalink
    Únor 23, 2012 8:13 pm

    Indické a řecké myšlení se potkávalo zejména v Perské říši, sahající od Indu po Řecko. Je na to skvělá kniha: The Shape of Ancient Thought. Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies. (autor: Thomas McEvilley) Je tam spousta a spousta společného. (tuto doporučuji jako: „must have“)

    Mám teď také v ruce knihu Paula Kriwaczeka: In Search of Zarathustra. The first prophet and the ideas that changed the world.
    Na str. 116 je v ní velmi zajímavá věta: „… The cult of Mithras was a Romanised version of the Persian religion of Zoroaster“, což autorovi vtloukal do hlavy jeho učitel latiny.

    Jo a doufám, že mi admin už konečně uvolní několik dnů starý rozvitější příspěvek k tomuto tématu, někde na začátku diskuse.

   • Aurelius Nordenstern permalink
    Únor 23, 2012 10:12 pm

    Josu záznamy z dynastie Maurjů (Indie) i z antických pramenů o tom, jak do Babylónu za Seleuka I. Nikátora přišlo poselstvo vyslané Čanákjou, prvním ministrem císaře Ašóky. Byli v něm přítomni i indičtí mudrcové- sádhúové, dále samozřejmě buddhističtí mistři (Ašóka velmi podporoval buddhismus), dokonce i džinisté – stoupenci Mahávíry. Zde se střetli s řeckými filozofy- převážně atomisty, které zastupoval známý cestovatel, současník Epikúra a příbuzný Démokrita (jednoho z horlivých propagátorů atomismu) Hekataios z Abdér. Strhla se pře o původu bohů, vesmíru, duše a vlastně smyslu existence…kterou uťal až Seleukos, který s grácií tvrdého vojáka, sobě vlastní, prohlásil, že je jediným bohem pro všechny. Ale byl to počátek vzájemného kulturního ovlivňování obou civilizací

   • Aurelius Nordenstern permalink
    Únor 23, 2012 10:13 pm

    takový synkretismus pak vypadá takto: http://www.ancient.eu.com/uploads/images/339.jpeg
    Gótama Buddha z Gandháry…. v řeckém oděvu- helénismus po indicku (aneb tzatziki na karí)

   • Wolos permalink
    Únor 27, 2012 12:53 pm

    znám, moc pěkné

 4. Aurelius Nordenstern permalink
  Únor 22, 2012 10:23 pm

  GNOSTICISMUS…. to je základ křesťanství KRISTA jako takového
  církevní divadélko s tím už nemá NIC společného! jen si přečtěte evangelium podle Jidáše a hlavně poznámky k němu:
  http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005060001
  je i celkem zajímavý film na toto téma:

  a gnosticismus? to je esence všeho možného… mimochodem KRISTUS- prapůvod je v sánskrtském KRSTO, v přeneseném významu to je i KRŚNA

  • Wolos permalink
   Únor 23, 2012 8:03 pm

   pak je to také Mesiáš Židů – íránský Kýros II. (viz Izaijáš 45:1) 🙂

   (Kúrúš-Kýros-Kréstos)

 5. Únor 22, 2012 5:09 pm

  Dobrý den , abych tomu správně rozumněl , o Nazorejcích jsem také někde něco četl že byli , Ježíš tedy pil občas víno , to jsem rovněž někde četl , ale s těmi jeho vlasy ohledně „úpravy“ si nejsem jist , jestli tedy si je stříhal či vůbec ne . Totiž , když jsem byl kdysi na vojně , na kursu v Chebu v kasárnách , tak tam lampasák vyhmátl kotelníka a pravil :“či sú kotolníci dajakí privilegovaní , že chodia zarastěný , ako Ježíši“ . Vzpomínám si , že ten kotelník měl poněkud delší vlasy , jelikož v té kotelně byla špína a prach a hluboko v suterénu a tak tam běžně nikdo nechodil a tak mu mohly stihnout narůst . Ale jestli si je tedy stříhal i onen Ježíš , či ne , nevím .

  • Wolos permalink
   Únor 23, 2012 8:00 pm

   Ježíš především není historická postava, nýbrž idea v hlavách svých vyznavačů. Tím nepopírám sílu tohoto egregoru, neb je napájen summou cca přes miliardu lidí a má tedy svůj druh „existence“ a moci bez ohledu na historické reálie.

 6. Kojard permalink
  Únor 20, 2012 10:01 am

  Děkuji za celou tu sérii článků o křesťanství. Jako bývalý křesťan si je opravdu vychutnávám. Tohle jsem se v církevní historii fakt nedočetl. Už se těším na další.Mimochodem, označení Nazaretský může souviset s termínem nazorejský = bohu zasvěcený. Nazorejci se nestříhali a nesměli pít víno, což Ježíš běžně dělal. Je v tom binec.

