Přejít k obsahu webu

Julianus – Proti Galilejcům (2. část)

1 dubna, 2020
tags:

Dle toho, jak se zdá, protože Mojžíš opomenul podat kompletní zprávu o bezprostředním stvořiteli tohoto vesmíru, 99. pokračujme dál a postavme proti sobě názor Hebrejů a našich otců na tyto národy.

Mojžíš říká, že stvořitel vesmíru si vyvolil hebrejský národ, aby jen tomuto národu věnoval pozornost a staral se o něj, a jemu samotnému poskytuje vedení. Avšak jak a jací bohové vládnou ostatním národům, o tom neříká ani slovo, – pokud skutečně člověk nepřipustí, že jim přisoudil Slunce a Měsíc.[28] Nicméně o tomto řeknu něco málo později. Nyní jen poznamenám, že sám Mojžíš a proroci, kteří přišli po něm, a Ježíš Nazaretský, ano a také Pavel, který předčil všechny magiky a šarlatány každého místa každého období, 100. soudí, že on je Bohem samotného Izraele a Judeje a že Židé jsou jeho vyvoleným lidem. Poslouchejte jejich vlastní slova a nejprve slova Mojžíšova: „A řekneš faraonovi, Izrael je mým synem, mým prvorozeným. A já ti pravil, Nechť můj lid jde, aby mi sloužil. Ty jsi však odmítl nechat je jít.“ [29] A o něco později, „A oni mu pravili, Bůh Hebrejů nás povolal; podnikneme tedy třídenní cestu do pouště, abychom mohli obětovat našemu Pánu Bohu.“ [30] A zanedlouho znovu promlouvá stejně, „Pán Bůh Hebrejů mne k tobě vyslal, řka, Nechť můj lid jde, aby mi sloužil v pustině.“[31] Značka pro pokračování textu

Etnické pohanství, současná epidemie a dobro a zlo v člověku

24 března, 2020
tags:

Já vím, ten nadpis je prostě hrozný. Ale lepší mne fakt nenapadl  🙂 Když pozoruju jak se Evropou šíří vlna epidemie koronaviru COVID-19, taky mi z toho není dobře. Mojí babičce je 88 roků a moc bych si přál, aby tu s námi ještě hodně dlouho byla ve zdraví. Hysterie nabírá obrátky (skoro bych chtěl napsat „oprátky“): „Vláda má pořádně utáhnout šrouby!“ – halasně volají jedni. „Vláda využívá situace a chce nastolit diktaturu!“ – neméně halasně řvou druzí… Pokud nejste ani na jedné straně barikády, nesnáší vás oba tábory.  „Roušky! Noste roušky!“  –  říká vláda a vydává jedno nařízení za druhým.

Značka pro pokračování textu

Julianus – Proti Galilejcům (1. část)

18 března, 2020
tags:

„Naši autoři tvrdí, že stvořitel je společným otcem a králem všeho, ale že další funkce postoupil národním bohům národů a bohům, kteří chrání města; každý z nich spravuje svůj vlastní úsek v souladu se svou přirozeností. Protože v otci je všechno úplné a vše jedním, kdežto v jednotlivých bozích jedna či další kvalita převládá, proto Arés vládne nad bojechtivými národy, Athéna nad těmi moudrými a rovněž bojechtivými, Hermés nad těmi mazanějšími než odvážnými; a zkrátka národy, jimž bohové předsedají, následují každý základní charakter svého příslušného boha.“
Julianus – Proti Galilejcům Značka pro pokračování textu

Jung a novopohanské hnutí (2. závěrečná část)

11 března, 2020

Carl Gustav Jung

Jungovo dílo se pokouší brát v úvahu zdánlivě nevysvětlitelné pronikání iracionálního do racionálnem ovládaného myšlení evropské společnosti, jak kolektivnímu, tak myšlení a konání jednotlivců. Je to právě toto pronikání, které Jung přizpůsobuje v rámci svého celostního chápání psyché. Jungova integrace iracionálního nevědomí do totality psyché nabízí iracionálnímu platné místo ve struktuře společnosti. Alternativa k tomuto přizpůsobení je tradicionalismus podmíněného reflexu, což je v Jungově terminologii erupce nevědomého do psyché, jehož důsledkem je šílenství. Tato potřeba rovnováhy do velké míry kontrastuje s novopohanským přijímáním antiracionálního a jeho téměř krátkozrakým zaměřením na symbolické, jakožto nejvyšší výraz lidského prožitku a psychické reality. V Jungově modelu převaha racionálního, zakotvená v osvícenských postojích k modernismu, není výrazem autonomie a lidského potenciálu, ale místo toho příznakem nebezpečné nerovnováhy v kolektivní psyché. Jungova teorie navrhuje modernitu již ne jednostranně definovanou technologií a rozumem, ale takovou, která je včleňuje do struktury psychického boje za celistvost (Young-Eisendrath, 1991, str.12; Tacey, 2001, str. 12-13). Značka pro pokračování textu

Jung a novopohanské hnutí (1. část)

4 března, 2020

Gerald Brusseau Gardner

Pozn. překl.: Wicca se na stránkách Pohanského kruhu neobjevuje často, protože se tak říkajíc nejedná o náš šálek čaje. V případě následujícího článku však činíme výjimku. Můžete se v něm nejprve dozvědět o tom, jak se Gardnerova wicca, vydávající se za původní a tajnou tradici, během sedmdesátých let 20. století diskreditovala. Potvrzuje se tak, že vytvářet duchovní směr na podvodu a klamu, ve snaze dodat mu větší legitimitu, je marné a kontraproduktivní. Něco podobného můžeme aktuálně sledovat v případě slovansko-árijských véd a snůšky s ní souvisejících padělků, které mohou seriózní zájemce o pohanství zcela odradit. Značka pro pokračování textu

Tenerife – po stopách Guančů a Thora Heyerdahla

26 února, 2020
tags:

Na největší z Kanárských ostrovů jsme se vydali s přítelkyní a dalšími dvěma přáteli v únoru 2018. Impulzem pro toto dobrodružství byla opět kombinace levných letenek, podnebí příznivého pro čundrování v zimě, lákavá krajina a levné víno 🙂

Kanárské ostrovy byly až do jejich dobytí Španěly obývány národem, který jako by vypadl z pera mistra R. E. Howarda – Guanči. Ti byli barbary, kteří se oděni v kůže neváhali s kameny i holými pěstmi vrhnout proti Španělům s jejich ohnivými tyčemi, a často je i porazit.

Guančové byli vysocí, světlé kůže i vlasů. Pravděpodobně vznikli z Berberů s přimísením Féničanů, Římanů a možná i Seveřanů a všech, kteří ostrovy v průběhu věků navštívili. Žili usedlým životem a chovali kozy na kamenných úbočích svého malého světa. Jelikož se během izolace propadli zpět do doby kamenné, neznali ani lodě, takže se mezi jednotlivými ostrovy nenavštěvovali. Značka pro pokračování textu

Čtyři prameny etnického pohanství

19 února, 2020
tags:

Předem upozorňuji, že následující rozbor problematiky  je čistě subjektivní pohled autora a někdo jiný to samozřejmě může vidět úplně jinak. Zároveň bych rád poznamenal, že text se skutečně vztahuje pouze k etnickému pohanství a nikoliv třeba tzv. „čarodějnictví“, Wicce, eklektickému pohanství a podobně. Takže, pokud jste etnickým pohanem (nebo pohankou) a vaše současná víra 21. století má být funkční a obhajitelná, můžete čerpat ze čtyř zdrojů, které si tu postupně rozebereme. Samotný rozbor pojmu Etnické pohanství od autora si můžete přečíst v odkazu. Značka pro pokračování textu