  • Koukol permalink
   Únor 20, 2012 2:18 pm

   Nevidím problém v tom, že křesťané přebírali vzory, kompilovali z cizích náboženství a potlačovali původní kulty, to de facto udělali staří Řekové taky, ale rozdíl je v tom JAK se obě skupiny rozhodli své idee uskutečnit. Výsledek známe… 🙂

   • Aurelius Nordenstern permalink
    Únor 22, 2012 10:33 pm

    staří Řekové několik božstev převzali od Chetitů- např. RUTAMIŠ panenskou bohyni lovu (Artemis), APULUNAŠE- boha brány (Apollón)
    Djáwuš je původním indoevropským bohem nebes (Zeus)
    s Athénou se setkáváme v lineárním písmě B jako s ATANOU POTINIOU
    s Apollónem jako s APULUNEM PAYAWONEM (Paiávón…Paján)
    indická Védanta zná hrdiny Harakula a Parsase (že by Héraklés a Perseus???- to by posouvalo báje o těchto hrdinech do indoevropského pravěku, dávno před příchodem prvních Řeků do Evropy, o Dórech nemluvě)
    co ovšem Řekové (s výjimkou Antiocha IV. Epifana, který do jeruzalémského chrámu umoístil sochu Dia a vyvolal tak povstání MMMakkabejců)

   • Aurelius Nordenstern permalink
    Únor 22, 2012 10:41 pm

    …nedělali: NEPOTLAČOVALI či NEUTISKOVALI cizí kulty! byli velmi otevření a tolerantní, stejně jako později Římané! pronásledování pro VÍRU (církevní martyrologie jsou z podvrh! Římané křesťany pronásledovali pro vzpoury proti státu!!!!) je židokřesťanský vynález- cizorodý prvek importovaný do Středomoří z Blízkého Východu- z krajů Úrodného půlměsíce- má kořeny v hlubokém dávnověku, dlouho před Chaldejci, dlouho před Babylóňany, Asyřany, Akkaďany, Gutejci, Elamity…až v Šumeru (opravdu se to píše a čte s Š! = biblická země Sinear, Zem Senaar babylonského historika Berossa, který napsal dějiny Mezopotámie pro Seleuka I.) kde se kněžští králové, zvaní EN. SI řezali mezi sebou a když vyhráli, obvykle vztyčili stélu s panegyrikou na svého městského boha- což převzali Amorejci, Foiničané a po nich i Židé: zatrpklá nenávist k cizím božstvům

   • Koukol permalink
    Únor 23, 2012 3:36 am

    To je tvrzení proti tvrzení: lidé se v historii nikdy k sobě navzájem moc hezky nechovali… :-/

   • Aurelius Nordenstern permalink
    Únor 23, 2012 7:52 am

    To je historický FAKT! Antický polyteismus neměl DŮVODY k pronásledování jiných kultů! ctitelé mnoha rozličných božstev se k sobě chovali uctivostí a respektovali se…tento stav (nazývaný též PAX DEORVM) rozvrátili Galilejci.

 7. Koukol permalink
  Únor 20, 2012 5:09 am

  To sem nechtěl ani zmiňovat 😀 ve vstahu ke křesťanům měli už tehdy evidentně Arabi jasno…

 8. Myslič permalink
  Únor 20, 2012 5:04 am

  Tak o „nasrání“ šlo zcela jistě 🙂

 9. Únor 20, 2012 12:28 am

  Dobrý den , někde dříve jsem se dočetl , že obec či město Nazaret v době toho Ježíše ještě asi ani pod tím názvem , jak je dnes známé neexistovalo . Že prý není v žádných římských pramenech z té doby uvedeno . Takže si badatelé kladli otázku , proč se tomu Ježíši říká nicméně Nazaretský . Že prý snad proto , že jak byli ti essejci a on byl jedním z nich , tak že se měli jako vyskytovat v místě blízko Rudého moře a tam je mys Nasrání , tedy Ras Nasrání (hlava = cap = mys jako přirovnání že jako je hlava osamělý výběžek lidského těla, tak je mys osamělý výběžek pevniny na úkor moře) a dále že to slovo Nasrání prý znamenalo ve starém jazyce něco jako mnoho ryb . A dále že prý Arabové říkají křesťanům nasrání , takže asi by byl správnější název Ježíš Nasarenský (jako od toho místa , kde působil s těmi essejci). A to „mnoho ryb“ používal jako přirovnání snad i prý on , jako že je „rybářem“ lidí , jako že ja „lanaří“ do toho jejich inovovaného učení .
  A také jsem se dočetl , že si prý lidé ty dva bratry , Jakuba a Ježíše , běžně pletli a že někteří Arabové tvrdí ,že ten , kdo zemřel na kříži jistijistě byl ten „druhý“ , tedy asi Jakub . A to proto , jak prý měl jako ten Pilát se zeptat , koho chtějí propustit a že prý barabáše, tak BAR ABBAS (alias barabáš znamená jako Syn Nejvyššího(=boha) , takže není vyloučeno , že tedy propustili Ježíše, koneckonců říkají mu prý Syn Boha a Arabové dodnes říkají ,“že není toho boha důstojno , aby si bral syna nějakého božího (asi „bral“ = jako do „věčných lovišť“).
  Tak nevím , jak to vlastně mělo být či je .

  • Wolos permalink
   Únor 20, 2012 3:25 am

   Podle mě Ježíš není historickou postavou. Kořeny křesťanství lze rozplétat až do starého Íránu. K zoroastrismu a mithraismu. Kristus se jeví jako úzus myšlení, stav ducha, ke kterému má člověk dospět, nikoliv historická postava.
   Římské křesťanství vypadá jako projekt patricijských rodin, známých dnes jako černá šlechta (black nobility), které rozpoznaly mocenský vliv tohoto způsobu myšlení na davy, přizpůsobily jej, a dále rozvíjely. Přitom si ponechaly moc v podobě dosazování významných kardinálů a dalších církevních osobností tak, aby měly tento vývoj pod kontrolou. Trošku jím s plány zamíchali různí panovníci (boj o investituru), ale vypadá to, že ani jedna strana dosud neřekla své poslední slovo (jakkoliv se to v dnešním postmoderním světě může zdát neuvěřitelné).

   Před nimi to mohla být zase perská šlechta.

   Jde o universalistický mocenský princip, se snahou zničit jemu cizí kulturní prvky. To co se mu zničit nepodaří, přijme za své.

   Pro ilustraci: Co mají tyto dva obrázky společného?

   Na prvním je perský šáh Kýros II (Mesiáš Židů, mimochodem – viz Izaijáš 45:1, který je osvobodil z babylónského zajetí).

   Na druhém je vlajka císaře (a tehdy ještě titulovaného i pontifex maximus – pohanský římský velekněz) Konstantina I., za kterého se kř. stalo oficiálním náboženstvím Říma.

   Více k problematice:

   http://www.jesusneverexisted.com/
   http://books.google.cz/books/about/Christ_and_the_Taurobolium.html?id=AuoPAQAAIAAJ&redir_esc=y
   http://books.google.cz/books/about/Persia_and_Torah.html?id=h9jYAAAAMAAJ&redir_esc=y

 10. Únor 19, 2012 8:11 pm

  Za tohle Tě,soukmenovče Aurelie, nejspíš čeká církevní klatba 🙂

  • Koukol permalink
   Únor 20, 2012 2:05 am

   To taky záleží na tom, jakou církev máš na mysli… ;-))

  • Aurelius Nordenstern permalink
   Únor 22, 2012 10:50 pm

   PROKLÍNAJÍ MNE- malá ukázka jak mne galilejci „jebú“:
   …ak tu niekto roky bojuje (zaujatosťou, polopravdami, lžami, internetovskými smyšleninami) proti Galilejskému (tísíce príspevkov proti Galilejskému a jeho učeníkom), ktoré by naplnili najmenej dve like-Bible), je vôbec väčšia nevraživosť? Raz sa tieto vaše „Bible“ otvoria, a bude sa z nich verejne pred miliardovými zástupmi čítať – to bude „zábava“, že?! 🙂 nechápem, ako vy vôbec môžete v tom permanentnom negativizme žiť!? Napíšte občas o RKC pozitívne, je z čoho vyberať, bude to fér 🙂 (jeden typický bigotní katolík ze sousední země)
   vy proste dávate nezmyselné (ateistické) otázky, prameniace z absolútnej neznalosti veci, tuposti atistického ducha. Nechápem, prečo sa ateista montuje do týchto vecí, ktoré nikdy nepochopí, ani keby som tu o tom písal traktáty. Vy sa jednoducho sami odsudzujete a len vŕtate, znevažujete, urážate Boha, lebo nemáte čisté svedomie. Mimochodom, píšeme „Bůh“, ne „bůh“

   • Aurelius Nordenstern permalink
    Únor 22, 2012 10:52 pm

    spletli si mne s ateistou :))

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: